16. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Do hotelu Hilton ještě nedávno zatékalo. Dnes je jeho ochranka nervózní z novinářů. Proč?
16. 9. 2002

IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka

Kauza zatopených pozemních garáží v prostorách IBC v Pobřežní ulici v pražském Karlíně, kterou Britské listy otevřely otázkami, na které nikdy nedostaly uspokojivou a věcnou odpověď, našla své pokračování v Parlamentu. Stalo se tak prostřednictvím ústní interpelace Jaromíra Kohlíčka na ministra životního prostředí Ambrozka a písemné interpelace na ministra vnitra Grosse jako nejvyššího velitele Ústředního krizového štábu.

To, co ale nebylo ani odpověďmi ministra životního prostředí stále uspokojivě zodpovězeno, je nejasnost a rozpornost dvou právních principů - svobody vlastnictví a nedokonale aplikovatelným omezením vlastnických práv v době ohrožení či nebezpečí. Z těchto rozporů pak může plynout poměrně beztrestně arogance a silou uplatněná pravomoc vlastníka skrývat možný rozsah či dosah ekologické havárie, rozsah pojišťovací události či rozsah možného obecného ohrožení zaviněné poškozením budovy. Pokuty vše nevyřeší, neb jsou mnohdy menší, než by byla zveřejněná havárie. To vše se skryje za nedotknutelnost vlastnických práv.

Spolana Neratovice: sklad chlóruStalo se tak i v námi kritizované Spolaně, jejíž případ zmínil ministr Ambrozek v části své odpovědi poslanci Kohlíčkovi, neb o ni se Kohlíček intenzivně zajímal též, stalo se i u mnoha jiných továren, podniků i soukromých domů. Ty už nenašly své ministry, poslance či radní, kteří by se jejich osudy zabývali...

Zástupce majitele IBC v podzemních garážích: A ven!Pravdu před veřejností skrývali mnozí, nejen onen obchodní ředitel Real CDC Praha Bedřich Skalický v případě mého pokusu o vstup do komplexu podzemních garáží IBC v doprovodu velitele hasičského zásahu. Tehdy nakonec hasiči vodu někudy vyčerpali, jen já odešel se vzrůstajícím podezřením... Obchodní ředitel se od našeho článku písemně "distancoval" 30. 8., aniž nám umožnil vstup do objektu - byť dodatečně. Návštěvu podmínil okamžikem, "kdy budou dokončeny veškeré rekonstrukční práce". Ale o takovou "propagační" prohlídku my opravdu zájem nemáme. Uvidíme, zda se s ní spokojí ministr vnitra, ale silně o tom pochybuji...

Zřícený dům v pražském KarlíněV mnoha dalších případech se hasiči či statici museli do domů prokopávat krumpáči, nebo jim majitelé domů brání ve vstupu dodnes. Ono je totiž výhodné nemuset některé domy opravovat, dostat vyplacenou pojistku na havarijní výměr C (zbourat) a namísto nepohodlných a málo platících nájemníků pak je možno postavit kanceláře pro bohaté obchodníky či budoucí instituce EU... Jen v Karlíně je namísto původních tří dnes již osmnáct daších domů ke zbourání a podle neoficiálních informací statiků bude nutné pravděpodobně zbourat celou čtvrť... Mnoho ulic je "podtunelovaných" velkou vodou, pod vozovkou i chodníky se skrývá řada dutin. Podle informací Večerníku Praha je pod Staroměstským náměstím v místě propojení tří starých štol rozsáhlé podzemní jezero.

Teprve nyní vyplouvají na povrch problémy, o nichž jsme psali před měsícem. Hygienické ohrožení zaplavenými potravinami, statické ohrožení podzemními jezery či kavernami, zdravotní rizika z práce při nedostatečné ochraně kůže či dýchacích cest. Čas běží, v zaplavených domech hnije i to, co před týdnem ještě nehnilo, a majitelé domů se modlí o každý den mokra navíc. I z vody se dají udělat peníze... A ušetřit se dají i tím, že se lidem neřekne pravda.

Stenozáznam interpelace ministra Ambrozka, Parlament, 13. 9. 2002

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážená kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych interpeloval pana ministra životního prostředí ve věci postupu IBC Pobřežní v Libni v Praze při likvidaci úniku nafty.

Vážený pane ministře, vztah orgánů státní správy, Hasičského záchranného sboru a soukromých subjektů je v našich zákonech relativně dobře vymezen. V minulém období jsme několik takových zákonů přijali. Podobně i svobodný přístup k informacím. Cílem této interpelace je poukázat na mizivé právní vědomí soukromého subjektu v matičce Praze při výjimečných událostech, záplavách a při řešení jejich následků, úniku nafty z dieselagregátů v podzemních garážích IBC Pobřežní Libeň v Praze.

Při zásahu měli členové Dobrovolného hasičského sbor Ďáblice, U Parkánu 765/6 - také v Praze - problémy se vstupem do objektu. Novinář byl slušně řečeno odkázán přímo k šípku. Nechci řešit otázku svobodného přístupu k informacím, proto se soustředím na otázky ekologické.

Za prvé: Je naprosto neudržitelné, aby v případě hrozící ekologické katastrofy v průběhu povodní jakýkoli subjekt bránil v přístupu záchranářům. Jak bude vůči tomuto subjektu postupováno?

Za druhé: Pokud není možné zasáhnout, jaké změny zákonů bude Ministerstvo životního prostředí a vláda navrhovat, aby se výše zmíněné problémy nemohly opakovat?

Za třetí: Bude Ministerstvo životního prostředí iniciovat postihy osob, které bránily záchranářům při podobných akcích v práci v průběhu povodní?

Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Problém, na který kolega Kohlíček upozorňuje, si zaslouží pozornost, i když by patřil určitě i do resortu pana místopředsedy Grosse, který je ze zákona šéfem ústředního krizového štábu.

Obecně je potřeba říci, že po povodních v roce 1997 vláda navrhla a Poslanecká sněmovna i Senát schválily sérii zákonů o krizovém řízení. Na tuto záležitost se konkrétně vztahuje zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Souhlasím s názorem pana poslance, že vztah orgánů státní správy, Hasičského záchranného sboru a soukromých subjektů v krizových situacích je tímto zákonem relativně dobře vymezen. To znamená, že na tyto povodně jsme z hlediska krizového řízení byli připraveni lépe než před pěti lety.

Zákon řeší veškeré krizové stavy, tedy i ekologické havárie, a podle těch prvních poznatků se zdá, že není potřebné iniciovat jeho změny v tomto smyslu. Lze souhlasit i s názorem o mizivém právním vědomí řady subjektů soukromých, především těch menších, avšak v popsaném případě není zřejmě obtížné zasáhnout, a to orgány ze zákona k tomu příslušnými. Iniciace Ministerstva životního prostředí v tomto případě není nutná.

Konkrétně tedy osoba, která bránila ve vstupu osobám provádějícím záchranné práce, zjevně porušila povinnost uloženou podle § 23 odst. 2 písm. b) výše zmíněného zákona o integrovaném záchranném systému, kde se ukládá strpět vstup osob provádějících záchranné a likvidační práce na pozemky a do staveb. Orgán, který porušení této povinnosti zjistil, to znamená velitel zásahu nebo jeho nadřízený orgán, může podle § 28 odst. 1 písm. a) téhož zákona uložit fyzické osobě pokutu do výše 20 tisíc Kč, případně podle písm. b) právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3 miliony Kč. To znamená, že je možné zasáhnout okamžitě.

Tento postup Ministerstvo životního prostředí nemůže iniciovat, neboť porušení povinností nezjistilo.

Otázka vstupu novináře je poněkud složitější. V krizové situaci je v pravomoci velitele zásahu - také podle tohoto zákona - zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu. I pokud tak neučiní, na novináře nelze zřejmě vztáhnout povinnost podle § 23 odst. 2 písm. b). Odepření svobodného přístupu k informacím tím samozřejmě není dotčeno.

Závěrem lze říci, že Ministerstvo životního prostředí, resp. jednotlivé složky jsou připraveny v každém případě iniciovat postihy osob, které jakýmkoli způsobem porušují ustanovení zákonů, a to i v případě právních úprav, kde přímo nevykonáváme státní správu.

Poslanec Jaromír Kohlíček: Já děkuji panu ministrovi, protože odpověď mě svým způsobem uspokojila. Samozřejmě nemohu se spokojit s tím, že v řadě případů soukromé subjekty bránily, výslovně bránily průběhu prací, a starostové obcí, kteří jsou zastoupeni tady ve sněmovně, vědí, jak často soukromé osoby mařily výkon určitých rozhodnutí v souvislosti se záchranou majetku a osob v průběhu povodní.

Já věřím, že vláda, ne už potom jenom Ministerstvo životního prostředí, se k této věci vrátí a že ty věci, které jsou jasně dohledatelné a evidentní, budou do důsledků došetřeny, včetně postihu jednotlivých subjektů a jednotlivých osob.

Děkuji.

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Dovolil bych si ještě doplnit, že se určitě shodneme s panem poslancem v tom, že je potřeba velmi důkladně vyhodnotit nejenom škody, které při povodních vznikly, ale také chování jednotlivých subjektů při povodních, protože i na základě tohoto vyhodnocení je možné se poučit do budoucna.

Musím říci, že resort životního prostředí bude v tomto velmi nápomocen, že jsem již v průběhu povodně poslal pracovníky České inspekce životního prostředí do všech významných potenciálních míst ekologických havárií, to znamená do jednotlivých průmyslových podniků, především do chemiček v povodí Labe, aby na místě byli přítomni záchranným pracím, které probíhaly.

Stejně tak v řadě případů prověřujeme, zda neunikly do prostředí znečišťující látky. Nechal jsem inspekci prověřit havarijní plán v případě Spolany Neratovice, protože jedině v případě, že zjistíme porušení tohoto plánu, můžeme navrhnout okresnímu úřadu uložit pokutu až do výše 5 milionů Kč.

Závěrem lze říci, že i chování osob musí být vyhodnoceno a že by z něho - protože to legislativa umožňuje - měly být vyvozeny odpovídající důsledky.

                 
Obsah vydání       16. 9. 2002
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 Špatná Marvanová? Fabiano  Golgo
16. 9. 2002 Hana z Arku na hranici Zdeněk  Jemelík
15. 9. 2002 Třikrát a dost Haně Marvanové Karel  Mašita
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík
13. 9. 2002 Sněmovna má svého Wagnera, koalice svou povodeň...
Budeme mít my novou vládu?
Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 Chystají USA a Rusko vzájemnou dohodu o Iráku a Gruzii?
16. 9. 2002 "Buďme rádi, že nejsme závislí na britském zdravotnictví." Daniela  Pilařová
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 Antifašistický koncert pod záštitou ministra vnitra Štěpán  Kotrba
16. 9. 2002 ČTK: "Muzika bije nácka"
16. 9. 2002 Akce Music Beats Local Nazi přerušena policií
16. 9. 2002 Nekrolog za Katovnu Roman  Sikora
16. 9. 2002 Petice "Město pro lidi" má podporu Pražanů
16. 9. 2002 Státní zaměstnanci, plaťte! Radek  Sárközi
16. 9. 2002 Tak co dál Jan  Čulík
12. 9. 2002 Konto Občanského sdružení Britské listy Jan  Čulík

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
16. 9. 2002 Hana z Arku na hranici Zdeněk  Jemelík
16. 9. 2002 Tak co dál Jan  Čulík
16. 9. 2002 Špatná Marvanová? Fabiano  Golgo
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
15. 9. 2002 Špidla odmítl trojkoalici, lidovci znervózněli
Jednat se bude patrně celou noc
Štěpán  Kotrba
13. 9. 2002 I pro Tomáše Pecinu platí presumpce neviny Jan  Paul
13. 9. 2002 Vyjádření Tomáše Peciny, poslední reakce Jana Čulíka Tomáš  Pecina, Jan Čulík
12. 9. 2002 Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie   
12. 9. 2002 Chtěl jsem odhalit Pecinovo podivné chování už dávno Fabiano  Golgo
12. 9. 2002 Chudoba a nevědomost plodí extremismus Petr  Vařeka
12. 9. 2002 Budou povodně zneužity k omezení pravomocí veřejnosti?   
12. 9. 2002 Špona & spol. Užitečný produkt nebo odpad? Josef  Trnka
12. 9. 2002 Proč musím platit předvolební kampaň ODS? Michal  Kubíček

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý
6. 9. 2002 Spolana: Místo seriózní odpovědi přišla snaha o diskreditaci Štěpán  Kotrba
5. 9. 2002 Spolaně během unikly během povodní i další chemické látky z odpadních vod a jímek... Štěpán  Kotrba
3. 9. 2002 O vodě vyháněné a o krátkozrakosti Jaromír S. Morávek
2. 9. 2002 Povodeň u Spolany? Normální soutok Vltavy a Labe Jiří  Šoler
2. 9. 2002 Povodňové pojišťovnictví: Kupte redaktorům kalkulačku! Dalibor  Žůrek
30. 8. 2002 Poslanče Šplíchale, odmítám vaši kritiku novinářů Jiří  Kolařík
29. 8. 2002 Spolana: Vedení by šlo sedět, kdyby přišla jen stoletá voda, řekl Papež Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý