29. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 1. 2007

Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu

Ustanovení Hospodina jsou přímá, obveselují srdce...
Ž 19:9

Nejkrutější část katastrofy je její začátek.

Taanit 29 a

Je mnoho souvislostí, které se Evropanům, odkojeným zkomercionalizovanou křesťanskou symbolikou vánoc i novodobou oslavou kdysi svatého, dnes už jen opilého Silvestra, nevybaví. Například, jak může souviset Silvestr s popravou iráckého prezidenta Husseina, Noemem, Židy, biblickým králem Nabuchanodozorem, půstem a mezopotámským Babylónem. A přece...

Babylónský král Nebuchadnezar, v akadštině snad Nabû-kudurri-uśur, dokončil 10. tevetu (dle židovského kalendáře) roku 586 př.n.l. (dle dnešního občanského kalendátře) obklíčení Jeruzaléma, posléze jej zničil a zničil s ním i posvátný První Chrám, místo spočinutí Archy úmluvy. Tím vyvrcholilo střetnutí Judského království s expandující Novobabylónskou říší. Nebuchadnezar během ničení Jeruzaléma zavraždil tisíce Židů a byl příčinou sedmdesátiletého exilu židovského lidu mimo Svatou zemi. V upomínku na tuto událost se židé již 2500 let v tento den postí. Půst 10. tevetu připadá v občanském roce 2006 na 31. prosince. Podle legendy byl První Chrám zničen pro neustálé porušování základních pravidel judaismu - modloslužbu, smilstvo a vraždy, k pádu Druhého Chrámu roku 70 n. l. vedla vzájemná nenávist a rozdrobenost židovského národa do množství vzájemně se nesnášejících a nerespektujících seskupení. Fanatická židovská sekta, aby vybičovala vojenského ducha obránců Jeruzléma, nechala spálit veškeré zásoby potravin v městských sýpkách. Následný hlad rozložil jeruzalémskou obranu a Titovy legie zničily město a chrám...

Židé přišli na území Judeje v 13.století před n.l. . Svou vlast nazývali erec Jisraél (země Izraele). O 300 let později zde vytvořili silné království pod vedením králů Davida a Šalamouna. Právě Šalamoun nechal postavit Jeruzalémský Chrám. Po Šalamounově smrti se království rozdělilo na dvě části, které do roku 586 před n.l. podlehly útočníkům. Název Palestina měl od počátku osten namířený proti Židům, neboť řecké slovo Palaistiné je odvozeno od jména úhlavních nepřátel Židů, Filištínů. Název Palestina poprvé použil pro jednu část Sýrie Hérodotos v pátém století před n.l.. Seleukovci byli při povstání Makabejských svrženi, ale na podzim roku 63 před n.l. vnikl do Judeje římský vojevůdce Pompeius a dobyl ji. Římané tuto provincii pojmenovali Judaea podle názvu jižní části dnešního Izraele (a hlavního židovského kmene). Konečně po potlačení druhé židovské války roku 135 n.l. nahradili Římané název Judaea starým jménem Palaestina, aby dali najevo, že toto území už nepokládají za území Židů.

Jeruzalémský chrám (hebrejsky bejt ha-mikdaš) stál asi tisíc let. Hlavním architektem byl Tyřan Huram-Abi (Chíram; Hiram). (Letopisy II, Kniha Králů I. 6:2) V roce 586 př. n. l. ho zbořili Babyloňané a o 70 let později, ještě před koncem 6. stol. př. n. l., byl obnoven Zorobábelem. Další, daleko kratší přestávka v chrámovém kultu nastoupila v 2. stol. př.n.l.. Helénský panovník Antiochos IV. Epifanes v roce 167 chrám zneuctil a zasvětil ho Diovi Olympskému. O dva roky později Juda Makabejský obnovil kult Jahve, a chrám znovu posvětil. Na konci 1. století před Kristem rozšířil jeruzalémský chrám král Herodes. Práce na přestavbě pokračovaly ještě v Ježíšově době. V roce 70 n.l. zbořili Chrám Římané a to také znamenalo konec chrámového kultu. Titus se svými legiemi vybudoval kolem města val a pak postupně vytlačoval povstalce z jednotlivých částí města. V průběhu pomalého římského postupu jeruzalémský Chrám shořel a dodnes nebyl obnoven. Za několik týdnů padlo i celé město.

Babylón, akkadsky bāb-ilû, znamená brána k Bohu, byl svatým městem starověku. Hebrejsky Bavel בָּבֶל (Gen 10:10 , 11:1-9) etymologicky se odkazující k daleko staršímu tvaru balal, znamená zničený či zničující. Byl dle biblické tradice byl sídlem krále Nimroda, prvního bohatýrského lovce před Bohem, syna Kúše, vnuka Noemova...

Noe, který před zničující potopou, boží pomstou za hříchy hříšnost světa - za to, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý (Gen 6,5 - 7 & 6,11-13 & 6,17), uchránil zvířata, ženu, syny a jejich ženy a dal lidstvu možnost přežití a založení nových kmenů, je považován biblickou i pozdější tradicí za jednoho ze starozákonních spravedlivých (viz např. Ez 14,14n).

Babylón byl posléze okupován Amority, nomádským semitským kmenem. V osmnáctém století př. n. l. byl hlavním městem říše Chamurapiho, který přinesl Babylónii první kodifikované právo. Jeho ruiny dnes leží 88 kilometrů jižně od Bagdádu, poblíž města al-Hillah u Eufratu.

Podle biblické knihy Berešít (ברשית) , první ze tří částí Tanachu (תנ״ך - akronym tří skupin celkem 24 knih - torah, neviim, kethuvim), první z chamišá chumšé tórá (חומש), pěti knih Mojžíšových, se lidé rozhodli postavit z pálených cihel spojených asfaltem věž až do nebe -- Babylónskou věž (nejspíše zikkurat Etemenanki). Dle Gen 11,4: Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi." Hospodin totiž řekl. "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč aby si navzájem nerozuměli." (Gen 11,6-7) Slovo Babel se tak v hebrejské mytologii stalo synonymem exodu, vyhnání (... a lid rozehnal po cele zemi), zmatení, chaosu. (Gen 11,9) Babylón byl v dobách své největší slávy největším městem na světě.

Návodem k použití zůstávají slova Bible i pro dnešek. Zničením Iráku a jeho opuštěním okupanty bude dokonán dějinný úkol - nejprve oslabení a rozbití islámského světa uměle a záměrně vyprovokovanou mocenskou destabilizací regionu, ve kterém se střetává moderní sekularismus Sýrie, teokracie Iránu a bezvládí Iráku válkou sunnitů se šíity, do které budou zataženy všechny země až po Izrael. A poté opětovné sjednocení muslimů v boji proti společným nepřátelům. Nepřátelům Boha a jeho proroka.

Podle židovské tradice byly desky Zákona věnovány Bohem Mojžíšovi v současném Izreali, dříve Palestině, na hoře Sinaj až okolo roku 1220 př. n. l., krátce po exodu z Egypta. Rozbity byly tamtéž jen o nedlouho později - na prostest proti hříchu zlatého telete. To je tři tisíciletí stará a nebo moderní, docela nedávná historie?

Saddám Hussein se při instrumentálním využití nacionalismu, společných mýtů abrahámovských náboženství a dávných tradic země ve své politice často odkazoval na velikost, odvahu, moudrost a současně i krutou nesmiřitelnost vládce Nabuchanodozora. Během 80. let 20. století vynaložil na rekonstrukci a obnovu starověkého Babylonu půl miliardy dolarů. A stejně jako každá původní cihla v Babylónu nesla nápis o slávě krále, za nehož byl jeden ze sedmi divů světa postaven, 60 milionů cihel na jeho obnovení neslo nápis, že "byly vyrobeny v době Sadáma Husajna, ochránce Iráku, který znovuvybudoval civilizaci a Babylon". Takto byla označena i většina zdiva trůnního sálu Nebuchadnezarova paláce.

Husseinova slova o arabské Palestině pak patří do kategorie skrytých poselství, která pochopí jen ti, kteří znají kulturní tradici obou pojmenování i propast, která je dělí.

Jako kouzlo nechtěného s budoucími neblahými důsledky je i symbolika popravy den před půstem 10. tevetu, v Bagdádu, 80 kilometrů od Nebuchadnezarova paláce v starověkém městě Babylon...

Smyslem postů je roznítit naše srdce a pohnout je k lítosti; připomínáme si vlastní špatné skutky i zlé skutky dávných předků , jež byly příčinou všech pohrom. Budeme-li mít ony události na paměti, zlepšíme vlastní chování. Tak je psáno : " Vyznají svou špatnost i špatnost svých otců" (Lv 26:40). Půst má být přípravou k lítosti. Při popravě Saddáma nikdo lítost nepociťoval. Tupili jej a ponižovali do posledního okamžiku jeho života. Života muže, který udržel mnoho kmenů a mnoho náboženství v jedné, znovu vybudované říši. Muže, který zradu trestal nemilosrdně - smrtí. Muže, který nesnesl odpor a rozbroje, opozici a separatismus, neboť by uvrhly stát do chaosu. Muže, který nerozlišoval mezi svými a cizími, ale jen mezi věrnými a zrádci. Muže, kterého mnozí zrazovali. Pro peníze, pro moc či pro obé. Muže, který stál v cestě mnohým, kteří měli mocné přátele. Který vládl své zemi železnou rukou. Muže, který vládl příliš dlouho.

Když Ježíš vyháněl kupce z Chrámu, přirovnal k němu své vlastní tělo. Řekl: "Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím" (J 2,19). Na mysli měl v tu dobu své vzkříšení. Je to už jiný příběh? A nebo budoucí mír a rozkvět Iráku čeká také na vzkříšení - myšlenky o velkém, i když krutém panovníkovi, který bude muset zničit cizí náboženství, rozbít jeho chrámy a pozabíjet jeho vyznavače, aby opět obnovil slávu a moc své říše, uvrženou do poroby okupace a otroctví ?

Irák bez Saddáma bude rozbit a poroben. Říše krále Nebuchadnezara zanikne v chaosu vzájemných náboženských válek. Obyvatelé si totiž dnes už navzájem nerozumí a rozumět hodně dlouho nebudou. Stejně jako Jugoslávie, kterou sjednocoval jeden jediný muž, bez Saddáma Husseina či jiného, stejně odvážného ale i krutého bojovníka a vládce, Irák jako stát zanedlouho zmizí. Euroamerická, křesťansko osvícenecká parlamentní demokracie a mýtus lidských práv jsou sny, které do Alláhovy pouště a stepi nepatří a dlouho patřit nebudou. Dávné symboly mají totiž tu sílu, že spojují zničující silou minulost praotců s tušenou budoucností. Teprve pak nebudou chtít Iráčané ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nejdříve ale musejí být jeden lid a mít jednu řeč. Musí postavit svůj vlastní chrám. I kdyby to měl být zikkurat, který se bude dotýkat nebes. Musí být ale bránou k Bohu. Jejich Bohu.

"Toto je nejlepší dárek lidstvu u příležitosti svátku Eid al-Adhá.", řekl bývalý kuvajtský ministr informací Saad bin Tafla al-Adžmi. Měl na mysli potupnou smrt Saddáma Husseina. Bývalý irácký velvyslanec v OSN Mohamed al-Dúrí řekl, že Husseinova smrt není triumfem USA. "Oni si myslí, že poprava prezidenta Sadáma je vítězství. Nemají nic jiného, co by mohli označit za vítězství. Není žádný nový Irák, žádná demokracie, žádný vzor pro region." Náměstek ministra obrany Izraele Ephraim Sneh vyjádřil obavu ohledně post-sadámovské éry Iráku. "Musíme mít obavy z toho, co se nyní stane," řekl. Sneh v sobotu v izraelském rozhlase uvedl, že Irák se stal regionálním "zdrojem energie" pro terorismus. Prohlásil také, že v šiítských oblastech Iráku, stejně jako v irácké ústřední vládě vzrostl íránský vliv. Gerorge Walker Bush Saddámovu smrt označil za "důležitý mezník iráckého lidu."

Popravený irácký prezident byl v noci 31. prosince 2006, kolem třetí hodiny ranní místního času pochován v rodné vesnici Audža poté, co jeho tělo sunnitští duchovní nejprve rituálně omyli, oblékli do bílého rubáše. Tělo uložili do země v rakvi, zahalené iráckou vlajkou. Pohřbu přihlíželo několik stovek předních příslušníků sunnitského kmene Albá Násir, místních úředníků, kmenových vůdců a příbuzných.

V Iráku už podle oficiálních údajů zemřelo od invaze v březnu 2003 nejméně 3000 vojáků USA, 127 vojáků Velké Británie a 123 vojáků dalších národností. Za tři roky a 287 dní už také podle agentury Reuters v Iráku bylo zraněno 22 057 amerických vojáků. Příslušníky soukromých bezpečnostních složek, různých poradců a soukromých armád, kteří v Iráku tvoří páteř ochrany ropných a dalších společností, tato statistika nezahrnuje. Podle Reuters o život přišlo 4900 až 6375 příslušníků iráckých bezpečnostních sil a 52 až 57 tisíc civilistů. Irácké údaje hovoří o desetinásobku mrtvých Iráčanů. Ve vietnamské válce (1964 až 1973) zemřelo 58 209 Američanů (zraněno 153 303), během války v Koreji (1950 až 1953) to bylo 54 246 mrtvých a 103 284 zraněných.

                 
Obsah vydání       29. 12. 2006
1. 1. 2007 Trest smrti jako pornografie
1. 1. 2007 Saddám zaléval plevel
1. 1. 2007 Občanům EU, cestujícím do USA, smějí Spojené státy kontrolovat emaily a transakce na úvěrových kartách
1. 1. 2007 "Budoucnost bude bez náboženství a bez válek," domnívají se myslitelé
1. 1. 2007 Tvrdé pokuty pro Rumuny a Bulhary, kteří se pokusí v Británii pracovat
31. 12. 2006 2006: Britské listy vašima očima
1. 1. 2007 ...a abychom na něj vzpomínali v dobrém Ladislav  Žák
29. 12. 2006 Vita Caroli IV. Karel  IV.
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli
30. 12. 2006 Saddám Husajn byl v Iráku popraven
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát
30. 12. 2006 Reakce na popravu Saddáma Husajna
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika
1. 1. 2007 Utajená symbologie: vražda tyrana v předvečer 10. tevetu Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem
30. 12. 2006 Saddám Husajn (1937-2006)
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
31. 12. 2006 PF dva tisíce sedm Petr  Koubský
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Kondom Oldřich  Průša
31. 12. 2006 Vznikají první superglobální odbory
31. 12. 2006 Výhled do budoucnosti evropské ekonomiky, aneb Lenin by se divil Uwe  Ladwig
31. 12. 2006 Goebbelsovo zpravodajství Václav  Dušek
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
29. 12. 2006 Když máte stovku na krku, vidíte svět, lidi a sebe sama i v roce 2007 z trochu jiné perspektivy Ivo V. Fencl
29. 12. 2006 Předsilvestrovská koaliční smlouva ODS, KDU-ČSL a SZ
29. 12. 2006 Očišťuje se ODS (aspoň trochu) od starého balastu? Boris  Cvek
29. 12. 2006 Z jednoho novoročního přání...
29. 12. 2006 Somálsko -- díra v mapě Oldřich  Průša
30. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven "ve velmi blízké budoucnosti"
30. 12. 2006 Jaromír Štětina: Svoboda projevu ano, ale jen pro někoho
29. 12. 2006 Paměť a solidarita v pásmu rozpadu Lukáš  Jelínek
29. 12. 2006 DAB: rádio s lidskou tváří Štěpán  Kotrba
29. 12. 2006 Cokoliv Marian  Palla
22. 12. 2006 Michael  Marčák
29. 12. 2006 Plzeňští radní jsou připraveni zlikvidovat integrovaný dopravní systém v regionu Miroslav  Šuta
29. 12. 2006 Zesnulý prezident Gerald Ford zkritizoval George Bushe "ze záhrobí"
29. 12. 2006 Metla lidstva Wenzel  Lischka
29. 12. 2006 Milan  Kozelka
29. 12. 2006 Muži lpějí na hierarchiích
29. 12. 2006 Pražské jaro v Latinské Americe Daniel  Veselý
29. 12. 2006 15 pater nad čínskou čtvrtí s vámi oslavíme Vánoce! Meike  Snijder
29. 12. 2006 15 floors above China Town we'll celebrate Christmas with you! Meike  Snijder
28. 12. 2006 Bez kyslíku
29. 12. 2006 České Budějovice: Věcné důvody činí ze senzace mediální nudu Maria  Ptáčková
19. 12. 2006 Michael  Marčák
28. 12. 2006 Britská vláda proti potravinářskému průmyslu
28. 12. 2006 Vláda uvažuje, že bude ve zdravotnictví diskriminovat kuřáky, alkoholiky a obtloustlé občany
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"
28. 12. 2006 Právem proti spravedlnosti a zdravému rozumu Zdeněk  Jemelík
28. 12. 2006 Doma uložené zbraně švýcarské armády se staly vražednými nástroji Richard  Seemann
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
28. 12. 2006 Stiglitz: Globální hospodářství v roce 2007 bude ohrožovat "bezuzdná americká spotřeba"
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
31. 12. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2006

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem   
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát   
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho   
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli   
30. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven "ve velmi blízké budoucnosti"   
30. 12. 2006 Saddám Husajn byl v Iráku popraven   
30. 12. 2006 Reakce na popravu Saddáma Husajna   
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika   
30. 12. 2006 Saddám Husajn (1937-2006)   
29. 12. 2006 Zesnulý prezident Gerald Ford zkritizoval George Bushe "ze záhrobí"   
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna   
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"   
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou   
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
5. 12. 2006 Izrael, Palestina a USA: Osudové souvislosti Daniel  Veselý
28. 11. 2006 Cena života i smrti a odškrtávači počtu mrtvol Jan  Klepetář
23. 11. 2006 Blízký východ: Třináct odpovědí Daniel  Veselý
23. 11. 2006 Falangisté nejsou sociální demokraté Pavel  Pečínka
23. 11. 2006 Krátké ohrazení Hynek  Bíla
22. 11. 2006 Nejsem levičák   
20. 11. 2006 Třináct otázek Hynek  Bíla
20. 11. 2006 After Rumsfeld Robert  Jarkovský
14. 11. 2006 Podzimní mračna nad Palestinou Daniel  Veselý
11. 11. 2006 USA vetovaly rezoluci, odsuzující izraelský útok v Gaze   
31. 10. 2006 Fašista izraelským vicepremiérem? Daniel  Veselý
30. 9. 2006 Chomejní a Chamenejí nejsou arabští politici Darina  Martykánová
30. 9. 2006 Íránci skutečně nejsou Arabové   
26. 9. 2006 Izrael tajně vyjednává se Saúdskou Arábií   
19. 9. 2006 Smrtící sklizeň: Libanonská pole jsou plna izraelských kazetových bomb   

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
14. 10. 2006 Muslimské autority přijaly papežovu omluvu   
14. 10. 2006 Poradce: "Bílý dům se vysmíval evangelikálům"   
2. 10. 2006 Tolerance v islámu Mohamed Abbas Al Mutasim
23. 9. 2006 Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Proč dnes existují rozpory mezi křesťanstvím a islámem Boris  Cvek
18. 9. 2006 Náboženské, nebo ideologické střety? Tomáš  Jurčík
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
18. 8. 2006 Proč jsou někteří muslimští mrtví "zcela nevýznamní"?   
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
21. 2. 2006 Nesnáze jsou s každým náboženstvím Miloš  Kaláb
21. 2. 2006 Moudrost výroku od rabiho Hilela Karel  Sýkora
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
8. 1. 2006 Zemře Šaron na kabalistické prokletí? Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 K+M+B 2006 Irena  Ryšánková
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka   

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
11. 8. 2006 Když se kácí les, padají třísky? Veronika  Valachová
21. 7. 2006 Irácký Vietnam Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 Čelný liberálnědemokratický poslanec vyšetřuje smrt dr. Kellyho   
8. 3. 2005 Čeho se britská vláda bojí?   
13. 10. 2004 Od Saddáma Husajna nehrozil útok ZHN do 45 minut   
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku   
29. 8. 2004 Bývalý šéf BBC obvinil Tonyho Blaira ze lhaní a ze zastrašování BBC   
28. 8. 2004 Andrew Gilligan kritizoval vládu a Radu BBC   
21. 7. 2004 Kdo přiměje český tisk, aby se omluvil za lži publikované před válkou?   
14. 7. 2004 Britské výzvědné informace o Iráku: "Pochybné a s vážnými nedostatky"   
11. 7. 2004 Irák: Britská rozvědka "odvolala tvrzení", že má Saddám ZHN   
6. 7. 2004 Gavyn Davies: "Britská vláda vedla proti BBC hon na čarodějnice"   
23. 6. 2004 BBC "posílí své základní hodnoty"   

Zpravodajství iráckého odboje RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. prosince 2006   
11. 12. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. listopadu 2006   
28. 11. 2006 Talabání dal v pondělí Bushovi facku Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka   
24. 11. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. listopadu 2006   
20. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. října 2006   
16. 10. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. září 2006   
29. 9. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. září 2006   
18. 9. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. srpna 2006   
23. 8. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. srpna 2006   
16. 8. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. až 31. července 2006   
25. 7. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. července 2006   
21. 7. 2006 Irácký Vietnam Štěpán  Kotrba
11. 7. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 30. června 2006   

Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
28. 11. 2006 Sedm letů Guantanamo Express do Polska   
22. 9. 2006 Mučení v Iráku je "horší než za Saddáma"   
20. 6. 2006 BBC: Americká armáda mučila vězně v Iráku dál i po skandálu v Abu Ghraib   
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo   
15. 4. 2006 Rumsfeld se "telefonicky podílel na týrání v zálivu Guantánamo"   
7. 3. 2006 14 000 osob je v Iráku vězněno bez soudu   
22. 2. 2006 Američané zabili ve svých věznicích 98 vězňů   
17. 2. 2006 Irácký ministr požaduje, aby Spojené státy předaly irácké vězně   
22. 12. 2005 Francouzi zahájili soudní řízení ohledně tajných letů CIA   
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
27. 11. 2005 Bylo vězení CIA v Kosovu? Simone  Radačičová
23. 11. 2005 EU bude oficiálně vyžadovat od USA vysvětlení ohledně věznic ve středovýchodní Evropě   
16. 11. 2005 Irák: Ve vládním bunkru nalezeno mezi mrtvolami 173 zbitých a vyhladovělých vězňů   
24. 6. 2005 Lékaři v Guantánamo terčem kritiky   
5. 6. 2005 Stráž v táboře Guantánamo kopala do koránu   

Pražská výzva pro Irák RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Bez porozumění kulturním tradicím a odlišnostem nepochopíte politiku jiných států Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Pražská výzva pro Irák kritická vůči USA, v médiích už ale bez manipulací Štěpán  Kotrba
18. 12. 2006 Konference skončila - zapomeňte Lubomír  Brožek
18. 12. 2006 Pražská charta   
18. 12. 2006 Vůle k hledání mírového řešení současné kritické situace v Iráku   
17. 12. 2006 Americký projekt demokracie v Iráku a zástupná role EU Jiří  Bystřický
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
16. 12. 2006 Hlavní překážky při vytváření iráckého státu a přístupy EU a USA Jaroslav  Bureš
9. 12. 2006 Iráckému fóru: Dělejte sami, co umíte, a neberte totéž právo jiným Vladimíra Al-Maliki Levá
8. 12. 2006 Komu slouží "Pražská výzva pro Irák"?   
7. 12. 2006 Pražská výzva: obrana proti Neffovým pomluvám cestou práva Vladimíra Al-Maliki Levá
7. 12. 2006 Nikoliv naším jménem   
7. 12. 2006 Iráčtí vládní úředníci obviněni z týrání - kdo je vlastně v Iráku zločinec? Štěpán  Kotrba
7. 12. 2006 Mohla by se "protiirácká" konference konat na půdě anglického parlamentu?   
7. 12. 2006 Tři otázky pro Vladimíru Levou   

Soud a poprava Saddáma Husseina RSS 2.0      Historie >
31. 12. 2006 Spravedlnost vynucená vítězem   
31. 12. 2006 Stráže se Saddámovi posmívaly a nenechaly ho spát   
31. 12. 2006 Amatérské video z mobilu ukazuje, že se se Saddámem přítomní hádali a uráželi ho   
31. 12. 2006 Tak jsme Saddáma umlčeli   
30. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven "ve velmi blízké budoucnosti"   
30. 12. 2006 Reakce na popravu Saddáma Husajna   
30. 12. 2006 Saddám Husajn: diktátor, kterého vytvořila a pak zničila Amerika   
29. 12. 2006 Zesnulý prezident Gerald Ford zkritizoval George Bushe "ze záhrobí"   
28. 12. 2006 Saddám apeluje na Iráčany, aby se sjednotili proti "nájezdníkům"   
28. 12. 2006 Bushova podpora pro trest smrti pro Saddáma potvrdila rozkol s Evropou   
28. 12. 2006 "Stovky Iráčanů" chtějí vlastnoručně popravit Saddáma Husajna   
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven   
16. 12. 2006 Kavan: Nikde v mezinárodním právu není zakotveno právo na "změnu režimu" vojenskou intervencí Jan  Kavan
12. 12. 2006 Irák na rozcestí, nebo u konce s dechem? Daniel  Veselý
5. 12. 2006 Proč by v českém Parlamentu nemohla znít obhajoba i kritika USA? Štěpán  Kotrba