23. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 12. 2008

VÁNOČNÍ ČTENÍ:

Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské

Kosmas

Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli, kteří vynikali bohatstvím i rodem a byli jaksi správci nad lidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do takové hádky mezi sebou, že jeden druhému vjel nehty do hustých vousů, a tupíce se hanebně nevybíravými nadávkami a luskáním pod nosem, hřmotně vejdou do dvora a s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádají, aby spornou věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti. Ta si zatím hověla, jak si rozpustile vedou rozmařilé ženy, když nemají muže, kterého by se bály, měkce ležíc na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o loket se opírajíc jako při porodu.

Když pak, jdouc stezkou spravedlnosti a na osobu lidí nehledíc, celou při mezi nimi vzniklou rozsoudila po právu, tu ten, který spor na soudě nevyhrál, přes míru se rozhněvav, potřásl třikrát čtyřikrát hlavou, a podle svého zvyku třikrát holí o zem udeřiv a bradu slinou z plných úst poprskav, zvolá: "Toť křivda mužům nesnesitelná! Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli! Víme zajisté, že žena, ať stojí, či na stolci sedí, málo má rozumu; oč ho má ještě méně, když na poduškách leží? Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem, nežli aby bojovníkům vynášela nálezy. Vždyť je věc jistá, že všechny ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum.Lépe by bylo mužům umříti než to trpěti. Nás jediné opustila příroda k hanbě všem národům a kmenům, že nemáme správce ani mužskou vládu a že na nás doléhají ženská práva."

Nato paní, svou pohanu tajíc a bolest v srdci ženském studem zastírajíc, usmála se a pravila: "Tak jest, jak díš; žena jsem, jako žena žiji; ale snad proto si myslíte, že mám málo rozumu, že vás nesoudím metlou železnou, a poněvadž žijete bez bázně, právem mne nedbáte. Neboť kde je bázeň, tam je i kázeň. Ale nyní je velmi zapotřebí, abyste měli správce ukrutnějšího, než je žena. Tak také holubi pohrdli kdysi bělavým luňákem, jehož si zvolili za krále, jako vy mnou pohrdáte, a knížetem sobě učinili jestřába, mnohem ukrutnějšího, jenž vymýšleje si viny, jal se zabíjeti vinné i nevinné; a od té doby až dodnes požírá holuby jestřáb. Jděte nyní domů a koho vy si zítra vyvolíte za pána, toho já si vezmu za manžela."

Mezitím povolala své sestry, jimiž zmítaly podobné vášně; jejich čarodějnickým uměním rovněž jako svým vlastním šálila lid ve všem; bylať Libuše sama, jak jsme se výše zmínili, prorokyní jako Kumská Sibylla, druhá sestra byla kouzelnicí jako Medea z Kolchidy a třetí čarodějkou jako Kirké Aiaiská. O čem se té noci uradily ony tři hadačky anebo co tajného ujednaly, nebylo sice známo, avšak ráno se všem zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo, kde se tajil jejich budoucí kníže i jeho jméno. Neb kdo by si byl pomyslil, že knížete povolají od pluhu? Nebo kdo mohl věděti, kde oře muž, který se měl státi správcem lidu? O čem by však nevědělo věštecké nadšení? Anebo čeho by nedokázalo čarodějné umění? Sibylla dovedla předpověděti národu římskému pořad osudu skoro až do soudného dne, ba -- lze-li tomu věřiti -- věštila též o Kristu, neboť kterýsi učitel církevní v jednom svém kázání uvádí verše Vergiliovy o příchodu Páně podle věštby Sibylliny složené.

(...)

Druhého dne, jak bylo nařízeno, bez prodlení svolají sněm a shromáždí lid, sejdou se všichni dohromady a žena, sedíc na vysokém stolci, mluví k hrubým mužům: "Jak jsi politování

nadmíru hoden, ó lide, jenž neumíš svobodně žíti,

svobodou, kterou žádný dobrý muž neztrácí leda s životem, tou vy ne bezděky zhrdáte a nezvyklé porobě dobrovolně podáváte své šíje. Běda, pozdě budete toho marně litovati, jako litovaly žáby, když vodní had, jejž si učinily králem, počal je usmrcovati. Nebo nevíte-li, jaká jsou knížecí práva,

zkusím jen několik slov vám povědět o této věci.

Předně snadno je knížete dosaditi, ale nesnadno dosazeného sesaditi. Neboť v této chvíli jest ten muž pod vaší mocí, ať ho povýšíte na knížete, čili nic. Jakmile však bude povýšen, vy a vše, co máte, bude v jeho moci. Před jeho tváří se budou třásti jak v zimnici vaše kolena a oněmělý jazyk přilne k suchému patru. K jeho hlasu jen tak tak že budete z velikého strachu odpovídati: Ano, pane, ano, pane; až on pouhým pokynem svým bez vašeho mínění toho odsoudí, onoho dá zabíti, jednoho rozkáže vsaditi do vězení, jiného oběsiti na šibenici. Vás samé a z vás, kterých se mu zachce, jedny učiní sluhy, jiné sedláky, jiné poplatníky, jiné výběrčími, jiné katy, jiné biřici, jiné kuchaři, pekaři nebo mleči. Ustanoví sobě i plukovníky i setníky, šafáře, vzdělavatele vinic a polí, též žence, kováře zbraní, kožišníky a ševce. Vaše syny i dcery postaví do svých služeb, také z vašeho skotu, z koní a klisen neb z dobytka právě nejlepší si vezme podle své libosti. Všechno, co máte lepšího ve vsích, na polích, rolích, lukách a vinicích, pobere a obrátí ve svůj prospěch. Ale proč vás dlouho zdržuji? Nebo nač to mluvím, jako bych vás chtěla strašiti? Trváte-li na svém předsevzetí a nemýlíte-li se ve svém přání, oznámím vám jméno knížete i místo, kde jest."

K tomu prostý lid zajásá zmateným křikem; všichni jedněmi ústy žádají, aby jim byl dán kníže. K nim ona: "Hleďte," dí, "hle, za oněmi horami -- " a ukázala prstem na hory -- "je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je viděti vesnici, jež slove Stadice. V jejím obvodu jest úhor, zdéli i zšíři dvanácti kročejů, jenž kupodivu, ač leží mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže oře s dvěma strakatými voly; jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu, druhý jest od čela po zádech bílý a zadní nohy má bílé. Nyní, je-li vám libo, vezměte mou řízu, plášť i přehozy, jaké sluší knížeti, jeďte vyřídit tomu muži vzkaz ode mne i od lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž má jméno Přemysl. Ten na vaše hrdla a hlavy vymyslí mnohá práva, neboť to jméno latinsky zní praemeditans (rozmýšlející) nebo superexcogitans (přemýšlející). Jeho potomstvo bude v celé této zemi panovati na věky věkův."

Zatím byli určeni poslové, aby tomu muži přednesli vzkaz své paní i lidu. Když paní viděla, že jaksi, neznajíce cestu, váhají, pravila: "Co váháte? Jděte bez starosti, sledujte mého koně, on vás povede pravou cestou a dovede zase zpět, neboť tu cestu nejednou šlapal."

Lichá šíří se pověst a zároveň mínění křivé,

že paní sama vždy za nočního ticha tu bájnou cestu na koni tam konávala a před kuropěním se vracívala, tomu

ať Žid Apella věří.

*

Ale poněvadž se mi naskytla zmínka o Matyldě, povím o jedné věci, kterou ta žena po mužsku provedla, jen stručně, abych čtenáře neomrzel. Když tedy řečená dívka v mnohých bojích vždy vítězná, žijíc po smrti otcově svobodná, samostatně spravovala velmi rozsáhlé panství lombardské, knížata země, hrabata i biskupové uznali za dobré přemluviti ji, aby si vzala muže proto, aby královská vznešenost nezašla, nemajíc dědice, i s potomstvem. Ona, přivolivši k jejich radám, poslala vévodovi švábskému Velfovi dopis bohatého obsahu ve skrovných slovech: "Ne z ženské lehkomyslnosti nebo z všetečnosti, nýbrž k prospěchu celého panství svého obracím se k tobě tímto listem; až jej přijmeš, přijmi mne i celé panství lombardské. Dám ti tolik měst, tolik hradů, tolik slavných paláců, zlata a stříbra nesmírně; nad to nade vše

přeslavné budeš mít jméno, když naleznu zálibu v tobě.

Avšak nekárej mne výtkou smělosti,

za to, že tobě se dřív sama teď nabízím já.

Neboť ženské i mužské pohlaví smí si žádati řádného manželství. A nezáleží na tom, zda muž či žena přistoupí k prvnímu stupni lásky, jen když se dosáhne nerozlučného manželství. A to se neděje jinak než vzájemným souhlasem. Buď zdráv!"

Kdo by však chtěl věděti, co na to vévoda Velf odpověděl, kterak jí přisvědčil, kolik tisíc ozbrojenců paní Matylda poslala na hranice lombardské k uvítání vévody, s jakou poctou ho sama přijala a jak nádherné hody vystrojila, nežli by to všecko přečetl, dříve by denní světlo zašlo. Ať vstoupí se svou nádherou král Ahasverus, jenž svým bojovníkům strojil velkolepé hody po sto dvacet dní; ať se přestane královna ze Sáby diviti stolu a královským pokrmům Šalamounovým: neboť zde jedna setnina byla větší než onde to celé.

Nač o tom více? Přišla noc, vstoupili do ložnice, položili se ona na vysoké lože, vévoda Velf bez milostné touhy s Matyldou pannou. Tu mezi jinými a po tom, co se mezi takovými lidmi děje, vévoda Velf řekl: "Paní, co tě to napadlo, proč jsi mne povolala? Aby sis ze mne smích ztropila a uvedla mne v pomluvu mezi národy, aby se mi pošklebovaly a nade mnou hlavou potřásaly?

Sama se hanobíš spíš, když takto mě zhanobit hodláš.

Jistě buďto na tvůj rozkaz či od tvých služek je skryto nějaké kouzlo ať v tvých chodicích nebo ložních šatech. Věř mi, kdybych byl studeného přirození, nikdy bych nebyl po tvém přání přišel."

Když to první a druhé noci vévoda vyčítal paní, třetí noci ona samotná jeho samotného zavedla do ložnice, postavila stolice uprostřed, na ně položila stolní desku a ukázala se mu celá nahá, jako by vyšla z života matčina. "Hle," pravila, "cokoli jest ukryto, všecko je ti odkryto a není místa, kde by se jaké kouzlo ukrývalo." Ale on

s ušima schlíplýma stál jako nějaký mrzutý oslík

anebo jako řezník, který, brouse si dlouhý nůž, stojí v krámě nad tučnou krávou z kůže staženou, chtě z ní vyvrhnouti droby.

Dlouho seděla ta žena na desce jako husa, když si dělá hnízdo a vrtí zadkem sem a tam nadarmo, konečně však rozzlobena vstala žena nahá, levou rukou chytila toho polomuže za hlavu, naplila si na pravou dlaň, dala mu velký políček a vystrčila ho ze dveří řvouc:

Táhni mi, obludo, odsud a nehanob království mého.

Stojíš za míň než mol, než na břeh vržená řasa.

Spatřím-li zítra tě zas, pak bídnou zahyneš smrtí."

Takto byv pohaněn vévoda Velf, utekl a odnesl všemu svému lidu hanbu na věky. To stačí, že jsem stručně pověděl -- a kéž bych to ani nebyl pověděl.

Kosmas (1045? - 1125) Chronica Boemorum (psáno 1119-1125)

                 
Obsah vydání       23. 12. 2008
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
27. 12. 2008 O měnícím se strategickém prostředí
27. 12. 2008 S Čechy v čele EU bude veselo
28. 12. 2008 Dva výroky dne Štědrého
27. 12. 2008 PF 2009 Michael  Marčák
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
26. 12. 2008 Krach americké obrany
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
27. 12. 2008 Izrael provádí obrovské letecké údery na pásmo Gaza
27. 12. 2008 Para bellum Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Písmo svaté je nutno interpretovat složitěji Boris  Cvek
27. 12. 2008 Po dvacáté... Ladislav  Žák
27. 12. 2008 Ecclesia militans Petr  Litoš
27. 12. 2008 K čemu sympatie, úcta a respekt? Miloslav  Štěrba
27. 12. 2008 Dětští žebráci v petrohradském metru Jan  Čulík
27. 12. 2008 Citlivý bod hluboko na dně podvědomí Rusů
28. 12. 2008 Michael  Marčák
25. 12. 2008 Rusko zčtyřnásobí svůj počet jaderných raket
25. 12. 2008 Zemřel nejslavnější britský dramatik Harold Pinter (78)
25. 12. 2008 Jak nám politikové znepříjemňují život Petr  Wagner
24. 12. 2008 Britská televize bude vysílat k Vánocům projev prezidenta Ahmadinežáda
25. 12. 2008 Ahmadinežád blahopřeje abrahámským vyznáním při příležitosti Ježíšova narození
26. 12. 2008 Britská vláda kritizovala rozhodnutí televize Channel Four odvysílat vánoční projev íránského prezidenta Ahmadinežáda
26. 12. 2008 CIA získává afghánské válečné magnáty rozdáváním viagry
24. 12. 2008 Na Vánoce si sahat nedáme Bohumil  Kartous
29. 12. 2008 Michael  Marčák
23. 12. 2008 Vánoční procházka starým Petrohradem Jan  Čulík
23. 12. 2008 Rusko: Je to jiný svět a má obrovskou sílu
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví
24. 12. 2008 Přeji si stažení vojsk z Afghánistánu
25. 12. 2008 Bývalý gruzínský zástupce v OSN vyzval k předčasným volbám Karel  Dolejší
23. 12. 2008 Základní nebezpečí spočívá v povrchnosti Boris  Cvek
22. 12. 2008 Záhada českých Vánoc Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Vánoční čtení z klasika
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
24. 12. 2008 Energie a peníze
23. 12. 2008 Ekonomická krize v Rusku přerůstá do politické krize
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
23. 12. 2008 Totální znehodnocení některých věcí Jan  Mertl
23. 12. 2008 Je škoda, že házet smradlavé boty po politicích není zvykem v Česku Štěpán  Kotrba
23. 12. 2008 Vánoce, děti a kardinál, neboli O žábě, která už nikam skákat nebude Uwe  Ladwig
23. 12. 2008 Heuréka - nová superstudie o radaru? Jan  Neoral
23. 12. 2008 Dialog, nikoliv válka může Afghánistán postavit na nohy Daniel  Veselý
22. 12. 2008 Dnešní Rusko: Směsice kapitalismu a komunismu, která zraje k bizarnosti Jan  Čulík
20. 12. 2008 V ďáblově lůně: Sankt Peterburg 2008 Jan  Čulík
20. 12. 2008 Orgie konzumerismu v ruském městě Jan  Čulík
21. 12. 2008 Současné Rusko: Ano konzumu, ne moderně Karel  Dolejší
21. 12. 2008 Půjde Rusko tou či onou cestou a jak to tam vypadá dnes? Jan  Čulík
22. 12. 2008 Sankt Peterburg a okolí - dalších pár pohledů Jan  Čulík
22. 12. 2008 Ruský stát posílí svůj vliv nad velkými korporacemi
25. 12. 2008 Rusko podepsalo se Srbskem strategické energetické dohody - válka o ropu skončila
23. 12. 2008 Virtuální partyzánská válka po ukrajinsku
14. 12. 2008 Válka v Jižní Osetii -- exces "demokratického" autoritáře Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
23. 12. 2008 Miloš Pick: When Credit Crunch Becomes Capitalism Crisis Miloš  Pick
22. 12. 2008 Miloš Pick: Prague Spring versus the 1990s Miloš  Pick
22. 12. 2008 Šéf britské anglikánské církve varuje před nebezpečím nacismu
22. 12. 2008 Turecká obuvnická firma musela najmout 100 nových zaměstnanců
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec
23. 12. 2008 Poděkování Vám zasílá nádražní budova v Ústí nad Orlicí
23. 12. 2008 Jak a co regulační poplatky regulují Ivan  David
22. 12. 2008 Hrrr do Afghánistánu! Štěpán  Steiger
22. 12. 2008 Jediným problémem s Afghánistánem je... Jan  Čulík
22. 12. 2008 Ženy, Afghánistán a lidská práva Petr  Wagner
22. 12. 2008 Ateismus a Afghánistán Boris  Cvek
22. 12. 2008 "Vytunelování" autentického smyslu a poslání lidských práv administrativami USA od roku 1977 Jaroslav  Kuba
22. 12. 2008 Rakousko a vznik samostatného Československa Jan  Makovička
22. 12. 2008 Ateistovy Vánoce Jan  Kadubec
22. 12. 2008 Chceme-li pomoci afghánským ženám, dostaňme je z Afghánistánu Karel  Dolejší
22. 12. 2008 Chvála skepse Petr  Tuček
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2008 Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze Marie  Haisová
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
22. 12. 2008 Cena pro Jana Čulíka a Britské listy Bohumil  Kartous
12. 12. 2008 Mladé dívky jako otrokyně   
27. 11. 2008 Pohlaví je pro práci stále znevýhodňující faktor, myslí si skoro polovina Čechů a Češek Jitka  Kolářová
27. 10. 2008 Postkomunistický marasmus Darina  Martykánová
20. 10. 2008 České ženy jsou schopné a soběstačné, čeští muži jsou líní, nespolehliví a neschopní   
3. 10. 2008 Ani jedna ruka vládní strategii prevence násilí netleská Anna  Čurdová
9. 9. 2008 EP: v zájmu dosažení rovnoprávného postavení mužů a žen je nutné zpochybnit tradiční ženské a mužské role   
19. 8. 2008 Afghánistán, spojenec Západu, odsuzuje ženy na 20 let za to, že byly znásilněny   
23. 7. 2008 Snažíme se rychle dohnat Evropu, svět i zdravý rozum Olga Anna Sedláčková
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
3. 7. 2008 Liška: Za poslední ročník mateřské školky povinně plaťte, aneb jak zezelenat zděšením Anna  Čurdová
9. 5. 2008 Mazuchové populistický výkřik do ztracena Štěpán  Kotrba
17. 3. 2008 Genderovské příčestí minulé Věra  Říhová

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
31. 12. 2007 Léta Páně 1587. Poznamenání první jízdy z Prahy do Vídně s Jeho Milostí arciknížetem Arnoštem. Na 12. rok stáří věku mého Jindřich  Hýzrle z Chodů
31. 12. 2007 Léta 1607. Poznamenání jízdy do Horní Říše, do Lutrinku, do Frankrejchu, do Engelandu a do Nýdrlatskejch provincí, věku mého 32 líta Jindřich  Hýzrle z Chodů
25. 12. 2007 Jak jsem na Štědrý večer nekradl Wenzel  Lischka
25. 12. 2007 Britský konzervativní poslanec demonstrativně přespal na ulici, aby poukázal na osud bezdomovců   
25. 12. 2007 Církevní a státní hodnostáři se vyslovili na podporu imigrantů, chudých a bezmocných a planety Země   
24. 12. 2007 Vánoce - oslava chamtivosti a poživačnosti? Sandra  Wain
24. 12. 2007 Přicházejí vánoce, svátky pojídání masa Jan  Paul
24. 12. 2007 Po roku večierky, večierky prichádzajú, spievajme, priatelia Marta  Moravčíková
24. 12. 2007 Vánoční svátky Milan  Cimburek
24. 12. 2007 Sociální otázka vyvstává nejvíce o Vánocích Nina  Zartová
24. 12. 2007 Veselou oslavu slunovratu! Milan  Kohout
24. 12. 2007 Věčný pekelný žalář Giovanni Battista Manni
24. 12. 2007 Jak Bohuslava Balbína bolely zuby   
24. 12. 2007 Vánoční a novoroční vydání Britských listů