14. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 1. 2003
Na Nový rok jsem byl pozván na party na jednom londýnském předměstí nedaleko rozvodněné Temže. Měli tam dobré jídlo, spoustu vína a byla tam veselá společnost. Hostitelé byli přátelé naší rodiny, kteří nyní žijí v Anglii, i když pocházejí z Nového Zélandu a z Německu a v sedmdesátých letech žili po určitou dobu v Teheránu. Proto pocházeli jejich hosté z mnoha částí světa.

Ukázalo se, že jedním z těchto hostů je ministr v nové afghánské vládě Hamida Karzaie. Ten muž pracuje v Londýně a i když není vysoce postaveným členem vlády, pravidelně se účastní zasedání vlády a právě se vrátil z návštěvy v Kábulu. Není divu, že mě velmi zajímalo s ním pohovořit a získal jsem od něho pozoruhodné informace o současné situaci v Afghánistánu. Vzhledem k tomu, že to byl soukromý večírek a afghánský ministr se mnou mluvil neoficiálně, nezveřejním jeho jméno ani jeho funkci.

Autor je historik, zabývající se Českou republikou, který žije v Londýně. Přinášíme překlad příspěvku, který původně vyšel anglicky na stránkách blueear.com

Sloupek

Kamkoli se člověk v Česku podívá, všude jsou samí neplatiči. Všerůzná masmédia to opakují stále dokola a ihned též přinášejí reportáže o tom, jak tvrdě se takové neplatičství trestá. Zejména nájemníci bytů jsou zde oblíbeným terčem, neb jsou vystěhováváni na ulici "bez náhrady" dalšího bydlení. Vskutku právo tvrdě vymáhané - a dav povětšinou jásá. Zvláště při okamžitě následujících statistikách o tom, kolik takových "neplatičů" je a kolik milionů dluží. Kupodivu se už ale téměř žádné masméduim stejně radikálně a veřejně nezamýšlí nad příčinami a hlavně pravdivostí tohoto jevu. Záměrně, nebo z hlouposti?

V každém právním státě je viníkem až ten, kdo je soudně vinným uznán. Termín "neplatič" je v tržní společnosti označení vskutku hanebné. Je-li však použito nepravdivě, soudy ho tvrdě trestají značnými finančními satisfakcemi. V současné době jsou v Česku soudně řešeny desetitisíce sporů o nájemné a velmi často končí tak, že žaloba proti takovému "neplatiči" je zamítnuta, protože prostě nic nedlužil a nedluží. Přesto si o něm kdejaký obecní úředníček či chamtivý "pan domácí" klidně dál prohlašují, že je "neplatičem". Což je za prvé pomluva, a za druhé urážka na cti. A tím se česká justice už skoro vůbec nezabývá - pokud ovšem nejde o nějakou známou herečku, kde naopak iniciativně "koná" až podezřele rychle.

Problematika nájemného bydlení je možná ten nejhorší materiální pozůstatek z dob "budování zářných zítřků". Snad se tedy parlament už konečně vzchopí a po doporučení Ústavním soudem přijme zákon, který jednak nájemné narovná a zároveň znemožní lichvářské nájmy za současnými majiteli "vybydlené" a za zlomek tržní ceny zprivatizované byty. Ostatně, vždyť sama česká vláda je tím největším neplatičem a ještě si k tomu prosadila i rekordně dluhový státní rozpočet. Což tedy zbavit také její členy vládních křesel a bytů? Bez náhrady.

(Vychází též v časopise Mladý svět)

Edvard Beneš
14. 1. 2003
Věra Olivová

Vlna nenávistného útoku na demokratické tradice první republiky se zvedla již bezprostředně po Mnichovu a dále zesílila po nacistické okupaci 15.března 1939. Ke slovu se přihlásily různé české krajně pravicové a fašistické proudy, které se v demokratickém režimu první republiky nemohly prosadit. V souladu s nacistickými stanovisky pokládaly první republiku za historický omyl. Kolaborantští protektorátní politikové a novináři popírali jakoukoli aktivní účast českého národa na vzniku samostatného státu.

Spolu se zhroucením nacistické moci a s uvolněním prudkého národního a politického útlaku došlo po roce 1945 i k všeobecné politické radikalizaci. Mimořádně negativním prvkem narušujícím bezprostřední kontinuitu nové republiky s meziválečným vývojem bylo výrazné oslabení starší a střední generace inteligence, které bylo výsledkem decimační nacistické politiky. Porušení generační rovnováhy oslabovalo odolnost mladé inteligence - především inteligence humanistické - vůči komunistické ideologii, která měla rozhodující oporu právě v nové mocenské konstelaci střední a východní Evropy.

Únor roku 1948 toto období tvrdě a jednoznačně ukončil. Jako politický vazal Sovětského svazu se Československo stalo jeho vazalem i ideologicky a kulturně. Jednou z mimořádně důležitých rovin, po které tento proces ideově-politické závislosti probíhal, byla nová systematická destrukce demokratických tradic první republiky.

Více než trapně působí odsudky první republiky a Edvarda Beneše zvláště v pracích Zdeňka Fierlingera, který se na československé politice aktivně podílel. Na řečnickou otázku "Kdo nese zodpovědnost za Mnichov ?" odpovídá pak bez zaváhání: "Byl to Beneš."

Bohatství historického materiálu, který po sobě zanechala první republika, začalo však postupně promlouvat k těm nemnohým mladým historikům, kteří začali toto období - přes odlišné tendence stranických orgánů - odborně zpracovávat. Byli příslušníky generace, která absolvovala část svých vysokoškolských studií ještě ve svobodné atmosféře let 1945-1948. Byli sice poplatni komunistické ideologii, ale jejich zájem o historii způsobil, že již koncem padesátých let se z jejich pera objevovaly první materiálové studie o zahraniční i vnitřní politice meziválečného Československa.

Normalizace sedmdesátých let tento proces obnovy demokratických tradic první republiky drasticky zastavila.

Prostor, který se po r. 1989 otevřel pro seznámení širší veřejnosti s dějinami první republiky a s její demokratickou tradicí zůstal nenaplněn. V soudobé publicistice se kolem tohoto období moderních českých dějin rozhostilo nejen rozpačité mlčení, ale v nové podobě se objevila i řada jeho starých deformací

Dvacet normalizačních let, spojených s tvrdou politickou perzekucí a rigidní komunistickou desinterpretací dějin, prohloubilo zásadním způsobem ideovou diskontinuitu s demokratickou minulostí první republiky. Právě v tomto normalizačním období byla hluboce rozrušena i základní Masarykova ideová koncepce navazující na demokratické tradice českých dějin - Jan Hus, Komenský, Havlíček, Palacký - doplněná Edvardem Benešem o mírovou politiku Jiřího z Poděbrad.

A právě tato diskontinuita umožnila, že se v nové svobodě po roce 1989 mohl prosadit zcela odlišný pohled na československé a české dějiny. V nejucelenější podobě je vyjádřen v obsáhlé publikaci vzešlé z disentu, z okruhu Charty 77 a věnované českým dějinám nové doby. Kniha vyšla pod pseudonymem Podiven, do něhož se spojili tři autoři - právník a politolog Petr Pithart, psychiatr a psychoanalytik Petr Příhoda a historik Milan Otáhal. Byla vydána ve značném nákladu a je reprezentativní publikací nového ideového pojetí českých dějin. Nazírá je z univerzalistického zorného úhlu katolické církve. Vyzdvihuje do popředí období baroka, nenalézá porozumění pro národní obrození, zpochybňuje vznik samostatného československého státu a odmítá jeho demokratickou reprezentaci v čele s Masarykem a Benešem.

Nejde o systematický historický výklad podložený studiem pramenného materiálu, ale především o hodnotící soudy, k nimž autoři dospívají svými úvahami. Základní příčinu dramatického vývoje 20.století spatřují autoři v úpadku a sekularizaci křesťanského náboženství. Je více než s podivem, že autoři používají k charakteristice versailleského systému terminologii německé nacionální publicistiky a označují ho za "versailleský diktát". Pod zorným úhlem svých základních premis hodnotících obecný meziválečný vývoj, přistupují autoři k výkladu o Československu. Odmítají, že by vytvoření samostatného státu bylo završením snah minulých generací. Popírají aktivní podíl českého a slovenského národa na vzniku Československa.

Toto jsou hlavní myšlenky předsedkyně Společnosti Edvarda Beneše, historičky Věry Olivové z rozsáhlé polemiky s pojetím československé historie, Petra Pitharta, Petra Příhody a Milana Otáhala, skrytých původně pod pseudonymem PODIVEN.
Součástí knihy je i recenze knihy Wenzela Jaksche Cesta Evropy do Postupimi - Vina a osud v podunajském prostoru.
Celou studii, která vyšla jako kniha v roce 2001, publikujeme on-line v knihovně Britských listů ZDE. Velikost textu je 157 kb HTML kódu, takže buďte prosím trpěliví při jeho načítání z databáze...
[print HTML, 157 kb] [print HTML ZIP, 61 kb]
14. 1. 2003
České politické "elity" se nestydí. Zatímco průzkumy veřejného mínění, ovlivněného trapnými tanečky kolem výběru nového presidenta, neklamně upozorňují, že voliči mají toho "tyátru" právě tak dost, a přejí si zvolit hlavu státu přímou volbou, vedoucí představitelé politických stran i sami presidentští kandidáti dávají nepokrytě najevo, že je "hlas lidu" ani dost málo nevzrušuje, a že naopak doufají ve šťastné završení nepřímé volby. Nemohou přece dopustit, aby si hloupý lid zvolil jedno ze dvou ohavných politických strašidel: Klause nebo Zemana. Zvláště nevděční Zemanovi sirotci se tuží, aby se jejich bývalý předák nevrátil z lesů. Neplatí to pro ODS: ta podporuje Klause za každého počasí, stojícího i ležícího, bdícího i spícího, v nepřímé i přímé volbě, ale její věrnost v případě nepřímé volby zřejmě nebude odměněna. Přímé volby nám partajní bossové slibují až na jindy. Mám ale obavy, že pokud se přece jen podaří zvolit presidenta nepřímou volbou, otrne jim, a přímá volba hlavy státu se pak uskuteční až "na svatého Dyndy."
14. 1. 2003
Mailem dostávám ze všech stran: Žádný komunista na Hrad! Ptám se: A proč ne někdo z nich? Když máme je a jejich dědictví jako základ našeho - přesněji: jejich - státu? Když nám ani oni ani jejich odchovanci nevadí v našem světě, v ekonomice, politice, správě jejich - stále ne našich - věcí?
14. 1. 2003

V pondělí zatkla britská policie Peta Townshenda, kytaristu skupiny The Who, prohledala mu byt a asi půl druhé hodiny ho vyslýchala. Posléze byl propuštěn na kauci. Tonwnshend v sobotu přiznal, že svou úvěrovou kartou zaplatil za přístup na internetový server obsahující dětskou pornografii. Kytarista však tvrdí, že není pedofil, že sám byl v dětství obětí pedofilie a že se na internetové stránky, obsahující dětskou pornografii potřeboval podívat jako součást svého výzkumu pro kampaň proti sexuálnímu zneužívání dětí a pro knihu, kterou na toto téma píše.

Townshendovo jméno bylo na seznamu 7000 subskribentů na servery s dětskou pornografií, který americké úřady nedávno zpřístupnily Scotland Yardu. Na základě tohoto seznamu bylo už zatčeno v Británii více než 1300 lidí, včetně soudců, zubařů, lékařských specialistů v nemocnicích, vojáků, jednoho zástupce ředitele školy a více než 50 policistů. Na seznamu jsou také dva poslanci britského parlamentu, bývalí ministři a jedna známá televizní osobnost. Policie je všechny bude vyslýchat.

(Podrobnosti jsou v angličtině např. zde a zde.)

14. 1. 2003
To se zdá být výsledkem analýzy knihy The Shield of Achilles (Achilleův štít) od Philipa Bobbita, kterou vydalo britské nakladatelství Allen Lane. Podle Michaela Howarda, bývalého profesora moderní historie na Oxfordské univerzitě, je Bobittova pochmurná kniha povinnou četbou dnešních mocných. Její obsah vylíčil Howard v angličtině zde, základní Bobbitovy myšlenky shrnujeme:
13. 1. 2003
"Ve světě založeném na spojení zákonitostí a pravidel s neurčitostí danou charakterem mikrosvěta i neurčitostí danou prolínáním určujících faktorů na úrovni světa viditelného jsme při svém rozhodování omezeni také chabou znalostí přítomnosti, ještě menší znalostí minulosti a minimální schopností předvídat budoucnost. Přesto se, jakkoliv je to "naslepo", rozhodujeme, a tedy myslíme."

"Pozitivní redukce časovým posunem v myšlení jedince vyvolává pocit vyvolenosti, negativní redukce časovým posunem vzbuzuje pocit méněcennosti. Obojí vede ke vzniku ideologií a náboženství." (Redukce umožňuje rozhodování; viz následující odkaz.)

"Projevy násilí jedné ideologie nebo jednoho náboženství osvědčují zničující potenciál ukrytý v každé formě partikulární ideologie nebo náboženství. Bez společně sdílené víry v trvání lidského života na Zemi i nad rámec této planety, nemůže lidstvo dál existovat. "Globální Bůh = trvání (continuance) " je jistě těžké sousto, ale dává naději."

Shora uvedené citáty jsou z práce nazvané Thinking as deciding; jedná se o složený text, který vznikal v průběhu mnoha let. Viz http://www.angelfire.com/ab/timereality/

Člověk nemůže být zcela pánem svého osudu, protože jeho život není plněním nějakého přesného plánu, který by vylučoval chyby a omyly. Zároveň je člověku dána představa o vyvolenosti či méněcennosti jeho skutků, které výrazně posiluje i tzv. veřejné mínění, které s často velmi povrchní znalostí věcí označuje jedny za hrdiny a druhé za padouchy.

14. 1. 2003
Ex-ministryně školství Anglie a Walesu Estelle Morrisová odstoupila z funkce v říjnu minulého roku. Co to bylo za důvody, že rezignovala? Pokud se domníváte, že zdravotní, mýlíte se. Jak BBC uvádí (původní článek zde), bylo to po kritice, která směřovala do školství. Při odstoupení sama prohlásila, že na tuto funkci nestačí. Byla vystavena tlaku, který se vytvořil kolem nezvládnutých maturit. Na její hlavu se snesly oprávněné stížnosti na nekorektní hodnocení závěrečných prací maturantů*). V Anglii a Walesu práce hodnotí nezávislí odborníci, kteří nevědí nic o škole, odkud maturant pochází. Významná část maturitních prací, jejich výsledná známka, byla změněna! Byly znovu hodnoceny lepší známkou. Mimochodem předchůdce Ms Morris jí nechal plno "nedodělků", a byl "vykopnut" z tohoto postu výše -- na ministra vnitra a prokazuje svoje schopnosti v britské imigrační politice.
14. 1. 2003
Konvent o budoucnosti Evropy je dnes uprostřed své cesty a dokonce trochu dál. Stejně jako loňského července, rád bych tu učinil shrnutí naší práce pro všechny -- tedy všechny Evropanky a Evropany -- kteří sledují naše kroky. Není to pracovní dokument, který je určen účastníkům Konventu, ale spíše otevřená reflexe o tom, co jsme učinili, a co nám zbývá ukončit.

Tuto zprávu podal včera v listě Le Monde (francouzsky viz zde) bývalý prezident Valéry Giscard d'Estaing, který předsedá 105 členů evropského Konventu, který v současnosti vypracovává novou ústavu EU (o tom také viz zde.)

13. 1. 2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na reformu výplaty nemocenského, který je věcným i právním nesmyslem a svědčí o snaze neschopných úředníků přesunout své povinnosti na jiné.
14. 1. 2003
V roce 1966 se konala v Paříži mezivládní konference o postavení učitelů, která přijala tzv. Chartu učitelů. Je to vlastně výčet konkrétních i obecnějších doporučení, jejichž naplnění by měly zajistit všechny státy OSN. Jelikož se k tomuto dokumentu přihlásila i Česká republika, rozhodl jsem se zkonfrontovat požadavky z roku 1966 s realitou našeho školství v roce 2002. Musím předeslat, že většinu uvedených bodů Česká republika splňuje, je tu ale řada problematických otázek, na které se chci ve své analýze zaměřit. Zvolil jsem přehledný postup, ve kterém se střídají citace z Charty učitelů s mým stručným komentářem.
14. 1. 2003
Pojem přímá demokracie se objevuje stále častěji v české politické debatě. Zdá se však, že různí lidé si pod tímto pojmem představují různé věci, čímž dochází k nedorozumnění. Nejčastější mylná představa je ta, že všichni, kdo propagují přímou demokracii chtějí, aby všichni občané neustále přímo hlasovali o každě jednotlivé otázce. Je sice pravda, že někteří aktivisté v západních zemích (USA, Velká Britanie, Řecko...) prosazují tento princip. Převážná většina příslušníků našeho hnutí (ano, lze už mluvit o neustále sílícím celosvětovém hnutí) zastává mnohem umírněnější stanovisko: zachovat reprezentační systém, ale doplnit jej prvky přímé demokracie, z nichž nejdůležitější a nejvíce diskutovaný (ale ne jediný) je právo občanů na občanskou iniciativu a referendum.
14. 1. 2003
Daniela Příhodová
Aj napriek viac ako desaťročnému ideovému uvoľneniu v pôvodnej literárnej tvorbe, viacerí autori (či autorky) ostávajú verní svojim okruhom tém, žánrom i vlastným, chcem povedať svojským spracovaniam inšpirácie. Vzájomná odlišnosť autorov je jedným z pozitívnych javov v našej literatúre.

Spisovateľku Etelu Farkašovú charakterizujú hlbšie analýzy do ľudského, najmä ženského vnútra, ktoré sa vzájomne dopĺňajú vždy o nový pohľad, o novú tvár inak neviditeľného duševného bytia, existujúceho iba v našich myšlienkach, túžbach a nádejach. V našich protestoch voči novým "vypuklinám" sveta, čo nás obklopuje, voči konfliktom a silnejúcej agresivite. Tak ako násilie mení svet, aj do ľudského povedomia pribúda niečo nové -- obava, strach -- násiliu úmerne sa rozpínajúci "subjekt".

Josef Vissarionovič Stalin
14. 1. 2003
3. septembra 1949, teda dva mesiace po zatknutí Lászlóa Rajka, oznámil generálny tajomník maďarskej komunistickej strany Matyás Rákosi Klementovi Gottwaldovi, že v procese zverejnia "tucty československých mien, ktoré poznáte". K listu pripojil zoznam, na ktorom sa nachádzal Vladimír Clementis, jeho námestník Artur London, minister vnútra Václav Nosek, námestník ministra Eugen Löbl, tajomníci ÚV KSČ a ÚV KSS, Gottwaldov poradca Ludvík Frejka a Slováci: Gustáv Husák, Ladislav Novomeský, Edo Friš, Ivan Horváth, Samuel Falťan, Ladislav Holdoš, František Zupka... "Tento zoznam poukazuje na to, že rozmery sprisahanectva sú v zásade podobné s našimi... Nás to mimoriadne ruší, že osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sú v službách amerických imperialistov... hrajú vedúcu úlohu."
14. 1. 2003
Viktor Kovaľov
Ako bol rok 2001 prelomovým vo vývoji a úpravách doktríny štátnej bezpečnosti, národnej bezpečnosti i vojenskej doktríny USA, tak sa rok 2002 stal rokom zmien v podobných doktrínach Ruskej federácie. Na porade členov vlády 28. októbra ruský prezident Vladimir Putin fakticky deklaroval zmenu vojenskej doktríny Ruskej federácie. Práve medzinárodný terorizmus, ktorý neuznáva štátne hranice, je najväčším protivníkom Ruska. Putin vyhlásil: "Údery budú uskutočnené na všetkých miestach, kde sa nachádzajú teroristi, organizátori teroristických aktov a ich ideologickí a finanční podporovatelia. Podčiarkujem, kdekoľvek sa budú nachádzať." To bude mať za následok radikálnu zmenu vo vojenskej doktríne Ruska. Ešte v ten istý deň dostal Generálny štáb Ruska úlohu zapracovať zmeny do Doktríny nasadenia ozbrojených síl.
13. 1. 2003

Podle českého právního řádu jsou nepřípustné petice, které zasahují do nezávislosti soudů (§ 1 odst. 3 zákona o právu petičním č. 85/1990 Sb.), což jsou zejména petice s požadavky, jak má soudce postupovat a rozhodovat v konkrétní věci, poznamenává Jaroslav Štemberk:

Přípustné jsou tedy pouze petice, ve kterých občané požadují změnu ustanovení zákona, které považují za nespravedlivé (Parlamentu ČR), případně takové petice, ve kterých občané vznášejí požadavky na zlepšení fungování justice (ministru spravedlnosti, případně - jde-li o problém místní - předsedovi příslušnému soudu), přičemž tyto požadavky nejsou zjevně směrovány na konkrétní případ.

13. 1. 2003
Kontroverzní během pražské konference NATO bylo i to, že v důsledku letních rozsáhlých záplav si Česká republika nemohla dovolit nahradit svou stárnoucí flotilu stihaček ze sovětské éry a musela požádat Spojené státy, aby během konference NATO bránily český vzdušný prostor.

Tak vznikla pozoruhodná situace, která měla daleko větší dopad pro suverenitu České republiky než předání malého množství pravomocí české vlády Bruselu, avšak v českých sdělovacích prostředcích se o tom člověk nedočetl a západní média to úplně ignorovala.

Oplátkou za to souhlasila Česká republika jako dosud jediná země v Evropě kromě Velké Británie, že přijme na své území součásti amerického raketového obranného systému.

Autor je americký historik, zabývající se Českou republikou, který žije v Londýně. Přinášíme zkrácený překlad příspěvku, který původně vyšel anglicky na stránkách blueear.com

13. 1. 2003
Ředitelka Nadace ČFU Dagmar Baběrádová v časopise Týden č.2 na kritiku kvality výstav pořádaných Nadací uvedla : "A kdo určuje které umění je to pravé? Co člověk to názor". A opravdu, ve stanovách a ani v obchodním rejstříku Nadace se v souvislosti s podporou umění nehovoří o jeho kvalitě. Ba dokonce a co je velmi zarážející, ani při rozhodování o udělení grantů, nemá Nadace formulovaná žádná specifická kriteria. V praxi to znamená, že vlastně vůbec neví, kterému žadateli a proč galerii poskytne.
13. 1. 2003
Veřejnosti přístupná diskuse na téma Česká umělecká kritika se koná v Galerii Václava Špály, Národní třída 30, Praha 1, dne 30.ledna 2003 od 16.hodin. Britské listy se účastní této diskuse v rámci programu projektu 281 m2 pro galerii Václava Špály.
13. 1. 2003

byla konference o české kultuře, kterou 11. ledna uspořádalo ve svých místnostech české velvyslanectví v londýnském Kensingtonu, spolu s Mezinárodní asociací učitelů češtiny. Iva Fleischhansová, Oliver Sandig, Robert Rawson a Anna Sliwa zahráli skladby Františka Bendy, Bohuslava Matěje Černohorského a Františka Tůmy, některé z nichž sami nalezli v archívech, neboť se podle jejich slov "již nevydávají". Robert Rawson svědčil o tom, za jak exotickou se dnes v západní Evropě považuje česká barokní hudba; nedávno byl na muzikologické konferenci ve Španělsku a tam byl jeho referát o českém hudebním baroku zařazen do sekce "Hudba na samém okraji Evropy" (není to od těch Španělů trochu drzost? poznamenal na konferenci přítomný jeden Čech).

Profesor bohemistiky z Londýnské univerzity Robert Pynsent pohovořil v přednášce "Národní obrození dnes" zajímavě o tom, jak současní čeští historikové, sociologové a další autoři se - zřejmě v důsledku dnešní nejistoty - vracejí defenzívně k dávno vytvořeným českým nacionálním mýtům, žijícím v českém povědomí už od národního obrození. Rusista a bohemista Robert Porter z Glasgow pohovořil o tom, jakým způsobem ve svém díle zobrazoval Rusy spisovatel Vladislav Vančura - silně se to odlišovalo od způsobu, jímž o Vančurovi psali pak čeští a ruští literárně teoretičtí stalinisté - a podivoval se nad tím, že je Vančura, přestože je to zjevně velmi dobrý spisovatel, v anglosaském prostředí naprosto neznámý. Přednášku Petra Bílka z pražské FFUK o české literatuře v postkomunismu přinášíme v české překladu níže.

Zajímavá byla i analýza Neila Bermela z Sheffieldské univerzity. Neil Bermel se zabývá českou jazykovědou: velmi podnětně pohovořil o tom, jak vypjatě ideologické reakce vyvolaly v českém tisku začátkem devadesátých let snahy Ústavu pro jazyk český o mírnou reformu českého pravopisu: ústav si vysloužil útoky, že je to prý "komunisty prolezlá instituce", protože navrhl psát cizí slova se "z" a nikoliv se "s". ("Velice vítám a vážím si (sic!, to je vyšinutí z vazby, pozn. JČ) rozhodnutí Českého deníku nepodrobit se další nenápadné bolševisaci jazyka na cestě k jeho odtržení od evropské civilisační tradice," napsal v tomto listě tehdy spisovatel Jan Beneš; pikantní ovšem je, že i nejautoritativnější anglické slovníky dnes doporučují dávat přednost pravopisu "civilization" před pravopisem "civilisation", poznamenali mj. v následné diskusi přítomní. Zajímavá byla Bermelova analýza mechaniky reakcí, založených na emotivních metaforách, skrývající bigotní iracionální postoje.

V závěrečné diskusi vyslovili někteří přítomní podivení nad tím, že česká bohemistika zcela ignoruje vědeckou práci zahraničních bohemistů; v poslední době se v ČR už podrobně studuje i česká exilová literatura, avšak vědecké články a publikace cizinců o české literatuře, kultuře a společnosti, zůstávají kupodivu většinou mimo zájem badatelů v ČR.

Sluší se za konferenci poděkovat odstupujícímu českému velvyslanci v Londýně Pavlu Seifterovi, který během svého právě uplynulého funkčního období - na rozdíl od některých jiných předchozích českých velvyslanců v Londýně po roce 1989 - učinil z velvyslanectví příjemnou, přátelskou, nápomocnou a efektivní výspu české státnosti: proměna od doby, kdy bylo československé velvyslanectví v Londýně za komunismu betonovým bunkrem, neprodyšně odděleným od vnějšího, "nepřátelského" kapitalistického světa, je absolutní - i když minulost stále ještě připomínají masivní betonové zdi budovy velvyslanectví.

Londýn jako takový přivítal návštěvníky charakteristicky: při příletu na letiště Heathrow se cestující dověděl, že z letiště celý den do města nejede a nepojede metro; četnými dalšími výlukami v důsledku "opravářských prací" bylo londýnské metro postiženo o víkendu i jinde ve městě.

13. 1. 2003
Mám tady hovořit o roli literatury v postkomunistické éře a mám se zaměřit na český kontext. Rád bych začal jednou docela výstižnou epizodou. Jak víte, před 11 dny pronesl Václav Havel svůj poslední novoroční projev jako prezident České republiky. A jak má Česká televize v současnosti ve zvyku, po část vysílacího času se v ní vysílají pořady a v druhé polovině vysílacího času dělá ČT svým vlastním pořadům reklamu, anebo vysílá dokumentární filmy, jak natáčí své pořady. Aby udělali z Havlova projevu významnější událost, tři dny před jeho projevem odvysílali tedy v ČT dokumentární film o tom, jak natáčeli Havlův projev.

A v tom dokumentu byla jedna docela pozoruhodná scéna. Prezident Havel v ní vstoupil do své kanceláře, přistoupil k velkému stolu, na němž ležely nejrůznější novin a časopisy. A Havel zvedl ze všech těch papírů na stole Literární noviny. Obrátí se ke kameře, podrží Literární noviny přímo před kamerou tak, aby bylo vidět, že to jsou Literární noviny, a řekne: "Tohle právě potřebuju. A nedostal jsem předchozí číslo z předchozího týdne a to já potřebuju." To před kamerou oznamuje svým zaměstnancům.

Tuto epizodku lze interpretovat nejrůznějšími možnými způsoby. Nejhlavnější význam ale je, že čtení literárního časopisu, jako jsou Literární noviny, má pro našeho prezidenta osudový význam. Člověk by se asi měl vyhnout levné interpretaci, která je nasnadě, totiž, že Havel prostě dělá reklamu novinám, s nimiž je těsně svázán."

Autor, šéf katedry české literatury na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, hovořil na toto téma na konferenci, věnované české literatuře a kultuře, která se v sobotu 11. ledna konala na českém velvyslanectví v Londýně. Příspěvek přednesl anglicky a spatra, do češtiny přeložil podle magnetofonového záznamu Jan Čulík.
12. 1. 2003
Zdá se, že skandalizující zájem o institut presidentských milostí vyšuměl, zastíněn jinými tématy. V tisku se ale objevily názory dvou ministrů spravedlnosti sociálnědemokratických vlád, Pavla Rychetského a Jaroslava Bureše, kteří se vyjádřili věcně, bez hysterie, a shodně konstatovali, že nepovažují za nezbytnou úpravu ústavních pravomocí presidenta republiky v této oblasti. Oba při tom byli mnohdy s presidentem v rozporu v názoru na jednotlivé žádosti.
12. 1. 2003
"Ústava České republiky v Čl. 96 odst. 2 i Listina základních práv a svobod v Čl. 38 odst. 2, nemluvě o přijatých mezinárodních úmluvách a dohodách, jež se ČR zavázala dodržovat, proklamují procesní zásady jednání před soudem - ústnost a veřejnost. Princip veřejnosti soudního řízení sleduje jednak prvek kontroly činnosti soudů a jednak prvek prevence. Právo veřejného procesu je dodnes upíráno bývalému i současnému politickému vězni Vladimíru Hučínovi."

Plný text petice Jiřího Vaňka viz níže.

5. 2. 2003
Byla zrušena stará mailová adresa Jana Čulíka z roku 1995, jcu2@cableol.co.uk, prosím, pište na adresu J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk, případně na adresu redakce@blisty.cz, nebo culik@blisty.cz.
Štěpán Kotrba má svou hlavní adresu stepan@kotrba.cz. Adresa kotrba@blisty.cz je dočasně nefunkční.
5. 1. 2003
Děkujeme všem, kteří v roce 2002 podpořili svými dary provoz Britských listů. Apelujeme na všechny čtenáře, aby nám na provoz BL finančně přispěli. Všichni spolupracovníci časopisu na něm pracují ve veřejném zájmu zadarmo, případně ho dotují z vlastních zdrojů, někteří velmi podstatně. Finanční dary nám umožní dělat více práce ve veřejném zájmu s větším počtem spolupracovníků a profesionálněji.

Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník. Veškeré informace o tom, jak jsou darované peníze využívány, pravidelně zveřejňujeme. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
14. 1. 2003 Pete Tonwshend zatčen za to, že si stáhl z internetu dětskou pornografii   
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 PODIVEN: Manipulace s dějinami první republiky Věra  Olivová
14. 1. 2003 Je stát založen na válce?   
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 Co je přímá demokracie? Jiří  Polák
14. 1. 2003 Evropský Konvent na půl cestě I.   
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
14. 1. 2003 Sovietski poradcovia a politické procesy - pozadie tragédie Viliam  Bernáth

Volba prezidenta ČR RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2003 Co je přímá demokracie? Jiří  Polák
14. 1. 2003 Nestydové Zdeněk  Jemelík
14. 1. 2003 Kdo na Hrad patří, ať tam je Vladimír  Rott
13. 1. 2003 TV media o víkendu: Čekání na volbu prezidenta Josef  Trnka
12. 1. 2003 Kdo bude příštím prezidentem ČR   
12. 1. 2003 Ještě jednou o prezidentských milostech Zdeněk  Jemelík
10. 1. 2003 Do první volby prezidenta jde druhá garnitura Štěpán  Kotrba
10. 1. 2003 Devítihlavá saň česko-slovenské státnosti Štěpán  Kotrba
9. 1. 2003 Rozpad? Ne, byla to státní porážka! Petr  Uhl
8. 1. 2003 Proč uděluji milosti a amnestie Václav  Havel

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2003 Afghánistán: Mluvil jsem s členem Karzaiovy vlády Martin D. Brown
8. 1. 2003 Policie v Londýně zatkla teroristy připravující jed   
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
6. 1. 2003 USA, Irák, Severní Korea, alžírské vraždění a dvojí morálka   
2. 1. 2003 Povede válka proti Iráku k oživení stagnující americké ekonomiky?   
1. 1. 2003 Američané přiznali, že bombardovali pákistánská vojska   
1. 1. 2003 Jsou světové vyhlídky na prahu roku 2003 pochmurné?   
31. 12. 2002 Extremista zastřelil v Jemenu tři americké pracovníky charitativní nemocnice   
31. 12. 2002 USA hrály klíčovou roli při vyzbrojování Saddáma Husajna   
30. 12. 2002 Míroví aktivisté chtějí jít do Iráku jako lidské štíty   

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2003 Z vězení v Afghánistánu do vězení v Americe   
27. 11. 2002 Nigérie: má být popraven novinář   
27. 11. 2002 Feminismus, muslimský fundamentalismus a soutěž Miss World - už jen v třetím světě   
26. 11. 2002 V Londýně nebo v Africe, soutěž Miss World je stále ponižující   
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik

Školství RSS 2.0      Historie >
14. 1. 2003 České školství versus Charta učitelů z roku 1966 Radek  Sárközi
14. 1. 2003 České a britské školství: Stačí srovnávat Jaroslav  Vávra
8. 1. 2003 O čekání na důstojné učitelské platy, na důstojné hodnocení učitelů, ale nejen o tom Jaroslav  Vávra
3. 1. 2003 Čeští studenti: "Skotská pohádka" Jan  Čulík
3. 1. 2003 Platy učitelů Radek  Sárközi
14. 12. 2002 Založení Učitelského odborového klubu - ASO   
26. 11. 2002 Stávková pohotovost v SOŠ na Praze 3   
20. 11. 2002 Ve jménu (vysokoškolského) zákona Topí  Pigula
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
6. 1. 2003 Inzerát (na dům, ve kterém už nechci bydlet) Jiří  Koubek
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
16. 12. 2002 Soudnost, pane Berko, soudnost! Štěpán  Kotrba
13. 12. 2002 "Pekařství " nebo "ČT"? Jiří  Koubek
13. 12. 2002 KAUZA: Ostravská ČT   
12. 12. 2002 Milan Bouška: Propustili mě z ČT, protože ve mně viděli cizorodý element Jan  Čulík
7. 12. 2002 Hrůzné informace o řediteli brněnského studia ČT Zdeněk  Drahoš
5. 12. 2002 Kterak Jan Čulík pomáhal České televizi pochovat Netopýra Karel  Mašita
4. 12. 2002 Nával do televízneho kresla Lubomír  Sedláčik
3. 12. 2002 Investigace nebo propaganda? Jan  Čulík

Summit NATO v Praze RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2003 Jak Spojené státy narušily suverenitu ČR a nikomu to nevadilo Martin D. Brown
13. 12. 2002 LN: "Přišel Brzezinski a položil si věci na stůl"... Jakub  Žytek
26. 11. 2002 Summit - Havlův nedramatický epilog Josef  Trnka
25. 11. 2002 Už se to láme... Jan  Čulík
25. 11. 2002 NATO: žádná vize v Praze   
25. 11. 2002 Nejistota: jaká bude budoucnost NATO a sjednocené Evropy?   
25. 11. 2002 Ze summitu NATO: kdy se hodí francouzština   
22. 11. 2002 NATO: Pražští vyděrači   
21. 11. 2002 Zakázaná zbraň: slova Fabiano  Golgo
21. 11. 2002 Svět, NATO a my Petr  Kužvart