28. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2006

Parodie na maturitu II.

Recenze chybných otázek testu Občanský základ, který byl součástí profilové části Maturity nanečisto (zúčastněné školy se této části účastnily dobrovolně), je neméně zajímavá, než tomu je u testu rozebíraného v úvodním článku Parodie na maturitu. Tentokráte je řeč čísel následující: Z celkového počtu 46 úloh v testu je 22 vadných, což se blíží celé polovině testu. Tento test obsahuje také "vyhlášenou" úlohu identifikující program ČSSD. Zdaleka se ale nejedná o otázku, která by budila největší rozpaky. Některé úlohy působí tak, že jejich smyslem je, aby maturanti rozpoznali jejich závady. Těžko se dá například omluvit, že tvůrci nevědí, kdy bylo založeno UNESCO...

("Správné" odpovědi podle tvůrců testů jsou uvedeny červeně, náš komentář zeleně.)

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3

Osmatřicetiletá Němka odmítla zaplatit pokutu za parkování s tím, že půjde ráda do vězení, aby si odpočinula od svých podle ní náročných tří dětí a líného manžela. Maria Brunnerová mávala vítězoslavně sousedům, když ji policie v německém Poignu odvážela na tři měsíce do žaláře za pohledávku, která z původních 50 vzrostla upomínkami na 2500 eur.

(ČTK 15. 5. 2005)

Úloha 3

Který z následujících typů reakce na stresovou situaci zcela jistě nepopisuje chování paní Brunnerové?

A) projekce

B) asertivita

C) izolace

D) agrese

A kde jsou známky agrese nebo izolace? Z chování paní Brunnerové můžeme usoudit tolik, že jednala s přesvědčením o správnosti svého chování, že je vyrovnaná a žertující. Neodvažoval bych se posuzovat, který z typů reakce je za tímto chováním skryt z krátké tiskové zprávy! Snad jedině na základě toho, že projekce není reakcí na stresovou situaci. Proč je ale otázka uvedena do souvislosti s textem? Správně by měla být bez textu, pak by dávala smysl.

Úloha 4

Kdo patří k zakladatelům vědecké sociologie?

A) Jan Keller

B) T. G. Masaryk

C) Auguste Comte

D) Aristoteles

Otázka vůbec není tak jednoduchá, jak se zdá. Za zakladatele je považován Comte. Pokud si uvědomíme, že Masaryk v podstatě na Comtovu generaci navazoval, patřil i on svým způsobem k zakladatelům vědecké sociologie, protože se podílel na jejím utváření bezprostředně poté, kdy byla jako věda ustavena. Rozhodně patřil mezi zakladatele české sociologie. Aristoteles byl samozřejmě tím, z nějž zakladatelé sociologie čerpali. Kde jsou ale hranice "vědecké sociologie"? Nepoložil její základy právě Aristoteles? Pokud by tato otázka měla dávat smysl, měla by být položena asi takto: Kdo nepatří mezi zakladatele sociologie? Správná odpověď: Jan Keller.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Sociální role představuje takové chování, které okolí očekává od člověka v určité sociální pozici a s určitým sociálním statusem. Pokud se člověk nechová v souladu se svojí sociální rolí, je okolím hodnocen negativně.

Úloha 5

U které z níže popsaných situací by k rozboru neměla být použita koncepce sociálních rolí? Berte v úvahu pouze informace uvedené v popisech situací.

A) Opuštěný manžel si povídá o svých problémech s lékařem.

B) Chlapec si čte zajímavou knihu o mezilidských vztazích.

C) Prodavač obsluhuje zákazníka, který reklamuje zboží.

D) Žák odmítá uposlechnout příkazu učitelky, aby si sedl na místo.

První problém této otázky je, že spojované souvislosti jsou nejasné. Určitá sociální role je ukryta i v tvrzení, že chlapec si čte knihu o mezilidských vztazích. Naplňuje tím třeba sociální roli svědomitého žáka plnícího své povinnosti, dobrého občana, informovaného člena společnosti. Druhý problém spočívá v tom, že tento typ otázek je vhodný spíše do analytické části testu studijních předpokladů, protože se snaží zjistit hlavně to, jak je maturant schopen analyzovat text.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Prestiž vybraných povolání v ČR v roce 1992

1. lékař na poliklinice

2. ministr

3. profesor VŠ

4. vědec

5. ředitel podniku

6. učitel ZŠ

Úloha 7

Uvedená informace by byla v učebnici sociologie nejspíše zařazena do kapitoly:

A) Socializace

B) Sociální deviace

C) Sociální skupiny

D) Sociální struktura

Jedná se o vyjádření k sociální struktuře (stratifikace společnosti podle sociálního postavení), ale otázka "v které kapitole by tato informace byla zařazena" je příliš obecná. Stejně tak by mohla být taková informace u sociálních skupin, např. tehdy, kdybychom chtěli dokumentovat, jaké má která sociální skupina (a to může být cokoliv od rodiny po stát:) preference.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

Přestože věda již dávno prokázala, že existuje jen jedna lidská rasa, někteří lidé stále tvrdí, že je možné rozdělit lidstvo do ras, z nichž jedna je lepší než druhá.

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 8

Který z níže uvedených pojmů se nevztahuje k tomuto tvrzení?

A) nacismus

B) antisemitismus

C) sionismus

D) rasismus

TO JE HRUBĚ ZKRESLUJÍCÍ. SAMOZŘEJMĚ, ŽE NACISMUS, ANTISEMITISMUS I RASISMUS SE K TOMUTO TVRZENÍ VZTAHUJÍ. BEZ TOHO, ANIŽ BYCHOM POSUZOVALI OPRÁVNĚNOST SIONISTICKÉHO POSTOJE, TAKÉ SIONISMUS VYCHÁZÍ Z TEORIE O NADŘAZENOSTI ŽIDOVSKÉHO NÁRODA A JEHO PRÁVU NA ZEMI ZASLÍBENOU. TO JE NEZPOCHYBNITELNÉ A REZOLUCE OSN Z ROKU 1975 TO POTVRZUJE, NEBOŤ EXPLICITNĚ ZTOTOŽŇUJE SIONISMUS S RASISMEM!!!

Úloha 11

Na společnost lze pohlížet z různých oblastí sociologického bádání. Přiřaďte k vybraným sociologickým tématům (1--3) odpovídající oblasti sociologického bádání (A--D):

11.1 rasismus

11.2 životní úroveň

11.3 volný čas a životní styl

A) sociokulturní diferenciace (11.3)

B) struktura příjmů a majetku (11.2)

C) ekologická struktura

D) struktura etnických a národnostních vztahů (11.1)

Jedna z důležitých funkcí sociologického bádání spočívá v tom, že přináší upřesňující a nové pohledy na sociální jevy. Z toho důvodu se mohou sociologičtí badatelé pokoušet uvádět do souvislostí různé společenské fenomény a mohou se je snažit posuzovat z různých hledisek. JE PROTO ZCELA NESMYSLNÉ TVRDIT, ŽE VOLNÝ ČAS JE POSUZOVÁN Z HLEDISKA SOCIOKULTRURNÍ DIFERENCIACE, KDYŽ MŮŽE BÝT ZÁROVEŇ POSUZOVÁN Z HLEDISKA STRUKTURY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ. TO SE TAKÉ V MNOHA SOCIOLOGICKÝCH PRŮZKUMECH DĚJE!! LIBOVOLNĚ DÁLE MŮŽEME KOMBINOVAT BÁDÁNÍ PO PŘÍČINÁCH RASISMU VE STRUKTUŘE PŘÍJMŮ A MAJETKU NEBO ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ NAHLÍŽET PRIZMATEM SOCIOKULTURNÍ DIFERENCIACE.

Úloha 12

Přiřaďte k uvedeným principům (1--3) příslušné typy demokracie (A--D):

12.1 Zvolení zástupci lidu vytvářejí politická rozhodnutí.

12.2 Občané sami činí politická rozhodnutí (referenda...).

12.3 Politická rozhodnutí jsou výsledkem vyjednávání politických stran.

A) zastupitelská (12.1)

B) většinová

C) přímá (12.2)

D) konsenzuální (12.3)

Je implicitním principem demokracie, že rozhodnutí musí být většinová, takže je možné uvést možnost B v podstatě u kteréhokoliv tvrzení. TVRZENÍ, ŽE KONSENSUÁLNÍ DEMOKRACIE JE ZALOŽENA NA VYJEDNÁVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN JE CHYBNÉ. Konsensuální demokracie je založena na tom, že při politických rozhodnutích je brán v potaz široký záběr názorů a mínění, čímž má být předcházeno ignorování minorit voličskou převahou majority. Jako příklad je udáván švýcarský model poltických rozhodnutí. Je pro ni charakteristické větší zapojení občanů do rozhodování.

Úloha 13

Rozhodněte u každé z následujících záležitostí, zda ji lze vyřídit na obecním úřadě:

13.1 Pře se sousedem o vlastnictví pozemku ve vaší obci. ANO -- NE

13.2 Řešení nepořádku, který zůstal ve vaší ulici po noční oslavě. ANO -- NE

13.3 Krádež vašeho auta z vaší garáže. ANO -- NE

Vyjádření právničky Kateřiny Kozákové:

"Zadání otázky je chybné (v podstatě by se dalo říci, že vyřídit lze všechno) -- vhodnější by bylo "kdo rozhoduje..."

Precizní zadání je jediným možným východiskem testové úlohy. Jakákoliv vágnost úlohu diskvalifikuje.

Úloha 14

Seřaďte správně jednotlivé kroky, jak následují za sebou v procesu tvorby a schvalování zákona:

A) vyjádření vlády

B) projednání návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny

C) vyjádření Senátu

D) schválení zákona Poslaneckou sněmovnou

E) zákonodárná iniciativa

F) podpis prezidenta republiky

Autorské řešení: E, A, B, D, C, F

Vyjádření právničky Kateřiny Kozákové:

"Problém bych viděla ve formulaci písmene C -- vyjádření senátu. Podpis prezidenta následuje, pokud senát zákon schválil, a to výslovně, nebo se nevyjádřil; v jiných případech se zákon vrací zpět do poslanecké sněmovny, tudíž po vyjádření senátu v takovém případě opět následuje bod D "schválení PS"

Vyjádření právníka Kryštofa Kozáka:

"Když bude mít zákonodárnou iniciativu Senát, tak bude vyjádření Senátu před ostatními možnostmi."

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Ve většině demokratických států probíhá volba legislativních zástupců podle většinového systému nebo systému poměrného zastoupení. Podle většinového systému je území rozděleno na určité oblasti, ve kterých voliči volí kandidáta, který bude po zvolení reprezentovat tuto oblast, obvod. V systému poměrného zastoupení volí voliči politickou stranu. Stranám pak odpovídá počet míst v zákonodárných institucích podle procent, které ve volbách získaly.

Úloha 15

Z následujících výroků vyberte ten, který nejlépe vystihuje dopady většinového volebního systému:

A) Neumožňuje přímý výběr osob a jejich vazbu na voliče.

B) Vede k vytváření koalic s nejistou podporou Parlamentu.

C) Velmi usnadňuje volbu nezávislých osobností. D) Výsledky voleb přesně odráží hlasování voličů.

Zadání je pofidérní. Musíme zde brát v úvahu, že se jedná o zadání, které má vycházet z reality. V podstatě všechny státovědné otázky (vyjma otázky týkající se EU) v obou testech směřovaly k politickému systému ČR. Nebylo to vždy vysloveno, aler předpokládejme, že je tak tomu i nyní. K zadání: v rámci poměrného systému je také možné volit jednotlivé kandidáty pomocí preferenčních hlasů, takže nejsou voleny pouze politické strany. Výsledku voleb také neodpovídá počet míst v zákonodárných institucích, existuje-li (jako v ČR) hranice, kterou musejí dosáhnout, tedy 5%. Naopak ve většinovém volebním systému také volí převážně stranické kandidáty.

To sice umožňuje, aby se ve větší míře uplatňovali nezávislí, ale zda to "velmi" usnadňuje jejich "volbu" bych se neodvážil tvrdit. Usnadňuje to jejich kandidaturu. Odpověď je spekulativní a zcestná.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Úkolem státu je zabezpečit přijatelné existenční minimum pro nejchudší vrstvy. Pomocí daní odčerpává stát vyšším příjmovým skupinám a firmám finanční prostředky, které pak prostřednictvím státního rozpočtu přerozděluje.

(R. David, Politologie, upraveno)

Úloha 16

Která z následujících politických stran má nejblíže k myšlenkám uvedeným ve výchozím textu?

A) Česká strana sociálně demokratická

B) Strana zelených

C) Křesťanskodemokratická strana

D) Občanská demokratická strana

Inkriminovaná a medializovaná otázka. Jak bylo možno zjistit, v porovnání s jinými se jeví ještě "docela" dobrá. Přesto -- z uvedeného nemůže být tvrzeno, že ČSSD má k těmto bodům nejblíže. Strany se v tomto ohledu nerozcházejí v tom, zda ano či ne, ale v tom, jakým způsobem to provést (v míře zatížení bohatších vrstev). Existenční minimum pro nejchudší chtějí uvedené strany zajistit bez výjimky!! Křesťanskodemokratická strana už neexistuje, existuje Křesťanská a demokratická unie -- Československá strana lidová. K uvedení nepřesného distraktoru není žádný důvod. Program této strany má k uvedené tezi navíc také velmi blízko.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 17--18

Není svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a moci výkonné. Kdyby byla moc soudní spojena s mocí zákonodárnou, byla by moc nad svobodou a životem občanů pouhou libovůlí, protože soudce by byl zároveň zákonodárcem. Kdyby byla moc soudní spojena s mocí výkonnou, soudce by mohl být zároveň tyranem. Všechno by bylo ztraceno, kdyby týž člověk, nebo sbor předních občanů, ať už ze šlechticů, ať už z lidu, měl v ruce tuto trojí moc, totiž moc dávat zákony, moc vykonávat usnesení veřejná a moc soudit zločiny nebo spory jednotlivců.

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 17

Jak se nazývá forma státu, kterou autor textu považuje za nejlepší?

A) diktatura

B) teokracie

C) demokracie

D) absolutní monarchie

Z pouhého trojího dělení moci nelze konstatovat, že se jedná o demokracii. Demokracie je založena na tom, že veškerá vláda pochází z vůle lidu. Za správné mohou být označeny všechny čtyři možnosti, protože i v diktaturách, teokraciích nebo absolutních monarchiích může být moc takto dělena. Záleží jen na poměrech, kterými reprezentanti moci výkonné, zákonodárné a soudní skutečně disponují. Tyto poměry v textu definovány nejsou. Tvůrci však z nějakého rozmaru berou v potaz pouze možnost C.

Úloha 18

O jakém problému pojednává výchozí text?

A) o eliminaci korupce

B) o rozdělení státní moci

C) o výběru správného soudce

D) o vládnoucích společenských vrstvách

Ano, předchozí text pojednává o rozdělení státní moci. Tato úloha svou konstrukcí spadá do testu obecných studijních předpokladů, část analytická.

Úloha 19

Který z následujících oborů nepatří mezi politologické disciplíny?

A) politická ekonomie

B) obecná politologie

C) mezinárodní vztahy

D) teorie nezaměstnanosti

Jsem přesvědčen, že otázky musejí být správně i formálně. Teorie nezaměstnanosti není obor. Navíc politologie se jí může zabývat, určitě v rámci politické ekonomie:) Ta skladba možných odpovědí postrádá smysl.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21

Paní N. byla odsouzena okresním soudem za neplnění vyživovací povinnosti k svému dítěti. Protože se cítí být nevinná, proti rozsudku se odvolala.

Úloha 21

Který soud bude tento případ v dalším řízení rozhodovat?

A) krajský soud

B) Nejvyšší soud

C) Ústavní soud

D) vrchní soud

Vyjádření právníka Kryštofa Kozáka:

"Odpověď není jednoznačná. Okresní soud může po podání odvolání sám rozhodnutí změnit." Úloha 25

Která charakteristika definuje trestný čin (jaké znaky musí mít jednání, aby bylo trestným činem)?

A) dokonanost takového jednání pachatele a prokázaný úmysl takové jednání započít a dokonat

B) nebezpečnost jednání pro společnost je vyšší než nepatrná (resp. vyšší než malá) a uvedení znaků takového jednání v trestním zákoně

C) jednání v nutné obraně, kterou je odvracen hrozící útok na zájem chráněný trestním zákonem

D) prokázaný úmysl k takovému jednání a uvedení znaků takového jednání v trestním řádu

Vyjádření právničky Kateřiny Kozákové:

"Formulace zadání svědčí ve prospěch všech odpovědí (všechny odpovědi charakterizují trestný čin) -- správné zadání by mělo být: "čím je definován trestný čin (v trestním zákoně)?"

Úloha 27

Napište k jednotlivým právním vztahům příslušné právní odvětví, ve kterém jsou tyto vztahy zakotveny:

27.1 rozvracení republiky trestní právo

27.2 nabytí vlastnictví děděním občanské právo

27.3 uzavření občanského sňatku rodinné právo

27.4 dovolená na zotavenou pracovní právo

Komentář právníka Kryštofa Kozáka:

"Možnost 27.2 umožňuje uvést jak rodinné, tak občanské právo."

Komentář právničky Kateřiny Kozákové:

"Špatné pojmové zadání otázky -- právním vztahem není ani jeden z uvedených případů, jde o právní skutečnosti (popř. pouze skutečnosti)"

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 33

Existencialismem rozumíme učení, které hlásá [...] že existence je před podstatou, nebo jinými slovy, že je třeba vycházet ze subjektivity.

(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.)

Úloha 33

Rozhodněte u každého z následujících tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu:

33.1 Subjektivita je člověku bytostně vlastní a "předurčuje" jeho pohled na svět.

ANO -- NE

33.2 Člověk a jeho vidění světa tomuto světu jaksi předchází.

ANO -- NE

33.3 Objektivita stojí nad subjektivitou. ANO -- NE

Zadání je zmatené. Takřka nijaké zadání nevypovídá nic o tom, co je to existencialismus. "Existence je před podstatou, jinými slovy, je třeba vycházet ze subjektivity" nic o podstatě tohoto filosofického směru neříká a věta samotná je nesmyslná. Výchozímu textu sice 33.1 a 33.2 odpovídají, ale výchozí text je tak strohý, že z něj nelze vyčíst, o jakou existenci se jedná (existence boží? existence nějaké apriorní zkušenosti? existence já coby východiska?). Svou formou tato úloha opět spadá do analytické části testu studijních předpokladů. I zde by však zadání bylo velmi nevhodné.

VÝCHOZÍ GRAF K ÚLOZE 35

Vývoj úrokových sazeb a inflace (v %)

** čistá úroková sazba očištěná o 15procentní srážkovou daň u krátkodobých termínovaných vkladů

Úloha 35

Na základě informací v grafu rozhodněte, který z následujících výroků je pravdivý:

A) K nejvyššímu průměrnému reálnému zhodnocení vkladů na krátkodobých termínovaných vkladech došlo v roce 1995.

B) K reálnému průměrnému zhodnocení vkladů na krátkodobých termínovaných vkladech došlo v letech 1997 a 1999.

C) V letech 1995--1998 došlo v průměru k reálnému zhodnocení vkladů na krátkodobých termínovaných vkladech.

D) V roce 1997 došlo v průměru k nejnižšímu reálnému zhodnocení vkladů na krátkodobých termínovaných vkladech.

Graf je do testu velmi nevhodný, překrývání obou křivek v roce 1997 je nejednoznačné.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 38

Tato instituce se skládá z ministrů národních vlád členských zemí, kteří mají moc tvořit domácí politiku. Je hlavním rozhodovacím orgánem EU. Koordinuje hlavní směry politik a aktivit členů EU. Jménem EU uzavírá tato instituce smlouvy s jednotlivými státy nebo mezinárodními organizacemi.

Úloha 38

Která instituce je charakterizována ve výchozím textu?

A) Evropská komise

B) Rada Evropské unie

C) Evropský parlament

D) Výbor regionů

Hlavním politickým orgánem EU je Evropská rada, složená z hlav států nebo předsedů vlád jednotlivých členských zemí. Rada EU je sice nazývána jako "výkonný orgán", ale nikoliv jako hlavní. Zadání je nejednoznačné a matoucí.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 39

V roce 1946 byla založena organizace, jejímiž hlavními aktivitami jsou vzdělávací programy a programy kulturní spolupráce mezi národy.

Úloha 39

Jak se tato organizace nazývá?

A) UNICEF

B) OSN

C) UNESCO

D) OBSE

"The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) was founded on 16 November 1945",praví oficiální web této organizace. To jsou chyby, které není možné nijak vysvětlit, úlohu v testu pravděpodobně NIKDO NEKONTROLOVAL!!

Úloha 42

Které dva filozofické směry mezi sebou vedly scholastický spor o univerzálie?

A) idealismus a materialismus

B) realismus a nominalismus

C) nominalismus a senzualismus

D) realismus a idealismus

Vezměme v úvahu, a to se týká i dalších otázek z filosofie, jak budou na tyto otázky odpovídat maturanti ze středních odborných škol a učilišť. Společná část maturity se týká také jich. Tato otázka snad nejvíce evokuje zacpávání místa zbytečnou hlušinou, která zkoumá schopnosti studentů v oblasti zbytečného memorování. Je skutečně důležité, aby měli čeští maturanti přehled o vztazích mezi zastánci středověkých ideologií uvnitř křesťanství???

                 
Obsah vydání       28. 4. 2006
1. 5. 2006 Policista zmlátil ředitelku sekce pro lidská práva Úřadu vlády, policie zatkla fotoreportéra Britských listů Štěpán  Kotrba
1. 5. 2006 Česká policie se nemění - je to tlupa sympatizantů s neonacisty Michal "Wolf" Vlk
1. 5. 2006 Političtí provokatéři v policejní uniformě Štěpán  Kotrba
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"
2. 5. 2006 Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR Radek  Mikula
2. 5. 2006 Strana zelených nehovoří ve svém tiskovém prohlášení pravdu
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
1. 5. 2006 Podivné výkřiky v Britských listech Boris  Cvek
1. 5. 2006 Esemeskové hlasování
1. 5. 2006 Dva Bushové před novináři
30. 4. 2006 České noviny cenzurují zpravodajství Associated Press? Karel  Dolejší
30. 4. 2006 Zemřel americký ekonom J. K. Galbraith
30. 4. 2006 Prescott mě zneužíval, tvrdí tajemnice v slzách
29. 4. 2006 Independent: Vy platíte 40 Kč. Afrika dává 50 litrů vody
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
30. 4. 2006 Je opravdu každý projev proti komunismu nedemokratický? Jan  Faltýsek
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
28. 4. 2006 Blíží se noc dlouhých nožů? Ivan Odilo Štampach
28. 4. 2006 Za práva žen -- v každém člověku! Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Podvojné slovo "přirozenost" Martin  Škabraha
28. 4. 2006 Ideologie a přirozenost Darina  Martykánová
28. 4. 2006 Výsledky anket "Ropák 2005" a "Zelená perla 2005"
28. 4. 2006 LN: Poslanec ČSSD dostal Ropáka Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Vzhůru do průvodu! Lukáš  Jelínek
30. 4. 2003 Památce popravených anarchistů z chicagského procesu
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny
28. 4. 2006 Martin van Creveld: Měly by USA bombardovat íránské jaderné instalace?
28. 4. 2006 Strom Jan  Vladislav
28. 4. 2006 Granty na bulvár na internetu
28. 4. 2006 Fotbal: když fair play pláče Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Fotbal: Jak to bylo doopravdy
28. 4. 2006 Magistra Edelmannová by měla vrátit diplom Karel  Dolejší
27. 4. 2006 Petra Edelmannová: Dolejší "sklidil nenávist, kterou zasel"
28. 4. 2006 Dolejš: Za přesvědčení z přesvědčení Oldřich  Průša
28. 4. 2006 Na okraj ke kauze Dolejš Boris  Cvek
27. 4. 2006 Jak primitivní verbální antikomunismus inspiruje násilí Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Nebezpečná hra Jan  Polívka
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
28. 4. 2006 Všem hlupákům, kteří zahlcují pražské ulice svými tlustými auty
28. 4. 2006 Informační válka: Recyklovaná německá kachna dorazila do České republiky Karel  Dolejší
28. 4. 2006 "Rusko opustilo oběžnou dráhu Západu"
28. 4. 2006 Moqtada al-Sadr: "Nenechte se zblbnout fotbalem!"
28. 4. 2006 Jaderná nádivka energetického koláče Natallia  Sudliankova
28. 4. 2006 Pravděpodobnost Černobylu
28. 4. 2006 Asanace - estébácká agitka zase postrádá pohled obětí Miroslav  Šuta
28. 4. 2006 I estébák má právo na vyjádření názoru Jan  Čulík
28. 4. 2006 Asanace 2006 - pohled z té druhé strany je také potřebný Štěpán  Kotrba
28. 4. 2006 Greenpeace se vyhýbají veřejné diskusi Ivan  Brezina
28. 4. 2006 Vybírají si ženy méně placená místa?
28. 4. 2006 Podvojné myšlení feminismu
28. 4. 2006 Nechápu feminismus Michal  Mašín
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Máj, byl lásky čas Milan  Cimburek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
28. 4. 2006 Úsměvný anonym -- čtenář Masaryka nebo bolševik?
28. 4. 2006 Ředitel léčebny hájí porušování lidských práv pacientů Lucie  Rybová
28. 4. 2006 Soud přiznal pacientce právo na vydání kopie zdravotnické dokumentace
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Černá středa Tonyho Blaira Jan  Čulík
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
28. 4. 2006 Školství, jeho reforma a volby František  Augusta
28. 4. 2006 Parodie na maturitu II. Bohumil  Kartous
27. 4. 2006 Parodie na maturitu Bohumil  Kartous
24. 4. 2006 Jak dochází k učení František  Augusta
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
7. 4. 2006 Vyučování nebo učení? František  Augusta
17. 3. 2006 Jak efektivně financovat české školství František  Augusta
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta