19. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2003

Agrární skandál za více než půl miliardy

Ministerstvem zemědělství, zastoupeným firmou BDO CS, byl vybrán nový dodavatel software řešení pro Agrární platební agenturu. Že prý je nutno rychle vytvořit informační systém APA, jelikož hrozí možnost, že by ČR přišla o přibližně 10 miliard korun z EU (SAPARD), vyčleněné na přímé dotace pro zemědělce. Vybraného dodavatele - SAP a za ním stojící Siemens - hodlá ministerstvo zemědělství oslovit formou výzvy jednomu zájemci. Prý - a to je neověřitelná informace - proto, že Siemens zalobbuje, aby Evropská unie agenturu akreditovala bez problémů. Že by "známosti" a "styky" sahaly až do Bruselu?


V ranním vydání jsme mylně uvedli, že vztah k ministerstvu zemědělství má firma BDO IT. Po telefonátu Bc. Martina Koníčka, partnera BDO IT a.s. uvádíme tuto informaci na pravou míru. Jedná se v tomto případě o jinou firmu ze sítě BDO, firmu BDO CS. Omlováme se za nepřesnou informaci.

Ministerstvo mělo přitom dost času se připravit, zvláště když minimálně více než rok vědělo, co jej v Evropské unii čeká. Namísto toho ministr neinformoval vládu včas a když už ji informoval, stalo se tak v materiálu, který byl pouze pro informaci, vláda k němu proto nezaujala stanovisko a "nevýběrové řízení", ve kterém "zvítězil" (sám nad sebou) SAP, bylo zmíněno pouze v jedné větě. Přitom se v té jedné větě skrývá skandální obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek za 650 milionů. Zakázka je navíc nejspíše předražena o nejméně 300 milionů. Implementace platformy SAP na celý systém nebude otázkou těch několika měsíců, které zbývají do požadovaného spuštění systému - 1. 1. 2004. Celá doteď vytvořená práce na SZIF se totiž bude muset zahodit.

Obtížně prokazovatelnému, ale všemi tušenému podezření z korupce se už asi sociálně demokratický ministr Palas nevyhne. Zůstává mu ale ještě jedna možnost: zamyslet se a výzvu jednomu zájemci zrušit. Potichu. Ještě je čas. To, co ve státní kase není, jsou peníze na podobné nápady ministra zemědělství a jeho náměstka.

11:45 Podle našich informací požádal náměstek ministra zemědělství Toman o uvolnění z funkce a neplacené volno z rodinných důvodů.

Na jaře roku 2003 se snažila jedna mocenská skupina na ministerstvu zemědělství potřebu funkce systémového integrátora vyvolat a navrhla společnost QRIS s.r.o. (po měsíci byla s touto společností spolupráce za dramatických okolností ukončena). V květnu tohoto roku proběhla operativní porada ředitelů na ministerstvu zemědělství, kde Ing. Palas oznámil, že zakázku APA mají zadat společnosti SBS - Siemens Business Services. Společnost SBS (Siemens Business Services) dostala cca po dobu celého jednoho měsíce velmi nezvykle výhodné podmínky. Její zástupci se mohli pohybovat po ministerstvu a všichni dotčení úředníci měli příkaz, aby jim poskytovali maximum informací včetně několikahodinové prezentace společnosti za účasti ministra a vedení resortu.

Proto, aby se vedení ministerstva zemědělství schovalo a snažilo se legalizovat své kroky, uzavřelo smlouvu s konzultantskou firmou BDO CS, které bylo předáno jednostránkové zadání (vyhovující pouze SAP) a seznam firem, které mají být osloveny a pověřilo ji výběrem kandidáta.

Do 3. 9. 2003, kdy vznesly Britské listy dotaz na premiéra, nebyl oficiálně ze strany ministerstva zemědělství ani BDO CS oznámen osloveným firmám výsledek "nejvhodnějšího řešení". Přitom ze zápisu porady ministra zemědělství s náměstky z 25. 8. 2003 vyplývá, že: "Náměstek ministra Toman podal informaci o vývoji budování APA, byl vybrán hlavní dodavatel -- firma SAP. Bylo uloženo specifikovat pro tuto firmu zadání a termíny. Komplexní informaci obdrží porada Policy Making"

Podle neoficiálních informací z prostředí ministerstva doporučilo ministerstvo zemědělství společnost SAP ČR s.r.o. (SBS skončil na čtvrtém místě), a to, i když některé osoby věděly, že mezi touto společností a SBS existuje již dva měsíce dohoda o tomto společném postupu a následném rozdělení zakázky, resp. o vzájemné spolupráci formou subdodavatelskou. Resort ministerstva zemědělství nikdy nepočítal se zavedením produktu SAP a není pro něj připraven ani hardware ani software, ale ani komunikačně (problematická spolupráce s již existujícími fungujícími systémy) či uživatelsky (na ministerstvu zemědělství je zavedena platforma UNIX/Oracle). Stejně tak nepřipraven pro SAP je i SZIF, pod který současná PA od září přechází - je postavena na platformě Oracle.

Výzva jednomu zájemci se dělá podle paragrafu 50, odst. 1, písm. a) zákona 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo má nyní podle svých představ co nejdříve s tímto zájemcem uzavřít smlouvu na kontrakt v hodnotě cca. 650 mil. Kč. Nestandardní formy zadání tak velkého kontraktu hodlá ministerstvo využít právě z důvodu, že hrozí škoda velkého rozsahu, ve výši cca. 10 miliard korun. Tento argument je poněkud zvláštní, právě z důvodu výběru nového dodavatele.

Státní zemědělský intervenční fond ale v současné době disponuje stejně kvalitním a robustním informačním systémem pro nepřímé platby, který je již z velké části implementován a u kterého je již podána žádost o jeho akreditaci, resp. Certifikaci certifikační autoritou EU. Jelikož má APA v nejbližší době přejít pod SZIF a jelikož procesy přímých a nepřímých plateb jsou téměř shodné, je zvláštní, že MZe nevzalo v úvahu variantu řešení, nevybírat nového dodavatele software řešení, ale vybrat spíše systémového integrátora, který by měl za úkol ve spolupráci s dodavatelem software řešení pro SZIF rozšířit IS SZIF a integrovat jej i pro zajišťování a obsluhu přímých plateb, zajišťovaných APA. Z nezávislých analýz a posudků vyplývá, že tento zmíněný způsob řešení by byl mnohem finančně méně náročný, neboť stávající systém stál doposud pouze 45 milionů.

Dále by se nemusel uplatňovat paragraf 50, odst. 1, písm. a) zákona 199, mohlo by být využito již regulérně proběhnuvší veřejné zakázky a především by byla daleko vyšší pravděpodobnost, že nebude hrozit časová tíseň a nebude ohrožena výplata dotací z EU ve výši 10 miliard korun.

Pokud bude naopak teprve podepsána smlouva s novým dodavatelem a bude implementován nový IS tímto dodavatelem, který se teprve bude muset z celou problematikou seznámit a provést studii proveditelnosti a analýzu stávajícího stavu, aby byl schopen celý systém dodat a implementovat, riziko prodlení a ztráta cca. 10 miliard korun naopak hrozí velmi reálně. Naopak je téměř jisté, že by současný dodavatel či dodavatelé IS SZIF, případně ve spolupráci s kvalitním systémovým integrátorem tento úkol zcela jistě časově zvládli. Z výše uvedeného důvodu není zcela jasné, proč MZe postupovalo právě uvedeným způsobem, tedy hledáním nového dodavatele.

Vybraný dodavatel IS APA (dle informace ministra zemědělství, která byla uvedena v materiálu "Pro informaci členů vlády -- Informace o budování platební agentury.... Pod č.j. MZe 29805/2003 -- 1000" v rámci jednání vlády ČR ve středu, dne 3. 9. 2003) je odbornou veřejností hodnocen jako stejně kvalitní a vhodný, jako dodavatel IS SZIF. Tuto skutečnost lze prý ověřit i u nezávislých renomovaných institucí.

Proto se jeví současný postup MZe jako nesystémový, neuvážený a nevhodný, s velkým rizikem zbytečných a nadměrných investic a především s velkým rizikem opožděné realizace. Navíc celá záležitost, začínající několikaletým zpožděním v řešení a následným výběrem nového dodavatele formou doporučení třetí stranou a následným zadáním formou zadání jednomu zájemci oprávněně vyvolává obavy a podezření z možné korupce.

Z vybraných oslovených firem kritéria jako: min. základní jmění 200 mil. Kč, sídlo centrály společnosti v Evropě a vlastní software produkt vedly k jedinému možnému řešení výběru. Tomu, které bylo aplikováno.

Poměrně zvláštní je i skutečnost, že ministr zemědělství celou záležitost ve vládě neprojednal, ale pouze se o ní zmínil v posledním odstavci své informace, kterou ani vláda neprojednávala. Ministr zde konstatoval, že bude z vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

Kromě faktu, že na své poradě s náměstky dne 25. 8. ukládá svým podřízeným teprve vypracovat zadání a vládu již dne 3. 9. informuje že s vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva, je zvláštní i následující.

Paragraf 31 odst. 3 zákona 199/1994 Sb. O zadávání veřejných zakázek nařizuje, citujeme: "U veřejných zakázek zadávaných zadavateli uvedenými v § 2 písm. b) bodu 1 (mimo jiné i všemy ministerstvy), u kterých výše budoucího peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty přesáhne 300 mil. Kč, ustavuje komisi podle odstavce 1 vláda České republiky na návrh věcně příslušného ministra nebo předsedy jiného správního úřadu nebo osoby, která je statutárním orgánem nebo má postavení statutárního orgánu zadavatele. Jejím členem musí být zástupce Ministerstva financí a zástupci dalších nejméně dvou odborně příslušných ministerstev."

Vzhledem k tomu, že mnoho různých představitelů MZe se mnohokrát nechalo slyšet, že celá zakázka má v průběhu několika let dosáhnout výše až 500 -- 650 milionů korun a v obdobné výši byla i nabídková cena několika významných firem, je s podivem, že se ministr zemědělství nerozhodl řídit výše citovaným zákonem, ale na vládu podal pouze informaci, že při výběru dodavatele bude postupováno dle paragrafu 50 zákona č. 199. Nebo se jednalo pouze o předběžnou informaci pana ministra a pan ministr bude teprve vládu o ustavení komise žádat? Nebo pan ministr hodlá zakázku rozdělit na etapy pod 300 milionů korun a řešit vše v rámci své kompetence? Potom je ale téměř jisté, že další etapy bude možné z důvodu technologické návaznosti realizovat pouze s tím samým dodavatelem, jako v etapě první a tudíž by se mohlo jednat o obcházení zákona a vlády ČR.

Podivná je i rovněž ta skutečnost, že ministr zemědělství měl tuto věc řešit nikoliv nyní a postupovat nestandardními způsoby z důvodu hrozby škod velkého rozsahu, ale již před rokem, kdy mohl bez problémů k výběru dodavatele takovéto veliké státní zakázky využít standardní a transparentní způsoby zadání státní zakázky. Na tuto skutečnost byl mnohokrát upozorňován nejen svými poradci, ale i mnoha dalšími odborníky z IT oblasti. Na návrh autora článku se uvedenými zjištěními začala zabývat i komise pro informatiku a telekomunikace ČSSD. Na jedné z posledních tiskových konferenci vlády byl na podivné okolnosti okolo IS APA dotázán i ministr financí a premiér Špidla. Otázka Britských listů zněla: Pane premiére, nevadí vám, když váš ministr zemědlství v materálech pro vládu lže? Autor otázky disponoval už v tu chvíli zápisem z porady ministra s jeho vlastními náměstky dne 25. 8. ...

Přesto ministr Palas nadále postupuje tak, jak postupuje. PROČ?

Přepis části tiskové konference po schůzi vlády ČR ve středu 3. září 2003

Štěpán Kotrba, Britské listy: Budu trošinku méně finančně náročný, jedná se mi o otázku ohledně osudu zhruba půl miliardy. Dnes měla vláda projednávat informaci o budování platební agentury předkládanou ministerstvem zemědělství. A chtěl jsem se zeptat, jestli ten bod byl projednáván a v případě, že ano, tak odkdy vláda ví, že bude potřeba informační systém pro distribuci prostředků pro společnou zemědělskou politiku.

Anna Stárková, mluvčí vlády: To je v bodu pro informace. Vláda nepřijala žádné usnesení k tomuto bodu. Pakliže vás to zajímá podrobněji, já vám potom dám ten materiál k dispozici.

Štěpán Kotrba, Britské listy: Já ten materiál k dispozici mám. Pak by mě zajímalo, proč ministerstvo zadalo tu zakázku v hodnotě 650 milionů bez výběrového řízení.

Bohuslav Sobotka, ministr financí: Musím říci, že je velmi obtížné, aby se k tomuto materiálu vyjadřovali členové vlády, protože ten materiál byl do vlády zaslán v režimu pro informaci. Materiály, které jsou do vlády zaslány v režimu pro informaci, se na vládě neprojednávají, nevede s k nim diskuse a vláda k nim nepřijímá žádné usnesení.

Tento materiál by předložen ministrem zemědělství a já se domnívám, že tyto dotazy je nutno směřovat na ministerstvo zemědělství, protože vláda se dnes tímto materiálem nezabývala.

Štěpán Kotrba, Britské listy: Ještě dotaz na pana premiéra. Nevadí vám, že ministr zemědělství v informaci pro vládu lže?

Vladimír Špidla, předseda vlády: Nemám informaci o tom, že by pan ministr Palas v informaci pro vládu lhal. To je váš výrok. Nepochybně očekávám, že veškeré informace, které ministři předkládají, odpovídají realitě tak, jak může informace realitě odpovídat, a že ministři jednají vždy v souladu se svou ústavní odpovědností a v rámci našich zákonů.

Štěpán Kotrba, Britské listy: Z protokolu z jednání porady ministra zemědělství konané 25.8. vyplývá, že náměstek ministra podal komplexní informaci o tom, že byl vybrán hlavní dodavatel firma SAP, a to bez výběrového řízení, přičemž materiál pro vládu konstatuje, že firma SAP byla vybrána jako konzultační firma, nikoliv jako dodavatelská.

Vladimír Špidla, předseda vlády: Je to otázka pro pana ministra zemědělství...

                 
Obsah vydání       19. 9. 2003
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
19. 9. 2003 Murdochův tisk zaútočil na reportéra Gilligana poté, co novinář přiznal chyby
19. 9. 2003 Škola lidských práv popáté - pozvánka na akci
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 Ať teda umělci chcípnou?... Marta  Morice
19. 9. 2003 Čtení
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky
19. 9. 2003 Příběh dioxinu ve Spolaně Pavel  Činčera
19. 9. 2003 Filtr ještě neznamená, že je všechno v pořádku
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu
19. 9. 2003 Naštvaný, ale zajímavý článek Vojtěch  Polák
18. 9. 2003 Chtějí starostové připravit Šumavu o peníze? Vladimír  Just
18. 9. 2003 Pejsek na dálnici, tísňová linka na to kašle Ladislav  Kahoun
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
18. 9. 2003 SUEZ neovládá jen vodu, ziskal i miliardový kšeft na sanaci Spolany Miroslav  Šuta
17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?
17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
16. 9. 2003 Nejlepší i nejpopulárnější české divadlo: Ostrava, Hradec Králové a Jára da Cimrman Jan  Čulík
15. 9. 2003 Želary: Málčik znájet darógu! Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku   
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
18. 9. 2003 Chtějí starostové připravit Šumavu o peníze? Vladimír  Just
18. 9. 2003 Pejsek na dálnici, tísňová linka na to kašle Ladislav  Kahoun
17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?   
16. 9. 2003 Nejlepší i nejpopulárnější české divadlo: Ostrava, Hradec Králové a Jára da Cimrman Jan  Čulík
15. 9. 2003 Želary: Málčik znájet darógu! Jan  Čulík
15. 9. 2003 Dokážeme ještě žít vedle sebe ? Ladislav  Žák
15. 9. 2003 V tomhle státě něco hodně smrdí... Jan  Paul
12. 9. 2003 Leni Riefenstahlová: byla to skutečně nacistka nebo jen prostě Němka, typická pro svou dobu? Fabiano  Golgo
12. 9. 2003 Loupeživá společnost?   

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
12. 8. 2003 Je to jiný Ivan Svítek?   
7. 8. 2003 Kdo je větší žrout peněz než České dráhy?   
5. 8. 2003 ODS ukazuje atrofické svaly Petr  Baubín
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
22. 7. 2003 Má ještě koalice 101 hlasů, nebo ne? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
16. 7. 2003 Jsme vzdělanostní ekonomikou, nebo úřednickou? Jaroslav  Vávra
1. 7. 2003 Socánkova amnézie - výuka globálního kapitalismu v Česku Jindřich  Zíka
26. 6. 2003 Vláda bude rušit některá ministerstva. Kteří ministři dokáží obhájit své židle? Michal  Kubíček, Štěpán Kotrba