29. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
G. W. Bush
29. 12. 2008

ANALÝZA SOUVISLOSTÍ

Bylo, je a bude - aneb šťastný nový rok

I know of no country which there is so little independence of mind and real freedom of discussion as in America.
Alexis de Tocqueville (1805 – 1859)

Prezident Bush W. to má už opravdu za pár. Do historie se zapsal jako málokdo a tudíž nemůže být zapomenut. Zajisté, že W nebyl autorem scénáře, natož jízdního řádu, ani výpravčím, natož režisérem. Měl však svoji válku, jak to má být a je pravidlem, a bota č. 10 sama stačila ke slávě a nesmrtelnosti. Měl 11. září 2001, kdy se předvedl ve své pokleslé, obžalující úloze. Sám o sobě prohlásil, že bude v Historii zapsán jako osvoboditel milionů. Věřím, že tomu věří. Krvavá fraška a tragedie, ve které zahrál stylově žádanou roli, byla jen dalším dějstvím plynule navazujícím na předchozí. Naskočil na rozjetý kolotoč na jatečném posvícení, stejně jako před ním amorek Clinton. A nemylme se, byl tím pravým mužem na pravém místě a v pravý čas. "Doba" ho chtěla, "Doba" ho potřebovala a "Době" byl darován.

Zosobněná parodie vypověděla o realitě vice nežli nadúrovňová reprezentace, nebo podrobná kronika. Konec konců, jen pokračoval v tom, v čem pokračoval Clinton, který pokračoval v tom, v čem pokračoval... atd. Rozdíly v mentalitě prezidentů, a ostatních členů výkonných týmů, způsobu reprezentace odlišných zájmových skupin, taktice, případně i strategii již dlouho nejsou tak důležité, jak bývaly. A nenarušují podstatně kontinuitu ani teleologii (neo)imperialismu. Pouze mění posloupnost etap, tempo, rytmus a formu expanze.

Kupříkladu nafta se nedostala do popředí zájmu proto, že zvítězila falanga naftových baronů, ale toto spříseženectvo se dostalo nahoru (mimo jiné), protože ubývající nafta se dostala do popředí zájmů - jak z důvodů ekonomické důležitosti, tak pro extrémní možnosti politického využití. V budoucnosti budou nejspíše války o vodu.

To vše jako součást dlouhodobé skryté války neviděnými, postižitelnými, tichými zbraněmi, zostřené momentálně hospodářskou krizí. Hlavně však jde o systémovou krizi kapitalismu, největší za 500 let jeho existence.

Výbušná kombinace smrtících komponentů krize si vyžádaje užití všech prostředků vedoucích k dosažení stability, nebo balancování pod kontrolou. Pokud jde o změny v obsazení uvnitř země a v globalizované megastruktuře, před i za kulisami se prohodí pozice, obročí a predikáty.

Lid za účast nebo neúčast ve hře dostane naději a sny na výprodej, obdrží vhodné zástupné problémy, nepřítele potřebného pro vzpřímenou chůzi a zapomnění, vzrušení i úlevu přinášející hostilitu, regulovanou vládnoucími v obvyklých čtyřech fázích. Geopolitika, geostrategie, spyrocykličnost i struktura mocenských systémů a zájmy kapitálu mají své zákony a zákonitost, které jsou v poslední instanci důležitější nežli jakákoliv obsluha transmise. Především v době, kdy se pro ultra/ hyper/ imperialismus (jehož teorie nám stále chybí !) stala OIW = Operation Infinite War, Operace nekonečná válka, podmínkou soustředění expanze a zajištění trvalé a trvanlivé dominance i hegemonie. OIW, která zřejmě začala útokem na Jugoslávii, ostatně může mít, jak uváděno, něco okolo padesáti různých forem, krvavých i nekrvavých a tedy být válkou vskutku totální, bude-li třeba. Žádná formu války ekonomické, ani válku kulturní, pokud tato má pouze urychlit dosažení globální, podstatně uniformní, (ve smyslu kulturní logiky pozdního kapitalismu) a bezchybně universální monokultury, do toho není zahrnuta . Doufejme, že převládnou formy nekrvavé. Nepůjde asi o válku nepřetržitou, ale bezkonečnou nejen trváním, ale nastolováním cílů, prostředků, územními změnami, kombinacemi mikro – válek, kaleidoskopem požadavků, produkce a likvidace potřeb.

Simultánni šach a simultánní GO současně, na cizím i vlastním území, proti vlastnímu obyvatelstvu jen jinak nežli proti Others-Těm, nepatřičně Jiným. Válka je nenahraditelná forma expanse kapitalismu jinými prostředky, nejen pro získání zdrojů surovin, energie, levné pracovní síly a odbytišť. A nejen pro zisk armádních dodavatelů, případnou poválečnou rekonstrukci, přehlédnutelnou a ověřitelnou psycho-ekonomickou strukturu, předvídatelnou a manipulovatelnou ekonomiku a jiná ekonomická "pozitiva".

Válka je pro oligarchii často neúčelnější podmínkou postupu a řešením, nebo předcházením nechtěných krizí. Zjednodušuje politické poměry, sociální vztahy a systém hodnot, vytváří pro vládnoucí skupinu žádoucí změnu norem sociálního chování a morálního klimatu, umožňuje extensivní i intensivní kontrolu a selekci, vede k ochotě pro kolektivní i individuální oběť a vypětí sil, je neutralizátorem třídních vztahů, odstraňuje nepotřebnou, nebo narušující heterogenitu, vytváří z neorganické společnosti, nebo pouhého souhrnu atomizovaných, bezvztažných jedinců pospolitost, ztotožňující se s mocí a jejími reprezantanty; a dobrovolně se podřizující znevolňující státní mašinérii. Je účinným integrujícím stabilizátorem a regulátorem, umožňuje zesílenou koncentraci nekontrolovatelné zcela legitimizované moci, integraci, morální destrukci a devalvaci proletariátu, prevenci revoluce, absorbci nebo eliminaci subverzivních a kontrole se vymykajících jednotlivců i skupin, monopolizaci informací a bezkonkurenční institucionalizaci lži; další, jinak těžko dosažitelné nezbytnosti. Pečlivě konstruované, i spontánní lidovou tvořivostí plozené legendy a mýty se stávají trvale součástí dějinného kolektivního vědomí a jako takové mají trvalou užitkovou hodnotu, bez ohledu na etickou oprávněnost, kulturní opodstatněnost, pravdivost a dějinné souvislosti. Nejčastěji, právě naopak, v nepřímé úměrnosti.

Epidemie mythomemes je šťastnou nákazou pro deprivované masy a sladkou smrtí pro dlouhodobou frustrací vyhublá Ega. Samotný úspěšný emocionální apel válečné propagandy je přijímán extaticky, jako strhující prožitek vysvobozující z vnucené existenciální plochosti každodennosti a nivelizujícího stereotypu všednosti a malosti. Pocit a vidina velikosti národa umožňuje formaci podanného podnároda. Působí i tam, kde nemohla působit ekonomická droga, buď pro její nedostatek, potřebnou nedosažitelnost, nežádoucí vedlejší efekt, nezájem nebo předávkování. Výčet není úplný, pouze tématicky postačující. Války kapitalismu, především války mondiální MegaMašinérie, nejsou zapříčiněny pouhými střety zájmů, důsledky zesílené konkurence a pokračováním politiky jinými prostředky. Pokud jde o válku ve smyslu nevojenském a obsáhlejším, platí plně parafráze uvedeného Clausewitzova výroku: „Politika je pokračováním války jinými prostředky“! Krajově a dobově to platí i pro válku ve smyslu užším a vojenském.

Nevojenská funkce války, může tedy být a dlouhodobě je pro hegemony mnohem důležitější nežli vojenská.

Po relativně dlouhé období kapitalismu platí, že "nepřátelé tvoří klientelu, spojenci konkurenci a vlastní obyvatelsto protivníka". Tyto války jsou vždy v jistém smyslu a podobě, válkami proti vlastnímu obyvatelstvu, případně občanskými válkami vedenými na cizím území a v zastoupení. O užitečnosti války už psal prorocky, avšak dobově limitován, George Orwell. Marxistická (neo-marxistická) analýza války nám také dosud chybí. Pokud jde o současnost, už i počáteční fáze „Globální válka proti terorismu, pro kterou byl přinejmenším nějaký ten „Nový Pearl Harbor“ subjektivně žádoucí a objektivně nutný( připomenme si PNAC a Z. Brzezinského ) má být v jiném, více klasickém smyslu totální. Následující citát není variace na J. Goebbelse:

„THIS IS TOTAL WAR. We are figthing a variety of enemies. There are a lots of them out of there. All this talk about first we are going to do Afghanistan, then we will do Iraq, then we take a look around and see how things stand. This is entirely wrong way to go about it... . If we just let our vision of the world go forth, and embrace it entirely, and we dont try to piece together clever diplomacy, but just wage a total war ... . . our children will sing great songs about us years from now “.

Má to být Richard Perle. Citován Johnem Pilgerem: America’s Bid For Global Dominance. New Statesman, 16. 12. 2002

Nechce se mi tomu ani věřit. A nějak mi ta poslední věta připomněla starší výrok někoho jiného „Příští generace nám budou vděčny „že jsme to vzali na sebe"! Má to co dělat i s českými dějinami pod ochranou. Mezi výrazně humanistické projevy vyznavačů a obránců svěžího „konce dějin“ patří také výrok, ještě nedávno ministra obrany D. Rumsfelda, že „Iráčany nakonec unaví být zabíjeni“.

Dle R. Cheneyho válka neskončí za našeho života. Rozčarováni tedy nebudeme. Po ukončení studené války, s nejasným výsledkem, se v pozdním kapitalismu tzv. „reprezentativní demokracie” stal zjevným a nepřehlédnutelným trvalý trend a účel státu, křiklavě viditelný, přestože ne jediný (!), v obou hlavních předešlých formách jednorozměrné diktatury kapitálu tj. fašismu-nacismu a tzv. komunismu.

Tedy, nepřímé i přímé řízení společnosti způsobem, upevňujícím privilegia vládnoucí skupiny a třídy radikální monopolizací moci. Nejrobustnější megacorps a hybridy oligopolů i nejpohyblivější a nejkřiklavější hyperburžoazie, hyperkorporace a jejich hypernomenklatura s globálním Robocoopem pohotově nablízku, hbitě zaplnily mezery, které zanechaly stranovlády v zemích státního kapitalismu, tak řečeného reálsocialismu a převzaly kontrolu i vlastnictví bez zodpovědnosti. Na periférii následují postupující úmrtí a úbytě klasické i dočasné, klasicistní i novopečené národní buržoazie. Zbytkový národní trh je obětován . Dnes stát poskytuje i přímou hospodářskou tranfůzí a infúzí, dokonce i nadnárodním společnostem, v rozporu s volnotržní ideologií povyšovanou na zákon rajské posthistorie. Věřící demokracie, coby zrcadlového obrazu volného trhu hledají vysvětlení, které by nebylo zjevným sebeklamem. W odchází, přes veškerá ujišťování Dicka Cheyneyho o úspěšnosti, bez vavřínového věnce a potlesku publika.

A tak se tomu úspěšný Hugo Chavez zase neřestně posmívá a nazývá Bushe socialistou a jeho opatření socialismem tak pro jeho dobré srdce a soucit s miliardářskou sociálkou. To na oplátku.

Brazilský prezident Lula dělá na mezinárodním fóru fóry na téma "Boty, Bush a já". Přestože na summitu G20 byl neustále čestně držen po pravici široce se usmívajícího George, kovbojsky poplácáván po rameni jako nikdo druhý. Čínský prezident byl pouze po levici.

Čeho všeho se však W za 8 let šťastné vlády nedočkal, to bychom nečekali. Ale přežil a přečkal. Konspirační paranoia, neboli zjevnost jasného byla dokonce už i na místech, kde bychom očekávali a právem předpokládali decentní mlčení a nebo případně jen přitlumený symbolický úsměv pomíjivé pasivní komplicity. Tedy dokonce i v Kongresu Spojených států. Ano ! Sympatický kongresman Kucinich, původu zjevně jugošského, předseda podvýboru pro „domestic policy“ a prezidentský kandidát v několika předešlých a možná i v příštích primárkách, plánoval zahájit částečné vyšetřování teroristického útoku. Vyjádřil se zjemněle, že přísné. Komise, ve své konečné zprávě „The 9/11 Commision Report“ nevyřešila „některá konfliktní fakta" a "podvýbor se soustředí na určitý nesoulad ve veřejném záznamu". Na svém blogu se také zbytečně ptal čtenářů co soudí o impeachmentu.

Požadavek impeachmentu nejen GBW, ale dokonce (!) i Dicka Cheneyho, ani Kucinichův volební program nejsou pro nás nijak nespoutaně odvážné, jen mírný pokrok v mezích zákona a v rámci demorepublikánského duopolu, ale i tak pro nezanedbatelnou část Američanů a mocenské elity představoval desatero pekelné. Neuspěl.

Ovšemže další vyšetřování 9/11, které se sotva přihodí, je záležitost vyžadující značnou delikátnost a rozvážnost, tedy vhodné vyšetřovatele, přiměřené otázky a zdlouhavý, matoucí postup. Pokud se k tomu někdo vrátí. Sotva.

Kupř. Kucinich je člověk čestný a tak by se k něčemu takovému naprosto nemohl hodit. Proč do toho vlastně šťoural! Jistě není tak naivní, aby nepochopil co všechno je ve hře a neznal Desatero Nového imperialismu. A národ velice rád a z důvodů morální a mentální sebezáchovy i nutně, zapomíná. Pravděpodobnost, že by Kucinich mohl někdy v životě vyhrát primárky a pak ještě porazit kandidáta Republikánů je dosti malá. A nyní ještě menší. Ale ani v postu prezidenta by proti „Politickému a Plánovacímu Výboru Inner Party“ natož proti globální oligarchii integrovaného světového kapitalismu příliš, to jest vůbec nic stejně nezmohl. To platí i pro Obamu, ten se pro jistotu začal ztrapňovat v předstihu. Historická Změna se pomalu mění a nečeká na inauguraci. Nadšení, které jeho volba přinesla, začíná, mimo kruhy pravých věřících a zoufajících doufajících, vyprchávat. Odvolávání a ustupování znejasňují jeho důvěryhodnost. Dokonce snaživě přibírá neústupného kritika a protivníka Hillary, aby byla hra s tanci zpěvy bez chyby. Tím se dostává neoficiálně do vlády Clinton, coby Princ manžel, který se svým zkrvaveným a pokáleným válečným štítem, dá Megastruktuře požadovanou záruku elánu, dodržení směru a rychlosti .

Kruh se uzavře.

Šťastný Nový rok.

Doplňující četba

S výsledkem studia zapatismu, které si u Rand Corporation objednala US militérka je možné se seznámit v knižní, pokud snad ne zcela úplné, pak celkem postačující podobě:

.
                 
Obsah vydání       29. 12. 2008
29. 12. 2008 Špinavý vtip televize Channel Four
29. 12. 2008 Kapitalismus jako globální Ponziho schéma Jindřich  Kalous
29. 12. 2008 Proč Izrael útočí na Gazu? Karel  Dolejší
29. 12. 2008 "Největší Rus" není Stalin
27. 12. 2008 O měnícím se strategickém prostředí
29. 12. 2008 Americký televizní moderátor Dan Rather uštědří Bushovi zřejmě další ránu
27. 12. 2008 S Čechy v čele EU bude veselo
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
27. 12. 2008 PF 2009 Michael  Marčák
29. 12. 2008 O zdánlivě nezastavitelném koloběhu násilností, aneb Když se počítá s reakcí a s odsouzením mocnějšího nepřítele Uwe  Ladwig
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
26. 12. 2008 Krach americké obrany
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
24. 12. 2008 Energie a peníze
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví
23. 12. 2008 Vánoční procházka starým Petrohradem Jan  Čulík
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
23. 12. 2008 Rusko: Je to jiný svět a má obrovskou sílu
22. 12. 2008 Dnešní Rusko: Směsice kapitalismu a komunismu, která zraje k bizarnosti Jan  Čulík
27. 12. 2008 Dětští žebráci v petrohradském metru Jan  Čulík
27. 12. 2008 Citlivý bod hluboko na dně podvědomí Rusů
29. 12. 2008 Bylo, je a bude - aneb šťastný nový rok Josef  Mikovec
29. 12. 2008 Neonacisté se v Německu opět aktivizují Richard  Seemann
29. 12. 2008 Západní univerzitní výzkumníci protestují proti "nepravdivé" zprávě o Venezuele Daniel  Veselý
29. 12. 2008 Žít a nenechat žít Ivan  David
29. 12. 2008 Téměř silvestrovské vystoupení Miloše Zemana Miloslav  Štěrba
29. 12. 2008 Paroubek: Respektuji právo Miloše Zemana mýlit se, ale ne příliš často Jiří  Paroubek
29. 12. 2008 Paroubkovi "bývalí sociální demokraté" Štěpán  Kotrba
29. 12. 2008 Víra očima bezvěrce Petr  Litoš
29. 12. 2008 Myslím, že nemůžeme bránit ideologii Jan  Čulík
29. 12. 2008 Jsme potěšení, že pan prezident převedl Úrazovou nemocnici na město Brno
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry
26. 12. 2008 Britská vláda kritizovala rozhodnutí televize Channel Four odvysílat vánoční projev íránského prezidenta Ahmadinežáda
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
23. 12. 2008 Totální znehodnocení některých věcí Jan  Mertl
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
27. 12. 2008 Čína i přes krizi ekonomicky silnější
29. 12. 2008 Sinologie a dnešní Čína Lukáš  Zádrapa
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Globalizace RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2008 Bylo, je a bude - aneb šťastný nový rok Josef  Mikovec
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
11. 11. 2008 Rozpory globálního kapitalismu: analýza, kritika a náprava Martin  Brabec
28. 8. 2008 Gruzií skončil unipolární svět   
3. 4. 2008 Immanuel Wallerstein: "Wall Street je opravdu založen na chamtivosti" Immanuel  Wallerstein
14. 10. 2007 Čulíkova potřeba poučovat, aneb globální politikum paniky Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 12. 2006 Paradigma o civilizaci jako velkém rozcestí Josef  Skála
6. 12. 2006 Základem světové bezpečnosti nemohou být jaderné ponorky ani střely Štěpán  Kotrba

Americká strategie národní bezpečnosti RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2008 Bylo, je a bude - aneb šťastný nový rok Josef  Mikovec
14. 11. 2008 Rogozin: NATO se rozpadá v bahno   
10. 11. 2008 Rusko, Gruzie a USA: Dvojí metr v praxi Edward S. Herman
2. 11. 2008 Americké volby ve stínu změny Miroslav  Polreich
26. 9. 2008 USA: Pokus o předpověď Ladislav  Žák
12. 9. 2008 9/11 a naše neodpovědná odpovědnost Miroslav  Polreich
1. 9. 2008 Americká ochrana životů a majetku v praxi Ladislav  Žák
22. 8. 2008 Copak mají Spojené státy nárok odsuzovat humanitární intervence? Daniel  Veselý
20. 8. 2008 Rašek a Balabán: koho chleba jíš... aneb americké pohledy na Pražské jaro Štěpán  Kotrba
23. 3. 2008 Česko-americké vztahy a výročí velikonočního "humanitárního" bombardování Jugoslávie Štěpán  Kotrba
15. 1. 2008 Vážné pochybnosti o regulérnosti voleb a férovosti prezidentské volební kampaně Jan  Zeman
3. 1. 2008 Globální válečná hrozba základny USA v ČR a naše odpovědnost Miroslav  Polreich
31. 12. 2007 Vondra chce od neziskového sektoru připomínky k českému předsednictví EU Štěpán  Kotrba
5. 11. 2007 Paroubek odlétl, aby se nechal přesvědčovat Američany Štěpán  Kotrba
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl