28. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2006

Za práva žen -- v každém člověku!

Debata o feminismu, která se rozhořela v posledních dnech na Britských listech, podle mne příliš zabředla do tradičních sporů o (ne)přítomnosti "ženského prvku" na vedoucích a zejména pak politických postech. Aniž bych chtěl podceňovat tento rozměr problému, který skvěle shrnula např. Lenka Vytlačilová, myslím si, že nevystihuje (nebo jen velmi málo) podstatu věci. Ta se týká ještě významnějších témat, než je prostý fakt (ne)spokojenosti (mnohých) žen s jejich postavením ve společnosti. Domnívám se, že dnešní úloha feminismu není v hájení zájmů jedné ze skupin obyvatelstva oproti jiným skupinám, ale v tom, jaké světlo vrhá na pozdně kapitalistickou společnost a její ideologická schémata vůbec.

Klíčová otázka položená ve feministickém duchu by neměla být ta, zda jsou ženy v zaměstnání placeny stejně dobře jako muži nebo zda mají stejně prestižní a výnosné funkce. Měla by spíš, zůstaneme-li v této oblasti, útočit na diktát námezdní práce jako takový a na s ním spjatý socioekonomický model převládající v této společnosti. To, zda jsme adekvátně ohodnoceni za své výkony totiž primárně nezávisí na pochybném "mechanismu" nabídky a poptávky, ale na tom, co je vůbec lidmi považováno za žádoucí, pro (šťastnou) společnost rozhodující a jaká kritéria hodnocení si to vyžaduje. Se zákonem nabídky a poptávky v ekonomickém slova smyslu si pak zjevně nevystačíme -- už proto, že lidé se "poptávají" po tom, co se naučili (ve škole, ale i z reklamy apod.) vnímat jako poptávání-hodné; a to není prostě jen tak dáno přírodou nebo Bohem.

Potřeba deprivatizovat péči

Jedna z nejvýraznějších postav současné levicové teorie, americká filosofka Nancy Fraserová rozlišila v 90. letech tři modely či "ideální typy" (myšleno weberovsky) moderních společenských rolí. Stručně je tu budu charakterizovat jako příklad zdařilého sociálně kritického feministického uvažování.

Prvním modelem, který Fraserová popisuje, je universální živitel (the Universal Breadwinner), odvozený v podstatě z ideálů dělnického hnutí, v němž se feministické nároky formulují jako právo ženy vykonávat placené zaměstnání a nesedět doma u plotny a děravých ponožek. Problém je, že žena se tu má vlastně emancipovat tak, aby byla čím dál tím více podobná muži (resp. tomu, co se s mužstvím spojuje -- ideálu nezávislé individuality), přičemž ale v existujících rodinných svazcích musí nadále vykonávat prakticky veškerou péči o děti a domácnost, za kterou placena není. Vzniká jí tak povinnost jakéhosi "dvojího dne" (the double day): pracuje v zaměstnání a pak znovu doma, obojí často na úkor toho druhého.

Druhým modelem, který souvisí hlavně s poválečnou sociální demokracií, je model pečovatelské parity (the Caregiver Parity), kdy se usiluje o "rovnost v odlišnosti". Zde se prolíná přerušované zaměstnání s domácí péčí, jež se těší státní podpoře a tím i jakémusi společenskému ohodnocení (nejvýrazněji asi v podobě mateřské dovolené). Problém je, že genderové role zůstávají strukturálně nezměněny, péče je nadále převážně ženskou záležitostí a tak i nepřímo marginalizována; má de facto podobu handicapu, který je státem dodatečně kompenzován. Péče stále patří výhradně do soukromé sféry rodiny, jež je v defenzívě vůči tržním tlakům, určujícím, jaký typ jednání (a úspěchu) je společensky prestižní. Výchova dětí je privátní věc, cosi samozřejmě předpokládaného, něco, co si máme dát (jak, tuším, říkával v 90. letech Václav Klaus o etice) "za domácí úkol".

Fraserová (a samozřejmě nejen ona, jde o motiv v různé podobě přítomný u mnoha feministických myslitelů) se domnívá, že žádoucí je radikálně přehodnotit celkovou úlohu péče ve společnosti. Zavádí ideální typ universálního pečovatele (the Universal Caregiver), jenž je -- v opozici k modelu universálního živitele -- zacílený na to, aby se spíše muži stali tím, čím je většina žen, zejména těch, věnujících se péči.

Což samozřejmě nelze brát doslova. Kvůli předejití nedorozumění opakuji, že popsané modely je třeba chápat jako weberovské ideální typy, tedy určité abstrakce, k nimž se jednotliví sociální aktéři více či méně přibližují. Nejde o analogie marxistických tříd, jejichž zájmy jsou principiálně neslučitelné. A nejde ani o nějaké "přirozené sociální role" (což je koneckonců protimluv), vážící se automaticky ke konkrétním jednotlivcům v závislosti na tom, zda mají penis nebo vagínu.

Smyslem má být prosazování takových alternativních modelů, jejichž absence napomáhá znehybnění společenského vývoje, neschopného pak naplňovat moderní ideály "svobody, rovnosti a bratrství" -- mužů i žen, dostávajících se do vleku kapitalistické dynamiky a jí generovaného hodnocení lidského jednání. Logika péče, odlišná od logiky výdělku a zisku, je v moderní kapitalistické společnosti uzavřena do privátní sféry a zde zadržována, čehož je domácí násilí jen dílčím doprovodným projevem; podstatou onoho uzavření je eliminace takového jednání, jehož hodnoty by zásadně narušily dominantní socioekonomický model.

Což je samozřejmě to, oč Fraserová a další naopak usilují. Jmenovaná autorka např. uvažuje o prosazení jakési občanské (pečovatelské) sféry mezi klasickou sférou veřejnou a sférou privátní, která by se odrazila v strukturálním a zejména časovém přerozdělení práce, vzdělání a výchovy, včetně jejich finančního hodnocení. Připomíná mi to návrhy sociologa Ulricha Becka, týkající se zavedení tzv. občanské mzdy, jež by umožnila vyhnout se diktátu námezdní práce (a tím i tlaku kapitálu na politické rozhodování -- u nás viz kauza Nošovice a další). Smyslem těchto návrhů je každopádně otevřít prostor a adekvátní zhodnocení oněch typů jednání, bez nichž by se společnost zhroutila, a které přitom nejsou nijak zřetelně zohledněny v ukazatelích jako HDP nebo HNP, kterými máme ve zvyku měřit vlastní prosperitu.

Mimochodem, kdybychom se opřeli o marxistickou teorii hodnoty (a přijde mi, že to v tomto případě docela funguje), museli bychom uznat, že vzhledem k tomu, kolik ekonomicky zdánlivě bezvýznamná sféra péče zabere času, produkuje daleko větší množství práce a tím i hodnoty než celé tržní hospodářství. A co je to pak vyspělost a prosperita...?

Problém misframing

Ještě podstatnější než to, o jaký sociální typ feministickou politiku opřeme, se Fraserové v poslední době jeví politický rámec, v němž se vůbec může takový model prosazovat. V jednom ze svých posledních textů tato americká filosofka upozorňuje na neudržitelnost "kulturalistického" přístupu k věci, tedy toho přístupu, který spočívá v tzv. boji o uznání (recognition), v zápasu o prosazení a společenské ocenění specifické ženské identity, jenž bývá spojován s pojmem "politika diference" a který se (např. skrze dílo Judith Butlerové) prolnul s hnutím homosexuálů. Fraserová si všímá faktu, že takto pojaté emancipační úsilí nedokázalo ustát ofenzívu neoliberalismu po konci studené války, ba naopak -- jeho plody v podobě roztříštěnosti hnutí a vytlačení ekonomických souvislostí sklidila bushizovaná pravice. Co dnes potřebujeme, je návrat k politické ekonomii jako klíčovému nástroji teoretické analýzy.

Není bez zajímavosti, že postřehy Nancy Fraserové se v tomto bodě podobají tezím marxistických a marxismu blízkých myslitelů -- tak Fredrick Jameson hovořil ve slavné stejnojmenné knize o "postmodernismu neboli kulturní logice pozdního kapitalismu" a Slavoj Žižek si zase opakovaně a úderně vzal na mušku multikulturalismus, jehož proponenti nakonec neslouží nikomu jinému než multinárodním korporacím.

Důraz na diference je oprávněný -- pokud však opomene ekonomickou dimenzi, vyhovuje a napomáhá nepříteli. Můžeme v té souvislosti vzpomenout i přímé zkušenosti aktivistky Naomi Kleinové, která na jednom místě populární knihy Bez loga kritizuje svá učňovská léta, kdy se příliš shlížela v postmoderní politice identit. Doslova říká: "V kontextu postupující globalizace vypadaly úspěchy hnutí za politickou korektnost jako přesuny nábytku v hořícím domě.... (A)čkoliv v Severní Americe možná opravdu dívky vládnou, v Asii a Latinské Americe dřou při výrobě triček s nápisem Girls Rule ("dívky vládnou") a sportovních bot Nike, které ty první jmenované k té "vládě" donesou... Byli jsme až příliš soustředěni na analýzu obrazů promítaných na zeď, než abychom si vůbec stačili všimnout, že zeď samotná už je prodaná." (Bez loga, s. 125 - 126). Onu vládu dívek v Severní Americe je navíc skutečně třeba chápat v uvozovkách -- v Bushově státu tvrdých hochů a la Arnold Schwarzenegger a protestanských fundamentalistů typu Johna Ashcrofta není samozřejmě nic takového možné.

Vítězné tažení neoliberalismu a vzestup evangelikálů v USA spolu přitom úzce souvisí -- a všímá si toho i Nancy Fraserová. Trh bez přívlastků totiž podle ní vytváří "společnost nejistoty" (the insecurity society), v níž neregulovaný tlak flexibilizace zaměstnaneckých poměrů zbavuje jednotlivce takového množství "pozemských" jistot, že čím dál tím větší množství lidí se chytá stébla, jež podávají náboženští fundamentalisté. Rozšíření rigidně náboženského výkladu lidské situace pak zpětně znemožňuje pochopení skutečných příčin bídy. (Mimochodem -- přesně touto logikou se před časem řídil nástup Hamásu v Palestině, následující po naprostém kolapsu sociálně ekonomické infrastruktury, jenž byl důsledkem intifády a izraelských odvetných opatření. A když už jsme výše zmiňovali Ulricha Becka, autora teorie "rizikové společenosti" -- dva badatelé z Ben Gurionovy university, Neve Gordon a Dani Filc, v souvislosti s nástupem Hamásu formulovali zajímavou tezi o konci rizikové společnosti: od jistého bodu už je míra nejistoty taková, že neexistují rizika, ale zkrátka jen osud, vůle Boží.)

Tyto skutečnosti jistě vyvolávají neblahé vzpomínky na marxistické teze o falešném vědomí, které část českého čtenářstva mohou popuzovat. Žijeme ale v době, kdy tažení neoliberalismu vytváří situaci, v níž marxistická schémata platí více, než kdykoliv před tím. Okrajový, ale jasný příklad: Ladislav Polák ve své reakci na text Dariny Martykánové demagogicky argumentuje tím, že pro větší počet mužů v politice hlasují i ženy (které ty muže volí), a proto je daný stav legitimní -- ženy se zkrátka pro nadvládu mužů dobrovolně rozhodly. To je jeden z oblíbených triků, díky nimž tak často podléháme právě tomu, čemu se říká falešné vědomí -- subjektivně se domníváme, že máme svobodnou volbu, ve skutečnosti ("objektivně" -- to slovo tady ale z jistých důvodů, které nemohu rozebírat, nesedí) je ale rámec naší volby podmíněn takovým způsobem, že přijímáme rozhodnutí někoho jiného, resp. nějaké mocenské schéma, které předurčuje možnosti té volby.

Jinak řečeno: to, že ženy (nebo kdokoliv jiný) dobrovolně něco volí, ještě neznamená, že volí to, co "doopravdy chtějí" (uvozovky používám proto, abych naznačil, v čem je tato marxistická logika zrádná). Jejich volba by možná vypadala úplně jinak, kdyby si uměly představit alternativu -- ta je ale ve společnosti systematicky delegitimována ("proč nezvýhodnit v politice i leváky nebo lidi s bradavicí?" deklamuje typickým způsobem zmiňovaný Polák; "chcete zpátky na stromy?" zní podobně inteligentní námitka vůči ekologistům).

Není zpravidla v silách jednotlivce, aby takovou alternativu hledal a bojoval za ni, když "žena doma pláče a děti doma pláčí, pes potřebuje venčit a stát potřebuje daň z přidané hodnoty", jak zpívá Jarek Nohavica. Je pak nutné, aby alternativy byly prosazovány určitou elitou (ano, další zrádný aspekt marxistického uvažování) a zaváděny takříkajíc "uměle" -- tak byla ostatně zavedena spousta opatření, které dnes považujeme za přirozené. Je ovšem třeba mít na paměti, že v různých situacích fungují různé přístupy a jsou jistě oblasti, v nichž třeba pozitivní diskriminace může škodit. Řekl bych, že genderové složení parlamentu je jednou z nich. Ale to by bylo na jinou diskusi.

Teď se chci ještě krátce vrátit k Nancy Fraserové. Poté, co podrobila kritice neúspěšné paradigma uznání jakožto východisko novějších feministických sociálních hnutí, snaží se z analýzy příčin neúspěchu odvodit možné řešení. Hledá ho v tom, že feminismus a sociální kritika vůbec musí uchovat tradiční modernistický ideál přerozdělování (redistribution) i postmodernistickou perspektivu uznání (recognition) v rámci charakterizovaném pojmem reprezentace (representation -- dohromady tedy třikrát R, což se v originále dobře pamatuje). Smyslem posledního pojmu je zohlednit známý fakt, že kapitalistická ekonomika se s globalizací vymkla teritoriálním vazbám a tedy i moci národního státu, v němž jsme doposud byli reprezentování jakožto zdroj jeho suverenity a legitimity.

Dnes musíme hledat takový rámec (frame), který tváří v tvář globálním ekonomickým tlakům umožní opravdu účinně reprezentovat ty, kteří jsou jim vystaveni napospas -- což jsou typicky třeba imigranti, ale nakonec drtivá většina z nás. (Chtělo by se s narážkou na výše uvedené myšlenky Fraserové z 90. let hovořit o modelu universálního imigranta jakožto toho, kdo ztělesňuje podstatu dnešní proletarizace.)

Pojem rámce je tu klíčový. Věci se nikdy nejeví samy od sebe, vždy jsou patrné jen v určitém rámci. Dnes jsme v situaci, kdy staré rámce neumožňují správně zobrazit nové skutečnosti -- a není podle mého soudu náhoda, že odpor k levici bývá někdy spjat s obhajobou suverénního národního státu: v jeho rámci totiž není možná účinná kritika kapitalismu.

Fraserová zavádí v té souvislosti nový pojem misframing (český jednoslovný ekvivalent se hledá jen těžko; snad zne-zarámování ve smyslu falešné zarámování). Jím pojmenovává nešvar, který by se měl stát hlavním terčem feministické kritiky.

"Ženská práva jsou lidská práva!"

Tímto feministickým heslem bychom pak mohli vyjádřit to, oč dnes opravdu běží. Feministické hnutí nesmí být toliko hnutím za práva žen jako jedné z mnoha skupin obyvatelstva -- v tom by se nakonec opravdu příliš nelišilo od potenciálního hnutí leváků nebo lidí s bradavicí. Mělo by být universální. Ovšem za podmínky, že universalitu nebudeme chápat unifikujicím způsobem, který vždycky skrývá nějakou partikularitu usilující o totální hegemonii (tak třeba angl. výraz pro "lidstvo", mankind, vlastně znamená "mužstvo"). V universalizaci feminismu nemá jít o podřazení pojmu žena pod obecný pojem člověk, ale o zrelativizování a předefinování toho druhého pojmu.

Universální znamená: vystihující na partikulárním případě situaci všech. Tak třeba partikulární situace židů v Německu po roce 1933 nebyla jen situací jedné z mnoha skupin, ale prezentovala universální hrůznost té situace, ohrožení, jež se týkalo každého. Útlak žen musí být prezentován jako jedna, ale význačná a celek osvětlující forma útlaku, jenž charakterizuje tuto společnost jako takovou a jenž potlačuje ne konkrétní jednotlivce, ale celé soubory hodnot a typy jednání. Potlačuje něco, co je přítomné v každém člověku.

Jacques Derrida, jeden z kultovních autorů politiky diference řekl v rozhovoru s psychoanalytičkou Élisabeth Roudinesco toto: "Stále se snažím připomínat čím dál nutnější rozštěp mezi političnem a teritorialitou... Sdílím tedy vaše znepokojení tváří v tvář komunitářské logice a identitární nutkavosti, a stejně jako vy se vzpírám onomu pohybu tíhnoucímu k narcismu minorit, který se vzmáhá všude -- i ve feministických hnutích." (Co přinese zítřek?, s. 36 -- 37). Varování -- a výzva!

Derrida, Jacques -- Roudinesco, Élisabeth, Co přinese zítřek? Přel. Josef Fulka, Karolinum, Praha 2003.

Kleinová, Naomi, Bez loga. Přel. Pavel Kaas, Argo/Dokořán, Praha 2005.

Fraser, Nancy, Mapping the Feminist Imagination. From Redistribution to Recognition to Representation. In: Constellations 12, č. 3, 2005, s. 295 -- 307.

Weir, Allison, The Global Universal Caregiver: Imagining Woman`s Liberation in the New Millenium. In: Constellations 12, č. 3., 2005, s. 309 -- 330.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2006
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
1. 5. 2006 Česká policie se nemění - je to tlupa sympatizantů s neonacisty Michal "Wolf" Vlk
1. 5. 2006 Političtí provokatéři v policejní uniformě Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
2. 5. 2006 Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR Radek  Mikula
2. 5. 2006 Strana zelených nehovoří ve svém tiskovém prohlášení pravdu
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
1. 5. 2006 Podivné výkřiky v Britských listech Boris  Cvek
1. 5. 2006 Esemeskové hlasování
1. 5. 2006 Dva Bushové před novináři
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Zemřel americký ekonom J. K. Galbraith
30. 4. 2006 Prescott mě zneužíval, tvrdí tajemnice v slzách
29. 4. 2006 Independent: Vy platíte 40 Kč. Afrika dává 50 litrů vody
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
30. 4. 2006 Je opravdu každý projev proti komunismu nedemokratický? Jan  Faltýsek
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
28. 4. 2006 Blíží se noc dlouhých nožů? Ivan Odilo Štampach
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Ideologie a přirozenost Darina  Martykánová
28. 4. 2006 Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005"
28. 4. 2006 LN: Poslanec ČSSD dostal Ropáka Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Vzhůru do průvodu! Lukáš  Jelínek
30. 4. 2003 Památce popravených anarchistů z chicagského procesu
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny
28. 4. 2006 Martin van Creveld: Měly by USA bombardovat íránské jaderné instalace?
28. 4. 2006 Strom Jan  Vladislav
28. 4. 2006 Granty na bulvár na internetu
28. 4. 2006 Fotbal: když fair play pláče Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Fotbal: Jak to bylo doopravdy
28. 4. 2006 Magistra Edelmannová by měla vrátit diplom Karel  Dolejší
27. 4. 2006 Petra Edelmannová: Dolejší "sklidil nenávist, kterou zasel"
28. 4. 2006 Dolejš: Za přesvědčení z přesvědčení Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Na okraj ke kauze Dolejš Boris  Cvek
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Nebezpečná hra Jan  Polívka
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
28. 4. 2006 Všem hlupákům, kteří zahlcují pražské ulice svými tlustými auty
28. 4. 2006 Informační válka: Recyklovaná německá kachna dorazila do České republiky Karel  Dolejší
28. 4. 2006 "Rusko opustilo oběžnou dráhu Západu"
28. 4. 2006 Moqtada al-Sadr: "Nenechte se zblbnout fotbalem!"
28. 4. 2006 Jaderná nádivka energetického koláče Natallia  Sudliankova
28. 4. 2006 Pravděpodobnost Černobylu
28. 4. 2006 Asanace - estébácká agitka zase postrádá pohled obětí Miroslav  Šuta
28. 4. 2006 I estébák má právo na vyjádření názoru Jan  Čulík
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Greenpeace se vyhýbají veřejné diskusi Ivan  Brezina
28. 4. 2006 Vybírají si ženy méně placená místa?
28. 4. 2006 Podvojné myšlení feminismu
28. 4. 2006 Nechápu feminismus Michal  Mašín
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Máj, byl lásky čas Milan  Cimburek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
28. 4. 2006 Úsměvný anonym -- čtenář Masaryka nebo bolševik?
28. 4. 2006 Ředitel léčebny hájí porušování lidských práv pacientů Lucie  Rybová
28. 4. 2006 Soud přiznal pacientce právo na vydání kopie zdravotnické dokumentace
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Černá středa Tonyho Blaira Jan  Čulík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Nechápu feminismus Michal  Mašín
28. 4. 2006 Podvojné myšlení feminismu   
28. 4. 2006 Vybírají si ženy méně placená místa?   
28. 4. 2006 Ideologie a přirozenost Darina  Martykánová
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
27. 4. 2006 Chtíč, promiskuita a tvořivost Darina  Martykánová
27. 4. 2006 Nemám rád feminismus   
27. 4. 2006 Ženy na matematiku nemají mozek... Lenka  Vytlačilová
26. 4. 2006 Vagína místo rudé knížky? Jiří  Škuba
26. 4. 2006 Kdo má problém s preferenčními hlasy? Jan  Hošek
26. 4. 2006 Muži mají větší plat než ženy v důsledku nabídky a poptávky   
26. 4. 2006 Jsou ženy opravdu neschopné? Darina  Martykánová
26. 4. 2006 Chtíč ženy přitahuje Jiří  Drašnar
26. 4. 2006 Více žen do politiky!? ANO!!! Olga Anna Sedláčková

Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
6. 4. 2006 Demystifikátor Jiří David Jan  Čulík
13. 2. 2006 Jacques Derrida: "Nezlobte se, ale takhle jsem to nikdy neřekl." Martin  Škabraha
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení   
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
6. 9. 2005 Welcome to the Desert of America Martin  Škabraha
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
6. 12. 2004 Chvála kýče Štefan  Švec
22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky