19. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2003

Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu

Na okraj V. konference ministrů Světové obchodní organizace - WTO v mexickém Cancúnu, 10.-14. září 2003

Stanovisko Socialistické internacionály

Socialistická internacionála usiluje o lepší globální kontrolu prostřednictvím mezinárodní spolupráce s organizacemi naslouchajícími touhám a zájmům národů světa. K dosažení cílů jako jsou omezování chudoby a obrácení trendu oslabování demokratických institucí je třeba, aby globalizace byla pod kontrolou.

Ke spravedlivějšímu obchodu

Základem je proto reformovaný systém globálního obchodu, včetně obchodních pravidel řídících chování vlád a společností a zajišťujících spravedlivé zacházení pro všechny. Jsou nezbytné změny při zajištění plných příležitostí a je nezbytné podpořit svět chudých. Dále je nutné zajistit, aby obchodní pravidla nepotlačila národní suverenitu v neobchodních otázkách a dosáhnout toho, aby světový obchodní systém byl více otevřený a čitelný. Globální trhy musí být podepřeny globálními pravidly a institucemi, které nadřazují rozvoj lidstva, otázky životního prostředí a všeobecného prospěchu nad úzce obchodní zájmy a úzce národní prospěch.

Otevřené trhy jsou pro rozvoj základem. Žádná země nemá šanci se rozvíjet, pakliže by stála zády k problematice obchodu a žádá země nemůže dosahovat prosperity za současného odmítání globalizace. Pro získání výhody ze světového obchodu však některé země musí diversifikovat ekonomiku s cílem růstu obchodních kapacit a nesmí se spoléhat se na export jednoho nebo dvou produktů. Některé rozvojové země potřebují čas k plnému otevření své ekonomiky. Pokud by se nebrala v úvahu nerovnost obchodních partnerů, nebyl by volný obchod obchodem spravedlivým. Volný obchod může být nástrojem a nikoliv cílem. Výzvou je strukturování světového obchodního systému ve prospěch demokracie a rozvoje. Otevření obchodu samotného není dostačující. K podpoře cílů, jimiž jsou vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj, musí být obchodní politika doplněna investicemi do lidských zdrojů a do rozvoje infrastruktury, oblastí, ve kterých hraje rozvoj mezinárodní spolupráce významnou roli.

Obchod je rozhodujícím testem celosvětové schopnosti uřídit globalizaci, zvláště prostřednictvím obchodních jednání ve WTO, pro které se zažil název Rozvojový program z Dauha, zahájený v prosinci 2001. Rozvojový program z Dauha by měl být uzavřen do konce prosince 2004 a zbývá stále méně času na nápravu všech nevyvážeností, které jsou ve světovém obchodním sytému obsaženy. Navíc několik úkolů stanovených v Dauha se nepodařilo v požadovaném termínu splnit: zvláštní a rozdílné zacházení, zlepšení textu dohody o řešení sporů, TRIPS a přístup k lékům (konečné rozhodnutí bylo ve WTO přijato 30. srpna 2003 -- pozn. překl.), postupy v obchodu zemědělskými výrobky, dohoda o obchodu textilem.

Socialistická internacionála proto naléhá, aby nadcházející ministerská konference WTO v Cancúnu přijala všechny možné konkrétní kroky k zajištění pokroku směřujícím k spravedlivějšímu obchodu, vyrovnanému a udržitelnému rozvoji.

Za otevřenější a demokraticky kontrolovanou Světovou obchodní organizaci

K tomu, aby v éře globální vzájemné závislosti převládla demokratická volba, musí mezinárodní dohody a organizace projít sejnými zkouškami demokracie a spravedlivosti, jaké aplikujeme v národní a místní politice. To vyžaduje reformu WTO a další posílení globálního dozoru. Socialistická internacionála proto požaduje větší transparentnost a otevřenost v činnosti WTO a širší zapojení občanské společnosti do problematiky obchodu. Více zasedání WTO by mělo být otevřeno veřejnosti, a to zároveň s dřívějším zveřejňováním dokumentů, včetně těch, které se týkají projednávaní obchodních sporů. Musí být rozšířeny možnosti rozvojových zemí a jejich kapacity při účasti v mnohostranném obchodním systému založeném na spravedlivém základě. Musí být reflektovány připomínky rozvojových zemí k implementaci závazků WTO a jejich schopnost efektivně se účastnit jednání musí být zvýšena prostřednictvím využití programů technické pomoci. (Měla by být věnována pozornost vytvoření parlamentního shromáždění WTO a parlamentní řízení uskutečňované členy parlamentů zemí WTO by mělo být posíleno. Jak shromáždění tak i řízení by měla být tvořena členy parlamentů WTO).

WTO musí hledat spolupráci v neobchodních otázkách

WTO nemůže a neměla by se pokoušet stát mezinárodní organizací, která bude řešit otázky životního prostředí, sociální otázky a otázky práce, jakož i další otázky mající kulturní charakter. Rozdělení odpovědnosti mezi WTO a ty mezinárodní organizace, které jsou v těchto oblastech kompetentní, by mělo být vyjasněno a spolupráce mezi nimi by měla být intenzivnější, čehož je dobrým příkladem spolupráce mezi WTO a Mezinárodní organizací práce.

Nemělo by docházet k rozšiřování mandátu WTO na oblasti investic a hospodářské soutěže bez široké podpory rozvojových zemí a v žádném případě by to neměla být podmínka vyspělých zemí pro dosažení dalších dohod s rozvojovými zeměmi na ministerské konferenci v Cancúnu. Každá taková pravidla by měla plně respektovat právo země svým zákonodárstvím upravovat otázky investic a vytvářet si vlastní model rozvoje. Taková pravidla musí tvořit součást systému opatření, který upravuje povinnosti investorů vůči hostitelským zemím, a musí obnovit regulaci činnosti investičních společností, která byla globalizací kapitálu narušena.

Úsilí o změny ve fungování Orgánu pro řešení sporů by mělo mít za cíl transparentní rozhodnutí, respektující mezinárodní konvence v oblasti lidských práv.

WTO nesmí dopustit narušování respektu k právům pracujících

Globalizace vytváří soustavný tlak na omezení základních pracovní standardů a podněcuje rostoucí bídu a vykořisťování, především pracujících žen a v proexportně zaměřených oblastech. Socialistická internacionála věří, že prioritou je ochrana základních práv pracujících před bezskrupulózními vládami a společnostmi, které hledají neoprávněné výhody v mezinárodním obchodě prostřednictvím porušování základních pracovních standardů. Respektování těchto standardů je klíčovým východiskem pro dosažení spravedlivého, udržitelného a demokratického hospodářského rozvoje.

Členové WTO musí novelizovat ustanovení dohod, včetně článku XX GATT a článku XIV GATS tak, aby zahrnuly standardy lidských práv včetně základních pracovních standardů. Aby mohl být komplexně posouzen vztah mezi obchodem, pracovními příležitostmi a základními pracovními standardy, WTO v plné součinnosti s Mezinárodní organizací práce musí vytvořit formální strukturu, v rámci které bude diskutován obchod a základní pracovní standardy. Takovýto orgán by měl však být zaměřen ve větší míře na sociální otázky spojené s obchodem, jako je dopad obchodních politik na ženy a pravidla pro pomoc při rekvalifikaci pracovníkům, kteří pozbyli pracovní místa v souvislosti s obchodem.

Kolo obchodních jednání zahájené v Dauha musí být rozvojovým kolem -- a kolem proti chudobě

Musí být podniknuty kroky umožňující rozvojovým zemím domoci se většího podílu na výhodách plynoucích z globalizace. Zámožné země musí poskytnout bezcelní a kvótami neomezený přístup na své trhy pro nejméně rozvinuté země, a radikálně zlepšit podmínky pro přístup na trh pro rozvojové země. Jsou nutné změny v mnoha oblastech, které staví rozvojové země do nevýhodné pozice -- včetně dohod o antidumpingu a zemědělství. Pravidla WTO o duševním vlastnictví musí být změněna tak, aby byl podpořen převod technologií, aby se snížila cena duševního vlastnictví pro rozvojové země a by došlo k překonání znalostní propasti mezi Severem a Jihem v digitálních technologiích, což je největší překážka v ekonomickém a sociálním rozvoji Jihu. Průlom je nezbytný pro zajištění snazšího přístupu chudých zemí k farmaceutickým výrobkům.

Pravidla WTO musí zaručit rozvojovám zemím flexibilitu, kterou potřebují pro svůj strategický rozvoj a ochranu veřejných služeb. Pravidla obchodu ve službách musí být vyjasněna tak, aby zaručila právo na veřejnou kontrolu v poskytování základních služeb jako jsou zdravotnické služby, služby v oblasti vzdělávání a zabezpečování vodních zdrojů. Plné respektování základních pracovních práv by mělo být podporováno v zájmu spravedlivějšího přerozdělování výhod plynoucích z obchodu. Dohoda GATS musí být revidována tak, aby obsahovala definici kritérií pro oddělení služeb považovaných za obchodovatelné a služeb považovaných za neobchodovatelné. To by mělo přispět k definitivnímu vyloučení zdravotnických, vzdělávacích, kulturních a audiovizuálních z jednání.

Bohaté země musí podstatně omezit překážky vývozu z chudých zemí ve všech oblastech, včetně zemědělství, v souladu s jejich stupněm rozvoje. Všechny druhy podpory zemědělského vývozu musí být postupně omezovány všemi zeměmi a dovolené domácí podpory zemědělství by měly být přesměrovány do opatření, která podporují veřejné statky, jakými jsou ochrana životního prostředí a rozvoj venkova. Evropská unie v současnosti učinila kroky tímto směrem. Ostatní rozvinuté země, především USA, jsou vyzývány k následování. Jak bylo dohodnuto v červnu 2003 mezi členskými zeměmi, všichni členové WTO musí dodržet slib obchodně orientované pomoci rozvojovým zemím, zaměřené na posílení jejich role ve světovém obchodě. Kromě změn ve WTO by měly také MMF a Světová banka ukončit pomiňování pomoci rozvojovým zemím další liberalizací. V rámci OSN by měla být vytvořena Hospodářská a sociální rada bezpečnosti jako mnohostranný orgán regulace a dozoru.

Udržitelnost by měla být srdcem dohod WTO

WTO musí zajistit, že v rámci jejich vlastních kompetencí budou v popředí dohody a pravidla týkající se udržitelného rozvoje a životního prostředí a budou také prosazovány. Pravidla WTO by měla být vyjasněna všude, kde by se mohla do konfliktu s mnohostrannými dohodami o životním prostředí. Principy prevence by měly být definovány jasněji, méně restriktivně a měly by být aplikovány na všechny dohody WTO. Právo na odmítnutí dovozu zboží jehož produkce poškozuje životní prostředí by mělo být jasně stanoveno. Musí být dosaženo takové mezinárodní dohody, která zajistí, že dopravní náklady budou zahrnovat i jejich dopad na životní prostředí. Rozvojovým zemím musí být poskytnuta taková pomoc, která by jim umožnila vyrovnat se s opatřeními v oblasti životního prostředí. Rozvinuté země by měly vývozcům z rozvojových zemí rovněž pomoci ke splnění požadavků vyšších standardů, a to rozšířením přístupu k informacím a zajištěním transparentnosti regulačních systémů.

Jednání WTO se musí zabývat naléhavou potřebou rozvoje nového globálního pořádku, základem jeho budování je mír, respektování lidské důstojnosti, sociální soudržnost a sdílená prosperita. Obchod, bude-li správně podporován a řízen prostřednictvím pečlivě zvažované globální koncepce, může významnou měrou přispět k naplnění této výzvy. Socialistická internacionála vyzývá ministerskou konferenci v Cancúnu k tomu, aby se řídila principy globální odpovědnosti.

Překlad do češtiny Britské listy, zdroj   SI

                 
Obsah vydání       19. 9. 2003
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
19. 9. 2003 Murdochův tisk zaútočil na reportéra Gilligana poté, co novinář přiznal chyby
19. 9. 2003 Škola lidských práv popáté - pozvánka na akci
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 Ať teda umělci chcípnou?... Marta  Morice
19. 9. 2003 Čtení
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky
19. 9. 2003 Příběh dioxinu ve Spolaně Pavel  Činčera
19. 9. 2003 Filtr ještě neznamená, že je všechno v pořádku
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu
19. 9. 2003 Naštvaný, ale zajímavý článek Vojtěch  Polák
18. 9. 2003 Chtějí starostové připravit Šumavu o peníze? Vladimír  Just
18. 9. 2003 Pejsek na dálnici, tísňová linka na to kašle Ladislav  Kahoun
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
18. 9. 2003 SUEZ neovládá jen vodu, ziskal i miliardový kšeft na sanaci Spolany Miroslav  Šuta
17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?
17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
16. 9. 2003 Nejlepší i nejpopulárnější české divadlo: Ostrava, Hradec Králové a Jára da Cimrman Jan  Čulík
15. 9. 2003 Želary: Málčik znájet darógu! Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 8. 2003 Vývojové trendy: jaký bude svět za 20 let   
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Proč zemřel korejský farmář Ri Kjong-che   
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 Kupujte výrobky, z nichž budete mít největší radost Dalibor  Šrámek
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   
11. 9. 2003 V. konference ministrů členských zemí WTO zahájena v Mexiku Ludmila  Štěrbová
10. 9. 2003 Proč je důležité kupovat české výrobky Jan  Hošek