Roš hašana 5767: Den stvoření člověka je dnem soudu i počátkem naděje

23. 9. 2006 / Štěpán Kotrba

22. 9. 2006, 18:34 erev Roš hašana | 23. 9. 2006, - 1 Tišri - 1. den Roš hašana | 24. 9. 2006, 2. den Roš hašana

Modlitby slichot na omluvu za všechny přestupky během starého roku utichnou. Dialektika vzniku a zániku provází první den židovského nového roku, měsíce tišri, kdy bylo dokončeno Boží dílo stvořením Adama ríšona. Spravedliví jsou zapisování do Knihy života sefer ha-chaim a ti špatní do Knihy smrti sefer ha-meisim. (Roš hašana 16b) Ti ostatní, prostřední musí provést pokání a nalezení všeho dobrého, co má přežít v novém roce, tšuva. Za deset dní se na Jom kipur knihy zapečetí. A osud každého je tak na rok předurčen - spečetěn... Ve třetím století nového letopočtu se "Kniha života " stala tématem a jedním z dominantních teologických motivů "vysokých" svátků . Stala se široce známou vložením pasáže "Zochreinu" do 18 požehnání Amida : "Zochreinu l'chaim melech chafaitz b'chaim v'coat-vay-nu b'sefer ha-chaim" Vzpomeň si na nás při vzkříšení, Ó Králi, který se těší ze života, a napiš nás do knihy života, pro tvou slávu, Ó Pane života."

Šmone esre - Modlitba osmnácti požehnání CZEN

Cílem tšuva je chešbon nefeš -- zúčtování s vlastní duší. Proto rabínská tradice nazývá roš hašana jako Jom hadin - Den soudu. Nebo také Jom terua , Den troubení tří zvuků (tkia, švarim , terua) na šófar - beraní roh (Nm 29, 1). Přípomíná šofar, který zněl u úpatí Sinaje, když Izrael převzal na věčné časy Tóru. Talmud říká, že když jsme spravedliví, tak ve chvíli, kdy už jsme mrtví, jsme považováni za živé. Troubení má probudit v lidech svědomí, přivést je do společenství obce a dohnat tím Satana k zoufalství. Rozum anebo cit probudí v člověku touhu být lepším? Deset dní asrej jemej tešuva - až do Jom kippur - existuje možnost napravit se a zvrátit tak osud. 1 Tišri se mimo jiné události narodil praotec Abrahám a jeho vnuk Jakob. Po zničení prvého chrámu, kdy se s Ezdrášem vrátila z Babylónie část exulantů zpět do Izraele, se na roš hašana na Chrámové hoře konalo velké shromáždění, které zahájilo stavbu nového chrámu. Nový chrám symbolizuje i nový rok, nový život společenství lidu Izraele, novou příležitost nás všech.

Lešana tova tiketevu ve-techatemu. Le altar le-chajim tovim u-le-šalom! Avinu malkenu chonenu va-anenu. Ki en banu maasim. Ase imanu cedaka va chesed. Ve-hošienu.

Kéž jste zapsáni a zapečetěni do dobrého roku, už teď, pro dobrý život a pro váš klid. Otče náš, Králi náš, smiluj se nad námi a vyslyš nás. Protože v nás nejsou žádné dobré skutky. Buď k nám spravedlivý a milostivý. A zachraň nás.

Den troubení, den soudu ARCHIV BL

Roš HaŠana: Modlitby, šofary, jablka, med a granátová jablíčka ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 22.9. 2006