23. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
chanukíja
25. 12. 2005

Skrytý smysl svátku Chanuka

Neboť se někteří čtenáři podivovali, proč přinášíme výklad svátku Chanuka pouze v podání chasidského hnutí, v Čechách reprezentovaného hnutím Chabad, a nikoliv celého judaismu, přinášíme tentokrát pohled opačný - pohled rabína Daniela Mayera. Zveřejněn byl v časopise Maskil liberální kongregace Bejt Simcha z kislevu 5766, ale doufáme, že zaujme i vás, ať již Jemu věříte, nebo ne.
redakce     Chanuka jako TÉMA BL

V neděli večer, 25. kislevu, za zpěvu tradiční písně Maoz cur, zažehneme v chanukiji první chanukovou svíčku. Nyní se společně podívejme na skrytý smysl svátku a jeho tradic, jenž obyčejně uniká našemu pohledu. Seznámíme se alespoň v kostce s tím, čemu se v hebrejštině říká "pnimijutó šel ha-chag".

Talmudický traktát Šabat 21a se zmiňuje o dvou způsobech zapalování chanukových světel. Šamajova škola tvrdí, že na začátku svátku zažehneme osm světel a potom každý večer o jedno méně, tedy osmého dne bude hořet jedna jediná svíčka. Hilelova škola však tvrdí pravý opak.

První večer hoří jedno chanukové světlo a každý následující večer přidáváme jednu svíčku navíc, tedy osmého dne hoří v chanukiji osm světel. Mínění Hilelovy školy bylo přijato našimi učenci jako halacha.

Proč? V judaismu je zásada, že "maalim bikeduša ve-lo moridim -- svatost zvětšujeme, ale nezmenšujeme".

Tuto halachu nám velice hezky objasnil rabi Jakob Jicchak ben Ašer, zvaný svatý Žid z Przysuchy-Pšischy (1766- 1814): "Dle mínění Šamajovy školy člověk, který se chce polepšit, musí zpočátku omezit své špatné skutky, čímž vyplní ,sur me-ra -- vyhýbej se zlu` (Ž 34,15) a pouze poté může přistoupit k plnění ,ase tov -- konej dobro`."

Hilelova škola se staví k problému opačně. Chce-li se člověk polepšit, musí na sobě nepřetržitě pracovat, tj. stále více se učit Tóře, každodenně konat více a více dobrých skutků, až každý z jeho dnů bude vyplněn dobrými skutky, čímž se u něj naplní přikázání "ase tov". Pokud tak bude činit, automaticky dospěje do stadia, kdy se bude vyhýbat špatným skutkům, čímž naplní "sur me-ra -- vyhýbej se zlu".

V podobném duchu hovořil také poslední lubavičský rebe Menachem M. Šneerson z.c.l.: "S každým svátečním večerem roste počet svíček, které zapalujeme. Tak je tomu i v životě, neboť nemůžeme stále stát na jednom místě. Musíme se neustále snažit o povznesení sama sebe a konat více a ještě více dobrých skutků."

V modlitbě Šmone esre a v modlitbě po jídle máme přídavek pro Chanuka, který nazýváme "al ha-nisim -- za zázraky" (český sidur Sichat Jicchak, str. 88 ) a tam čteme: "Vydal jsi silné do rukou slabých." Tato slova nás musí zarazit, vždyť je známo, že Hasmonejští byli velkými hrdiny a zde se o nich mluví jako o slabých. Hasmonejští ve svém spravedlivém boji nespoléhali na svou vojenskou sílu, ale na milosrdenství Všemohoucího. Proto jsou tu nazýváni slabými, neboť si uvědomovali, že pokud budou spoléhat pouze na svou sílu, nezvítězí. Vítězství se jim dostalo díky Boží pomoci. Konečně o počtu a výzbroji Hasmonejských svědčí suchá historická fakta. Pokud bychom vzali v potaz pouze jejich počet, výzbroj, výstroj a výcvik, logicky by je musela vojska Antiocha Epifana rozdrtit v několika málo bitvách.

Naši předci měli mnoho nepřátel, avšak nejhorším z nich byl Amálek (Ex 17,8 a Dt 25,17...), z jehož potomků povstal Haman, který chtěl vyvraždit bez milosti všechny Židy. Ne nadarmo byl Hitler také nazýván novodobým Hamanem. Může něco na světě odstranit zhoubný vliv Amáleka? Ano, je to deset dní zázraků v roce. Dva dny Purimu a osm dní Chanuka, celkem 240 hodin. Číselná hodnota -- gematrie - hebrejských písmen REŠ a MEM je 240. RaM jsou začáteční písmena slov RAŠA MAASAV. Amáleka nazývá naše tradice "raša maasav -- hříšný svými skutky".

O Chanuka pronášíme Žalm 30, který začíná slovy Mizmor Šír Chanukat ha-bajt, abychom si tak připomněli, že Řekové chtěli, abychom přestali plnit přikázání obřízky, šabatu a ustanovovat novoluní. Začáteční písmena Mizmor Šír Chanukat, jsou shodná se začátečními písmeny slov Mila (obřízka), Šabat a Chodeš (novoluní). Zázrak spásy učinil Hospodin přostřednictvím Matitjáše, syna Jochananova. V modlitbě "al ha-nisim" čteme: BiJMeJ MaTiTJaHU BeN JOCHaNaN (za dnů Matitjáše, syna Jochananova). Číselná hodnota -- gematrie těchto slov je 1099. Číselná hodnota slov Mila, Šabat a Chodeš, přikázání, která chtěli Řekové zakázat, je také 1099.

Je halacha, že pokud stavíme chanukiji u vchodu do bytu či domu, tak ta stojí na levé straně vchodu, naproti mezuze, která je připevněna na pravé straně veřejí. Na Chanuka je tradice dávat nejen dětem, ale i chudým peníze (dmej Chanuka - Chanukageld). Chatam Sofer ve svém kázání říkal, že když chudý přichází do dveří, stojí mezi mezuzou a chanukovými světly, tak my plníme to, co je NoAM -- příjemné Hospodinu, co nám přikázal. Písmena tvořící slovo NoAM jsou začátečními písmeny slov Ner (svíčka), Aní (chudý) a Mezuza. Děti si na Chanuka hrají se svivonem -- drejdlem, který drží a roztáčejí seshora. O Chanuka Hospodin zachránil Židům jejich duše a víru, to co jim dal s nebes, seshora. Řekové nechtěli Židy fyzicky zničit, chtěli však zničit jejich víru v Boha a tradice. Vše, co obdrželi Židé s nebes, bylo Řeky předurčeno ke zkáze.

Na Purim děti i dospělí drží v rukou raašany -- řehtačky a hlučí s nimi tak, aby nebylo slyšet při čtení Megilat Ester jméno Hamana. Řehtačku držíme ze spodu, abychom si připomněli, že Všemohoucí nás zachránil od fyzického zničení, které nám Haman připravoval zde dole, na zemi. Na svivonu jsou zobrazena písmena Nun, Gimel, Hej, Pe, což jsou začáteční písmena slov Nes Gadol Haja Po -- velký zázrak se stal zde. Číselná hodnota -- gematrie těchto čtyř písmen je 138, což je náznak na Žalm 138, v němž je vyjádřena vděčnost Hospodinu za pomoc a milosrdenství v boji proti nepřátelům a prosba, aby Hospodin neopouštěl Izrael, dílo vlastních rukou. Lze říci, že motiv svátku Chanuka se shoduje s textem Žalmu 138.

Závěrem nechť zazní slova pražského rodáka, rabi Ješajáhu Horowitze, zvaného Šla ha- Kadoš (1565-1630), který je pohřben v Tiberias. Svátek Chanuka je svátkem zasvěcení Chrámu, avšak nejen Chrám byl v ony dny zasvěcen, nýbrž celý svět. Vždyť svět existuje jen díky existenci Tóry. Řekové chtěli, aby se Židé přestali učit Tóře a tím uhasit (Bůh chraň!) její světlo. Proto Hasmonejští, znovu zasvěcujíce Chrám, obnovili existenci celého světa.

Rabín Daniel Mayer

Zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       23. 12. 2005
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic
25. 12. 2005 Papež požaduje duchovní "probuzení"
25. 12. 2005 Láska ve věku neurologie
24. 12. 2003 Vánoční přání ve stovce jazyků a nářečí
24. 12. 2005 Česká sekce BBC přece jen končí...
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
24. 12. 2005 Český rozhlas na internetu pro děti: Pohádky s písničkou - Hle, hle, támhle v Betlémě
16. 12. 2005 Kompletní Johann Sebastian v rozhlase
26. 12. 2004 Michael  Marčák
24. 12. 2005 Proč vlastně ten Kristus přišel? Boris  Cvek
25. 12. 2005 Vánoce jakožto výzva k následování Pavel  Máca
24. 12. 2005 Všechno se vyhazuje: letošní Vánoce budou v Británii znamenat tři miliony tun odpadků
24. 12. 2005 Attingere caelum digito... Ladislav  Žák
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
23. 12. 2005 "Arni" nemá rád své krajany Richard  Seemann
23. 12. 2005 Vánoce 2006 Bohumil  Kartous
23. 12. 2005 Jsem terčem diskriminace Josef  Kovařík
23. 12. 2005 Skákání o dvou tyčích Filip  Mikuš
22. 12. 2005 Vážení intelektuálové! Věra  Říhová
23. 12. 2005 Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově Karel  Sýkora
24. 12. 2005 Poselství Vánoc Michal  Rusek
22. 12. 2005 Vánoční povídka Martin  Škabraha
23. 12. 2005 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka
22. 12. 2005 Bezmocnosť človeka Igor  Daniš
21. 12. 2005 Můj malý tchaj-wanský piktorial... Petr  Fiala
22. 12. 2005 Za situaci v Izraeli mohou dva imperialismy - římský a britský Karel  Dolejší
22. 12. 2005 Kdo nese odpovědnost za deficit Všeobecné zdravotní pojišťovny? Petr  Háva
23. 12. 2005 Digitální vysílání ČT a ČRo v Brně a okolí
23. 12. 2005 Vánoční dárek pro kulturu
22. 12. 2005 2005: rok otazníků a vykřičníků Oskar  Krejčí
23. 12. 2005 Bezuzdný spotřební styl bohatých zemí Fidel Castro Ruz
21. 12. 2005 Fištejn ví pozitivně, že CIA nikoho nemučí! Jan  Čulík
11. 12. 2005 Hospodaření OSBL za listopad 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka   
14. 9. 2005 Křesťanství a jiná náboženství Karel  Sýkora
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti   
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Na koledu chodily i prostitutky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil

Chanuka RSS 2.0      Historie >
25. 12. 2005 Skrytý smysl svátku Chanuka   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka   
29. 11. 2002 Chanuka: Stal se velký zázrak Štěpán  Kotrba
21. 12. 2001 "Konformní" duch vánoc Karel  Řezníček
20. 12. 2001 Ohlédnutí za chanukou roku 2001 občanského letopočtu Jan  Kofránek
9. 12. 2001 Chanuka: Temnotu neodeženeš palicí, musíš ji proměnit na světlo