2. 9. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 9. 2005

Kázání o pravdě

Na úvod - Píseň z Evangelického zpěvníku č. 467: "Kdož jste Boží bojovníci".

Milé sestry a drazí bratři,

dnes bych se rád věnoval problematice pravdy. Neboť na pravdě vskutku záleží. Autentická existence člověka nutně vychází z pravdy. A církev by měla být společenstvím, hlásajícím pravdu. Křesťané mají následovat svého Pána a Spasitele a ten o sobě řekl: "Já jsem se proto narodil a na svět přišel, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas" (J 18,37). Ovšem spolu s Pilátem Pontským se pak musíme ptát: "Co je pravda?" (J 18, 38).

Nebo podobně: "Kdo je pravda?" či "Kde je pravda?". A zde nastávají potíže, neboť pravda "se ráda skrývá", jak již upozorňoval řecký antický filosof Hérakleitos Efeský.

Pravdu nelze zkrátka jen tak poznat.

Apoštol Pavel asi právem nám připomíná: "Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;" (1 K 13,9). Navíc z našich kazatelen často slyšíme, že nejsme vlastníky pravdy. Že my nemáme pravdu, ale pravda má nás. A tak se zdá, že pravda není v nás, ale je mimo nás. Rakousky filosof Ludwig Wittgenstein to vyjádřil takto: "smysl světa musí ležet mimo něj". A oblíbený agent Mulder ze seriálu Akta X zase tvrdí, že: "pravda je někde venku".

Kde tedy máme hledat pravdu? Jako pozitivisté jen v tomto světě nebo jako metafyzici mimo tento svět? Nebo existuje tzv. dvojí pravda, jak to údajně tvrdili arabský filosof Averroes a rovněž nejznámější scholastik Tomáš Akvinský? Anebo máme "trojí pravdu", jak učil Jan Hus - pravdu Písma, pravdu smyslů a pravdu neomylného rozumu? Postmoderní filosofie hovoří dokonce o mnohosti, pluralitě pravdy.

A tak se nemůžeme divit, že máme různé pravdy. Např. katolické, protestantské či marxistické pravdy. Mezi šest základních katolických pravd (veritaes catholicae) patří následující pravdy (viz Kancionál - společný zpěvník českých a moravských diecézí, s. 7):

 • Bůh je jeden.
 • Bůh je nanejvýš spravedlivý.
 • Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.
 • Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříží vykoupil a na věky spasil.
 • Duše lidská je nesmrtelná.
 • Milosti Boží je k spasení nevyhnutelně potřeba.
 • Protestanté jsou zase přesvědčeni o pravdivosti svého "sola gratia, sola fide, sola scriptura" čili svého " pouhou milostí, pouhou vírou, pouze Písmo". Marxisté pak považují za pravdivou poučku o prvotnosti hmoty a druhotnosti vědomí (ducha), uznávají dále tří základní zákony dialektiky (zákon dialektických skoků, zákon rozporů a zákon dvojí negace) či považují vývoj výrobních sil za hnací sílu pokroku (v rámci tzv. mechanismu nutného pokroku).

  Máme tedy různé pravdy a tím i různé pohledy na člověka, přírodu, společnost a Boha. Což je logické, vždyť žijeme v tzv. multikulturní společnosti.

  Různost pravd je přirozeně doprovázená růzností kritérií pravdy. Marxisté považují za kritérium pravdy společenskou praxi. jsou však i jiná kritéria pravdy. V antice a ve středověku dominujícím kritériem pravdy byla koherence čili bezrozpornost myšlenkových operací (tzv. koherentní teorie pravdy). V renesanci a v novověku se prosadilo korespondenční kritérium pravdy, které nalézalo svou oporu v realitě samé - ve smyslu shody věci a rozumu, kdy naše poznání musí korespondovat, odpovídat realitě (tzv. korespondenční teorie pravdy). Postmoderna potom považuje za kritérium pravdy (pravdivosti) buď užitečnost a prospěšnost (tzv. pragmatická teorie pravdy), nebo dosažený konsensus v nenásilné jazykové komunikaci (tzv. konsensová teorie pravdy).

  V postmoderním myšlení tedy převládá nerealistické (jazykem zprostředkované), neesencionalistické (vztahové) a nereprezentativní (pragmaticky zaměřené) pojetí pravdy. Objevuje rovněž představa, že "pravda není něco dopředu daného, co máme odhalit, ale že je třeba ji v každé oblasti vytvářet" (filosof G. Deleuze), což je jen další výraz odklonu od realistického pojetí pravdy ve prospěch pojetí nerealistického či konstruktivního. V tomto kontextu pak může francouzský filosof J. Derrida prohlásit, že vlastně není žádná pravda, ve smyslu univerzální a objektivní pravdy. Z toho lze pak odvodit, že také není žádné odhalení, není žádný konec, žádná apokalypsa.

  Máme tak různé pravdy a různá kritéria pravdivosti. Mnozí dokonce pochybují o existenci nějaké objektivní a univerzální pravdy. Jak za této situace můžeme vůbec žít v pravdě? Možná, že žijeme nutně ve lži. Filosofové, teologové a kazatelé se vzácně shodnou na tom, že nemáme přístup k celku pravdy. Ale přitom podle slavného německého filosofa G. W. F. Hegela platí, že "Pravda je celek" či "Pravda je v celku". Částečná pravda tak není vlastně pravdou. Je tedy nepravdou či dokonce lží? Naštěstí není to tak zlé. A tak další slavný německý filosof M. Heidegger nás připomíná, že člověk žije současně v nepravdě i v pravdě. Člověk má možnost žít autenticky, ale zpravidla a běžně žije neautenticky, v padlém způsobu bytí. Jako křesťané tento stav připisujeme pádu člověka do hříchu.

  Chceme-li tedy žít autenticky, pak nutně musíme hledat pravdu, slyšet pravdu, učit se pravdě. milovat pravdu, pravit pravdu, držet pravdu, bránit pravdu až do smrti, jak nám radí Jan Hus ve svém "Výkladu viery" z roku 1412. Neboť jen pravda osvobozuje. Ne nadarmo Ježíš řekl Židům: " Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými" (J 8,32). Pravda je nám dostupná, byť z hlediska vědeckého či filosofického nejde o pravdu absolutní, nýbrž jen o pravdu relativní. Jelikož z tohoto hlediska nemáme 100% jistota poznání pravdy, je nezbytná víra. Ve víře se můžeme totiž "spolehnout na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme" (Žd 11,1). Jako křesťané tak můžeme ve víře svůj život stavět na Ježíši Kristu, který o sobě prohlásil: "Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (J 14,6). Jelikož Kristus představuje Boží tajemství, jsou v Něm také "skryty všechny poklady moudrosti a poznání" (Ko 2, 3).

  Modleme se: Náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že nám lidem ve své milosti dáváš poznávat pravdu. Skrze naše smysly, skrze přirozené světlo našeho rozumu, skrze darované Písmo svaté či skrze taktéž darovaná osobní zjevení. A tak můžeme přes všechny potíže poznávat pravdu, která nás osvobozuje. Daruj nám skrze Ducha svatého dostatek síly a moci, abychom poznanou pravdu žili, nikdy ji neopustili a mohli s ní vhodně seznamovat i jiné lidi. Dej, aby co nejvíce lidí mohlo Boží pravdu, která jako jediná navzdory všemu vítězí, poznat, žít v jejím duchu a tak dojít časného osvobození i věčné spásy. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

  Na závěr - Píseň z Evangelického zpěvníku č. 346: "Buď Tobě sláva, jenž jsi z mrtvých vstal", všechny tři sloky.

                   
  Obsah vydání       2. 9. 2005
  4. 9. 2005 Obří letecký most konečně zachránil oběti
  4. 9. 2005 Krize v Americe a rasismus v Lidových novinách Jan  Čulík
  3. 9. 2005 Bush přiznal svou chybu
  3. 9. 2005 Temná tvář amerického snu?
  4. 9. 2005 Stačí tak málo, aby establishment znejistěl Jindřich  Jůzl
  31. 10. 2005
  2. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
  2. 9. 2005 V New Orleansu došlo k sérii velkých výbuchů
  1. 9. 2005 Jak námi manipulují Britské listy
  27. 9. 2005
  2. 9. 2005 Petr Zvěřina = beránek, který snímá hříchy světa Štefan  Švec
  2. 9. 2005 Čo len ten potóčik
  2. 9. 2005 "Jen kurvy se musí líbit, básně ne!" Martin  Škabraha
  2. 9. 2005 Umění dotváří historii Bohumil  Kartous
  2. 9. 2005 Dějiny jsou prevít Pavel  Urban
  2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
  2. 9. 2005 Pravda vymytých mozků Lubomír  Brožek
  2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
  2. 9. 2005 Katastrofa v New Orleansu - vznikla v důsledku války v Iráku?
  2. 9. 2005 Vznikla nemoc šílených krav z nakažených lidských mrtvol v Indii?
  2. 9. 2005 Soubor veřejných urážek Jana Beránka by vydal na mnoho stran Václav  Drbohlav
  1. 9. 2005 Americká studie varuje před pěstování GM pšenice Miroslav  Šuta
  2. 9. 2005 Hubnoucí diety a doplňky, které opticky zeštíhlují postavu František  Schilla
  2. 9. 2005 Jaderná nálož do každé slušné rodiny II. Milan  Černý
  2. 9. 2005 Fotografie z Timoru
  2. 9. 2005 Má estetika v kostce Boris  Cvek
  2. 9. 2005 Co je opravdu podstatou uměleckého díla? Pavel  Šmerk
  2. 9. 2005 Co hledám v literatuře já Štefan  Švec
  2. 9. 2005 Neporadím vám Martin  Škabraha
  2. 9. 2005 O podstatě umění: Nepřesvědčili jste mě Pavel  Šmerk
  2. 9. 2005 Umění vyjadřuje nevyjadřitelné Jan  Čulík
  2. 9. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 4. - 13. srpna 2005
  1. 9. 2005 Konec vše napraví? Major Zeman byl po celou dobu agentem CIA! Jan  Čulík
  1. 9. 2005 Kenneth Clarke ostře zaútočil na Blaira kvůli válce v Iráku
  1. 9. 2005 Proč české servery ignorují Utah?
  31. 8. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
  1. 9. 2005 Ubráníme se? -- pokus o stručnou typologii současné mediální manipulace Bohuslav  Binka
  3. 9. 2005 Hospodaření OSBL za srpen 2005
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
  2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
  29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
  24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
  16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
  19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
  13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
  3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
  28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
  21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
  14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
  8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
  1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký
  27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
  24. 10. 2004 Nárok na milost mají i darebáci. Jsme pro? Jsme proti? Daniel  Ženatý
  17. 10. 2004 Pane, Pane, podívej, co jsme v tvém jménu všechno vykonali... Štěpán  Hájek

  Jacques Derrida RSS 2.0      Historie >
  2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
  8. 6. 2005 Derrida a vábení marginalizace Petr  Svoboda
  28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
  15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
  6. 12. 2004 Chvála kýče Štefan  Švec
  22. 11. 2004 Dekonstruktivismus: Veškeré citáty jsou čirou fikcí, mystifikací a satirou Petr  Svoboda
  9. 11. 2004 Spi, synku, svůj postmoderní sen...? Martin  Škabraha
  8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
  8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
  8. 11. 2004 Derridov príbeh   
  8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů   
  8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"   
  5. 11. 2004 Tam, kde mysli lidí ovládá strach... Martin  Škabraha
  10. 10. 2004 Zemřel Jacques Derrida   
  31. 8. 2004 Spravedlnosti mezi národy nelze dosáhnout moralizováním