14. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2006

WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky?

Odpověď, která je nasnadě na položenou otázku, je: "nic".

A to při použití jen velmi mírně pesimistického pohledu na současná jednání ve WTO a na pokrok, kterého v nich bylo doposud dosaženo. Ovšem toto "nic" má své příčiny, které spočívají jak v pozicích členů Světové obchodní organizace, tak i v kombinaci řady technických prvků ovlivňujících protichůdně jednání.

Liberalizace s průmyslovými výrobky by měla zajistit především pokles celních sazeb v rozvojových zemích, především v takových ekonomikách, jako jsou Brazílie a Indie, a zajistit zároveň větší míru předvídatelnosti těchto trhů prostřednictvím závazných nepřekročitelných limitů cel. Právě nejistota ohledně jejich možného pohybu je kromě vysokých tarifů největším problémem při vstupu na trhy rozvojových zemí. Výše celé řady cel není totiž mnohostranným smluvním závazkem.

Při porovnání čtyř nejvýznamnějších rozvojových zemí je však zřejmé, že i mezi nimi existují značné rozdíly. Zatímco Brazílie, Čína a Jižní Afrika již zavázaly téměř všechny své celní tarify, Indie jich zavázala pouze tři čtvrtiny, a zatímco v Číně je průměrné vázané celní zatížení dovozu průmyslových výrobků 9,0% a v Jižní Africe 18,1%, tak v Brazílii dosahuje 29,5% a v Indii dokonce 34,2%. Ani vázaná cla však někdy nepředstavují pro exportéry významný stabilizační prvek z důvodu rozdílu mezi jejich výší a skutečně vybíranými cly, která se mohou pohybovat od nuly až do limitu plynoucího ze závazku. Např. Indie ve skutečnosti uvalila v roce 2005 na dovoz průmyslových výrobků v průměru clo pouze 15,5% , Brazílie 10,5%, Jižní Afrika 11,6% a Čína 8,8%. (Naproti tomu se ve vyspělých zemích výše vázaných a aplikovaných cel v zásadě neliší a činí v průměru u průmyslových výrobků pouze 3,8 %.)

Vyspělé státy mají zájem na otevření trhů rozvojových zemí pro průmyslové výrobky také z důvodu jejich potenciálu pojmout velký objem vývozu, který je daný jednak počtem obyvatel a jednak ekonomickým rozvojem doprovázeným zvyšující se kupní silou obyvatelstva. Právě tyto země však zcela zjevně nehodlají upustit od ochrany svých trhů a svého průmyslu. Argumentují jednak tím, že vysoká ochrana je prostředkem, který v minulosti umožnil rozvoj ekonomik vyspělých států a jednak tím, že současné kolo jednání WTO má sloužit ke snížení globálních obchodních nevyvážeností ve prospěch rozvojových zemí. A odstranění rozdílů pro tyto země spočívá především v odstranění podpory zemědělské výroby ve vyspělých zemích a v umožnění přístupu na jejich trhy.

Uvedené zájmy vyspělých a rozvojových zemí jsou dále konkretizovány a komplikovány v jednáních o jednotlivých aspektech liberalizace. Základem je samozřejmě vzorec, podle kterého by mělo být každé clo sníženo. Ministři obchodu členských zemí WTO na konferenci v Hongkongu se na podobě vzorce dohodli (říká se mu švýcarská formule, podle toho, že byla navržena Švýcarskem v tokijském kole jednání v období 1973 -- 1979). Otevřeno zůstalo ovšem to základní, a to výše koeficientu, který určí konečnou míru snížení celních sazeb (nižší koeficient znamená vyšší míru snížení). Návrhy na výši koeficientu se prozatím pohybují od 5 do 10 pro liberalizaci ve vyspělých zemích, od 20 do 30 pro liberalizaci v rozvojových zemích. Rozdílnou výší koeficientu pro vyspělé a rozvojové země by měl být zohledněn tzv. rozvojový prvek celého kola jednání.

K problémům koeficientů přistupuje i otázka, jaké výchozí sazby budou do vzorce dosazeny. Jak již bylo uvedeno, existují cla se závazkem jejich horního limitu, tzv. vázaná, a cla skutečně aplikovaná. U položek, kde se výše cla nestala závazkem, existují jen cla skutečně vybíraná, která se mohou bez omezení měnit. Pokud by do vzorce byla dosazena skutečně aplikovaná cla, jediným závažným problémem by bylo stanovení základního referenčního období. Došlo by tak ke skutečnému otevření trhů. Právě tento aspekt však není v souladu se zájmy rozvojových zemí, které prosadily, že výchozím tarifem pro snížení budou cla vázaná. Cla, která nejsou vázaná, budou pro výpočet snížení nelineárně zvýšena o určitou konstantu, jejíž výše však doposud není jasná (v terminologii WTO se tomuto postupu říká mark-up). Výše popsaná problematika je označována jako modality a jednání o ní by mělo být uzavřeno podle deklarace z konference v Hongkongu do 30. dubna.

Z hlediska technického přístupu k modalitám musí všichni členové dokončit co nejdříve přepočet všech tarifních překážek na hodnotové ekvivalenty, aby bylo možno vzorec vůbec použít. V současné době se tato etapa již chýlí k závěru, i když podle původních předpokladů měla být ukončena ke konci března. Bylo také vyjasněno, že základem snižování sazeb bude harmonizovaný celní sazebník roku 1996, neboť novější údaje nejsou doposud kompletní. Bude se přitom vycházet ze statistik roku 1999.

Zdálo by se tedy, že členům WTO stačí již vyřešit jen několik maličkostí ohledně švýcarské formule, tj. dohodnout se na koeficientu, respektive dvou koeficientech rozdílně pro vyspělé a pro rozvojové země, a na konstantě pro navýšení aplikovaných cel. Realita je trochu složitější. Liberalizace průmyslovými výrobky nebude existovat (a nikdy neexistovala) jako plošný fenomén. V okamžiku, kdy bude vyhlídka na sjednání všech prvků vzorce, vystoupí ještě ostřeji do popředí nutnost sjednat všechna další omezení, jako jsou nejrůznější výjimečné postupy pro citlivé výrobky, pro malé a zranitelné ekonomiky, pro nově přistoupivší země, pro nejméně rozvinuté země, zamezení eroze preferencí, odstranění netarifních překážek, délka implementačního období a v neposlední řadě také postup pro liberalizaci některých vybraných sektorů.

Z obecně sjednané liberalizace obchodu s průmyslovými výrobky ze strany rozvojových zemí budou vyloučeny některé položky, označené za citlivé. Přesto i u těchto položek, kterých by mělo být pouze omezeně (navrhováno do 10% celkového množství) by mělo dojít k určitému snížení celních sazeb. Prozatím je dohodnuto, že by toto snížení mělo být alespoň v poloviční výši než která by se aplikovala při použití obecného vzorce. Vyspělé země mají prioritní zájem na tom, aby liberalizace obchodu s citlivými výrobky byla maximálně transparentní tak, aby byla zajištěna co nejvyšší míra jistoty exportérů při vývozu těchto výrobků.

Z liberalizace podle sjednaného vzorce by měly být vyňaty malé a zranitelné ekonomiky a členové, kteří mají vesměs všechny své tarify průmyslových výrobků nevázané. Při použití příliš malé konstanty pro navýšení výchozích tarifů na mark-up by efektivní snížení jejich celní ochrany totiž bylo příliš vysoké. Je však snahou, aby tyto země dospěly k co nejvyššímu procentu položek, pro které svá cla určí jako závazek, což by bylo předpokladem pro jejich liberalizaci v dalším období.

Zvláštní kategorii výjimky tvoří nejméně rozvinuté země. Kromě vynětí z liberalizace tarifů pro ně byl dohodnut tzv. bezcelní a bezkvótový přístup na trhy vyspělých zemí. Jedná se o tom, že by tento přístup měly poskytnout také rozvojové země. Svou ochotu k tomu vyjádřila již například Brazílie. Nejméně rozvinuté země v současném období požadují, aby uvedený přístup byl notifikován jako závazek vyspělých států společně s jejich listinou závazků, což např. v USA je z hlediska legislativních procedur neuskutečnitelné.

S uvedenými kategoriemi členů se prolíná skupina nově přistoupivších členů. Tito členové dospěli k značně rozsáhlé liberalizaci v důsledku jednání o přístupu do WTO a další snížení ochrany by pro jejich ekonomiky již bylo neúnosné, proto by jim měly být poskytnuty některé "úlevy". Problémem však je, že mezi tyto členy patří také Čína, která požaduje takové výjimky, které jsou nepřijatelné pro země, které si slibují další proniknutí na její trh. Čína požaduje např. možnost nižšího snížení tarifů než který vyplyne ze vzorce a prodloužené implementační období.

Zcela specifický problém, jehož řešení je složité, je tzv. eroze preferencí. Rozvojové země, kterým jsou při vstupu na trhy vyspělých států poskytovány jednostranné výhody většinou na úrovni nulového cla, mají obavu z odstranění nebo podstatného snížení této své konkurenční výhody, neboť jejich konkurenti budou na tyto trhy vyvážet za výhodnějších než současných podmínek. Vyspělé státy sice uznávají, že liberalizace obchodu bude v těchto případech nespravedlivá, avšak prozatím není jasné, jak by se problém mohl vyřešit. Jednou z možností je poskytnutí dodatečné pomoci (v zatím nespecifikované formě), druhou je zpomalení liberalizace přístupu na trh vyspělých států u položek, které jsou erozí preferencí nejvíce ohroženy. Delší implementační období pro liberalizaci ve vyspělých státech, byť jen u některých položek, se však zdá být z hlediska mnohostranného obchodního systému poněkud zvláštním postupem. Rozvojové země, jako je Peru, Ekvádor, Argentina, Bolívie, Kolumbie a Nikaragua ho však podporují.

Přístup na trh některých členů je kromě vysokých cel omezován také netarifními překážkami včetně exportních cel. O jejich odstranění se bude jednat zřejmě velmi obtížně, neboť rozvojové země argumentují nutností těchto překážek pro ochranu a rozvoj domácího zpracovatelského průmyslu založeného na surovinách. Prozatím je sestavován seznam členů, kteří netarifní překážky uplatňují.

Kromě plošné liberalizace se všemi uvedenými výjimkami členové také jednají o liberalizaci obchodu uvnitř některých sektorů. Tato jednání nemusí nutně zahrnout všechny členy. Nyní probíhá diskuse o tom, kterých sektorů se budou jednání týkat. Liberalizace v rámci sektorů bude vyšší než obecná. Návrhy prozatím zahrnují např. automobily sektor, bižuterii, keramiku a sklo, ruční nářadí, elektroniku, léčiva, textil.

Diskuse o jednotlivých oblastech liberalizace pokračují v Ženevě velmi pomalu. I když do konce dubna zbývají více než dva týdny, nezdá se reálné, že by členové dospěli k dohodě o všech nutných prvcích jednání, které se vzájemně podmiňují. Jednání se nepohnula příliš vpřed ani po praktických simulacích liberalizace ve vybraných zemích, které byly provedeny s příklady různých koeficientů, ani po setkání nejvyšších obchodních představitelů nejvýznamnějších členů WTO v Londýně začátkem tohoto roku, ani po jejich schůzkách při různých dalších příležitostech. Jestliže vezmeme v úvahu všechny části jednání o liberalizaci obchodu průmyslovými výrobky a současný pokrok, nezbývá než se domnívat, že 30. duben zůstane opět jedním z mnoha nesplněných termínů Světové obchodní organizace, alespoň v oblasti obchodu s průmyslovými výrobky.

Autorka je spolupracovnicí Katedry mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze

                 
Obsah vydání       14. 4. 2006
16. 4. 2006 Předvolební...
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
17. 4. 2006 Palestinský sebevražedný atentát usmrtil šest osob
16. 4. 2006 Královna v osmdesáti -- protilátka proti naší hlouposti, posedlé mládím
17. 4. 2006 Dá se žít z 880 Kč měsíčně?
15. 4. 2006 Britská vojska se účastnila simulované invaze do Íránu
15. 4. 2006 Rumsfeld se "telefonicky podílel na týrání v zálivu Guantánamo"
15. 4. 2006 Smrt, hladomor, sucho -- to je cena třístupňového globálního oteplení
15. 4. 2006 Jak vy osobně můžete něco udělat proti globálnímu oteplování
14. 4. 2006 Britský vojenský lékař odsouzen do vězení
14. 4. 2006 Američtí generálové požadují, aby Rumsfeld odstoupil
14. 4. 2006 Papež odsoudí genetiky, "kteří si hrají na Pánaboha"
17. 4. 2006 Zemřel bývalý diplomat Rudolf Slánský
14. 4. 2006 Monoteismus není totalitní Pavel  Urban
15. 4. 2006 Nejsem zamindrákovaný levičák
14. 4. 2006 Vrchní soud potvrdil osm let vězení pro Karla Srbu Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Latinská Amerika -- noční můra Condoleezzy Rice Ludvík  Šulda
14. 4. 2006 Tragická Lincolnova smrt
14. 4. 2006 Jaderné humanitární bombardování? Karel  Dolejší
14. 4. 2006 Den zrady... Ladislav  Žák
14. 4. 2006 ■ ■ ■ Ivan  Blatný
14. 4. 2006 Vzestup kapitalismu pohromy Naomi  Klein
14. 4. 2006 Porno se lvem a orlicí Filip  Rožánek
14. 4. 2006 Kdo má židli, bydlí František  Beneš
14. 4. 2006 Co si myslí politikové o bankovních poplatcích?
14. 4. 2006 Zelení se zelení Jan Bohuslav Akláb
14. 4. 2006 Londýnská policie zatkla bývalého vládního poradce
14. 4. 2006 Kriminalizovat výroky v demokratickém státě nelze Jan  Čulík
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
14. 4. 2006 Pravo-levé zmatení jazyka Vladimíra Al-Maliki Levá
14. 4. 2006 "One on One" s Janem Čulíkem
14. 4. 2006 RRTV jednala o televizním "hlasování" esemeskami
14. 4. 2006 Jakou řečí k nám mluví Bůh? Jan  Paul
14. 4. 2006 Krize německého zdravotnictví se prohlubuje Richard  Seemann
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
14. 4. 2006 Média a virtuální realita Rudolf  Převrátil
14. 4. 2006 Modrá šance pro ČR
14. 4. 2006 Mozek a učení František  Augusta
14. 4. 2006 4. evropské sociální fórum se bude ve dnech 3.- 7.května 2006 konat v Athénách
13. 4. 2006 Írán není extremistickou zemí, nenuťme ho k extremismu!
13. 4. 2006 Automobil jako hořící klec Pavel  Pečínka
13. 4. 2006 Osud letu United 93...
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
13. 4. 2006 Půlkulaté narozeniny souboru Krepsko Lukáš  Nozar
14. 4. 2006 Vít vedoucím marketingu Microsoftu?
18. 4. 2006 Islam a Biblia: Vznešený Boh povedal Štefan  Šrobár
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků   
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša

Nikaragua a Daniel Ortega RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
2. 1. 2006 Co s dluhem rozvojových zemí? Miloš  Kaláb
18. 2. 2005 Realita sweatshopů v Nikaragui   
23. 9. 2004 Biznis teroru   
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít
25. 10. 2001 Pohled z Indie: Americká válka je brutalita namazaná burákovým máslem Arundhati  Roy

Ekvádor a Rafael Correa RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2006 WTO: Co přinese konec dubna v liberalizaci obchodu s průmyslovými výrobky? Ludmila  Štěrbová
13. 4. 2006 Latinská Amerika: Tok peněz od emigrantů živí domácí ekonomiku Michal  Giboda
17. 3. 2005 Výzva intelektuálů na podporu Kuby   
29. 11. 2004 Chile con carne   
15. 9. 2003 Zrušiť dotácie poľnohospodárstvu? Nie je to také jednoduché...   
28. 8. 2003 Latinská Amerika, Kuba a demokracie   
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila