30. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2009

Česká lékařská komora vydala závazné stanovisko

Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především

"Závazné stanovisko" České lékařské komory znamená velmi silný argument pro obhájce pokroku ve vedení lékařských záznamů a zároveň bere v potaz námitky odpůrců. Neuzavírá se do konzervativní pozice, ale stanovuje velmi tvrdé mantinely pro podmínky nakládání s daty pacientů, respektující a upřednostňující přitom jejich práva dle evropských norem. Obsahuje jen jediný nesmysl: zavádí absurdní a naprosto nepřijatelnou kategorii "duševní vlastnictví tvůrců zdravotnické dokumentace", ale to je věc, která se dá odladit ve fázi paragrafového znění, pokud k němu dojde. Žádný systém státu by neměl být závislý na monopolu a proprietárním řešení.

Škoda, že stejné stanovisko nevydala lékařská komora už jednou - když probíhal spor o elektronické vedení zdravotní dokumentace s ministrem Ivanem Davidem. Česko mohlo ušetřit deset let a v tuto chvíli už mohla být elektronická zdravotní dokumentace všemi akceptovanou a využívanou realitou.

Závazné stanovisko České lékařské komory 1/2009

Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace

ČLÁNEK 1

Preambule

1. Ochrana osobních údajů a zachovávání důvěrnosti informací o zdravotním stavu jsou jedním ze základních práv pacientů. Všichni pacienti, bez ohledu na okolnosti a původ jejich problémů, musí mít jistotu, že informace o jejich zdravotním stavu budou chráněny lékařským tajemstvím tak, aby k nim mohl mít přístup pouze zdravotnický personál přímo zapojený do vyšetřování a léčení daného pacienta, pokud tento přístup ve výjimečných případech v jasně stanoveném rozsahu zákon neumožní i jiným subjektům.

2. Pokud by pacienti neměli tuto jistotu, mohli by ze strachu účelově pozměňovat nebo i zapírat některé důležité informace a jejich zdravotnická dokumentace by byla neúplná.

3. Shromažďování, zpracovávání a ukládání osobních údajů v elektronické podobě může usnadnit sdílení těchto informací i přístup k nim, což může zlepšit účinnost a efektivitu diagnostických procesů i kvalitu léčby. Nicméně, elektronické vedení zdravotnické dokumentace s sebou přináší zvýšené riziko jejich zneužití neoprávněnými osobami, pokud zabezpečovací systém není dostatečně spolehlivý. Největší nebezpečí úniku a zneužití informací s sebou nese vedení zdravotnické dokumentace v podobě dostupné na dálku.

4. Pacient by měl mít právo zakázat vedení své zdravotnické dokumentace v elektronické formě, zejména pokud by se jednalo o vedení této dokumentace ve formě dostupné na dálku. Pacient musí mít kontrolu nad tím, jaký druh informací je vkládán do jeho zdravotnické dokumentace. Toto právo může být omezeno pouze z medicínských důvodů. V tomto případě je odpovědnost za rozsah a kvalitu údajů plně na ošetřujících zdravotnických pracovnících.

5. Vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě musí být motivováno prospěchem pacienta nikoliv ziskem komerčních subjektů a nesmí představovat pro zdravotnická zařízení dodatečnou časovou nebo finanční zátěž. Zavádění elektronického způsobu vedení zdravotnické dokumentace ve formě dostupné na dálku by mělo předcházet vytvoření systému ochrany sdílených dat, včetně fáze jejich sběru, zpracování, uchovávání a využívání. Nezbytné je přesné stanovení odpovědnosti za ochranu sdílených dat.

6. Základním předpokladem ochrany sdílených dat je vytvoření přesných, správných a úplných registrů subjektů, které budou jakýmkoliv způsobem k datům přistupovat. Bez úplného registru lékařů, zdravotnických zařízení, lékárníků, lékáren a dalších subjektů jakkoliv manipulujících s daty není přijatelné spouštění modulů eHealth.

ČLÁNEK 2

Úplnost zdravotnické dokumentace

1. Elektronické vedení zdravotnické dokumentace je možné pouze za předpokladu, že je zajištěna úplnost a korektnost informací o zdravotním stavu pacienta. Neúplná zdravotnická dokumentace může působit zavádějícím způsobem v diagnostickém a léčebném procesu a tím ohrožovat bezpečnost pacientů.

2. U každého záznamu a změny ve zdravotnické dokumentaci musí být průkazné, kdo a kdy je provedl a kdo je tedy za informace zodpovědný.

ČLÁNEK 3

Přístup k informacím ze zdravotnické dokumentace

1. Přístup k informacím ze zdravotnické dokumentace je možný pouze na základě autorizace a jen pro okruh uživatelů přesně definovaný zákonem, nejlépe jen pro zdravotnický personál, který informace potřebuje k péči o pacienta.

2. O každém úspěšném i neúspěšném pokusu o přístup do zdravotnické dokumentace musí existovat přesná a úplná evidence.

ČLÁNEK 4

Důvěrnost informací o zdravotním stavu

1. Zachovávání lékařského tajemství a důvěrnost informací o zdravotním stavu pacienta musí být v případě elektronicky vedené dokumentace zajištěna obdobně jako u zdravotnické dokumentace vedené v listinné podobě.

2. Informace pro účely statistické, vědecké a vzdělávací by měly být zpřístupňovány pouze v anonymní podobě s výjimkou případů, kdy by tento postup mohl ohrozit bezpečnost pacienta.

3. Informace ze zdravotnické dokumentace pacienta mohou být přístupné pro fyzické nebo právnické osoby nezajišťující léčbu pacienta (např. zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení...) pouze na základě zákona.

ČLÁNEK 5

Vlastnictví zdravotnické dokumentace

1. Osobní údaje i informace o zdravotním stavu jsou vlastnictvím pacienta, avšak zdravotnická dokumentace je ve vlastnictví zdravotnického zařízení, které ji archivuje a skartuje podle pravidel platných pro zdravotnickou dokumentaci vedenou v listinné podobě.

2. Systém ochrany musí být vytvořen tak, aby chránil nejen osobní a citlivá data nemocných a vyšetřovaných, ale také aby chránil duševní vlastnictví tvůrců zdravotnické dokumentace a chránil zdravotnická zařízení před důsledky modifikace anebo případné ztráty sdílených dat.

3. Souhrnné statistické vyhodnocení údajů poskytovaných v definovaném rozsahu zdravotnickými zařízeními k centrálnímu zpracování by mělo být pro tato zdravotnická zařízení bezplatně dostupné.

ČLÁNEK 6

Práva pacienta

1. V případě elektronického způsobu vedení zdravotnické dokumentace musí mít pacienti stejná práva jako při vedení zdravotnické dokumentace v listinné podobě.

2. Pacient musí mít právo na kopii své zdravotnické dokumentace a na výpis z ní.

3. Převod informací nebo rozšíření přístupu do zdravotnické dokumentace musí podléhat souhlasu pacienta, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.

4. Pacient by měl mít možnost omezit přístup k části své zdravotnické dokumentace pouze pro určité zdravotnické pracovníky (např. v případě psychiatrické dokumentace).

ČLÁNEK 7

Závěrečná ustanovení

1. Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčeny další povinnosti při vedení elektronické zdravotnické dokumentace, které stanoví obecně závazné právní předpisy.

2. Toto závazné stanovisko bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne 18.1.2009 a nabývá účinnosti dne 30.1.2009.

Zdroj: ČLK

Pravdu má lékař Josef Wagner, když v roce 2006 řekl:

Myšlenka jednotného informačního systému v celém státě, na jehož páteři bude postavena péče o pacienty, myšlenka sdílení dokumentace mezi všemi lékaři, myšlenka možnosti nahlížení do veškeré zdravotnické dokumentace kdekoliv je silná a fascinující. Jak svým potenciálem tak svými kontroverzemi.

Bohužel "julínkovsko cabrnochovský" systém IZIP byl vytunelováním dobré myšlenky, pokusem zprivatizovat páteřní součást budoucího zdravotnictví a pokusit se strategicky dojit stát. Naštěstí nevyšel a naštěstí se privátní cestou budoucí systém nevydá. ODS prohrála jednu z velkých bitev o podobu budoucího, podle ní programově slabého a neschopného státu. Stát nebude ani slabý, ani neschopný.

20.1.2006, Petr Wagner: O projektu IZIP ZDE

3. 6. 2006 Štěpán Kotrba: Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? ZDE
9. 10. 2003 Mirek Topolánek: Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích ZDE

Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, provádějící opatření Zákona o zdraví lidu z roku 1966 je oním úhelným kamenem, od kterého se musí začít destrukce konzervativních papírových návyků. Všichni občané Evropské unie by v budoucnu měli mít základní informace o svém zdravotním stavu v čipu, který bude součástí evropské karty zdravotního pojištění. Vše samozřejmě pro pověřené osoby i dálkově přístupné. S touto variantou počítal kdysi i ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi. V oblasti e-health nejosvícenější ministr. Emmerová chtěla naopak zavést papírové zdravotní knížky, do kterých by se ručně zapisovalo. Stejně jako David Rath, který jako argument uváděl, že v papírové knížce jsou informace přehlednější, lékař nepotřebuje k aktuální léčbě tisíce údajů o vyšetřeních, jimiž pacient za život prošel... Přitom tým pro přípravu státní informační politiky , ve kterém jsem pracoval od roku 1996 do roku 1999, kdy byla koncepce schválena usnesením vlády ČR č. 525 , počítal už tehdy s elektronickou zdravotní dokumentací, propojenou na preskripci léků a vyúčtování výkonů zdravotní pojišťovně i kontrolu revizních lékařů. Vše bez účasti privátních firem, bez vydíracích monopolů - pod plnou kontrolou státu, naprosto bezpečně dokumentováno a podřízeno striktní ochraně osobních údajů přes UOOU, jehož koncept tento tým zároveň definoval. Totéž se objevilo v podobě strategií i v dlouhodobém programu tehdy vládní strany - ČSSD. Uplynulo deset let a jsme v oblasti e-health stále teprve na začátku. Kdyby doporučení komise pro informatiku a jejího týmu pro elektronizaci státu byla respektována tehdejšími vrcholovými politiky, byli jsme dnes první v Evropě. Místo toho jsme se například hádali s demagogickými argumenty tehdejšího ministra Ivana Davida - a bez úspěchu. Naráželi jsme i na neprognostickou lhostejnost premiéra-prognostika Zemana. Dnes je jasné jedno: Podpora rozvoje elektronické zdravotní dokumentace musí být zároveň věcí intenzivní osvěty odborné i laické veřejnosti, nejen strategií úzké skupiny odborníků. Odborníci, na nichž nelpí kredit lobbistů privátních firem, musejí vzdělávat laiky z decizní sféry. A to je zásadní limit parlamentní demokracie a její efektivity. Na ideální trase strategie>program>politika>legislativa>rozpočet>implementace>praxe totiž nesmí existovat ani lobbisté, ani hlupáci.

3.3.2000 Štěpán Kotrba: MZ: pravá ruka neví, co dělá levá - odborníci jsou udiveni počítačovou negramotností ministerských legislativců ZDE

ODS jde s vidinou co největších zisků pro kamarády za co nejkratší čas cestou druhého extrému - ve jménu individualizace odpovědnosti uživatelů vyviňuje stát z provozování těchto činností a spouští i systémy, které jsou nedostatečně chráněny . Ve kterých nejsou vyřešena hierarchizovaná a striktně individuální přístupová práva všech rolí, které se k systému připojují a jejich monitoring. Jedinou cestou bezpečnosti a prokazatelnosti zavinění úniku dat je speciální periferie (myš s čtečkou otisků) pro jednoznačnou autorizaci operace, šifrování dat i trasy přenosu, nesmazatelná dokumentace všech kroků všech uživatelů po dlouhou dobu, generální oprávnění pro speciální monitorovací pracoviště na UOOU a důsledné penetrační testování systému dřív, než se v něm objeví jakákoliv citlivá data.

iHNed: Elektronické recepty jsou riskantní, varují lékaři měsíc po spuštění ZDE

                 
Obsah vydání       30. 1. 2009
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
31. 1. 2009 Tony Blair: Je nutno vyjednávat s organizací Hamas
31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
30. 1. 2009 Obrovské množství lidí se účastnilo stávek ve Francii
30. 1. 2009 Co jsem slyšel a viděl mezi Bastilou a Operou Karel  Košťál
30. 1. 2009 Dobře mi tak
30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
30. 1. 2009 Teherán "bude moci spolupracovat s USA"
30. 1. 2009 Nabucco – plynárenský sen, alebo realita? Karol  Palkovič
30. 1. 2009 Soudce odmítl Obamovu žádost suspendovat procesy v Guantánamo
30. 1. 2009 Mluvčí Novy obvinila "elitní" policii, že vynáší informace z vyšetřování - co na to Langer a co na to Vesecká?
30. 1. 2009 Světlo v temnotě permanentní války: rozum ministryně zahraničí
30. 1. 2009 Turecký premiér hněvivě odešel v Davosu z pódia kvůli hádce o Gaze
30. 1. 2009 Obama a raketová obrana, aneb Zkouška odvahy nejen pro české novináře Uwe  Ladwig
30. 1. 2009 Michael  Marčák
30. 1. 2009 Bída behaviorálního vysvětlování bídy Zdeněk  Rous
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Přímou volbou ke zvolení dalšího pravicového prezidenta Ivan  David
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
17. 2. 2006 Zvláštní způsob šikany Filip  Rožánek
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
25. 10. 2004 Ministr Mlynář se chlubil Oleg  Rybnikář
5. 11. 2003 Británie: zákon o povinných výtiscích rozšířen na digitální publikace, v Česku se připravuje   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
23. 1. 2009 Ideologické hrůzy náměstka ministra či jeho kritika? Jan  Marek
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
21. 1. 2009 Tomáš Cikrt: Nebyl jsem zanícený svazák   
17. 9. 2008 "Ty léky by měly být k dispozici pro všechny, anebo by neměly být k dispozici." Boris  Cvek
5. 9. 2008 Strašidelné představy lékařů Petr  Wagner
18. 8. 2008 Diag Human Petr  Wagner
28. 7. 2008 Sedm pohledů na české zdravotnictví   
22. 7. 2008 Ministerstvo zdravotnictví rekordmanem v nečinnosti Aleš  Uhlíř
1. 7. 2008 Horký konec června? Ondřej  Slačálek
26. 6. 2008 Nemocnice zavádějí seznam věcí, které je nutno před operací zkontrolovat   
24. 6. 2008 Lékaři ignorují varování zdravotnických orgánů   
24. 6. 2008 Jak jsou údajně rovnoprávné ženy znevýhodňovány, aneb O subjektivně vnímané spravedlnosti Uwe  Ladwig
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví   
9. 6. 2008 Žádné hrůzy v českých nemocnicích, naopak, dostalo se mi profesionální péče   

Zdravotnictví a reformy RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
24. 1. 2009 Co zdravotnické poplatky regulují? Antonín  Konečný
23. 1. 2009 Ideologické hrůzy náměstka ministra či jeho kritika? Jan  Marek
22. 1. 2009 Ideologické hrůzy pana magistra Šnajdra Petr  Wagner
19. 1. 2009 Pohroma Julínek odchází, modrá kára zdravotnictví jede dál Vladimír  Tupáček
14. 1. 2009 České zdravotnictví žádné reformy nepotřebuje Petr  Wagner
20. 12. 2008 Poplatky za ošetření nic neregulovaly Petr  Wagner
6. 12. 2008 Šlo o návštěvu lékaře jen v nutných případech   
5. 12. 2008 Poplatky ve zdravotnictví v ČR a v Německu   
5. 12. 2008 Rušení traumacenter a standardy zdravotní péče Petr  Wagner
5. 12. 2008 Zdraví je nade vše Jan  Mertl
5. 12. 2008 Brno má zájem o Úrazovou nemocnici, kterou chce Julínek rušit   
2. 12. 2008 Medicínské námitky proti "standardům zdravotní péče" Petr  Wagner
2. 12. 2008 Petr Wagner neřeší zásadní etické otázky dnešní zdravotnické péče Jan  Čulík