6. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
To není červená karta, to je jen stranický hlasovací lístek v rukou ex-ministra Peltráma...
6. 8. 2003

Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty

E-mail lidoveckému ministru dopravy Šimonovskému, který mají v rukou Britské listy, je dokonalou ukázkou vysokého lobbingu. Ukázku, jak se to dělá, aby přesně vytipovaná a "spřátelená" firma zvítězila "čistě" a "bezúplatně" v tendru na výnosnou státní zakázku za 100 000 000 Kč, předvedl odborník na slovo vzatý - bývalý ministr dopravy za ČSSD, Doc. Ing. Antonín Peltrám CSc.

Stačí jen nastavit podmínky tak, aby zlatá rybka musela uvíznout v síti u toho správného rybáře. "Koaliční" výměna vnitrostranických strategických informací o personálních otázkách je pak dokonalou demonstrací vztahů, které panují nyní uvnitř sociální demokracie. Není křesťanským symbolem už dva tisíce let právě mlčenlivá ryba?

To: utv0001@mdcr.cz
Sent: Wednesday, July 30, 2003 8:27 AM
Subject: elektronické mýto - informace pro pana ministra.

Pan ing. Milan Šimonovský,
ministr dopravy

Vážený pane ministře,

děkuji za podporu na včerejším SFDI. Jen se pořád nemohu smířit s tím, že bychom nezpoplatnili tranzitní silniční dopravu již od ledna 2004. To by pak přineslo -- bez elektroniky, při sazbě v průměru 4 Kč/km cca 2,6 mld. Kč za rok 2004 od zahraničních dopravců a pokud by se zavedlo elektronické mýto od poloviny roku, pak další miliardu. Z toho by připadlo cca 1,6 mld. Kč na zahraniční kamiony. Dálniční známka by se pokládala za předplacení výkonového mýta.

Chtěl bych informovat, že včera se v SRN rozhodlo, že se zahájení provozu elektronického mýta v SRN odsune asi o 2 měsíce, protože jsou některé problémy s distribucí palubních jednotek - OBU. To by stále umožňovalo zavést výkonové mýto již jen s dvouměsíčním zpožděním proti SRN. Naopak by to dalo větší příležitost českým výrobcům OBU a možnost chtít nižší ceny za dodávky systému.

Jinak: jak jsem očekával, nejkvalifikovanější příspěvek na jednání SFDI měl poslanec Kapoun.

Podotýkám, že nelze mluvit o tom, zda bude dodavatelem Kapsch nebo Siemens. Kapsch je dodavatelem podstatné části systému pro rakouskou provozovatelskou společnost Europass, která patří italské společnosti Autostrade S.p.A. a ta zas do koncernu Benetton. Kapsch může v Rakousku dodat více elektroniky, než kterákoliv jiná firma, protože

  • bude prosazovat svůj již fungující systém elektronických ekobodů, ale
  • podle mého učinil strategickou chybu při výlučné orientaci na mikrovlnné systémy. Proto také většinu typů mikrovlnných systémů ve světě skoupil.
  • Jinou výhodou firmy Kapsch v ČR je, že dodává přenosovou a zabezpečovací techniku pro železnice, což může řadě lidí vyhovovat.

Ale: Evropská komise nebude mikrovlnné systémy podporovat, protože:

  • neumožňují uplatnit služby s přidanou hodnotou (řízení vozidlového parku aj.), sledování polohy vozidel mimo síť se snímači ekobodů není možné.. Vysílačky mají velmi krátký dosah.
  • Vozidlo, které vjede na zpoplatněnou síť a nemá vozidlovou jednotku -- ekotag - není identifikováno. Pak je kontrola zaplacení zcela na policii, která ale může příslušné úkony provést pouze po zastavení, resp. odstavení vozidla. To je opět proti záměru Evropské komise.
  • Evropská komise chtěla původně odsunout jakýkoliv systém přijatý v SRN, aby se počkalo na družicový systém GALILEO (v provozu od roku 2008). Teď snad učinila kompromis také pod vlivem toho, že od roku 2004 bude fungovat nikoliv globální, ale evropský družicový systém EGNOS, .který do zahájení provozu GALILEO spolu s americkým GPS plně vyhovuje -- možná až na některé úseky v horách a samozřejmě v tunelech, kde se předpokládaly majáky.

Ale za normálních okolností, ať Kapsch mimo Rakousko, nebo Siemens, nebo Phillips, nebo česká firma -- např. Princip -- každý podnik může dodávat jakékoliv elektronické prvky systému a proto doporučujeme zásadně na prvky systému vypisovat provozovatelem veřejná nabídková řízení.

Pokud byste se rozhodl o převzetí systému nyní, pak lze uvažovat s cenou nákupu systému do cca 100 mil. Kč, s využitím určitých odsunů tlačit na snížení. Dále by bylo nutno nakoupit software řídícího systému, protože patrně není v silách nějaké české firmy jej v tak krátké době vyvinout.

Již ale vlastní výpočetní centrum může být rozšířené centrum evidence vozidel, centrum státní správy, které zabezpečuje TELEKOM, výpočetní centrum Celní správy, resp. ministerstva financí, nebo samozřejmě vlastní.

Brány pro systém v SRN dodává podnik Speciální ocelové konstrukce Třebestovice. Patří SSŽ a ty zas francouzské firmě, která má vlastnické vztahy k jedné z partnerských organizací v konsorciu TollCollect -- Coffiroute. Dříve než jsem se o dodávkách dověděl od GŘ Staveb silnic a železnic Ing. B. Kačeny, upozornil na dodávky Ing. Aster, kdysi ředitel labské plavby (a člen dopravní komise ČSSD), nyní ředitel žárové pozinkovny v Děčíně. Ta ocelové konstrukce zinkuje.

Český výrobce osazení lasery a kamerami není. Zato montáže obdobného druhu provádí AŽD Praha. Palubní jednotky -- OBU -- umí česká firma Princip, která se zatím marně snažila o zakázky svých vysoce kvalitních palubních jednotek pro SRN s poukazem, že nejsme členský stát EU. Protože se současná kampaň za odklad zavedení systému točí kolem nedostatečného počtu OBU, (i když jsou jiné způsoby zaúčtování), byla by šance, aby se tato firma -- a případně další - uplatnila na trhu. Přenosy po fixních spojích může zajistit Český Telekom.

To vše jde nyní, pokud uzavřete dohodu se SRN. Kromě prostoduchých intrikánů každý pochopí, že při mezivládní dohodě nelze podplácet. Provozovatel by mohl vyvážet systém na východ. Později již na nás nebude německá strana hledět jako na partnera, i když slabšího, ale jen jako na zákazníka, bude vše dražší a zejména s nebezpečím narušení podmínky možnosti maximální účasti českých pracovníků.

Sledoval jsem vývoj systému v Rakousku i SRN -- než jsem nastoupil do funkce jako předseda dopravní komise ČSSD, pak jako ministr, poté jako zmocněnec ministra dopravy a spojů a ministra financí.

Začal jsem samozřejmě jednání v Rakousku. Rakouská vláda však nechtěla ve zpoplatnění projevit iniciativu před SRN, nechtěla v té době stavět další dálnice, aby nedošlo k přesunu přepravy z železnice na silnici. Bylo jasné, že pokud nějaký systém bude přijat, bude to úprava elektronicky sledovaných a zpoplatňovaných ekobodů Kapsche. (Mikrovlnný systém lze spatřit v provozu na hraničním přechodu Neunagelberg cca 5 km východně od Českých Velenic, kde je také předváděcí síň firmy Kapsch. Nosníky nad vozovkou, snímače ekotagů působí příliš robustním dojmem, plynoucím z dřívější doby zadání).

Pokud jde o ekonomickou stránku věci, v Rakousku převažuje fiskální hledisko: zpoplatňují se vozy již od 3,5 t, ačkoliv se stále může v EU vycházet z teorému, že je možno využít závislost mezi ujetými km a spotřebou paliva - do 7,5 t velmi těsnou, od 7,5 do 12 t méně těsnou, ještě však přijatelnou, takže lze zpoplatnit použití komunikací částí spotřební daně. Posléze tu byl tehdy již převažující názor přejít na družicovou lokalizaci a mobilní spoje.

Teprve pak jsem začal jednat s německou stranou. Vždy s podmínkou převzetí toho, co investoval spolkový rozpočet, přijatelnosti pro veřejné finance a maximální možností účasti českých firem.

Žádný jiný provozovatel celého systému založeného na družicových spojích a mobilní komunikaci v Evropě tč. není. Byla by jím v Nizozemsku dceřinná společnost Phillips za vlády premiéra Koka. Navrhovalo se zpoplatnit prostřednictvím družicové navigace výkony všech motorových vozidel počínaje motocykly, současná vláda však návrh nepřijala.. Návrh zřejmě neprojde do doby, než budou družicové vysílače a přijímače tak levné, aby se masově montovaly do všech vozidel -- a to uplynou desetiletí.

Pokud jde o elektronické zpoplatnění osobních aut, když koncem roku 2000 vydala závěrečnou zprávu tzv. Pällmanova komise k financování dopravní infrastruktury v SRN, navrhla platit u osobních aut za km 0,03 šilinky -- tedy cca 45 haléřů DEM. Vláda návrh nepřijala také proto, že zpoplatnění prostřednictvím spotřební daně je jednodušší.

Na celém systému je nejsložitější -- a to by byl původní přínos i pro export, definovat zásadní právní podmínky a předpoklady jeho fungování. To jsem sledoval od počátku (protože technické prvky v rámci převzatého systému může dodat kde kdo, ale právními aspekty se nikdo nezabýval). Proto by nebylo dobré navrhovat řadu novel zákonů vztahujících se k silniční dopravě a provozu na pozemních komunikacích bez přihlédnutí k požadavkům elektronického výkonového mýta.

Dovolte ještě, abych Vám poděkoval za informaci o budoucím předsedovi dopravní komise ČSSD [stal se jím z rozhodnutí předsednictva ČSSD jiný bývalý ministr dopravy - Schling, se kterým Peltráma nepojí ty nejlepší vztahy, i když si říkají přátelé... -- pozn. red.]. Jako člen této komise za pražský kraj ji sleduji zatím z povzdálí, nyní se budu jednání zúčastňovat pravidelně a současně sbírat odborníky, kteří přestávají do ústřední komise chodit. (Bylo by škoda odborníky ztratit, i když ne všichni byli členy ČSSD). Bude se ale zúčastňovat i Ing. Kořínková [manželka ex-ministra Pelteráma, zájmy se musejí hlídat a musejí zůstat v rodině - pozn. red.], která je na rozdíl od poslance Schlinga členkou předsednictva ČSSD a stále externí poradkyní premiéra...

Váš

Peltrám

Nejzajímavější pasáže e-mailu zvýraznil editor BL

Doc. Ing. Ing. Antonín Peltrám CSc

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze v roce 1954, kde také v roce 1957 obhájil kandidátskou práci, vztahující se k dopravě jako soustavě. Poté absolvoval směr energetiky na ČVUT. Habilitoval se v roce 1997 na Vysoké škole báňské - TU Ostrava.

Pracoval v dopravním výzkumu od postavení vědeckého pracovníka po vedoucího vědeckého pracovníka, od vedoucího oddělení po náměstka ředitele a designovaného ředitele Technickoekonomického ústavu Federálního výboru pro dopravu.

V létech normalizace se zabýval racionalizací a optimalizací dopravy na území hlavního města Prahy s využitím matematických metod a samozřejmě výpočetní techniky. Od počátku roku 1990 do konce československé federace pracoval jako ředitel odboru dlouhodobého výhledu, dopravní politiky a mezinárodních vztahů na Federálním ministerstvu dopravy. Byl členem výboru pro přidružení k ES, podílel se na formulaci deklarace k 1. (pražské) panevropské dopravní konferenci.

Pak se sal ministrem ve vládě Miloše Zemana.

                 
Obsah vydání       6. 8. 2003
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
6. 8. 2003 Proti hlučné restauraci lze zasáhnout - snad Jan  Čulík
6. 8. 2003 Česká pošta: "Peníze nevyměňujeme" Jan  Čulík
6. 8. 2003 Nebát se - a nejde zdaleka jen o vlaky Ilona  Bílková
6. 8. 2003 Jak se v ČR kradou platy Jan  Čulík
6. 8. 2003 Vyberte předsedu Nejvyššího kontrolního úřadu bez politikaření Bohdan  Dvořák
5. 8. 2003 Česká pošta: kapitalismus, který zešílel, aneb "mají toho hodně" Jan  Čulík
6. 8. 2003 Krize české kinematografie? Jan  Lipšanský
6. 8. 2003 Jak zemřel dr. Kelly? Tomáš  Krček
6. 8. 2003 CzechTek budil lidi na ploše 615 km2 Jaromír  Zlámal
6. 8. 2003 Nelze omlouvat, když někdo obtěžuje lidi hlukem
6. 8. 2003 S Českými drahami ve špíně a horku Milan  Krčmář
6. 8. 2003 Jezděte více vlakem! Milan  Borovička
6. 8. 2003 Neurážejte Turecko srovnáváním jeho železnice s ČD Luděk  Miklas
6. 8. 2003 Příliš lehká hra s fakty Michal  Krsek
5. 8. 2003 Jak smrt Davida Kellyho zaujala zahraniční média
5. 8. 2003 LFŠ závěrem: Letošní Filmovka ve srovnání s loňskou Jan  Čulík
5. 8. 2003 Když se ruší cesty Marie  Lipoldová
5. 8. 2003 Kladivo na ...?! Ladislav  Žák
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 CzechTek, rozhořčení měšťáci a spravedlnost pro všechny Štěpán  Kotrba
4. 8. 2003 "Bloodymindedness"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
25. 7. 2003 CzechTek 2003 je v Ledkově u Kopidlna na Jičínsku   
7. 7. 2003 My, gnostici kybernetického věku
aneb jak masmédia zplošťují kulturu, aniž to víme
Jaroslav  Peregrin
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 S Německem nebo s Amerikou? Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Nijaké triedy Naomi  Klein
16. 6. 2003 Pracovať za 4,90 eura na hodinu   
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
7. 5. 2003 Globalizace neznamená amerikanizaci   

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2003 Privatizácia železníc v treťom svete Martin  Brendan
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
18. 12. 2002 Riziká privatizácie vodární a kanalizácií Roman  Havlíček
12. 4. 2002 Zlínští radní jsou neústupní: Za 95 milionů prodávají miliardový majetek Radek  Bubeník
18. 3. 2002 Pitná voda, kohoutek a dojná kráva Radek  Mokrý
22. 2. 2002 Příklady táhnou: občanské sdružení dokáže efektivně vystupovat ve veřejném zájmu Helena  Svatošová
13. 11. 2001 Donutí Světová organizace pro obchod státy, aby zprivatizovaly veřejné služby?   
8. 11. 2001 Jak Západ plánuje vnutit své obchodní podmínky ostatním zemím světa   

Telematika a elektronické mýtné RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
17. 3. 2003 Monitor Jana Paula:
O zbrani jménem automobil a falešné loajalitě k asociálnímu chování
Jan  Paul
19. 2. 2003 10 000 řidičů nezaplatilo poplatek za vjezd do Londýna   
18. 2. 2003 V Londýně se v pondělí začalo platit za vjezd autem do města   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
6. 1. 2003 Odstraní londýnský experiment dopravní zácpy ze středu měst?   
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
27. 2. 2002 Za vjezd do centra Londýna zaplatíte 250 Kč   
26. 2. 2002 Účty pro řidiče prostřednictvím satelitních čidel: co si o tom myslí (někteří) Britové   
25. 2. 2002 Boj proti dopravním zácpám: Britská vláda plánuje zavést satelitní poplatky pro řidiče   

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
31. 7. 2003 Svoboda není bezbřehá Jan  Čulík
31. 7. 2003 Trapný Ondřej Hausenblas   
30. 7. 2003 Rallye Pačejov: pořádek a informace měla zajišťovat policie Jan  Vaškovič
29. 7. 2003 Zvláštní svoboda Ondřeje Hausenblase Martin  Konicar
29. 7. 2003 Nedat se omezovat buranstvím Ondřej  Hausenblas
28. 7. 2003 Tudy nemůžete, jede se tu Rallye Pačejov Ondřej  Hausenblas
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
24. 6. 2003 Británie: řidiči nebudou smět používat mobilní telefon   
9. 6. 2003 Staré a nové pohledy na klimatickou změnu Darius  Nosreti
3. 6. 2003 Sen ministra dopravy... Štěpán  Kotrba
27. 5. 2003 Vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí Jan  Zeman
26. 5. 2003 Deutsche Bahn AG - jízdenky dražší než letenky? Radek  Mokrý
16. 5. 2003 Teror z EU: Řidič, který jel rychlostí 250 km/h, byl odsouzen na pět měsíců nepodmíněně Jan  Čulík
14. 4. 2003 Ověření slabomyslnosti Robert  Vašíček