21. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2004

Diskuse o médiích veřejné služby s lidovci

Opakování je matka moudrosti

pondělí 19.00: Více než diskusi odborníků připomínal v pondělí dopoledne seminář Role veřejnoprávních sdělovacích prostředků v paláci Charitas opakování před maturitou. Anebo důkaz pro funkcionáře KDU-ČSL, že předseda jejich klubu poslanců a předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky Parlamentu Jaromír Talíř bude dokonalým ministrem mediální kultury. Na stranickou půdu dostal mediální ředitele či jejich odborné pracovníky, členy rady i odborné novináře. V diskusi vystoupili proděkan Fakulty sociálních věd UK Jan Jirák, ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík, hlavní analytik České televize Nikolaj Savický, místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Šenkýř. Na semináři byl také bývalý ředitel ČRo Ježek, kerého jsem požádal o písemný názor, neb jako první kdysi pronesl tezi, že dvě a dvě jsou čtyři...

O slovo jsem se přihlásil i já. Cynici tvrdí, že jako obvykle... Zopakoval jsem v polemice k vystoupení Nikolaje Savického z České televize již dříve vyřčenou tezi, že čím dříve média veřejné služby přijdou o reklamu, tím lépe pro ně. Zopakoval jsem i dříve řečenou další tezi, že platit poplatky by měli všichni plátci daně z příjmu za MOŽNOST příjmu signálu veřejné služby, nikoliv za "vlastnictví přijímače". Že vybírat tyto peníze by měl stát ve prospěch médií veřejné služby prostřednictvím daňových úřadů jako paušální plošnou daň.

Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? 6. 2. 2004 BL

Dostálův "kompromisní" návrh by byl ještě lepší, kdyby platil každý 11. 2. 2004 BL
Deset bodů na obranu médií veřejné služby před Břéťou Rychlíkem a jeho přáteli... 13. 11. 2003 BL

Protože se přestanou poměřovat se "ziskuchtivými" soukromníky a teprve tehdy začnou plnit svou roli. Tou není "být něco mezi divadlem a muzeem, jak se tvořila přirovnání v diskusi, kdy jeden z diskutujících přirovnával televizi k Národnímu divadlu a druhý - o něco kulturnější - k Národnímu muzeu. Zkameněliny a kostry nejsou atraktivní ani pro většinu historiků. Bitva o onu jednu miliardu musí být vzdána co nejdříve (nejlépe ihned) a kapitalistické hřiště přenecháno trhu. Kolik lidí čte dnes inzertní noviny kvůli zprávám a kolik kvůli inzerátům?

Je na čase učinit z elektronických médií privátní služby inzertní televize... Jen najít tu odvahu. Jen tak lze totiž zachovat všechny aspekty veřejné služby a rozvíjet je v jiné logice.

Nikolaj Savický nakonec veřejně a nahlas uznal, že "ideální stavem je televize veřejné služby bez reklamy". Tím mé srdce potěšil, neboť před více než rokem, kdy tato diskuse vypukla na semináři v Českém Krumlově, tvrdil něco úplně jiného. Potvrdil také odhodlání koordinovat kroky médií veřejné služby v programové, zpravodajské i technologické rovině. Na rozdíl od ředitele Českého rozhlasu, který konvergenci institucí vyloučil, a to přesto, že technologie konvergenují bez toho, co si o tom ředitel Kasík myslí. Současnému řediteli ale končí mandát a tak vykročení na digitální cestu bude za rok na tom kandidátovi, u něhož bude jisté, že před digitalizací, konvergencií technologií a globalizací mediálního trhu necouvne do obranné pozice. Protože veřejná služba je jen jedna, technologie umožňují multimedialitu a instituce jsou nyní dvě, neznamená to, že tomu musí být navždy. V současnosti se budoucnost píše pro nejbližší čtvrt století.

ČeRT 4. 4. 2004 BL

Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost 4. 4. 2004 BL
Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století 11. 11. 2002 BL
Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence 11. 11. 2002 BL

Už před třemi lety jsem upozorňoval tehdejší Radu Českého rozhlasu a vládní experty na nutnost přehodnotit koncepci financování médií veřejné služby ve světle úkolů, které jsou nuceny plnit, v souvislosti s přechodem na digitalizaci a nutnosti infrastrukturních investic do budování sítí i programové skladby, stejně jako na nutnost zvážit podíl státního rozpočtu na financování přechodu České republiky na digitální vysílání a věnovat zvláštní pozornost rozpočtovým stránkám koncepce přechodu na digitální vysílání .

Stejně tak jsem apeloval na nutnost věnovat zvýšenou pozornost koncepci programu - obsahu, včetně vymezení přesných pravidel pro "univerzální službu" (podíl otevřených kanálů či částí programů v nich v každém, i komerčním multiplexu), vymezit jednoznačné priority státu v této oblasti jako podmínky státu pro udělení každé licence (podíl nezakódovaných vzdělávacích pořadů, zpravodajství a publicistiky v jednotlivých multiplexech, podíl reklamy v jednotlivých časech vysílání), doporučit dostatečné rozpočtové prostředky vázané ke kompetencím ministerstva školství a kultury na spolufinancování těchto priorit za podmínek jejich vyváženosti a informační otevřenosti . Doposud se z doporučeného stalo pouze velmi málo.

Součástí mých doporučení už tehdy bylo zvážit investiční záměr s dvěma alternativními cestami rozvoje veřejnoprávního sektoru:

  • částečnou fúzi dvou hlavních veřejnoprávních mediálních institucí ČT a ČRo v horizontu několika let do jednoho komplexu s koordinací programové, zpravodajské i publicistické části, s jednotným využitím informačních zdrojů včetně informací a zdrojů České tiskové kanceláře a dalších agentur, aby bylo možné vzájemné sdílení analytických, rešeršních a vývojových kapacit, jakož i domácích a zahraničních zpravodajů či výsledků jejich práce
  • úplnou fúzi všech veřejnoprávních médií při současném sloučení dozorčích i redakčně programových rad - vytvoření České vysílací společnosti jako veřejnoprávního subjektu s cílem čelit konkurenci multinacionálních multimediálních koncernů na českém území
  • zvážit vyčlenění archivů obou institucí do centrálního multimediálního archivu se statutem obdobným Národnímu filmovému archivu, se samostatným rozpočtem a zákonem určeným úkolem pečovat a rozšiřovat fond.

seminář Konvergence médií - Český Krumlov 2004 ČM

seminář Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích - Český Krumlov 2002 ČM

Seminář Rady Českého rozhlasu k digitalizaci vysílání 2001 R ČRo

Seminář Rady Českého rozhlasu k internetu a novým médiím 2001 R ČRo

To bylo před třemi lety. Poprvé jsem takto apeloval na Radu Českého rozhlasu 11. července 2001. Bohužel, dnes KDU-ČSL ústy místopředsedy RRTV Šenkýře prosazovala "útěk inženýrů před právníky" pod heslem A kdo, když ne my? A kdy, když ne teď..., které je známé už z roku 1989. Kupónová privatizace a následné hry s nulovým součtem ekonomicky zajistily tehdejší elity. Všichni ti, kteří to považovali za privatizační zlodějinu a puč, doufali, že občané se poučili a podruhé už se to nemůže stát. Naivkové... Za patnáct let se "demokratická" společnost nedokázala poučit ze svých chyb.

Představa, že Rada "naplní zákon" bez obsahu - tzn. bez inovované legislativy pouhou vysvětlivkou, že základní programová specifikace multiplexů se dá určit na 24 let dopředu, "mutiplexor je něco jako svorkovnice" (cit. Šenkýře) a na oněch 24 let dopředu se určí taxativní výčet programů do jednotlivých multiplexů, je scestná. Šenkýřovy vysvětlivky k digitalizaci pro lidovce jsou o to závažnější, že RRTV je správním orgánem a její rozhodnutí určují charakter trhu a jsou přezkoumatelná soudem. S vysvětlikami per analogiam a dobrou vůlí radních co nejdříve začít si soudci nevystačí. Mezinárodní arbitrážní tribunály nezajímá, že jednomu radnímu připadal multiplex jako svorkovnice a kvalitu programu neviděl jinak, než jako PAL nebo SECAM. Podle této logiky by počítač byl "elektromechanický počítací stroj", se kterým by se MUSELO pouze sčítat a odečítat. Maily bychom posílali stále dálnopisem.

Problém České republiky je, že stejně diletantsky se k procesu digitalizace staví předkladatelé zákonů - ministerstvo informatiky a kultury - stejně jako Úřad vlády. Jinak by nebylo možné šalamounské, ale riskantní rozhodnutí kabinetu, že dokument ministerstva informatiky Koncepce zahájení digitálního televizního vysílání v České republice pro roky 2004 až 2006 sice vláda ani neschválila, ani nevzala na vědomí, přesto však doporučila předsedovi Českého telekomunikačního úřadu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, aby postupovali v souladu s ním (Usnesení Vlády České republiky č. 395 ze dne 28. dubna 2004, odst. III.).

Od února do prvních týdnů června 2004 došlo v procesu přechodu na pozemní digitální televizní vysílání v systému DVB-T k zásadním změnám. Ta nejdůležitější, která tvoří východisko k dalším úvahám vysílatelů, je založena na vyhodnocení zkušeností ze zahraničí, především v SRN, a z experimentálního vysílání v systému DVB-T, které v Praze od roku 2000 provozují České radiokomunikace, a.s., a společnost Czech Digital Group. Z těchto zkušeností vyplynulo, že pro zajištění "dostatečně robustního příjmu" televizního vysílání DVB-T bude při zahájení řádného provozu potřebné použít modulace signálu 16 QAM místo původně zamýšlené a v obou experimentech ověřované modulace 64 QAM.

V praxi to znamená, že se podstatně sníží bitová rychlost, a to ze stávajících 22 Mbit/s na přibližně 14 až 15 Mbit/s. Počet televizních programů v digitálním multiplexu tak v první fázi zavádění DVB-T klesne ze současných čtyř až pěti na dva až tři. Tuto skutečnost zatím nezohlednily koncepční materiály Ministerstva informatiky České republiky ani Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Kolik z této argumentace je pravdivé a kolik nikoliv, ví v Česku pouze několik inženýrů a tři ředitelé telekomunikačních firem (ČRa, CDG a ČTc) a ti pravdu neřeknou, ani kdyby je mučili.

Návrh RRTV pouze přebírá a přesunuje odpovědnost za prakticky téměř vše důležité v oblasti digitálního vysílání na RRTV a de facto i na vlastníky programových licencí.

ČTÚ je ve svém novém "konceptu" v roli servisního úřadu, který nemá možnost jakkoli ovlivnit daný trh -- nerozhoduje o provozovateli multiplexu a nemůže mu uložit ani jakékoli opatření (což je v rozporu nejen s platným zákonem, ale i novým regulačním rámcem). Stanoviska a názory RRTV nerespektují v plném rozsahu nový EU regulační rámec elektronických komunikací, který zahrnuje i digitální vysílání. Stanovisko RRTV nejspíše upřednostňuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání před ostatními zákony s působností v dané oblasti, s čímž ovšem nemusí při nejednotnosti vyslovit souhlas všichni. Oprávněnou zpřesnit výklad je Sněmovna v nových zákonech či soud v těch stávajících. To je jeden problém, který může rozkolísat počátek digitalizace.

Názory RRTV se opírají o striktní interpretaci termínu "technické parametry", které ztotožňují s konkrétní a často dočasnou instancí těchto technických parametrů (míst vysílání, přidělených kmitočtů a dalších technických parametrů DVB-T). Přitom vzhledem k charakteru procesu přechodu k digitálnímu vysílání bude zpočátku často docházet ke změnám těchto parametrů i v souladu s mezinárodními závazky České republiky. Podle RRTV se bude budoucí kapacita na území České republiky sestávat ze 6 multiplexů. Bude to ale pravda? Jednotlivé programové pozice (tj. 24-30 programů) budou z technického pohledu de facto ekvivalentní a tedy v podstatě přidělení licence na digitální vysílání bude reprezentovat "právo na vysílání na některé z 24-30 programových pozic a povinnost dodržet určitou programovou specifikaci. RRTV de facto limituje obsah multiplexu na jednu definovanou programovou specifikaci, což může vést k neočekávané reakci trhu a dopadům do ekonomiky jednotlivých multiplexů. Materiál RRTV i výklad Šenkýře k němu si plete některé pojmy -- např. zaměňuje Elektronického průvodce programy s teletextem a osvojuje si právo RRTV rozhodovat, co bude náplní EPG, přestože jde o EU doporučení.

RRTV se nevzdá regulace obsahu zbylého datového toku a rozhodování o jeho případném uvolnění pro jiné telekomunikační služby ("v té části kmitočtového spektra, které je určeno pro rozhlasové a televizní vysílání, má vždy přednost vysílání před jakýmikoli telekomunikačnímu službami"). Je ale takto postavené vysílání ufinancovatelné?

RRTV přitom nemá jasno, či nevyjádřila v nedávno rozšířeném materiálu, jak bude postupovat při regulaci těchto služeb, vč. datacastingu. Obecně není postup RRTV zřejmě konzistentní s ustanoveními nového regulačního rámce. Je zřejmé, že RRTV při formulaci svých stanovisek nebere tento důležitý kontext v úvahu. Typické je, že praktickým důsledkem uplatnění postupu dle RRTV je např. popření základního principu nového regulačního rámce -- tj. oddělení regulace infrastruktury od regulace služeb. Postup RRTV de facto vyjímá z kompetence regulátora infrastruktury provozovatele multiplexu.

Na sdělení těchto všech námitek proti tomu, co přednesl Šenkýř, nezbyl účastníkům diskuse - tedy ani mně - čas. Na řadě byl lidovecký řízek s bramborovým salátem. Bylo to takové repetitorium pro lidovecké bafuňáře, keré jim mělo říci, jak je jejich šéf skvělý. Odbornou diskusi pak povedou za několik let nejspíše soudci v Haagu. Protože stejně sebechvalně působí členové vlády, za digitalizaci odpovědní. Protože stejně krátkozrace jedná i dnešní premiér - přes všechno odborné zázemí, které má a které mu tvrdí pravý opak toho, co jeho koaliční ministr. Protože budoucnost by neměli určovat diletanti, ani ve funkci ministra informatiky či premiéra, a to ani na základě mandátu voličů.

Protože i kdyby občané řekli, že dvě a dvě jsou tři, pravda je a zůstane taková, že to jsou čtyři... A digitalizaci médií a s ní související budoucnost veřejné služby by neměl řídit trh bez přívlastků a pravidel. To už jsme jednou zažili.

                 
Obsah vydání       21. 6. 2004
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"
21. 6. 2004 V ČR stále panuje představa dyslektik = blbec
21. 6. 2004 Učitelé jsou schopni způsobit nevratné škody
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
21. 6. 2004 O štěstí v umírání a o institucionalizované smrti Jan  Paul
21. 6. 2004 Zločin, trest a soudcovo svědomí Zdeněk  Jemelík
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Nesouhlaste s brněnským magistrátem - udělá z vás orwellovsky neosobu
21. 6. 2004 Konec kritiků v Čechách Jan  Lipšanský
21. 6. 2004 Britští vojáci obviněni ze "zohavování mrtvol a mučení Iráčanů"
21. 6. 2004 První irácké nezávislé rádio
21. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 14. - 16. června 2004
21. 6. 2004 Syrský občan uvězněn za používání internetu
19. 6. 2004 Al Kajda získá zbraně hromadného ničení a použije jich
20. 6. 2004 Červený kříž vydal Spojeným státům ultimátum ohledně Saddáma Husajna
21. 6. 2004 ČT chce být stále "názornější"? Miloš  Dokulil
21. 6. 2004 Znovu o českém praporu? Miloš  Dokulil
20. 6. 2004 Saúdská Arábie zlikvidovala buňku al Kajdy
21. 6. 2004 Umění psát Irena  Zítková
21. 6. 2004 "Vláda nemůže fungovat dál" Petr  Jánský
21. 6. 2004 Bude se v Česku mluvit a psát česky? Jan  Lipšanský
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 OSN: Pomoc třetímu světu je nedostatečná Simone  Radačičová
21. 6. 2004 Alžírsko: Omezování svobody tisku? Simone  Radačičová
18. 6. 2004 Super tisíciletí Václav  Dušek
21. 6. 2004 Ministerstvo školství ocení vynikající uprchlické studenty
18. 6. 2004 Vedoucí představitelé EU se dohodli o ústavě evropské organizace
21. 6. 2004 Európa má ústavu
21. 6. 2004 Tajné stránky dňa D Peter  Greguš
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
21. 6. 2004 Ochrana prírody podľa Ruska Mikuláš  Huba
21. 6. 2004 Vojna a biznis Radovan  Geist
21. 6. 2004 Bush: Peniaze na novú jadrovú zbraň Jakub  Topol
21. 6. 2004 Utrpenie britského ľavičiara Radovan  Geist
18. 6. 2004 Makedonie -- doporučení pro cestování občanům ČR
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 Umění psát Irena  Zítková
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení   
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"   
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Konec kritiků v Čechách Jan  Lipšanský
21. 6. 2004 Zločin, trest a soudcovo svědomí Zdeněk  Jemelík
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 O štěstí v umírání a o institucionalizované smrti Jan  Paul
20. 6. 2004 Červený kříž vydal Spojeným státům ultimátum ohledně Saddáma Husajna   
19. 6. 2004 Al Kajda získá zbraně hromadného ničení a použije jich   
18. 6. 2004 Evropské volby: neokecatelná účtenka Martin  Kunštek
18. 6. 2004 Super tisíciletí Václav  Dušek

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 ČT chce být stále "názornější"? Miloš  Dokulil
21. 6. 2004 Umění psát Irena  Zítková
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
3. 6. 2004 Poskytuje Václav Moravec svým hostům předem otázky? Jan  Čulík
1. 6. 2004 Jak jsme v Československém rozhlase bojovali proti totalitě Jan  Čulík
24. 5. 2004 Jaká má být televize veřejné služby   
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Šéf kulturní komerční stanice Channel Four jmenován generálním ředitelem BBC   
12. 5. 2004 ČTK a pivní mistrovství světa Štěpán  Kotrba
10. 5. 2004 Šéfové BBC neudělali v případě Andrewa Gilligana žádné chyby   
8. 5. 2004 Deníček sněmovní panny XVIII. Alexandra  Virgová
5. 5. 2004 Předsedkyně Rady italské televize rezignovala na protest proti státním zásahům   
29. 4. 2004 Astrologické zpravodajství ČTK Štěpán  Kotrba
22. 4. 2004 Bandit na stránkách Českého rozhlasu!   

Globalizace RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny   
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
16. 1. 2004 Protest proti neoliberalismu -- u nás i v Mexiku   
30. 12. 2003 Globalizace omezuje sobectví národních elit   
29. 12. 2003 Rozmetá globální příliv příležitostí monopol domácích elit? Jan  Čulík
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2003 Privatizácia železníc v treťom svete Martin  Brendan
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi