2. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 4. 2004

Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost

reflexe ze semináře Českých médií Český Krumlov 2004

Ježkův článek, který jsem na úvod svého vystoupení v panelu o digitalizaci přečetl a poté mé doplnění postupné fúze ČT a ČRo do funkčního komplexu multimediální veřejné služby, vzbudilo v zákulisí i v auditoriu velmi živou diskuzi. Od varování jedněch, majících strach z nepřijatelnosti podobné komplexní mediální služby pro decisní sféru, přes obavy z možných nehospodárností až po obavy z vývoje vlastního tržního podílu u soukromých vysílatelů. Představa konkurence tohoto rozměru a multiplikačního efektu mnohé vyděsila. Ale veřejná služba se stane opravdu veřejnou a kvalitní jedině tehdy, jestli bude atraktivní i pro dnešní mladé, jestli dokáže obstát v technologické i obsahové konkurenci ne "kopírováním" komerčních modelů, ale vlastní koncepční vizí. Nesmí vzniknout Česká komerční televize, ale naopak - kvalita šíření informací jako veřejné služby musí být etalonem kvality.

Model je jednoduchý. Spočívá v minimalizaci výdajů do privátní sféry ve všech oblastech, které jsou v komplexu funkcí klíčové. Spočívá v co nejvíce uzavřeném koloběhu peněz a co nejefektivnějším využití každé koruny i každé informace, která se v okruhu zpravodajů či redaktorů veřejné služby vyskytne. To se v současné době neděje, neboť na mnoho akcí posílají Český rozhlas i Česká televize samostatné štáby, i když se jedná o pasvní multimediální monitor. Na jiné posílají více lidí i techniky, než by musely. Natočené informace se nevyhonocují a neskladují, ale po použití mažou - se slovy nejsou peníze ani kapacity. Mnoho dílčích událostí, ze kterých je využito v omezeném čase vysílání jednoho z médií pouze několik sekund, se tak beznadějně ztrácí v zapomnění jako nezdokumentovaná součást historie, přestože byly předtím vynaloženy nemalé náklady na pořízení záznamů, ze kterých pak editor vystřihl těch několik sekund a několik "ilustračních" obrázků. Historici budoucnosti nás za toto plýtvání proklejí jako barbary.

Pokud by se informace sdílely, pokud by do výbavy rozhlasového či "četkařského" redaktora automaticky patřila digitální kamera či fotoaparát, pokud by digitální archiv událostí byl pojat komplexně, pak by mnoho materiálu bylo využito daleko lépe a divák / posluchač / čtenář by byl informován daleko kvalitněji a komplexněji. Pod křídly tiskové agentury byt s shromažďovaly a vyhodnocovaly informace od všech zpravodajů, výsledné produkty by byly k dispozici i ostatním médiím nejen uvnitř komplexu veřejné služby, ale tvořily by nemalý zdroj příjmu prodejem do privátní sféry. Služba by se stala službou.

Znamená to ovšem horizontální postupné propojení ČRo ČT a ČTK včetně dceřinných společnsostí NERIS a NEWTON IT, oddělení minulosti od přítomnosti - vytvořením multimediálního archvního centra, propojením dispečinků a redakcí zpravodajství, center technické, technologické a logistické podpory. Vytvořením vrstvy společných služeb - včetně společného Centra vzdělávání, rešerší a výzkumu, včetně společných vydavatelství a nakladatelství. Včetně honorářového centra a ochranné organizace pro kmenové autory. Tyto všechy instituce by spolu s jednotným administrativním zázemím sloužily všem. Na jiné úrovni - kooperační - by probíhla spolupráce programová. Znamenalo by to ale překonání resortismu jednotlivých redakcí, oddělením výroby od programové kompozice. Protože stále specializovanější informace si vyžadují stále specializovanější novináře, je sdílení odborníků povinností vůči kvalitě výsledného produktu. Je trapné, navštíví-li tiskovku vlády redaktor, který neví, že zákon nevstupuje v platnost, je-li schválen vládou. Je trapné, navštíví-li parlament novinář, který nezná rozdíl mezi prvním, druhým a třetím čtením a neví, že druhému čtení v plénu předchází vždy projednávání ve výborech. Kvalita veřejné služby pak trpí a právem jsou novináři kritizováni za nekvalitu, nevzdělanost, bulvárnost, a mnohdy i za vyloženou intelektuální nedostatečnost. Specializace je tedy nutností. Jejím předpokladem je "na míru ušité" vzdělání a jistota kariérního růstu - investice média veřejné služby do lidského potenciálu. Toho nejcenějšího, co všechny instituce mají.

Tvorba znalostního zázemí je pak logickým vyústěním možností, které přinese digitalizace. Nejen elektronický programový průvodce, ale hlavně doprovodný datový tok - jakási neusále se mněnící encyklopedie "backgroundu" aktuálního vysílání - znamená daleko technicky, časově a finančně náročnější a pečlivější přípravu všech redaktorů, daleko komplexnější práci s informačními zdroji, než je tomu doposud. Dále než Česká televize je v tomto Český rozhlas, který svou orientací na samostatnýá obsah internetového portálu nevytvořil z internetu pouze selfpromo segment, ale podřídil budoucímu "znalostnímu" využití jak koncepci celého redakčního systému, tak i členění stávajících stránek. Je v přípravě na budoucnost o několik let dále. Jeho digitální archiv obsahuje dnes sto tisíc zveřejněných článků, desetitisíce audiozáznamů, tisíce fotografií a videí. Vytvářejí se zde zárodky encyklopedií, zárodky znalostního zázemí - nejen pro redaktory, ale i pro veřejnost. Prohledatelné inteligentně a na dálku dle klíčových slov či témat. Všem dostupné, všem zdarma. Protože občan / koncesionář už si jednou pořízení informací zaplatil.

S tímsouvisí i problematika autorského práva. To ve stávající podobě nevyhovuje digitální době, neb nepočítá se streamovaným vysíláním, nepočítá s "on demmand" datovými konzervami, nepočítá s překlopením logiky od všesměrového "plošného" vysílání k datové nabídce po nepřetržitu dobu. Adresné zpoplatnění nabídky je pro média veřejné služby nepřijatelné, a tak je na místě změna smluv i autorského zákona, do kterých budou "jinakosti" digitální technologie a souvislosti s veřejnou službou už včleněny.

Současně lze uplatnit pravidlo jednou a dost. Což znamená, že pokud jednou jsou data pořízena a koncesionářem / občanem zaplacena, jsou mu kdykoliv k dispozici. Jsou totiž i jeho. Koncesionář je spoluvlastníkem produktu, na který přispěl. Pokud spolupracuje kdokoliv jako autor či interpret s médii veřejné služby, musí si být vědom rozdílnosti jejich postavení na mediálním trhu, v zásadě neziskového charakteru jejich činnosti a tím i rozdílnosti pojetí autorskoprávní ochrany. Prioritou nyní je naplnit obsahem internet a datové bloky multiplexu jako média budoucnosti. Tomu by smlouvy s autory v žádném případě neměly bránit a neměly by ani bránit časově a technologicky neomezenému využití. Protože tím, kdo bude v budoucnosti určovat vysílání, nebude dramturg či editor, ale posluchač či čtenář v systému on-demmand. Rádia či televize "na přání". Posluchač si sám sestaví svůj program z neomezené nabídky. Jen takový autor, který si toto uvědomí, má právo nazývat se kmenovým spolupracovníkem veřejné služby. Protože například vysílání pohádek s Hajajou by mohlo uváznout jna tom, že interpreti či autoři, případně jejich dědici by nedali souhlas a tím by byly klenoty rozhlasové tvorby pro děti a rozhlasového herectví navždy uvězněny.

Logickým důsledkem hluboké kooperace a multiplikačních efektů při práci s informacemi je znalostní centrum a na něj napojené služby. Jednou z nich budou i periodika. Deník, týdeník, specializované měsíčníky. Množství dostupných a zpracovávaných informací, stejně jako schopnost segmentovitého oslovení diváka / čtenáře / posluchače ukáže neúprosnou logiku zacházení s těmito inforacemi. Papírová i digitální forma bude logickým produktem.

V kuloárové diskuzi jsem pak k obsahu a financování deníku veřejné služby mimo jiné řekl:

"Byl by deníkem zpravodajsko-publicistickým. Bez reklamy. Bez komerčních prezentací. Bez "bulvárního" obsahu. Zajímavý a čtivý, protože jiný než všechny ostatní. Jeho obsahem by byly vlastní i převzaté agenturní zprávy "inovované ČTK" a dalších součástí "ČeRTa" - zprávy a reportáže rozhlasového, televizního a datového toku, jejich publicistika a informace z prostředí mediální skupiny veřejné služby - například multimediálního nakladatelství. Byl by zároveň selfpromem celého komplexu. Byl by dostupný v papírové i digitální podobě. V té digitální zdarma, v té papírové za režijní náklady. Jelikož by náklady na pořízení informací nesli ti, kteří by informace ve prospěch mediální skupiny veřejné služby získali, byla by cena tiskového produktu na novinovém trhu pouze promítnutím režie vlastní výroby a přiměřeného zisku, který by umožňoval rozvoj tohoto segmentu produkce.

Na trhu chybí čistě zpravodajský či zpravodajsko-publicistický deník. České noviny, které by tuto roli mohly a měly plnit, v současné době hypertrofují k nechutné bulvarizaci, ačkoliv jejich vydavatelem je 100% dceřiná společnost ČTK. Dokážu si představit budoucí České noviny v elektronické i papírové podobě, na kterou by "ČTK budoucnosti" mohla být dokonce i hrdá...

Lidé by přispívali na média veřejné služby jako na celek - nikoliv na jednotlivé nosiče, ale platili by za samotný obsah - komplex veřejné služby. Deník by byl víceméně doplňkovým produktem toho obsahu, který už stejně v prostředí veřejné služby vnznikl předešlý den. Protože ona exisituje jen jedna služba, pouze kanály šíření informací jsou jiné: analogové či digitální vysílání, internet, mobilní zpravodajství a informační služby, znalostní služby, datové služby na nosičích, knižní či časopisecká produkce, e-knihy a další produkty... A tedy i noviny v té kalsické, papírové podobě.

Do budoucna se v celé Evropě zcela jistě posílí tvorba obsahu s parametry veřejené služby. V každé zemi jinak, neboť například britské cíle i podmínky - s angličtinou jako jazykem "ligua franca" 21. století - budou určitě jiné, než české. Českým handicapem je jazyková a kulturní izolovanost, která se bude měnit jen velmi, velmi pozvolna... Mění se ale rychle obsah i metody vzdělávání. Musí proto vzniknout třeba i vzdělávací televizní kanál či multimediální vzdělávací produkce, doplňující a rozšiřující osnovy základního i středního školství. I to je přeci veřejnou službou. I to bude a musí být předmětem zadání.

Stejně jako regionální rozvoj - regionalismus a podpora kulturní diverzity je jedním z principů Evropské unie.

A občan ve výsledku - vzhledem k multiplikačnímu efektu a výnosům z vlastní činnosti, vracené v plném rozsahu zpět do výroby dalšího obsahu - bude jako "koncesionář" platit stále méně. Cílovým stavem by měla být co největší samofinancovatelnost celého komplexu multimediální veřejné služby. ČeRT není zplozencem pekla, ale velmi blízké budoucnosti. Měl by být ukázkou možností, které před nás všechny staví digitální multimediální technologie a nastupující znalostní společnost."

A konečně - na vrcholu této mediální pyramidy stojí kanály, kudy budou informace proudit k občanům. Považuji za naprosto nezbytné pro přežití a trvale udržitelný rozvoj médií veřejné služby co největší nezávislost na komerční sféře. Co největší odlišnost od komerční sféry. Tedy nezávislost i na zprivatizovaných či privátních šiřitelích signálu či dat. Vlastnit veřejnoprávní multiplex se stává otázkou přežití. Protože investice do zařízení se vyplácejí (jinak by soukromníci celého světa neinvestovali miliardy do telekomunikačního sektoru), výdaje za vysílání jsou obrovské (a tyrval jednosměrné - z veřejné domény do kapes privátu). Pokud ušetří veřejná služba rozdíl mezi cenou outsourcované služby privátním poskytovatelem a faktickými náklady, jde zisk nikoliv do kapsy privátní sféry, ale na snížení podílu koncesionářského poplatku či zkvalitnění služby. Jde na veřejný zájem.

Neúprosná obchodní logika dala vzniknout impériu značky výrobce obuvi Baťa, rozkvětu zlínského regionu a celého zaostalého Valašska. Tehdy ovšem podnikatelé budovali impéria stávali se osobnostmi nikoliv na základě co nejmenšího, "zoptimalizovaného" daňového přiznání, ale na základě vzdělání, kvalifikace, rozvoje a následně bohatství svých zaměstnanců a tím bohatství a rozkvětu celého regionu. Dnes stejná logika a moudrost státu může pomoci zlevnit a tím i zachovat mediální veřejnou službu. Budoucnost bez co možná nejvíce uzavřeného koloběhu peněz bude jen průtokovým ohřívačem na zisk privátního sektoru. Veřejná služba by byla v tomto "kapitalistickém" provozu pouze žebrákem. O což někomu jde. Trvale udržitelný rozvoj veřejné služby ale vyžaduje jednorázové investiční prostředky do budoucnosti, která klepe na dveře. Vyžaduje nejen frekvence, ale i technické prostředky pro šíření informací. Vyžaduje stožáry a domečky pod nimi, plné elektroniky. Vyžaduje výkooná datová úložiště pro multimediální archivy. Vyžaduje rozsáhlé telekomunikační zázemí.

A to vše musí zůstat ve veřejném zájmu v rukou institucí veřejné služby a nebo, pokud to tam dnes není, se to musí do veřejné domény dostat. Pokud ovšem nechce někdo zprivatizovat nejen Český rozhlas či Českou televizi, ale celý stát...

Autor je členem Rady Českého rozhlasu

                 
Obsah vydání       2. 4. 2004
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl? Miloš  Dokulil
31. 3. 2004 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
2. 4. 2004 Poněkud dutá diplomacie Pavel  Urban
2. 4. 2004 Porušování lidských práv v Rumunsku Martin  Helman
2. 4. 2004 Co vypovídá F 3,2-11 o podstatě křesťanství? Boris  Cvek
2. 4. 2004 Podivné argumenty Hospodářských novin Petr  Nachtmann
31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií
2. 4. 2004 Neduhy českých médií Bohumil  Kartous
2. 4. 2004 J. Vavruška nemá pravdu Petr  Švec
2. 4. 2004 Španělsko ví, jak jednat s teroristy Miloš  Kaláb
1. 4. 2004 O svobodě odmítnout podřadnou práci Tomáš  Stýblo
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
1. 4. 2004 Raffarin III: reformní valčík na rozloučenou ? Josef  Brož
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr  Jedlička
31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Mohlo dojít v neděli ráno nad Ruzyní k letecké katastrofě? Jan  Čulík
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
2. 4. 2004 Škoda, že není komu vyprávět o neutrinech ... Hynek  Hanke
2. 4. 2004 Lehkomyslnost nebo ignorace? Petr  Horák
2. 4. 2004 Fascinace životem na samém okraji společnosti Jan  Čulík
2. 4. 2004 Den, kdy nás Rusové pokropili césiem Radek  Mokrý
1. 4. 2004 Jste nespokojeni s výukou na vaší fakultě? Nadávat v hospodě nestačí Ivo  Bystřičan, Petr Jedlička
1. 4. 2004 Milan Kundera pětasedmdesátník Jakub  Žytek
1. 4. 2004 O rodné sestře plivance Jan  Čulík
1. 4. 2004 O svobodě odmítnout podřadnou práci Tomáš  Stýblo
31. 3. 2004 V Číně dochází k obrovskému hospodářskému rozkvětu Miloš  Kaláb
31. 3. 2004 Utajování informací na úřadech je dnes velmi podstatným problémem Petr  Kužvart
31. 3. 2004 Česká zbrojovka Uherský Brod vloni opět vydělávala na porušování lidských práv v rozvojovém světě   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
1. 4. 2004 Stane se novým šéfem Rady BBC Blairova pravá ruka, Peter Mandelson?   
31. 3. 2004 V ČRo 6 znovu o bulvarizaci médií   
29. 3. 2004 Hrozí kvůli případu Kelly stávka v BBC?   
26. 3. 2004 Dno možností televizní rady Štěpán  Kotrba
26. 3. 2004 Dno schopností bohemistiky Štěpán  Kotrba
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
22. 3. 2004 Český rozhlas, dlouhá vlna a odpovědnost odpovědných Štěpán  Kotrba
19. 3. 2004 ČT,BBC, David Elstein a koncesionářské poplatky   
11. 3. 2004 Hospodaření ČT je transparentní   
11. 3. 2004 Film Johna Simpsona o tom, jak Američané zaútočili na tým BBC v Iráku, dostal významnou cenu   
2. 3. 2004 Čulík pohlédl do zrcadla Ivan  Jemelka
2. 3. 2004 Česká televize neuvažuje o bankovním úvěru   

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
4. 4. 2004 Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost Štěpán  Kotrba
30. 9. 2003 Vláda chce umožnit vydávání, stíhání a souzení svých občanů v cizích zemích Štěpán  Kotrba
28. 9. 2003 Kuřivody 2003: Policisté rozpustili "nepovolenou" technoparty ve vojenském prostoru Ralsko Štěpán  Kotrba
10. 9. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost (díl 2) Ladislav  Kahoun
5. 9. 2003 Permanentní obrana proti orwellům: ...a pak už být jen hluší a slepí Irena  Válová
5. 9. 2003 Doporučení stojící proti větrným mlýnům Senátu Štěpán  Kotrba
13. 8. 2003 Kauzu Mein Kampf byl měl rozhodnout český ústavní soud Karel  Mašita
12. 8. 2003 Pan Hitler by z nás měl radost Ladislav  Kahoun
7. 8. 2003 O svobodu slova česká média už zřejmě nemají zájem Karel  Mašita
9. 7. 2003 České soudy kriminalizují i názory vyslovené na internetových diskusních fórech   
5. 7. 2003 Pomluva už nemá být trestným činem Karel  Mašita
26. 6. 2003 PNS ovládá distribuci tisku ze 75 procent. Je to už monopol ?   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Monopol je nebo není monopolem?   
13. 6. 2003 Další hrátky v ČR s verbálními trestnými činy Jan  Čulík