22. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2006

O rybách a potvorách mořských okolo Islandu

Daniel Strejc Vetterus

Mimo jiná místa na půlnočním moři mnoho ryb divných a velikých okolo Islandu spatřiti se může, nepochybné jest, že z té příčiny, poněvadž ryb obecných velmi mnoho v těch místech se zdržuje, tedy i veliké tam přicházejí a tu vyživení své jedny z druhých, zvlášť větší z těch menších mají. Obzvláštně pak mimo jiné velrybové jsou hodní k spatření, jichž tam množství jest, velikých k tomu a náramně hrozných, kteříž se s silným zvukem a hromotem po moři procházejí a na větším díle dva a dva, někdy také tři pospolu jdou, a často až k samým šífům přicházejí a podlé nich plovou, a vystrčíc hřbet svůj a půl oka z vody, pílně na šíf i na lidi hledí.

Šífům překážky nečiní, avšak potud, pokudž se jim žádné příčiny nedává, sic jinak zle by bylo, kdyby čím zdráždění a k hněvu popuzení byli. Protož v ten čas i křiku, ovšem střílení zanechati a jim všelijak pěknými a oulisnými slovy lahoditi musejí.

Jsouť pak velrybové na pohledění velice hrozní, jakož pro svou velikost, tak i pro svou černost, nebo samy oči toliko jejich blyští se a k ohni podobné jsou. Když se po moři procházejí, tedy mnoho vody vysoko před sebou ženou, a kdekoli se vyskytují, tu voda se vzhůru jako skály dme a zdvíhá, vyskytnouc se nad vodu, skrze chřípě své (kteréž jako nějaké komíny veliké a velmi široké mají, vodu, kteráž se v nich zadrží, vysoko nahoru vydmychují a v tom vydmychnutí tak ji zdrobí, že nejinak než jako mlha býti se zdá, a vítr to bere a do povětří zanáší. To pak vydmychování jejich tak se hřmotně děje, že je i na dvě míle slyšeti může, ano i spatřiti. Nacházejí se pak velrybové pokolení dvojího, jedni většího, druzí menšího; a ti menší často se i do zátok dostávají s vystoupením moře. Potom, když moře zase vedlé způsobu svého ustupuje a oni tam meškajíc se osáknou i zůstávají, a ihned od lidí, kteříž se ze všech stran k nim sbíhají, zbiti bývají. Maso jejich ku pokrmu způsobné není, než sádla z nich veliké množství dostávaji. Kostí se nemálo u nich v Islandu spatřuje, z nichž sobě Islandeři stoličky, lavice dělají. Spatřují se také okolo Islandu ryby, kteréž Schwerdfisch slovou, a ty jsou v nepřátelství s velrybem.

Ty, majíc na hřbetě dlouhé a velmi ostré špice, velrybům nemalou škodu a překážku činí, pod ně podbíhajíc a prudce sebou nahoru vyhazujíc, takže i rány škodlivé v břichu velrybovém dělají. Před nimiž utíkajíce velrybové, častokráte, aby jich jen zbýti mohli, i na břeh z vody se vyhazují. Jiné opět ryby spatřují se, jimž Springfisch říkají. Ty nad vodu velmi vysoko vyskakují a sebou vyhazují, jichž se rybáři hrubě bojí, nebo velmi škodlivé jim bývají, přibíhajíc k jejich loďkám hráti s nimi chtějí a potom třebas v kusy je roztřískají. Z té příčiny rybáři, kdykoli kterou zahlídnou, rvchle k břehu pospíchati musejí, nechtějí-li zahynouti. Jiných ryb rozličných, větších i menších i k tvorům zemským podobných, mnoho nachází, jichž jména neznámá jsou.

Vídávány bývají také v Islandu na vodách potvory náramně hrozné, kteréž se lidem ukazují, a často ti, kteříž je spatřují, sotva pro hrůzu při životu zachováni bývají. Mezi kterýmižto potvorami jsou i tyto dvě, kteréž se nejobecněji časem jistým zjevují. První jest jako had náramně veliká, kteráž v dlouhosti své na půl míle býti se soudí; a ta z moře po jedné řece veliké blízko k Schalholtu přicházívá a z sebe tři, čtyři i víc oblouků velmi vysoko nad vodu dělává, takže by se pod každý volně s šífem největším podjeti mohlo. Tato potvora kdykoli se ukazuje, očekávají hned za tím Islandeři proměny nějaké, kteráž se v světě státi má. Před smrtí císaře Rudolfa též od mnohých vidína a spatřína byla. Druhá potvora spatřovaná bývá o třech hlavách; také velmi hrubá a náramně hrozná, kterouž kdykoli uhlídají, hned za tím něco nového očekávají.

Až potud dotknuto jest o těch věcech některých, kteréž se v Islandu spatřiti mohou. Mnohoť pak se ještě pomíjí, a to z slušných příčin. Předně, že v času krátkém nebylo možné všeho v dokonalosti shlédnouti, a protož, mělo-li by se něco necele, ovšem pak při něčem omylně psáti, raději se toho nechává, nechť na tom připomenutém přestáno jest. Líbí-li se komu více věděti a viděti, může se tam sám vypraviti. Tak potom i z té příčiny, že, kdyby vše to vypsáno býti mělo, což od obyvatelů ostrovu toho vypravováno bylo, nejedni snad našli by se, kteříž by za pravdu toho přijíti nechtěli; nebo mnozí lidé rádi podlé vlasti své, v níž zrozeni jsou, jiné krajiny a země měří neb soudí, myslíce, že všudy jednostejný způsob jest, a když něco divného uslyší; tedy tomu odpírati obyčej mají. Ale každý rozumný a soudný člověk vzlášť pak ten, jemuž se dostává jiné krajiny a země viděti, takový povolnější bývá k přijetí za pravdu toho, což se divného o jiných zemích vypravuje. Tak se zajisté líbilo Pánu Bohu aby na světě v krajinách a zemích divní rozdílové byli, jakož pak může řečeno býti, že ani jedné země není, aby ve všem všudy s jinými se srovnávala, nebo jednakaždá něco to obzvláštního má. Odkudž se příčina dává hleděti na to, že, poněvadž světa tohoto, na němž nás Pán Bůh postavil, divný jest způsob, tedy žeť ovšem ten jest předivný, kterýž všecken svět moudrostí svou spravuje, a že jest pánem mocným, to patrně osvědčuje. Jemuž samému z skutků předivných jeho buď čest i sláva na věky! Amen.

Zdroj ZDE

                 
Obsah vydání       22. 12. 2006
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven
26. 12. 2006 Fidel Castro "nemá rakovinu"
25. 12. 2006 Papež požaduje úsilí o mír na Blízkém východě
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Viliam Buchert mluvil s Václavem Malým
22. 12. 2006 Advent křesťanů ve dvojím obležení Ivo V. Fencl
22. 12. 2006 Vánoční vražda Wenzel  Lischka
25. 12. 2006 Washington Post: Americké ministerstvo obrany porušilo předpisy a proplýtvalo miliony
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Naše ČT -- o Vánocích Oldřich  Průša
24. 12. 2006 Poučení staré dva tisíce let
24. 12. 2006 Teroristé "chystají vánoční útok na tunel v kanálu La Manche"
24. 12. 2006 Prezidentský úřad na prodej Zdeněk  Jemelík
24. 12. 2006 Tři chovatelé drůbeže nakaženi v Egyptě ptačí chřipkou
23. 12. 2006 OSN uvalila sankce na Írán
23. 12. 2006 Proč média nepíší, že Klaus porušuje ústavu?
23. 12. 2006 Průzkum veřejného mínění: "Náboženství je škodlivé"
23. 12. 2006 Násilí nejen na ženách Věra  Říhová
23. 12. 2006 Skutečné příčiny rasového násilí Jan  Rovenský
22. 12. 2006 Malá příhoda o domácím násilí a fungování státní moci, kterou si všichni platíme Michal  Musil
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)
26. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 12. 2006 Bohu díky, ale za co? Uwe  Ladwig
22. 12. 2006 Vianoce (nielen) pre ateistov Eduard  Chmelár
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Sedm statečných a jeden premiér Jaroslav  Ungerman
22. 12. 2006 O Štěpánech, džbánech a koledách Vladislav  Černík
21. 12. 2006 Jarní vody II. Alex  Koenigsmark
22. 12. 2006 Apage Satan Claus! Jakub  Topol
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Šťastné a veselé China  Miéville
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Milan  Kozelka
20. 12. 2006 Milan Kozelka: World Press Photos
22. 12. 2006 Miniohlédnutí vzad i vpřed na konci roku 2006 Miloš  Dokulil
22. 12. 2006 Rakousko vyhostilo Davida Irvinga
24. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Konečně se zbláznili Oldřich  Průša
22. 12. 2006 O Klausovi, vládě, která nebyla jmenována, a českém právním řádu
22. 12. 2006 Pilíře moci nebo obelisky bezmoci Ladislav  Žák
22. 12. 2006 Sociální demokracie na rozcestí Josef  Vít
21. 12. 2006 USA a česká AI Milan  Valach
22. 12. 2006 Kolik médií snese či si může dovolit demokratická společnost? Ivan  Müller
22. 12. 2006 USA aktivizují své vztahy s Ruskem Miroslav  Polreich
27. 12. 2006 Mistrovství republiky v pokeru -- reportáž z míst, kde jde o vše... Jaroslav  Pour
24. 12. 2006 Kazetové bomby a miny nadále ohrožují Libanonce
22. 12. 2006 O ženách a mužích
22. 12. 2006 Reformní vláda na baterky. Halelujá... Jiří  Havel
22. 12. 2006 Zahradník kozlem Jana  Maříková
22. 12. 2006 Schwarzenberg by byl ideálním ministrem zahraničí ČR Vlastimil  Marek
22. 12. 2006 Post-demokratická rizika a problém reprezentace Jiří  Bystřický
22. 12. 2006 Svět trvale udržitelné války a širokospektrální dominance Vladimíra Al-Maliki Levá
22. 12. 2006 Nesejmutelná odpovědnost za vlastní chování Jan  Potměšil
22. 12. 2006 Obavy po česku vykecané František  Schilla
21. 12. 2006 Americký voják obžalován z vraždění v Iráku
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
22. 12. 2006 Riziko falešných sobů Radim  Valenčík
22. 12. 2006 Smyšlená programová dezerce nebo neznalost? Jiří  Havel
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Mexiko má dvoch prezidentov Samuel  Kováč
21. 12. 2006 Kýchající krysy a zlá čarodějnice z jihu Meike  Snijder
21. 12. 2006 Sneezing rats and the wicked witch of the South Meike  Snijder
21. 12. 2006 Zmarněný rok života Zdeněk  Jemelík
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu   
22. 12. 2006 Apage Satan Claus! Jakub  Topol
22. 12. 2006 Advent křesťanů ve dvojím obležení Ivo V. Fencl
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů   
22. 12. 2006 Vánoční vražda Wenzel  Lischka
22. 12. 2006 Vianoce (nielen) pre ateistov Eduard  Chmelár
22. 12. 2006 Šťastné a veselé China  Miéville
22. 12. 2006 Reformní vláda na baterky. Halelujá... Jiří  Havel