Stanovy OSBL

22. 11. 2016

Valná hromada Občanského sdružení Britské listy, s.z.,  konaná dne 15. listopadu 2016  přijala aktualizovanou verzi stanov spolku. Zveřejňujeme jejich plné znění.

Stanovy

Občanského sdružení Britské listy, s.z.

(dále jen "spolek")

 

 

Článek I.

Název a sídlo spolku.

 

(1) Název spolku zní "Občanské sdružení Britské listy, s.z.".

(2) Spolek sídlí na adrese

V Zahradách 1081/9,

252 29 Dobřichovice, Praha - západ .

Jeho emailová adresa je redakce@blisty.cz

Předsedou Občanského sdružení Britské listy, s.z., je Jan Čulík

Jednatelem Občanského sdružení Britské listy, s.z., je Bohumil Kartous

 

 

Článek II.

Právní postavení spolku.

 

(1) Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

(2) Spolek je právnickou osobou.

 

Článek III.

Cíl činnosti.

 

Cílem činnosti spolku je podporovat veřejnou debatu v České republice i mezi zahraničními Čechy a zprostředkovávat konfrontaci a výměnu názorů mezi středoevropským a západoevropským, zejména anglosaským kulturním prostředím. K dosažení tohoto cíle bude spolek vydávat periodické a neperiodické publikace, zejména internetový deník Britské listy, organizovat a podporovat přednášky, semináře a workshopy a spolupracovat s dalšími organizacemi s podobným zaměřením.

 

Článek IV.

Členství.

 

(1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

(2) O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo spolku.

(3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

(4) Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané předsednictvem a opatřené otiskem razítka sdružení a podpisem tajemníka.

 

(5) Členství zaniká:

(a) vystoupením člena písemným oznámením předsednictvu;

(b) u fyzické osoby úmrtím člena;

(c) u právnické osoby jejím zrušením nebo zánikem;

(d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady;

(e) zánikem spolku.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů.

(1) Člen má právo zejména:

(a) podílet se na činnosti spolku;

(b) účastnit se valné hromady, hlasovat a volit do orgánů spolku;

(c) být volen, pokud dosáhne 18 let věku, do orgánů spolkuí;

(d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

(2) Člen je povinen platit členské příspěvky, a to způsobem a ve výši, jak rozhodne valná hromada.

 

Článek VI.

Orgány spolku.

 

Orgány spolku jsou:

valná hromada;

předsednictvo;

předseda;

revizor;

poradní kolegium.

 

Článek VII.

Valná hromada.

 

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

 

(2) Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

 

(3) Valnou hromadu svolává předsednictvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předsednictvo svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů spolku. Valná hromada je považována za svolánu, pokud předsednictvo rozešle písemné pozvánky všem členům spolku nebo vystaví takovou pozvánku na pevně určené adrese na Internetu. Valná hromada musí být svolána nejméně deset dnů před termínem konání.

 

(4) Valná hromada zejména:

(a) rozhoduje o změnách stanov spolku;

(b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávy o činnosti a hospodaření

spolku předkládané předsednictvem, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření;

(c) volí na dobu tří let předsedu a další členy předsednictva a na dobu pěti let revizora;

(d) rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků a o osvobození od nich;

(e) rozhoduje o zrušení členství;

(f) rozhoduje o zrušení spolku;

(g) schvaluje zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti předkládanou revizorem;

(h) rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí předsednictvo, poradní kolegium nebo revizor.

 

(5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

 

(6) Hlasovací právo členů spolku je rovné. Musí být vykonáno osobně a nelze je přenést na jinou osobu plnou mocí. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.

 

(7) O změně stanov spolku a o zrušení spolku rozhoduje valná hromada většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

(8) Valná hromada je přístupná veřejnosti. Ze zasedání valné hromady se pořizuje zápis a tajemník zajistí, aby tento zápis byl do patnácti dnů ode dne konání valné hromady vhodnou a dostatečnou formou zpřístupněn všem členům sdružení i veřejnosti, a zůstal takto zpřístupněn nejméně po dva roky od konání valné hromady. Vystavení zápisu na pevně určené adrese na Internetu se pro účely tohoto odstavce považuje za vhodnou a dostatečnou formu zpřístupnění.

 

(9) Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu šesti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci předsednictvo.

 

 

Článek VIII.

Předsednictvo.

 

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.

(2) Předsednictvo se skládá z předsedy a nejméně dvou dalších členů zvolených valnou hromadou. O počtu členů předsednictva rozhoduje valná hromada.

(3) Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

(4) Předsednictvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Způsob a lhůty svolání stanoví předsednictvo interně ve svém jednacím řádu.

 

(5) Předsednictvo zejména:

(a) volí ze svých členů jednoho nebo dva místopředsedy, tajemníka a hospodáře (s výjimkou předsedy a místopředsedy mohou být funkce členů předsednictva kumulovány);

(b) koordinuje činnost spolku;

(c) svolává valnou hromadu;

(d) zpracovává podklady pro rozhodování valné hromady a překládá jí výroční zprávu o činnosti spolku;

(e) rozhoduje o přijetí za člena spolku;

(f) rozhoduje o složení poradního výboru;

(g) stanoví úkoly jednotlivým funkcionářům a kontroluje jejich plnění.

 

(6) K zajištění činnosti spolku může předsednictvo zřídit sekretariát spolku a zaměstnávat a propouštět zaměstnance spolku.

 

(7) Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Nestanoví-li předsednictvo jinak, jsou jeho zasedání neveřejná; kromě členů předsednictva mají na ně přístup revizor a členové poradního kolegia.

 

(8) Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

(9) Až do konání první valné hromady vykonává funkci předsednictva přípravný výbor spolku ve smyslu § 6, odst. 2, zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

 

(10) Funkce člena předsednictva zaniká

(a) skončením členství ve spolku

(b) rezignací (dnem, kdy předsednictvo písemně podanou registraci vzalo na vědomí)

(c) uplynutím funkčního období a zvolením nového předsednictva

(d) odvoláním valnou hromadou.

 

(11) Za člena, jehož členství zaniklo způsobem podle odst. 10 písm. (a) nebo (b) může předsednictvo kooptovat jiného člena z řad členů spolku. Členství kooptovaného člena v předsednictvu trvá do nejbližší valné hromady, která jej ve funkci potvrdí nebo na uvolněnou funkci zvolí jiného člena. Uvolní-li se funkce předsedy, předsednictvo zvolí ze svých řad prozatimního předsedu, přičemž ustanovení předchozí věty platí obdobně.

 

 

Článek IX.

Funkcionáři předsednictva

 

(1) Předseda zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem. Předsedu volí a odvolává valná hromada. Je ze své činnosti odpovědný předsednictvu, které může navrhnout valné hromadě jeho odvolání.

 

(2) V době nepřítomnosti v ČR, nemoci či jiné překážky, pro kterou předseda nemůže v plném rozsahu vykonávat funkci, předsedu zastupuje jednatel (jsou-li zvoleni dva, předsednictvo určí jejich pořadí).

 

(3) Hospodář odpovídá za řádné vedení účetnictví sdružení, zpracování a odevzdání daňových přiznání, a přípravu podkladů pro sestavení zpráv o hospodaření a rozpočtů sdružení.

 

(4) Jednatel řídí administrativu spolku, odpovídá zejména za řádné vyhotovení zápisů z valných hromad a schůzí předsednictva a za řádné vedení členské evidence a archivu spolku.

 

(5) Za spolek podepisuje předseda předsednictva, nebo jednatel spolku, a to tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu sdružení (tj. "Občanské sdružení Britské listy, s.z.") připojí svůj podpis.

 

 

Článek X.

Revizor.

 

(1) Revizor je fyzická osoba, která působí jako kontrolní orgán spolku. Ze své činnosti je odpovědný valné hromadě. Revizor nesmí být členem předsednictva.

 

(2) Revizor vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně jednou ročně.

 

(3) Pro zasedání valné hromady vypracovává revizor zprávu o výsledcích revizí a kontrolní

činnosti.

 

Článek XI.

Poradní kolegium.

 

(1) Poradní kolegium je čestným orgánem spolku, do nějž jsou voleny fyzické osoby z oblasti vědy, kultury, politiky, školství apod., požívající vysoké společenské prestiže, které mají zájem spolupracovat se spolkem a pomáhat mu v jeho poslání.

 

(2) Členy poradního kolegia volí valná hromada na návrh předsednictva z osob, které se svým členstvím souhlasí a které se spolkem spolupracují. Členové poradního kolegia mohou být členy spolku, avšak nesmějí být členy jeho orgánů. Členství v poradním kolegiu je čestné a není na ně právní nárok. Počet členů poradního kolegia není omezen. Funkční období člena poradního kolegia není časově omezeno, zaniká úmrtím, rezignací nebo odvoláním. Odvolat člena poradního kolegia může valná hromada jen na návrh předsednictva a jen z důvodů, že svým jednáním vážně poškodil nebo soustavně poškozuje zájmy spolku, anebo že s ním bez omluvitelné překážky dlouhodobě odmítá spolupracovat.

 

(3) Členové poradního kolegia mají právo vystoupit na valné hromadě, účastnit se jednání předsednictva a požádat kdykoli předsednictvo o vyjádření k otázkám, souvisejícím s činností spolku.

 

(4) Postavení poradního kolegia a jeho členů může dále vymezit předsednictvo.

 

 

Článek XII.

Zásady hospodaření.

 

(1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 

(2) Zdroji majetku jsou zejména:

(a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob;

(b) výnosy majetku;

(c) příjmy z činnosti při naplňování cílů spolku;

(d) členské příspěvky (rozhodne-li valná hromada o jejich vybírání);

(e) další zdroje, pokud je schválí valná hromada.

 

(3) Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.

 

(4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 


Článek XIII.

Zánik spolku.

 

(1) Spolek zaniká:

(a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady;

(b) rozhodnutím oprávněného orgánu státní správy (ministerstva).

 

(2) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení.

 

(1) Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.

 

(2) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.


 

(3) Tyto Stanovy, které byly schváleny valnou hromadou konanou dne 15. listopadu 2016  v restauraci Hybernia v Praze 1, nahrazují Stanovy ze dne 8.8.2002.

 

Jan Čulík, předseda, v. r.

Bohumil Kartous,  jednatel, v. r.


V Praze dne 15. listopadu 2016


Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 21.11. 2016