30. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2009

VZBOUŘENÍ PROTI BURSÍKOVI:

"Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených

Nedodržujeme ani volební, ani politický program, ba ani koaliční dohodu. Účasti ve vládě jsme v současné době již obětovali svou podstatu, rezignovali jsme na zelené programové priority. Stavíme víc dálnic než v době vlády předchozí a do železnic a veřejné dopravy směřuje peněz mnohem méně. Kamiónů na silnicích přibývá. Mírovou politiku si většina našeho vedení představuje jako podporu americké radarové základny v Brdech. Nejsme čitelní v boji s korupcí. Téma menšin a lidských práv jsme nezvládli, především personálně, ani jsme nedokázali dát mu ve vládě a u veřejnosti patřičnou vážnost.

tisková zpráva

Dne 31.1.2009 v Pardubicích byla ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených - Demokratická výzva.

Cíle a prostředky k jejich dosažení jsou obsaženy v politickém Prohlášení Demokratické výzvy, které je přílohou této zprávy.

CÍLE Demokratické výzvy

Vrátit význam zelené politice a neupřednostňovat momentální dílčí řešení před dlouhodobým úsilím o trvale udržitelný rozvoj.

Obnovit důvěryhodnost a programovou věrnost - formovat SZ jako středový zelený subjekt, který může spolupracovat se všemi demokratickými politickými stranami, ale který ani působení v Parlamentu, ani ve vládě neobětuje svou podstatu, nerezignuje na programové priority, ani na demokratické vnitřní fungování strany.

Opoziční alternativa bude při prosazování svých představ o cílech a prostředcích politické práce vždy respektovat vnitrostranické předpisy. Současně bude klást důraz na prosazování své alternativní politické vize v souladu s etickými a programovými zásadami.

Podporujeme vnitrostranickou demokracii -- pokud nebudeme používat nástroje přímé demokracie uvnitř vlastní strany, nebudeme důvěryhodní při prosazování takových nástrojů v rámci politiky veřejné.

Cílem ani skrytým záměrem není stranu štěpit či poškodit.

Na ustavující valné hromadě byly přijaty zásady fungování Demokratické výzvy, na jejichž základě byly zvoleny orgány frakce. Součástí těchto zásad je i zavedení principu spolupředsednictví, po vzoru evropských zelených stran.

Předsedkyní a předsedou byli zvoleni Dana Kuchtová a Martin Čáslavka, kteří tvoří spolu s Janem Korytářem, Josefem Jadrným, Petrem Šlegrem, Luďkou Tomešovou a Miroslavem Vykou, výkonný výbor Demokratické výzvy Strany zelených.

"Chceme nabídnout alternativu těm členům a voličům Strany zelených, kteří nejsou spokojeni se současnou politikou strany", uvádí Martin Čáslavka

Poslankyně PS PČR za Stranu zelených Olga Zubová a Věra Jakubková vznik této iniciativy uvítaly a k výzvě se připojily.

"Obě poslankyně považuji za reprezentantky autentického programového směřování Strany zelených, jejich podpora Demokratické výzvě je velmi důležitá" dodává Dana Kuchtová.

Demokratická výzva je připravena spolupracovat se všemi členy a příznivci Strany zelených.

V Pardubicích dne 31.1.2009

PROHLÁŠENÍ DEMOKRATICKÉ VÝZVY

Demokratická výzva je šancí, jak obnovit důvěryhodnost Strany zelených. Je výzvou členkám a členům SZ, aby se podívali pravdě do očí -- veřejnost už naši stranu nevnímá jako alternativu etablovaných politických stran. Nedodržujeme ani volební, ani politický program, ba ani koaliční dohodu. Účasti ve vládě jsme v současné době již obětovali svou podstatu, rezignovali jsme na zelené programové priority. Stavíme víc dálnic než v době vlády předchozí a do železnic a veřejné dopravy směřuje peněz mnohem méně. Kamiónů na silnicích přibývá. Mírovou politiku si většina našeho vedení představuje jako podporu americké radarové základny v Brdech. Nejsme čitelní v boji s korupcí. Téma menšin a lidských práv jsme nezvládli, především personálně, ani jsme nedokázali dát mu ve vládě a u veřejnosti patřičnou vážnost.

Rezignace na programové priority a demokratické principy byla přenesena i do vnitrostranického života. Vedení strany rezignovalo na myšlenkový a názorový potenciál členů strany a neustále posilovalo své postavení v mnoha případech i zcela nedemokratickými metodami. Bagatelizovalo práci členů odborných sekcích, koncentrovalo rozhodování do rukou nejužšího vedení a přehlíželo práci se stranickou základnou, kraji a poslaneckým klubem. Politická manipulace byla povýšena nad vzájemnou komunikaci, což definitivně potvrdil průběh sjezdu. Průběh a výsledky sjezdu vedly k diferenciaci postojů členské základny vůči stranickému vedení a jím prosazovaných politických názorů, opatření a postupů, které se záhy prostřednictvím výsledků krajských a senátních voleb prokázaly jako neúnosné a kontraproduktivní. Ani volební neúspěch nevedl odpovědné stranické činitele k nápravě a upřímné sebereflexi. Naopak, vedení strany odmítlo vyvodit personální důsledky, přijmout nabídku stranické iniciativy "Výzva předsednictvu" ke konstruktivnímu dialogu a navrátit se ke svému politickému a volebnímu programu. Program je nadále závažně porušován, personální opatření zrcadlí pokračování odklonu od členské spolupráce a ignorování spolupráce s poradními i politickými orgány stran. Propast mezi špičkou strany a základnou se prohlubuje .

Toto je naše Demokratická výzva orgánům strany, straníkům a voličům, která se tímto prohlášením ustavuje jako vnitrostranická platforma pro rekonstrukci Strany zelených.

Demokratická výzva se k současnému vedení SZ zásadně vymezuje. Demokratická výzva je přesvědčena, že je nutné v politice strany akcentovat priority, kterým se současné vedení zpronevěřilo. Omlouvá se voličům SZ za odklon od programu, který je současnou rolí SZ ve vládě kompromitován. Zároveň vyzývá všechny členy strany, aby zvážili svůj postoj k současnému vedení a vyjádřili silnou podporu momentálně tolik opomíjenému a opětovně porušovanému politickému programu "vize ekologické demokracie", a volebnímu programu "kvalita života 2006" strany.

Budeme usilovat o rehabilitaci programu SZ a o prosazení jeho základních principů, zejména minimalizovat negativní dopady lidských aktivit na přírodu; podílet se na rozumné zeleně orientované hospodářské politice; prosazovat alternativní dlouhodobé strategie energetické bezpečnosti založené především na obnovitelných zdrojích; podporovat opatření vedoucí k větší hospodárnosti v činnosti státu; důsledně dbát na sociální soudržnost, spravedlnost a občanskou solidaritu; prosazovat humanistickou a mírovou zahraniční politiku; podporovat všechny kroky vedoucí k vzdělanostní společnosti; vytvářet podmínky pro efektivní justici a podporovat přímou demokracii, zapojením občana do politických procesů.

Demokratická výzva hodlá vrátit význam zelenému hnutí a neupřednostňovat dílčí řešení před dlouhodobým úsilím o udržitelný rozvoj. Chceme obnovit programovou důvěryhodnost a formovat SZ jako středový zelený subjekt, který může spolupracovat se všemi demokratickými politickými stranami, ale který ani působení v Parlamentu, ani ve vládě neobětuje svou podstatu, nerezignuje na programové priority, ani na demokratické vnitřní fungování strany. Chceme udržet SZ jako etablovanou součást parlamentního politického spektra.

Svou činnost chápeme jako další fázi vývoje ve SZ. Se současným vedením SZ se ztotožňujeme v mnoha cílech, rozcházíme se ale ve způsobech jejich naplňování. Nechceme slevit z principů otevřené diskuse a demokratického jednání.

Demokratická výzva bude při prosazování svých představ o cílech a prostředcích politické práce vždy respektovat vnitrostranické předpisy a vnitrostranickou demokracii.

Cílem ani skrytým záměrem Demokratické výzvy není stranu štěpit či poškodit.

VÝCHODISKA A DŮVODY VZNIKU Demokratické výzvy

Základní principy:

 • ochrana životního prostředí -- trvalá udržitelnost,
 • ochrana lidských práv - svobody a zodpovědnosti,
 • ochrana míru,
 • sociálně-tržní hospodářství.
 • Ustavit Demokratickou výzvu jsme se rozhodli proto, aby se uvnitř SZ začala ještě více rozvíjet diskuse o směřování strany, o jejích programových cílech a způsobech jejich prosazování.

  Demokratickou výzvu proto chápeme jako viditelný znak názorové plurality, který umožní formulovat a hájit alternativní stanoviska a strategie ku prospěchu zelené politiky. Hlásíme se tím k tradici zahraničních zelených stran, s dlouholetou zkušeností s vnitrostranickou demokracií a s pozitivním vztahem k názorové pestrosti. SZ by měla být stranou, která respektuje vnitrostranickou pluralitu názorů (menšinové názory) a sílu společného politického postupu, základem je vnitrostranická demokracie a soudržnost.

  S lítostí pozorujeme, že se vztah veřejnosti k SZ mění. Strana zelených už není vnímána jako alternativa. Její nejvážnější kritici naopak pocházejí právě z řad bývalých voličů -- kritizují odklon od volebního a politického programu.

  CÍLE Demokratické výzvy

  Vrátit význam zelenému hnutí a neupřednostňovat momentální dílčí řešení před dlouhodobým úsilím o trvale udržitelný rozvoj.

  Obnovit důvěryhodnost a programovou věrnost - formovat SZ jako středový zelený subjekt, který může spolupracovat se všemi demokratickými politickými stranami, ale který ani působení v Parlamentu, ani ve vládě neobětuje svou podstatu, nerezignuje na programové priority, ani na demokratické vnitřní fungování strany.

  Udržet SZ jako etablovanou součást parlamentního politického spektra, protože je schopna konzistentní zelené politiky a je schopna unést závazky dané případnou spoluúčastí ve vládní koalici

  SZ vybudovat jako klíčový uzel sítě (uzlový bod v síti občanských iniciativ). Strana zelených by měla mít podobu uzlového bodu v síti různorodých aktivit, které mohou být často aktivitami nepolitickými, resp. aktivitami, které nepodporují jednu z politických stran (kulturní a občanské aktivity), kde ale občan může uplatnit svůj názor, kde se účastní na rozhodování.

  Opoziční alternativa bude při prosazování svých představ o cílech a prostředcích politické práce vždy respektovat vnitrostranické předpisy. Současně bude klást důraz na prosazování své alternativní politické vize v souladu s etickými a programovými zásadami.

  Podporujeme vnitrostranickou demokracii -- pokud nebudeme používat nástroje přímé demokracie uvnitř vlastní strany, nebudeme důvěryhodní při prosazování takových nástrojů v rámci politiky veřejné.

  Cílem ani skrytým záměrem není stranu štěpit či poškodit.

  NÁSTROJE K DOSAŽENÍ CÍLŮ:

  a) OTEVŘENOST, PLURALITA, KOMUNIKACE = DEMOKRACIE Je třeba obnovit SZ v duchu otevřenosti, názorové pestrosti, dobré politické kultury a politické práce zaměřené směrem ven. Hlavními prostředky pro dosažení tohoto cíle je vytvoření prostoru pro vnitrostranickou diskusi, regionální oživení a především pro práci směrem k veřejnosti.

  K co nejotevřenější komunikaci by mělo docházet již ve fázi přípravy a tvorby rozhodnutí, nikoliv teprve v okamžiku jejich přijímání pomocí hlasování. Komunikace se v žádném případě nesmí zúžit na zpětné informování o přijatých rozhodnutích.

  Demokratická výzva proto bude předkládat stanoviska a strategie k diskusi uvnitř i vně strany. Nezbytnou podmínkou budoucnosti SZ je zdravé vnitřní prostředí, které je založeno na všeobecné důvěře a společné vizi politiky SZ, potažmo ovlivňování politiky České republiky a EU.

  Zelený dům byl sice postaven, ale stojí na vratkých základech. Při prvním otřesu -- po prohraných volbách, po pádu vlády, jejíž jsme součástí, se dům může zhroutit a my budeme začínat znovu a z horší pozice. Platforma nabízí rámcový plán, jak vytvářet toto zdravé prostředí i pevné základy pro parlamentní politiku české Strany zelených.

  Svou činnost chápeme jako další fázi vývoje ve SZ. Se současným vedením SZ se ztotožňujeme v mnoha cílech, rozcházíme se ale ve způsobech jejich naplňování. Nechceme slevit z principů otevřené diskuse a demokratického jednání. Jako strana chceme přece voličům nabídnout politický styl a kulturu, které zatím žádná jiná politická strana nenabízí.

  Přitom dosavadní dění ve Straně zelených je v rozporu s touto představou. Odmítáme představu jednání zúženého vždy jen na hlasování, odmítáme nátlak. Kvalita každého rozhodnutí je podmíněna otevřenou diskusí, která může být i dlouhá a únavná. Teprve z ní se rodí zralá rozhodnutí, která pak i ti, kdo hájili stanovisko opačné, dokážou výsledné rozhodnutí přijmout alespoň částečně za své, nebo mohou legitimně prezentovat názorovou různost.

  b) PROSTOR KVALITNÍM LIDEM

  SZ by měla být stranou, která dává možnosti pro nestraníky, prioritou je využití všech personálních vnitrostranických kapacit;

  SZ by měla být stranou, která vytváří přívětivé prostředí pro své členky a členy, strana, která si je vědoma významu dobrých mezilidských vztahů, strana, která péči o ně věnuje patřičnou pozornost.

  Demokratická výzva podporuje a prosazuje snahy, které usilují o otevřenost k novým lidem, prostředím a tématům. Bez podstatně početnější a kvalitní lidské základny nemůže strana zelených uspět v politickém boji ani sama před sebou.

  SZ už vytvořila základnu komunálních zastupitelů, má zastoupení v Poslanecké sněmovně a ve vládě. Chybí jí ale početnější vrstva krajských zastupitelů a radních -- chybí jí "střední škola", ze základní jsme rovnou postoupili na VŠ.

  c) AKTUALIZACE VOLEBNÍHO A POLITICKÉHO PROGRAMU

  Základem naší politické práce je volební a politický program. Přijatý politický program z podzimu 2003 považujeme za dobrý základ, který však v současné podobě vyžaduje aktualizaci. Také volební program nepostihuje některé nové politické skutečnosti. Je třeba uspořádat programovou konferenci nebo semináře, jíž bude předcházet transparentní proces tvorby politických stanovisek k jednotlivým okruhům.

  d) AKTUALIZACE STANOV

  Je třeba aktualizovat stanovy a připravit je pro příští sjezd. I této aktualizaci musí předcházet transparentní připomínkový proces a semináře.

  INFORMACE o Demokratické výzvě

  Demokratická výzva bude o svých záměrech a činnosti informovat pomocí oficiálních stranických nástrojů (zpravodaj, webové stránky) a podle možností i vlastními prostředky.

  V Pardubicích dne 31.1.2009

                   
  Obsah vydání       30. 1. 2009
  31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
  31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
  1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
  1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
  31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
  31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
  1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
  31. 1. 2009 Tony Blair: Je nutno vyjednávat s organizací Hamas
  31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
  30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
  30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
  30. 1. 2009 Obrovské množství lidí se účastnilo stávek ve Francii
  30. 1. 2009 Co jsem slyšel a viděl mezi Bastilou a Operou Karel  Košťál
  30. 1. 2009 Dobře mi tak
  30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
  30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
  30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
  30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
  30. 1. 2009 Teherán "bude moci spolupracovat s USA"
  30. 1. 2009 Nabucco – plynárenský sen, alebo realita? Karol  Palkovič
  30. 1. 2009 Soudce odmítl Obamovu žádost suspendovat procesy v Guantánamo
  30. 1. 2009 Mluvčí Novy obvinila "elitní" policii, že vynáší informace z vyšetřování - co na to Langer a co na to Vesecká?
  30. 1. 2009 Světlo v temnotě permanentní války: rozum ministryně zahraničí
  30. 1. 2009 Turecký premiér hněvivě odešel v Davosu z pódia kvůli hádce o Gaze
  30. 1. 2009 Obama a raketová obrana, aneb Zkouška odvahy nejen pro české novináře Uwe  Ladwig
  30. 1. 2009 Michael  Marčák
  30. 1. 2009 Bída behaviorálního vysvětlování bídy Zdeněk  Rous
  29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
  29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
  29. 1. 2009 Přímou volbou ke zvolení dalšího pravicového prezidenta Ivan  David
  29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
  29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
  29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
  29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
  29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
  28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
  28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
  28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
  31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

  Zelení RSS 2.0      Historie >
  1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
  31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
  31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených   
  25. 11. 2008 Jak se dláždí cesta k moci Milan  Daniel
  25. 11. 2008 Bývalý kpt. StB Miloslav Málek. Loajální zaměstnanec Milan  Daniel
  25. 11. 2008 Pochybnosti   
  24. 11. 2008 Bursíkova izolace se prohlubuje Milan  Daniel
  24. 11. 2008 Hlasujte v souladu s programem, nebo odejděte! Ondřej  Slačálek
  22. 11. 2008 Poslankyně Věra Jakubková a Olga Zubová opustily klub SZ   
  21. 11. 2008 Zelené divadlo na provázku Milan  Daniel
  13. 11. 2008 Stanislav Penc odchází ze Strany zelených Stanislav  Penc
  4. 11. 2008 Zubová: Jednou z příčin propadu SZ ve volbách byl odklon od zeleného programu Matěj  Stropnický
  23. 10. 2008 ČSSD dostala příležitost, které se zřekla Bursíkova Strana zelených Jakub  Rolčík
  18. 10. 2008 Účet za ignoranci Milan  Daniel
  15. 9. 2008 Zelení na cestě k politické bezvýznamnosti Miroslav  Pořízek