10. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 8. 2007

Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví?

Úvodní otázku je možno považovat pouze za řečnickou. Jedná o velmi důležitý prvek podnikatelského prostředí, který rozvíjí všechny vyspělé ekonomiky. Práva k duševnímu vlastnictví se také stala součástí práce řady mezinárodních organizací, i těch, jejichž činnost se primárně této oblasti netýká. Je již dávno zřejmé, je nutné zabezpečit efektivní prosazení práva v případě jeho narušení a že tedy nestačí pouze připravit ekonomické prostředí z hlediska právních norem. Vládní instituce by se však měly postarat také o vytváření podmínek pro dostupnost právní ochrany duševního vlastnictví, zejména pro inovativní malé a střední podniky a eventuálně i jednotlivce. V tom zaostáváme a dokonce pravděpodobně ani nepokládáme za nutné se touto oblastí zabývat.

Česká republika v minulosti bezesporu dosáhla v oblasti ochrany práv k duševnímu vlastnictví vysoké úrovně. Systém ochrany autorských a průmyslových práv prošel v devadesátých letech mnoha změnami, zefektivnilo se praktické prosazení těchto práv a významně se zvýšilo i povědomí veřejnosti o této oblasti. Ochrana práv k duševnímu vlastnictví se stala významným motivačním aspektem při rozhodování zahraničních investorů o jejich aktivitách v ČR.

Velmi dobrá úroveň zejména legislativních předpisů a institucionálního zabezpečení v oblasti práv k duševnímu vlastnictví by mohla být předpokladem i pro podporu českých subjektů v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a pronikání na zahraniční trhy. Je totiž nezbytné nejen dát k dispozici funkční právní normy a vynucovat je, je nutno podpořit autory, vynálezce, zlepšovatele a výzkumné pracovníky v tom, aby intenzivně pečovali o proměnu svého duševní vlastnictví v chráněné duševní vlastnictví, uměli ho „prodat“ a zamezit jeho eventuálnímu využití někým, kdo se o něj nezasloužil a nevynaložil na něj žádné náklady. Tato oblast je státní správou v ČR opomíjena.

Oblast práv k duševnímu vlastnictví a to, co s nimi bezprostředně souvisí, skýtá podle mého názoru řadu možností, jak dále zefektivnit podporu především malých a středních podniků. Inspiraci je možno čerpat ze zahraničních zkušeností a zapojením se do práce mezinárodních organizací, které se problému věnují.

Jednou z těchto organizací je Evropská hospodářská komise OSN, která v loňském roce zřídila v rámci Výboru pro ekonomickou spolupráci a integraci tým expertů na práva k duševnímu vlastnictví a na konci července tohoto roku svolala dvoudenní mezinárodní konferenci k problematice přeměny výsledků vývoje a výzkumu v nehmotná ekonomická aktiva. Na pozvání EHK jsem tuto konferenci řídila, takže jsem měla možnost (i povinnost) velmi pozorně vyslechnout příspěvky k tématu. Nejzajímavější část byla zaměřena právě na to, jaké pobídky mohou vlády nabídnout malým a středním podnikům, aby měly zájem chránit své duševní vlastnictví a využívat ho na trzích.

Je celkem jasné, že podniky malého rozsahu nedisponují personální kapacitou, kterou by mohly věnovat relativně velmi složitému problému ochrany patentů, průmyslových vzorů, autorských práv, ochranných známek. Zároveň jim také chybí finanční zdroje na to, aby tuto problematiku mohly svěřit odborníkům z patentových kanceláří. Potom může docházet k případům užití duševního vlastnictví neoprávněnými subjekty, aniž by bylo možno pokládat takové užití za porušení práva, neboť nedošlo k jeho registraci a tím právní ochraně. Problémem se to stává zejména při úspěšné expanzi na zahraniční trhy, kdy vlastníci vynálezu nebo ochranné známky ani netuší, že si je musí právně chránit v zásadě v každém státě zvlášť. Takové případy jsou známy i z  praxe českých podniků.

Právě v této oblasti je značný a u nás zatím nevyužití prostor pro státní správu, zejména pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které poskytuje podporu malým a středním podnikům v rámci nejrůznějších programů. Žádný z nich však nijak nereflektuje problém, jak chránit práva k duševnímu vlastnictví a jak jich efektivně využívat. Pokud jsem programy dobře prostudovala, pouze program Design odkazuje na ochranu autorského díla podle platného autorského zákona, avšak pouze jako na jednu z povinností vlastníka designu (v této souvislosti mě napadá, že pro ochranu designu by byl spíše relevantní zákon č. 207/2000 Sb., na ochranu průmyslových vzorů, avšak tento problém není předmětem mého textu). Relativně nejvíce prostoru pro podporu v oblasti práv k duševnímu vlastnictví otvírá program Tandem, který však není specificky zaměřen jen na malé a střední podniky. Stát by měl malým a středním podnikům poskytovat „osvětu“, ovšem tak, aby bylo v jejich možnostech ji vstřebat a nebyla pro ně spíše zátěží. Tedy poskytnout pouze nejzákladnější informace, které mohou být rozhodující z hlediska ochrany (např. vynález nesmí být před přihlášením k patentu zveřejněn) nebo z komerčního hlediska (např. nejlevnější možnost ochrany značky v zahraničí). Další podpora státu by mohla nastoupit tehdy, kdy malý a střední podnik zvažuje ochranu duševního vlastnictví a poplatky za ni se stávají překážkou – pokud by se příspěvek na pokrytí takovýchto nákladů vešel do tzv. podpor malého rozsahu, které vyhovují mezinárodním závazkům a normám Evropských společenství.

Bylo by možno najít celou řadu dalších způsobů, jak podpořit podnikáni přes využití práv k duševnímu vlastnictví a některé z nich byly na uvedené konferenci zmíněny. Zazněly na ní názory jak ze strany vlád, nevládních organizací i podnikatelů. Je jen škoda, že se konference nezúčastnil zástupce MPO. Kromě načerpání inspirace by byl mohl také reagovat na opakované výtky vůči vládě ČR, které padly v souvislosti s rozšířeným prodejem nelegálních kopií DVD a CD na hranicích s Německem a Rakouskem. ČR tak byla kromě Ruské federace jedinou zemí, která byla zmíněna jako problematická s tím, že česká vláda nepovažuje zneužívání práv za problém, kterým by se měla zabývat. Uvést tyto výtky na pravou míru by bylo bývalo vhodné i proto, že právě z důvodu rozmáhajícího se zneužívání práv k duševnímu vlastnictví bude v ČR na podzim tohoto roku důkladně prověřována úroveň ochrany amerických práv k duševnímu vlastnictví. MPO sice na svých stránkách uvádí, že ČR nebyla zařazena v roce 2007 na americký seznam zemí, porušujících práva k duševnímu vlastnictví (známý jako Watch List) a krátce se zmiňuje o podzimní prověrce, avšak jedná se o syndrom poloplné-poloprázdné sklenice. Chybí totiž vysvětlení, že zařazení země k prověrce nazývané out-of-cycle review je velmi významným signálem o nedostatcích v ochraně a vynucení práv k duševnímu vlastnictví. Domnívám se, že v případě ČR nahrazuje i zařazení na seznam zemí, porušujících práva k duševnímu vlastnictví, neboť k  zařazení nedošlo z důvodu politických zájmů USA v ČR. Je otázkou, jak se s prověrkou v září ČR vypořádá a zda bude moci dokázat, že práva k duševnímu vlastnictví jsou pro vládu důležitá. Předchozí pochybnosti vznáším zejména proto, že prověrkou by se podle zkušeností minulých období měla zabývat Meziresortní komise ministra průmyslu a obchodu pro potírání nelegálního jednání proti právům k duševnímu vlastnictví, z jejíž činnosti jsou ovšem k dispozici na stránkách MPO zápisy naposledy z listopadu 2005.

Práva k duševnímu vlastnictví jsou rozhodně fenoménem, kterému je věnována celosvětově vzrůstající pozornost. Nejde jen o „utužení“ jejich ochrany, ale především o citlivé nastavení rovnováhy mezi ochranou, vynucením, komerčním a volným využíváním tak, aby byl zajištěn co největší přínos pro společnost. Zároveň jde o jejich využití jako prostředku rozšiřujícího se pronikání na zahraniční trhy a vytvářejícího globální i národní podnikatelské prostředí. Česká republika a její vládní orgány by v tomto neměly zůstat pozadu.

                 
Obsah vydání       10. 8. 2007
11. 8. 2007 Kanada postaví v Arktidě dvě vojenské základny
10. 8. 2007 Rusko vyslalo své bombardéry k americké tichomořské základně
11. 8. 2007 Američané mají málo vojáků, generál chce všeobecnou brannou povinnost
10. 8. 2007 Američané zabíjejí v Afghánistánu civilisty
11. 8. 2007 Michael  Marčák
10. 8. 2007 Britský meteorologický úřad předpovídá nejprve klid, pak rekordní teploty
10. 8. 2007 Americká krize s hypotékami destabilizovala světové finanční trhy
10. 8. 2007 Spolupráce Číny, Kanady a Íránu aneb jak se dělá politika
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
10. 8. 2007 Tvrdá pravda a evidentní skutečnosti Fidel Castro Ruz
10. 8. 2007 Český rozhlas bojkotoval práci vyšetřovatelů v kauze Kubice - "po zralé úvaze" Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Zveřejnění Kubiceho zprávy poslancem Severou: úmysl, či nedbalost? Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Města změny - jak se britská města připravují na ropný zlom Jindřich  Kalous
10. 8. 2007 Privatizace ČEZu - rozumíte tomu někdo? Vladimír  Mikuša
12. 8. 2007 Michael  Marčák
10. 8. 2007 Letní konverze tlumočnice v milenku, milenky v partnerku a partnerky za týden v manželku Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Nezcizoložíš Jan  Potměšil
11. 8. 2007 Protest!
10. 8. 2007 Prinútili sme politikov hovoriť Radovan  Geist
10. 8. 2007 Velmi podivný předobraz současných ekonomických reforem Vladislav  Černík
10. 8. 2007 Radio Wave má dvojnásobek posluchačů, než celý Region Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Cestování časem by mělo být možné...
10. 8. 2007 Na bavorsko-české hranici byla otevřena výstava o koncentračním táboře Flossenbürg Richard  Seemann
10. 8. 2007 Pampelišky Ivan  Wernisch
10. 8. 2007 Mateřství a vzdělání, aneb Proč se toleruje, že mužům chybí odpovědnost? Uwe  Ladwig
10. 8. 2007 Lékaři spolu s pacienty bojují s nemocí Petr  Wagner
9. 8. 2007 Lékaři kontra pacienti Věra  Říhová
10. 8. 2007 Fanouškovský překlad Harryho Pottera HP 7 CZ podlehl právníkům Štěpán  Kotrba
10. 8. 2007 Afghánistán: Aktivity Mezinárodního výboru Červeného kříže od ledna do června 2007
10. 8. 2007 Jak je to vlastně se "skupinou obyvatelstva"? Ondřej  Ivanek
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům
9. 8. 2007 Američané odhalili autora Bagdádského deníku - prý psal lži
9. 8. 2007 Vymřel: Delfín, kterého zlikvidovali lidé
8. 8. 2007 Má smysl XBR radar bez antiraket? Stanislav  Kaucký

Globalizace RSS 2.0      Historie >
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
17. 1. 2007 Rusko a globalizace Georgij  Veljaminov
16. 1. 2007 Vějička evropské lidskoprávní politiky a vějička boje proti terorismu Štěpán  Kotrba
12. 12. 2006 Paradigma o civilizaci jako velkém rozcestí Josef  Skála
6. 12. 2006 Základem světové bezpečnosti nemohou být jaderné ponorky ani střely Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
22. 11. 2006 Veselé globálne Vianoce Radovan  Geist
14. 11. 2006 Nastává smrt demokracie? Michal  Černík
2. 11. 2006 Svět 2050: Padesátiletí čtvrté světové války Miloš  Balabán, Antonín Rašek

Budoucnost NATO a OSN RSS 2.0      Historie >
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
18. 6. 2007 Čekání na velkou změnu Oskar  Krejčí
6. 6. 2007 Hledání podpory i strategie Oskar  Krejčí
16. 5. 2007 Předehra k „Velké ruské hře“ F. William Engdahl
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
9. 5. 2007 Prečo sa Európa nemôže spoliehať na NATO Eduard  Chmelár
24. 2. 2007 Putin: "Systém vztahů, to je jako matematika - nemá osobnostní rozměr" Vladimír Vladimirovič Putin
24. 2. 2007 Keller: "Spojené státy se od roku 2002 oficiálně řídí doktrínou, která připouští rozpoutání preventivních válek. Nezříkají se použití jaderných zbraní jako první." Jan  Keller
7. 2. 2007 Základna se bude řešit mezi USA a Ruskem, v NATO i v Moskvě   
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich
30. 1. 2007 Spojenci, přátelé, ústavy, smlouvy, rakety, radary Egon T. Lánský
30. 1. 2007 Občanská debata o míru a válce není seminář z matematiky pro první třídu Štěpán  Kotrba
25. 1. 2007 Islám jako ideologická zbraň v rukou Západu Daniel  Veselý
20. 1. 2007 Začalo další kolo závodů ve zbrojení Štěpán  Kotrba

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
10. 8. 2007 Jak důležitá je pro ČR ochrana práv k duševnímu vlastnictví? Ludmila  Štěrbová
6. 8. 2007 Zjednodušená víza do USA - kdo o ně stojí? Štěpán  Kotrba
27. 7. 2007 Válka mezi USA a Evropou začala Štěpán  Kotrba
14. 11. 2006 Nastává smrt demokracie? Michal  Černík
25. 7. 2006 Po pěti letech, rozhovory o světovém obchodu těsně před zhroucením   
29. 6. 2006 WTO: Léto 2006 ve Světové obchodní organizaci Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků   
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová