2. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 10. 2006

Tolerance v islámu

Jeden z evropských myslitelů John Simon traduje začátek náboženské tolerance do roku 1791, když bylo vydáno konstatování o náboženské svobodě a právech židů. Ale my muslimové víme, že to ve skutečnosti pro nás začalo již před 1 500 roky Islámem, jak to ostatně můžeme dokladovat verši z Koránu a z islámské historie.

Korán konstatuje a dokládá, že různé rozdíly mezi lidmi je Božský záměr:

11/118 Kdyby Pán tvůj chtěl, byl by věru lidstvo učinil národem jediným, avšak oni stále jsou ve sporech, kromě těch, nad nimiž se Pán tvůj slitoval; a kvůli tomu je stvořil. Nechť tedy splní se slovo Pána tvého: "Já věru peklo džiny i lidmi společně naplním!"

Tento verš nabádá muslimy, aby neutlačovali a nenutili ostatní lidi aby je následovali ve víře (je to Boží záměr), když tito sami o to nestojí.

12/103 Však většina lidí, i kdybys po tom sebevíce toužil, nebude věřit!

Ve spoustě jiných náboženstvích jim jejich víra, v podání mnichů přikazuje a nutí k tomu aby tuto svoji víru šířili třebas i za cenu donucení. A proto Islám učí své učence, aby neutlačovali ostatní v tom v čem se liší od jejich vlastní víry.

2/256 Nebudiž žádného donucování 300 v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! Ten, kdo nevěří v Tághúta 300-A a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne.301 A Bůh je slyšící, vševědoucí.

A dokonce Bůh adresoval Poslu božímu (Nechť mu Bůh žehná a dopřeje mu mír) že není přímo v jeho kompetenci a ani to není jeho poslání aby něco takového činil.

10/99 Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími, 1480

Takto dodržovali muslimové ve svých vztazích s ostatními lidmi jiné víry, když obsadili do té doby nepřátelskou zemi velmi korektní vztahy s místním obyvatelstvem, tito lidé mohli zůstat u své původní víry s tím že platili daň za ochranu. Nikdo jim proto nemohl zasahovat do otázek jejich víry ani do obřadů či nakládat s jejich majetkem, chrámy, atd. A jako ukázku tohoto můžeme použít uzavření dohody mezi Omarem bin al-Chatáb a obyvateli Jeruzaléma. V této smlouvě kterou uzavřeli obyvatelé Jeruzaléma a muslimové stojící před městem se muslimové zavázali a vzaly pod ochranu chrámy (synagogy, kostely), majetek, zdravé, nemocné. Dále se muslimové zavazovali, že nebudou ničit chrámy, plenit, bourat, že nebude žádného donucování v otázkách víry. Naopak muslimové odmítli požadavek křesťanů na to aby se zakázal pobyt židů ve městě.

A tak tato toleranční svoboda dovolovala židům a křesťanům pod vládou muslimů i to co nedovolovala muslimům. Islám zakazuje alkohol a stát trestal překročení tohoto nařízení, zrovna tak je zakázáno požívání vepřového masa, ale bylo povoleno ne muslimům pokud jim to jejich víra nezakazovala aby toto požívali. Dokonce kdyby muslim vylil alkohol nebo zabil vepře patřícího ne muslimovy, musí kompenzovat to co znehodnotil či zničil.

Islám dokonce určil způsoby rozpravy s ne muslimy a zakazoval hrubosti vůči nim.

29/46 Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším 3472 a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou.3473 A rcete: "Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni." 3474

Taktéž popisuje způsob a podmínky chování s muslimy kteří se odlišují v náboženství a rozděluje je na dvě skupiny:

60/ 8 Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich,5421 neboť Bůh věru miluje poctivé.

9 Avšak Bůh vám zakazuje brát si za přátele ty, kteří proti vám bojovali kvůli náboženství, a ty, kteří vás vyhnali z příbytků vašich, a ty, kteří pomáhali při vašem vyhánění. A ti, kdož se s nimi budou přátelit, jsou nespravedliví!

Islám upřednostňuje mír a dobré vztahy nad nepřátelstvím.

60/7 Možná že Bůh způsobí, že mezi vámi a těmi, s nimiž jste v nepřátelství, zavládne láska,5420 neboť Bůh je všemohoucí a Bůh je nejvýš odpouštějící a slitovný.

A zde je ukázka tolerance k ne muslimům a na rovnost mezi muslimské a nemuslimské rodiče:

31/14 A uložili jsme člověku laskavost k rodičům jeho - neb nosila jej matka jeho se samými nesnázemi a odstavila jej po dvou letech 3596 - řkouce: "Buď vděčný Mně i rodičům svým neb u Mne je cíl konečný!"

15 Nutí-li tě však usilovně,3597 abys ke Mě přidružoval něco, o čem nemáš vědění žádné, pak je neposlouchej! Buď k nim na tomto světě laskavý podle zvyklosti uznané, avšak následuj cestu těch, kdož kajícně se ke Mně obrátili! 3598 Ke Mně se pak uskuteční návrat váš a Já vás poučím o tom, co jste konali.3599

5/5 Dnes jsou vám dovoleny výtečné pokrmy; jídla těch, jimž dostalo se Písma,699 jsou vám též dovolena a pokrmy vaše jsou zase dovoleny jim. A dovoleny jsou vám muhsany z věřících žen a muhsany z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže 700 jste jim dali jejich odměnu a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky. A kdokoliv zavrhne víru,701 toho skutky budou marné a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí.

Chování muslimů k ostatním:

2/286 "Pane náš, neměj nám za zlé, jestliže jsme zapomněli či chybili! Pane náš, nenakládej na nás břímě tíživé, podobné tomu, jež jsi naložil na ty, kdož byli před námi!341 Pane náš, nenakládej nám břemena, která nemůžeme unést, a vymaž nám chyby naše, smiluj se nad námi a odpusť nám! Tys ochráncem naším, pomoz nám k vítězství nad lidem nevěřícím

Autor, původem ze Súdánu, je předsedou české Muslimské unie

                 
Obsah vydání       2. 10. 2006
2. 10. 2006 Lidé, kteří nejsou občany USA, mohou být zadržováni na neomezeně dlouhou dobu a bez práva na soudní proces Greg  Evans
2. 10. 2006 Niall Ferguson: Ignorovat Ženevské dohody není dobrý nápad
2. 10. 2006 Byly odposlechy zastrašováním? Jan  Pokorný
2. 10. 2006 Deníček brazilského pozorovatele Josef  Mikovec
2. 10. 2006 Brazílili čeká druhé kolo prezidentských voleb
2. 10. 2006 Kubiceho aféra II. Prozatím Bohumil  Kartous
2. 10. 2006 Uzákonit odposlechy! Ivan  Kunc
2. 10. 2006 Rakušané odmítli demontáž sociálního státu Richard  Seemann
2. 10. 2006 Rakouská opozice zvítězila ve volbách
1. 10. 2006 Nevolit, to nejde Uwe  Ladwig
2. 10. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
2. 10. 2006 "Občané za práva seniorů"
2. 10. 2006 Almodóvarův Návrat - příběh z jiného světa Lubomír  Molnár
2. 10. 2006 Tolerance v islámu Mohamed Abbas Al Mutasim
2. 10. 2006 USA zbrojí, teroristé velí Jiří  Klega
2. 10. 2006 Hašení požáru petrolejem už musí pokračovat! Jozef Bohumil Ftorek
30. 9. 2006 Buněčné dělení a slučování špiónů Štěpán  Kotrba
1. 10. 2006 Bílý dům v krizi ohledně "lží o válce v Iráku"
2. 10. 2006 Je "křesťansky" spravedlivý hněv oprávněný? Miloš  Dokulil
1. 10. 2006 Cestovní válka mezi USA a Evropou začala
30. 9. 2006 Saša Vondra zřejmě není příliš populární mezi Čechoameričany v New Yorku
30. 9. 2006 Langerovo Watergate: Novinářská inspirace pro politiky Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 ODS projevuje totalitní tendence a Česká televize ji v tom podporuje Milan  Valach
30. 9. 2006 Pákistánská rozvědka "se podílela na bombových atentátech v Bombaji"
30. 9. 2006 Elektrárna špiní skoro tolik jako všechna auta
2. 10. 2006 Mladá fronta Dnes přišla v neděli večer na to, co Britské listy napsaly už v sobotu ráno... Štěpán  Kotrba
2. 10. 2006 PEN klub: kámoši kámošů našich rozvědčíků Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 U nás v Brazílii Josef  Mikovec
29. 9. 2006 Zpackané Langerovo Watergate na Primě Štěpán  Kotrba
30. 9. 2006 Helena Šulcová není moderátorkou Radiožurnálu Jan  Pokorný
29. 9. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. září 2006
29. 9. 2006 Jak se bojuje s terorismem na Krajském soudě v Ostravě Aleš  Uhlíř
29. 9. 2006 Je-li tohle spravedlnost, pak já jsem banán
29. 9. 2006 Letní dětský tábor "za Ježíše!"
29. 9. 2006 Nepohodlní hrdinové Václav  Dušek
4. 9. 2006 Hospodaření OSBL za srpen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
2. 10. 2006 Tolerance v islámu Mohamed Abbas Al Mutasim
23. 9. 2006 Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje Štěpán  Kotrba
22. 9. 2006 Proč dnes existují rozpory mezi křesťanstvím a islámem Boris  Cvek
18. 9. 2006 Náboženské, nebo ideologické střety? Tomáš  Jurčík
16. 9. 2006 Co dokáže novinářská tupost Štěpán  Kotrba
18. 8. 2006 Proč jsou někteří muslimští mrtví "zcela nevýznamní"?   
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
21. 2. 2006 Nesnáze jsou s každým náboženstvím Miloš  Kaláb
21. 2. 2006 Moudrost výroku od rabiho Hilela Karel  Sýkora
13. 2. 2006 Odpovědi na otázky týkající se Bible Jiří  Drašnar
8. 1. 2006 Zemře Šaron na kabalistické prokletí? Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 K+M+B 2006 Irena  Ryšánková
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka   
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti