7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2005

Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti

Referát připravený pro konferenci Proměny pedagogiky, Praha 3 - 4. 2. 2005

Utváření informační společnosti tvoří souběh spontánních (computerizace společnosti prostřednictvím osvojování kompetencí počítačové gramotnosti a disponibility počítačové techniky) a plánovaných procesů (např. projekt e Europe, digitalizace elektronického vysílání apod.). Utváření informační společnosti je syceno značným podílem spontánních procesů, zatímco "učící se - znalostní společnost" je projektem, jehož realizace je řízena.

Společnost je živý, dynamický systém, který permanentně obnovuje rovnováhu, neustále narušovanou vývojem jednotlivých subsystémů. Utváření informační a "učící se" společnosti znamená transformaci společnosti v jejím celku a v jednotlivých subsystémech. Dílčí společenské procesy a transformace subsystémů mají vlastní temporalitu, odpovídající podstatě těchto procesů. Vývoj ve společnosti proto probíhá nerovnoměrně, některé oblasti se opožďují a brzdí celkovou dynamiku přechodu na informační a znalostní společnost. Z hlediska transformace společnosti k novému typu společnosti nejsou všechny subsystémy a jejich vývoj stejně významné. Ve společnosti existuje jakési krystalizační jádro nového typu společnosti a vzdálenost subsystémů od tohoto krystalizačního jádra přímo úměrně určuje jejich význam v novém uspořádání společnosti.

Co tvoří krystalizační jádro, které lze charakterizovat jako zárodek budoucí společnosti v lůně současné společnosti? Jedná se o:

  • utváření systému celoživotního vzdělávání (systém vzdělávacích institucí a nástrojů, strukturovaný obsah vzdělávání rozložený od mateřské školky po vzdělávání seniorů, vzdělávací curriculum, pozice vzdělávání a poznání v hodnotovém systému.
  • počítačovou gramotnost, rozpracování e learningové didaktiky, mediální výchovu, v pedagogické psychologii a v psychologii osobnosti rozpracování interakce mezi člověkem a novými informačními a komunikačními technologiemi a dopad technologií na osobnost a životní styl člověka

Obecně lze říci, že krystalizační jádro nové společnosti se nachází v průniku oblastí a procesů, tvořících informatizaci společnosti a procesů směřujících k znalostní - učící se společnosti. Jedná se tedy hlavně o e-learning a další formy nesoucí nové informace a vzdělávání prostřednictvím médií a nových technologií.

Průsečík souběžných procesů utváření informační a znalostní společnosti je ve využívání médií a nových technologií pro vzdělávání a jejich začleňování do vytvářeného systému celoživotního vzdělávání, přičemž jsou jiné jejich funkce v počátečním vzdělání (od základního do vysokoškolského stupně) a v dalším vzdělávání.

Jaká je reálná a aktuální situace v implementaci a využívání nových technologií v utváření znalostní společnosti? Touto problematikou se zabývá grant MPSV ČR "Vliv computerizace na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti". Doposud byl v rámci grantu proveden expertní výzkum a předvýzkum pro celostátní reprezentativní šetření. Cílem předvýzkumu bylo při rozsahu výběrového souboru 400 respondentů především ověření instrumentu, ale nezanedbatelný je také jeho heuristický význam.

Základním pojmem ve využívání nových technologií ve vzdělávání je e-learning. V definování e-learningu je i mezi odborníky velká diverzita. Jeho vymezení se pohybuje od nejširšího vymezení jako jakékoliv využití nových technologií pro vzdělávání až po pregnatně úzké, které definuje e-learning jako vzdělávání se pomocí interaktivních multimediálních vzdělávacích programů se závěrečným testováním získaných znalostí a s hodnotícím certifikátem.

Pojem e-learning patří v oblasti nových technologií k nejfrekventovanějším, proto ani není zaveden, podobně jako u některých dalších digitálních pojmů, český ekvivalent. Dalo by se proto očekávat, že v české společnosti bude jasná přinejmenším jeho konotace a využívání e-learningu bude běžné.

Předvýzkum překvapivě ukázal velmi malou znalost toho, co vlastně e-learnig znamená. Ještě menší informovanost je o e-learningových programech. Využívání e-learningu se pak v podílu z populace dokonce blíží nule. Velmi nízké znalosti jsou u lidí pracujících s počítačem s dosaženým  vysokoškolským vzděláním. U lidí se vzděláním nižším se znalost, informovanost a využívání e-learningu téměř nevyskytuje.

E-learning je zásadní inovací a společnost si musí nejdříve v procesu komputerizace osvojit jeho technologickou základnu. Tento proces probíhá teprve několik let a lze proto očekávat, že se e-learnig postupně stane základním prvkem vzdělávacího systému. Jinak je však tomu se vzdělávacími pořady elektronických médií. Rozhlas i televize mají mnohaletou tradici vzdělávacích pořadů. I tato média jsou podle výsledků předvýzkumu vnímaná svými diváky a posluchači z hlediska jejich vzdělání jako okrajová instituce. Mezi vzdělávacími rozhlasovými pořady jsou uváděny především pořady, které přežily transformaci na komerční bulvární médium (a to i u veřejnoprávního) z osmdesátých let. Zvláště v rozhlase probíhající komercionalizace a bulvarizace vytěsňuje jeho kultivační a vzdělávací funkci. Vzdělávací funkci elektronických médií nejlépe naplňuje ČT2.

Respondenti také hodnotili pozitivní a negativní stránky e-learningu. Mezi klady patří možnost volby času, kdy jedinec rozhoduje, kdy se bude vzdělávat podle vlastních časových možností a psychické kondice pro tuto náročnou činnost. Druhou výraznou předností je možnost volby tempa a vracení se při nepochopení určitého bloku tématu, případně diagnostika vlastních znalostí pomocí testu.

Za hlavní negativum je považována absence učitele a možnosti dialogu s ním. Dokonce je však jako nedostatek uváděna také absence spolužáků-kolegů. Zde se promítá sociabilita do procesu poznávání a vzdělávání. Tento faktor je využíván i ve vědě jako synergický efekt např. při "brainstormingu". Poznatky z předvýzkumu, které budou zpřesněny a kvantifikovány výzkumem jsou významné pro didaktiku e-learningu a vytváření kompletnějších vzdělávacích metod, využívajících předností vzdělávání pomocí výpočetní techniky i vzdělávání s pomocí učitele a skupinového efektu.

Internet však přináší do vzdělávání nejen pozitiva, ale i problémy, které jsou nastavovány před pedagogiku k řešení. Každý současný učitel již asi rozpoznal u svých žáků sestavování seminárních a dalších prací s pomocí počítače. Hlavní problém je zde v tom, že není naplněn původní cíl seminární práce, kultivace myšlení a rozvoj dovedností při řešení teoretického problému. Někteří studenti dokáží sestavit slušnou seminární práci, aniž by pořádně věděli o čem psali a byli schopni o věci diskutovat. Tento trend je již patrný i u doktorandských a habilitačních prací. Hrozí nebezpečí, že po zoon politicon Aristotela a homo economicus a homo sociologicus R. Dahrendorfa vznikne člověk, který dokáže bleskově zjistit jakékoliv informace, ale nebude schopen tvořivého myšlení.

Žijeme v době, kdy je na místě si uvědomit nesamozřejmost bytí. Nesamozřejmá je naše současnost, tím spíše budoucnost. Naše současnost v sobě nese možnost řady možných budoucností, je na nás, jakou alternativu budoucnosti budeme svým myšlením a aktivitami ze současnosti do budoucnosti vyvádět. V hrubých rysech existuje vize informační a znalostní společnosti, existuje však dosti velký počet stupňů volnosti při tlaku současnosti a při realizaci těchto vizi pro pozitivní utváření budoucnosti. Čím je aktivita blíže krystalizačnímu jádru nového typu společnosti, tím je tato aktivita pro budoucnost závažnější. Tímto krystalizačním jádrem je vzdělávání a kultivace člověka, kultivovaná a kompetentní interiorizace a implementace nových technologií a syntéza lidské kreativity a možností informačních technologií a využití nového typu kreativity, zmnožené novými technologiemi, do všech oblastí života společnosti a člověka.

Jako příklad uveďme nový typ formy pracovní aktivity, který se v technologicky vyspělých společnostech objevuje již od osmdesátých let, tehdy pod používaným pojmem electronic cottige, nyní jako e-work, tele-work. Informační společnost znamená posun od hmoty a surovin k informacím. Tedy také význam práce se posouvá od práce s hmotou a surovinou k práci s informacemi, přičemž i sám člověk nabývá na významu jako nositel a zpracovatel informací. Vedle reálného světa a spojení lidského společenství v přirozeném světě vzniká virtuální svět -- kyberprostor, v němž na rozdíl od přirozeného světa existuje spojení lidí, které je zcela nezávislé na časoprostoru přirozeného světa. Pokud člověk pracuje s informacemi a produkuje informace, či digitalizovatelné produkty, jeho pozice a pohyb v přirozeném světě ztrácí na významu a naopak roste význam jeho pozice ve virtuálním světě. Již dnes se říká, že kdo není na internetu (elektronická adresa, webová stránka) jako by neexistoval.

V tomto vznikajícím světě v řadě profesí nejenže docházka do zaměstnání je irelevantní, ale stává se přímo kontraproduktivní. V řadě zemí je jako kritérium progresivnosti uváděn podíl ekonomicky aktivních, pracujících v režimu  e-work. Česká republika je v tomto smyslu hodnocena jako zaostalá.

E-working také napomáhá při řešení řady civilizačních problémů. Představme si, kdyby pouhých 30% ekonomicky aktivních lidí nedojíždělo do zaměstnání, ale pracovalo doma v režimu e-work. Při počtu např. 1 miliónu lidí to znamená, že vzroste časová disponibilita denně o 2 milióny hodin (přičemž i zbývající hodiny práce budou kvalitnější, protože lidé nebudou unaveni ranní dopravou do zaměstnání), zmizí ranní a odpolední dopravní špičky, klesne spotřeba pohonných hmot, hromadná doprava bude moci snížit svou kapacitu a zvýšit kulturu, ve městech se sníží emise a zlepší kvalita ovzduší. Tak jako industrializace vyvolala urbanizaci, migraci lidí z plošně víceméně homogenně rozložených sídel do velkých měst a městských aglomerací, s řadou doprovodných negativních jevů, tak informatizace umožňuje zpětný pohyb z velkých měst do bydlení v krajině a v sídlech venkovské typu. Informatizace také umožňuje dekoncentraci vzdělávání. Již dnes probíhají tak revoluční projekty s dopady na vzdělávání jako je digitalizace největších amerických knihoven. Knižní fond se tak do budoucna stane zadarmo přístupným každému jedinci Planety připojenému na internet.

Samozřejmě, že nové trendy nevstupují do volného prostoru, ale do společnosti s po staletími utvářenými normami, stereotypy atd. Lze očekávat, že schopnost být nositelem inovace či inovaci přijímat má přirozené Gaussovo rozložení. Proto nové trendy narážejí na odpor, a to i na pracovištích, které by jako celek měly být nositeli těchto inovacích. Ještě dnes existují vedoucí vysokoškolských pracovišť, kteří nejsou schopni používat počítač ani pro nejprimitivnější úkony a v řízení vědecké práce je pro ně základním nástrojem kontrola docházky. Zatímco je i v české společnosti již běžné, že zaměstnanci jsou se svou firmou především ve virtuálním kontaktu, typ vedoucího z překonávaného období trpí nutkavou potřebou neustále mít fyzickou kontrolu nad zaměstnanci, přičemž, co tento zaměstnanec vyprodukuje, jaké jsou jeho pracovní výsledky, je pro něho nepodstatné a proto se tím ani nezabývá.

Vstup nových technologií do procesu vzdělávání nemá jen pozitivní dopady, ale přináší řadu rizik a úskalí. Záleží na pedagogické vědě a na dalších společenských vědách, nakolik společnost se s riziky nových technologií ve vzdělávání vyrovná a naopak, nakolik využije potencialitu, kterou nová média ve vztahu ke vzdělávání obsahují.

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně   
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti   
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii   
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
25. 10. 2004 Ministr Mlynář se chlubil Oleg  Rybnikář
5. 11. 2003 Británie: zákon o povinných výtiscích rozšířen na digitální publikace, v Česku se připravuje   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Británie: jedná se o datu zrušení analogového vysílání   
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
5. 3. 2004 Aktualizovaná digitální koncepce v nejistotě Zdeněk  Duspiva
10. 2. 2004 Telefon s fotoaparátem velký jako kreditka   
10. 2. 2004 Špičkové grafické karty pro mobily? Realita.   

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2004 Staré psy novým kouskům nenaučíš - aneb psům psí smrt Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt   
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
23. 1. 2004 Pentagon chtěl prosadit svůj systém internetových voleb, neuspěl Štěpán  Kotrba