21. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 6. 2004

Ochrana prírody podľa Ruska

Minister hospodárstva Pavol Rusko predložil v týchto dňoch do vlády návrh uznesenia, ktorý nemožno označiť inak ako prívlastkom škandalózny. Sám sa ním chce pasovať do role koordinátora medzirezortnej komisie na tému ochrana prírody, ktorá však kompetenčne patrí pod rezort životného prostredia.

Komisia má byť zložená zo zástupcov relevantných ministerstiev, samosprávnych krajov, ZMOS, ale aj Záujmového združenia lanoviek a vlekov SR a Zväzu hotelov a reštaurácií SR s cieľom revidovať jestvujúcu sieť chránených území, zmeniť ich zonáciu, znížiť stupne ochrany prírody a novelizovať (rozumej: zmäkčiť) kľúčové zákony o ochrane prírody a krajiny, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako aj stavebný zákon.

Ministrovi životného prostredia má podľa Ruska vláda uložiť, aby v spolupráci s príslušnými ministrami vykonal nevyhnutné opatrenia zamerané na zlepšenie podmienok a odstránenie prekážok rozvoja cestovného ruchu v chránených územiach Slovenska uvedených v závere Analýzy vplyvov legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia na rozvoj cestovného ruchu (ďalej CR). V úvode tejto analýzy sa okrem iného konštatuje:

"Súčasná národná sieť chránených území zaberá 23,3 % územia SR, ale doteraz ešte nebola prehodnotená z hľadiska skutočnej potreby ochrany jednotlivých ohrozených biotopov a druhov."

Inými slovami -- sieť chránených území vymysleli nezodpovední a slabomyseľní diletanti, ktorí ani len netušia, čo je to skutočná potreba ochrany. Našťastie, je tu vysokovzdelaný odborník v oblasti posudzovania hodnoty, unikátnosti a miery ohrozenosti biotopov a druhov Pavol Rusko, ktorým im vysvetlí, čo a ako. To všetko je však len začiatok. Hneď na druhej strane analýzy sa dočítame túto "múdrosť":

"Pretože prevažná časť procesu prípravy a realizácie projektov rozvoja infraštruktúry a služieb horských a podhorských stredísk CR sa dotýka oblastí s najvyšším stupňom ochrany prírody, najviac problémov v tomto procese vzniká práve z titulu obmedzení stanovených ochranou prírody."

Ako najviac chybné sa okrem uvedených zákonov citujú nariadenia vlády SR, ktorými bolo vyhlásených všetkých deväť národných parkov; ministerské vyhlášky, na základe ktorých vzniklo štrnásť jestvujúcich chránených krajinných oblastí, ale aj prakticky všetky významnejšie medzinárodné dohovory týkajúce sa ochrany prírody, ktorých signatárom je Slovensko.

Argumentuje sa najmä nepravdivým tvrdením, že na územie národných parkov a CHKO sa na Slovensku vzťahuje režim ochrany prírody v stupni štyri alebo päť z päťstupňovej stupnice, hoci v skutočnosti ide o 2., resp. 3. stupeň. Celá ďalšia argumentácia sa už potom "logicky" odvíja od tohto klamstva:

"Táto neprimeraná ochrana prírody má za následok obmedzenie podnikateľských aktivít zameraných na rozvoj horských turistických oblastí Slovenska, ktorých väčšina sa nachádza na území s najvyšším stupňom ochrany prírody. Obmedzenia sú výraznou prekážkou ďalšieho rozvoja infraštruktúry a služieb(...) stredísk CR ako základnej podmienky dosiahnutia európskej úrovne služieb."

Alebo:

"I keď bol zákon o ochrane prírody a krajiny viackrát novelizovaný, v súčasnosti vzniká potreba jeho ďalšej aktualizácie a novelizácie, pretože jeho posledné znenie už výrazne obmedzuje hospodársku činnosť v chránených územiach, najviac však rozvoj horských a podhorských oblastí s dobrými podmienkami na rozvoj ČR."

"Zmenou kompetencií v oblasti stavebného povoľovacieho konania s ich prechodom na obce sa tento proces čiastočne zjednodušil s výnimkou oblastí s vysokým stupňom ochrany územia.

Ako jedno z riešení sa ponúka posilnenie kompetencií samosprávy v oblasti ochrany prírody a krajiny... Podmienkou tohto riešenia je vyčlenenie súčasných alebo potenciálnych centier CR zo systému veľkoplošných CHÚ s následným zrušením povinnosti hodnotenia vplyvov na ŽP podľa zákona o EIA, prípadne iných zákonov, čím sa zníži frekvencia stretu podnikateľských a ochranárskych záujmov a iných rozporov."

A ešte súhrn toho všetkého, ktorým je posledný odsek predkladanej správy k popisovanému materiálu: "Predkladaný materiál má za cieľ navrhnúť východiská, ktoré budú smerovať k odstráneniu prekážok zapríčinených nadmernou a neprimeranou ochranou prírody v prospech zlepšovania podnikateľského prostredia v ČR."

Zachovaná príroda podľa Ruska nie je magnetom, ktorý zahraničných turistov na Slovensko priťahuje, ale nežiaducim prvkom, ktorý ich odpudzuje. Hlavným obmedzujúcim činiteľom, ktorý robí náš cestovný ruch neschopným konkurencie nielen v porovnaní s alpskými krajinami, ale aj so susedným Maďarskom, Českom či Poľskom, nie je zanedbaná infraštruktúra, chabá hygiena, mizerné služby, nekvalifikovaný personál, neúcta k hosťom, neochota, slabé podnikateľské schopnosti, absentujúci informačný systém, neadekvátne vysoké ceny a pod., ale práve ochrana prírody.

Skrátka, kde už ten náš cestovný ruch mohol byť, keby ho nebola neobmedzovala hlúpa príroda a jej ešte hlúpejší ochrancovia?

Každému súdnemu človeku je, myslím, zrejmé, že materiál predkladaný ministrom Ruskom je dokonale postavený na hlavu a svojou dikciou sa vracia do 50. rokov minulého storočia, keď sa naposledy aj na najvyšších miestach (hoci ojedinele a len vo vzťahu k niektorým, obzvlášť nešťastne lokalizovaným fabrikám) hovorilo o ochrane prírody ako o brzde pokroku (z tejto sféry politického folklóru zľudoveli najmä výroky súdruha Širokého).

Pokus o takýto frontálny a pritom primitívny útok na ochranu prírody si však za vyše 50 rokov života v tejto krajine nepamätám. Možno to bude znieť paradoxne, ale nejde o útok voči prírode, ale aj voči rozumným a udržateľným cestám rozvoja samotného cestovného ruchu, na ktorý má Slovensko dosiaľ prevažne nevyužité predpoklady.

Európsky program ochrany prírody NATURA 2000, ku ktorému prihlásenie sa bolo jednou z podmienok nášho vstupu do EÚ, by mal byť vykročením do 21. storočia. Minister Rusko chce, naopak, nazeranie na ochranu prírody a chránené územia vrátiť niekam do čias priemyselnej revolúcie, v lepšom prípade do čias "rozvinutého stalinizmu" v 50. rokoch minulého storočia.

V každej normálnej krajine by si prírodu podobnú slovenskej chránili ako oko v hlave, len nás trápi, že ju máme. Človek, ktorý dokáže to, o čom píšeme vyššie, a v ten istý týždeň je schopný zaskočiť kolegov z vlády, napáliť Rakúsko výrokmi o dostavbe čiernej diery na peniaze zvanej Mochovce a znechutiť EÚ spochybnením záväzkov SR ohľadom odstavenia JE V1 v Jaslovských Bohuniciach, by si zaslúžil zápis do Guinessovej knihy rekordov, voskovú figurínu v múzeu Madame Tussaud, ale najmä odchod na zaslúžený politický odpočinok.

Autor je predsedom Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR

Zveřejněno s laskavým souhlasem slovenského kulturně politického týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       21. 6. 2004
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Dyslektikové v britských školách: Zákon jim zaručuje rovné postavení
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas
21. 6. 2004 "Dyslektik je hlupák a tenhle má ještě vzpurnou matku!"
21. 6. 2004 V ČR stále panuje představa dyslektik = blbec
21. 6. 2004 Učitelé jsou schopni způsobit nevratné škody
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 Digitalizace: s ČeRTem nebo bez? Vlastimil  Ježek
21. 6. 2004 O štěstí v umírání a o institucionalizované smrti Jan  Paul
21. 6. 2004 Zločin, trest a soudcovo svědomí Zdeněk  Jemelík
21. 6. 2004 Pozor na zavádění školného na českých univerzitách! Jan  Sýkora
21. 6. 2004 Nesouhlaste s brněnským magistrátem - udělá z vás orwellovsky neosobu
21. 6. 2004 Konec kritiků v Čechách Jan  Lipšanský
21. 6. 2004 Britští vojáci obviněni ze "zohavování mrtvol a mučení Iráčanů"
21. 6. 2004 První irácké nezávislé rádio
21. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 14. - 16. června 2004
21. 6. 2004 Syrský občan uvězněn za používání internetu
19. 6. 2004 Al Kajda získá zbraně hromadného ničení a použije jich
20. 6. 2004 Červený kříž vydal Spojeným státům ultimátum ohledně Saddáma Husajna
21. 6. 2004 ČT chce být stále "názornější"? Miloš  Dokulil
21. 6. 2004 Znovu o českém praporu? Miloš  Dokulil
20. 6. 2004 Saúdská Arábie zlikvidovala buňku al Kajdy
21. 6. 2004 Umění psát Irena  Zítková
21. 6. 2004 "Vláda nemůže fungovat dál" Petr  Jánský
21. 6. 2004 Bude se v Česku mluvit a psát česky? Jan  Lipšanský
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
21. 6. 2004 OSN: Pomoc třetímu světu je nedostatečná Simone  Radačičová
21. 6. 2004 Alžírsko: Omezování svobody tisku? Simone  Radačičová
18. 6. 2004 Super tisíciletí Václav  Dušek
21. 6. 2004 Ministerstvo školství ocení vynikající uprchlické studenty
18. 6. 2004 Vedoucí představitelé EU se dohodli o ústavě evropské organizace
21. 6. 2004 Európa má ústavu
21. 6. 2004 Tajné stránky dňa D Peter  Greguš
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
21. 6. 2004 Ochrana prírody podľa Ruska Mikuláš  Huba
21. 6. 2004 Vojna a biznis Radovan  Geist
21. 6. 2004 Bush: Peniaze na novú jadrovú zbraň Jakub  Topol
21. 6. 2004 Utrpenie britského ľavičiara Radovan  Geist
18. 6. 2004 Makedonie -- doporučení pro cestování občanům ČR
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Názory a argumenty ze Slovenska RSS 2.0      Historie >
21. 6. 2004 Ochrana prírody podľa Ruska Mikuláš  Huba
21. 4. 2004 Zakladateľ štátu sa už nikdy nestane jeho prezidentom! Jan  Dancer
18. 4. 2004 Slovensko: Kto naozaj vyhral prezidentské voľby ? Lubomír  Sedláčik
9. 10. 2003 Rómska samospráva ako súčasť reformy verejnej správy? Martin  Muránsky
9. 10. 2003 Diskusia o únii je v Čechách skutočne živá Zolo  Mikeš
12. 8. 2003 Nová agenda - silnejšia Európa Martin  Kugla
11. 8. 2003 S tou Úniou opatrne...!? Radovan  Geist
16. 7. 2003 Rovná daň posúva stredné vrstvy bližšie k pásmu chudoby Ľubomír  Petrák
25. 6. 2003 Koniec polstoročného manželstva Radovan  Geist
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch   
13. 6. 2003 Rybníček: Splnil sa mi sen Martina  Nemethová, Damas Gruska
13. 6. 2003 Ako udržať prostredníctvom prerozdelenia čo najspravodlivejší dôchodkový systém?   
29. 5. 2003 BSE: Nielen krava, ale aj ovce môže byť šialená... Peter  Greguš
28. 5. 2003 Do kedy...? Tibor  Moravčík