17. 4. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Přechod Rudého moře
16. 4. 2003

Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?

s využitím internetových pramenů a archivu autora

V biblické době byl pesach první ze tří poutních slavností, konaných u příležitosti žní. Jiné označení, užívané pro slavnost, Chag HaMacot a pouť, spojená se zabíjením obětního zvířete ještě v nomádské době, ukazují na to, že oběť prvotin ze stáda byla spojována s obětí obilí v pozdější době usedlosti v jeden slavnostní rituál. Okolnost, že chléb je požíván nekvašený, by pak mohla souviset s tím, že obilní prvotiny byly obětovány bezprostředně v návaznosti na žně, takže ke zhotovení kvašeného těsta nezbýval čas. Protože usedlý způsob života a zemědělství předpokládají držení půdy, a získání půdy je v židovské tradici spojeno s koncem egyptského otroctví, byla obětní slavnost přeměněna ve slavnost osvobození.

Pesach se nazývá osm dní (v diaspoře, ale sedm dní v Erec Jisra'el) trvající židovský "svátek přejití", který odpovídá křesťanským velikonočním svátkům; dodnes se v židovství slaví na památku vysvobození z Egypta a přechod rozestoupivšího se Rudého moře. Název Pesach (překročení) připomíná i to, že Bůh obešel, minul, "překročil" domovy Izraelitů, které byly označeny krví baránka, kduž zahubil egyptské prvorozené poslední z deseti egyptských ran (Ex. 12:23.27). Nekvašené chleby, které se požívají v týdnu pesach, macesy, symbolizují chvat při útěku z Egypta.

V dávných dobách podstatnou část Evropy obývaly keltské kmeny. Připomeňme si tedy i to, jak jaro oslavovali Keltové. Jejich hlavní svátek byl o pár měsíců dříve - o zimním slunovratu. Když vypuklo jaro, slavili svátek nazývaný beltine, který připadal na den 1. května (tedy o trochu později než dnešní Velikonoce). V tento den se dobytek vyváděl z chléva a hnal se poprvé na pastviny. V předvečer se konaly oslavy, které znala celá Evropa ještě ve středověku.

Zaháněla se zima, čas mrtvých, vítalo se slunce, teplo a život.

V některých zemích se obdoba takových oslav dochovala dodnes. Právě tento svátek nazývá Goethe "Valpuržinou nocí", a dokonce i u nás patří tato noc výlučně čarodějnicím a strašidlům.

Antický svět nebyl na rozdíl od světa Keltů do té míry řízen přírodními cykly, spíše božstvy a mytologií. Ovšem staří Řekové i Římané slavili rádi a poměrně často. Většina jejich svátků měla souvislost s některým z nesčetných bohů. Řekové nevítali jaro jako takové, ale na jaře slavili dva velké svátky. Nejprve na přelomu února a března to byly třídenní slavnosti anthersterií (v měsíci květů anthesterionu), kdy se konaly především závody v pití. O měsíc později pak přicházel druhý největší svátek (po panathénajích) na počest boha Dionýsa. Jedlo se, pilo se, hrály se tragédie.

Když se rodilo křesťanství, přejalo z židovského kalendáře i mnohé svátky, mezi jinými také pesach. Ovšem nikoli beze změny. K tomuto svátku se přidalo i vzpomínání na život Ježíše Nazaretského. Zrodily se nové rituály: období půstu, Květná neděle, Velký pátek na připomínku ukřižování, a konečně oslava zmrtvýchvstání: Bílá sobota a veselá Velikonoční neděle. Toto pojetí se šířilo Evropou a spojovalo se s již tradičními pohanskými rituály. Zrodily se Velikonoce, tak jak je známe dnes.

Pesach (odtud i latinské označení pascha) se jinak také nazývá chag ha-macot (svátek nekvašených chlebů). Z prastarého zemědělského svátku, který připomíná další název pro Pesach - chag ha-aviv (svátek jara), se postupem doby stal svátek připomínající vyvedení z Egypta. To, že se tyto dva aspekty svátku spojily, neznamená, že by se navzájem rušily, ale naopak se velmi dobře doplňují a navzájem se vysvětlují.

Král Farao - dětská MIDI

Ke stěžejní skutečnosti vysvobození z Egypta se připojují i jiné skutečnosti z dějin spásy. (Noční hymnus palestinského targumu k Ex. 12, 42 (Codex Neofyti 1) vypovídá, že v noci Pesachu jsou obsaženy čtyři noci spásy: noc stvoření; noc, kdy se Bůh zjevil Abrahamovi a on byl ochoten obětovat svého syna Izáka; noc vysvobození z Egypta; noc, ve které přijde Mesiáš.) Vzpomínka na vysvobození z Egypta budila u Židů naději na budoucí vysvobození a život ve společné zemi.

Jedno ráno - dětská MIDI

Osmidenní svátek začíná patnáctého dne měsíce nisanu.

Prvé a poslední dny jsou svátky (jom tov), čtyři dny mezi nimi jsou polosvátky (chol ha-moed), během kterých je dovoleno vykonávat domácí práce.

Hlavní náplní tohoto svátku je znovuprožívání toho, jak Bůh vyvedl svůj lid z Egypta. Židé si navzájem připomínají: Ano, jsme to my, které Bůh vyvádí z otroctví a zachraňuje před nepřáteli. Aktualizace události exodu je v rituálu Mišny vyjádřena takto: "V každé době je povinností vidět sebe sama jako toho, kdo vyšel z Egypta" (mPes 10, 5b)

Při této slavnostní večeři si Židé připomínají dávný exodus z Egypta a modlí se za brzké vykoupení. Každý se má při sederové večeři cítit, jako by sám opouštěl Egypt. V Hagadě se mluví o praotcích Abrahamovi, Jicchakovi a Jakobovi, všichni jsou se svým národem v dobách exilu a poroby. Židy neopustí ani při deseti Božích ranách, kterými byl potrestán faraón, odejdou s nimi z Egypta a překročí Rudé moře. Stanou se svědky jeho zázračného rozdělení a zničení celého egyptského vojska.

Avadim haYinu MIDI MIDI

Před pesachem je potřeba odstranit z domovů všechen chamec ("kvašené"), tj. kynuté těsto, dále například zkvašené jídlo, pivo, whisky nebo jakékoli substance, které je zakázáno používat na pesach.

Halachický příkaz prohledat a očistit dům od kvašeného je paralelou s potřebou očisty vlastního nitra. Chamec se nesmí konzumovat, ani vlastnit.

Ha lachma Anja MIDI

Když jsou podle předpisů vyčištěny všechny místnosti, musí pán domu zkontrolovat v předvečer erev Pesach všechny kouty místnosti. Tento obřad (nazýva se bdikat chamec) se vykonává po soumraku při světle svíčky. Před prohlídkou se umyjí ruce a přednese se požehnání. Mimo místnosti třeba prohledat i kapsy oděvů. Hledání chamecu se nesmí prerušit a je zakázáno se i rozptyľovat jakoukoliv zábavou. Všechen chamec, který se do svátku nestihl zkonzumovat, se daruje, prodá anebo zničí - na erev Pesach do oběda se spálí. Chamec, kterého se nebylo celkem možné zbavit, bylo možné prodat na základě právní smlouvy ne-židovi.

Žid podepsal smlouvu, zplnomocňující rabína nebo soud bejt din, aby v jeho jméně chamec prodali. Zplnomocněnec rabína dál uzavřel smluvu s ne-židem, který od komunity odkoupil všechno kvašené a složil u prodávajícího minimální částku. Patřilo k dohodě, že smlouva ztrácí platnost, když se kupující nevrátí s celým nedoplatkem do jedné hodiny po ukončení pesachu. Prodej se tak neuskutečnil, kupujíci dostal za námahu náhradu a prodávající měl též záruku zákona. Při podpisování smlouvy o převodu bylo zvykem nechat odměnu rabínovi a případně věnovat dobročinný dar.

V'hi She'amda - chassidská lidová MIDI

V predvečer svátku se vyčistí všechny kovové předměty a košerují se v kotli na cihlové peci na dvoře nebo na ohništi. Na přípravu pesachových jídel se mohou použít pouze nádoby, které se dají vyhřát až do červena, například varné plotny. Většina rodin má pesachové nádobí, které nikdy nepřišlo do kontaktu s kvašeným. V některých domácnostech se kupuje nové nádobí a servis, který se potom prodá. Na erev Pesach hospodyně zabalínádobí používané během roku a vybere pesachové. Na erev Pesach se už nesmí jíst chamec, ale ještě se nesmí jíst maca, aby při slavnostním sederu měla "přitažlivost novoty". Proto sa jedí brambory, vajíčka. Mužští prvorození (starší věku bar micva - 13 let) drží půst, aby vyjádřili vděčnost za vysvobození.

V synagoze probíhá kupodivu velmi stručná liturgie, zato doma následuje bohatá oslava, plná fantazie. První dva dny Pesachu (v Erec Jisra'el pouze první den) bývá slavnostní večeře - pesachový seder.

Na slavnostně prostřeném stole nesmí chybět tři macesy, položené na sebe, navzájem oddělené přikrývkou. Někdy se umístňují na stojan se třemi poschodími, zhotovený speciálně pro tuto příležitost, a někde zase do trojdílné textilní tašky či pouzdra. Vrchní je Kohen, prostřední Lévi a spodní Isra'el. Každé jídlo má svoje místo i svůj význam. Na symbolická jídla slouží speciální talíř - keara, který má zvláštní prohlubně nebo misky opatřené odpovídajícími rytinami a nápisy, do ktorých se vkládají pokrmy, které předpisuje rituál. Složitější mísy obsahují zároveň tři přihrádky, do kterých jsou uložené ony tři obřadní macy.

Micvot, které plníme při sederu:

 • Jíst macu
 • Vyprávět příběh o vyvedení z Egypta
 • Vypít čtyři poháry vína
 • Jíst maror
 • Říci halel - oslavu a dík Bohu

Ani Maamim (Maimonides - 12 principů) MIDI

Rabínská tradice ustanovuje těchto čtrnáct podstatných částí sederu:

 1. Kadeš ("posvěcení")
  je počátkem pesachové slavnosti, který tvoří beracha, kiduš pronesená nad prvním pohárem vína, které se vypije na konci modlitby. V ní se prohlásí tento večer za sváteční. Požehnání odděluje příchod času svobody, odděleného od času útlaku a otroctví.

  Kadeš MIDI

  Text požehnání zní:

  "Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž tvoří plod révy.

  Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, Králi světa, jenž nás vyvolil a vyvýšil mezi všemi národy a vyzdvihl nás nad všechny jazyky a jenž nás posvětil svými příkazy. Ve své lásce jsi nám dal, Hospodine, Bože náš, svátky radosti a veselé sváteční chvíle, tento den svátku nekvašených chlebů, tento nádherný den posvátného shromáždění, svátek naší svobody, na památku odchodu z Egypta.

  Vpravdě jsi nás vyvolil a posvětil mezi všemi národy a ve své lásce jsi nám dal své svaté svátky pro radost a veselí. Požehnaný jsi, Hospodine, jenž posvěcuje Izrael a svátky."

 2. Ur'chac (rechac, "omytí")
  Omytí rukou, avšak bez obvyklého požehnání, protože ještě nenastal čas k vlastnímu jídlu. Ruce si myjeme stejně jako před jiným jídlem, s tím rozdílem, že neříkáme brachu.
 3. Karpas ("zelenina")
  Sní se kousek zeleniny namočený v octě či slané vodě jako připomínka trpkosti otroctví. Karpas je kořenová zelenina, např. kousek vařeného bramboru nebo syrové cibule, petržel, celer, nebo ředkvička, kterou namáčíme ve slané vodě, před jeho požitím pochopitelně říkáme brachu. Slovo karpas nám připomíná 600 000 zotročených židů v Egyptě, slaná voda jejich slzy.
 4. Jachac ("rozdělení")
  Ze tří nekvašených chlebů se prostřední rozlomí na dvě části; polovina se opět umístí doprostřed mezi zbývající macesy, druhá polovina se někde ukryje, například pod ubrus jako afikomen. Rozlomením si připomeneme zázrak rozdělení Rudého moře.
 5. Magid ("vyprávěč")
  Naplní se druhý pohár vína, ale než se vypije, vyprávěč vypráví příběh o vysvobození z Egypta - hagadu a pomocí úryvků z Bible, midrašických příběhů a dalšího vyprávění a zpěvů vysvětluje jeho průběh, smysl a aktuálnost. Je to nejcharakterističtější, nejdelší a nejdůležitější část pesachového sederu. Chudí jsou přizváni, aby s námi strávili sederový večer. Nalijeme druhý pohár vína a čekáme na dětské otázky, které jsou jednou z nejdůležitějších micvot, které na seder plníme. Nejsou-li u stolu děti, kladou si dospělí otázky navzájem. Po skončení první části hagady se vypije druhý pohár vína.
 6. Rochca ("omytí")
  Všichni přítomní si omyjí ruce, tentokrát s obvyklým požehnáním brachu, protože opravdu budou jíst slavnostní večeři. Poté je již možno začít jíst.
 7. Moci-maca ("požehnání macesu")
  Pronáší se obvyklé požehnání nad chlebem, tentokrát samozřejmě nekvašeným; pak se z něho kousek sní. Brachu Al achilat maca říkáme nad horní macou s polovinou prostřední.
 8. Maror ("hořká bylina")
  Řekneme brachu Al achilat maror. Sní se listy hořkých bylin, namočené do charosetu. Charoset je sladká směs z rozsekaných oříšků, jablek, skořice a vína - představuje hlínu, ze které museli Izraelité v zajetí vyrábět cihly. Poté, co jsme snědli první kus macy, jíme maror samotný, poté jíme maror společně s macesem, při korech, v Hilelově sendviči. Při sederu se používá jako maror očištěný a strouhaný křen, locika, hlávkový salát, řeřicha apod.. Použijeme-li jako maror salát, je lepší jíst jeho košťál, který bývá na rozdíl od listů hořký.

 9. Korech ("zavinutí", Hilelův sendvič)
  Sní se další část hořkých bylin, tentokráte s jedním macesem. Jí se jako sendvič, aby se připomněl zvyk, který držel význačný talmudický učenec rabi Hilel.
 10. Šulchan Orech ("hostina", doslova "prostřený stůl")
  Počátek svátěční večeře; začíná se předkrmem skládajícím se natvrdo vařeného vejce(Bejca -- připomínka oběti, která byla v předvečer Pesachu přinášena v chrámě) osoleného slanou vodou, abychom si připomněli zboření Chrámu a také sváteční oběť chagiga. Zro'a (kost z beránka) symbolizuje pesachového beránka. Pokračuje se dalšími zvláštními pokrmy, z nichž každý má vlastní symbolický význam.
 11. Cafun (Cofun, "skryté")
  Po hostině je nalezena (většinou dětmi) uschovaná polovina prostřední macy - afikomen ("zákusek"; toto slovo je pravděpodobně řeckého původu). Pojídá se na památku pesachového beránka, jenž se ve starověku obětoval a pojídal; pak se až do dalšího dne nesmí jíst nic. Připomínáme si tak pesachovou oběť, která se jedla na konci hostiny. Poté, co sníme afikomen, už kromě dalších dvou pohárů vína nic nejíme ani nepijeme.
 12. Barech ("požehnání")
  Po skončení jídla se jako vždy omyjí ruce a pronese se tradiční birkat ha-mazon; přitom se naplní třetí pohár vína a nakonec se vypije. Nalije se čtvrtý pohár a nalije se také pohár vína pro proroka Eliáše, který přijde oznámit Mesiášův příchod.
  Eliahu haNavi MIDI MIDI
 13. Halel ("chvála")
  Přítomní vzdávají díky Hospodinu za pesachovou večeři, v níž opět prožili zázrak osvobození. Naplní se čtvrtý pohár vína a vypije se po odříkání halelu (žalmy 115 - 118). Na konci halelu se otvírají dveře, aby se umožnil vstup Eliášovi, poslu mesiášské éry. (Podle jiné tradice bývají dveře při sederu otevřeny stále, aby se mohl jako host zúčastnit kdokoli potřebný, například kdo je chudý nebo na cestách.)
  Haleluja - žalm 113 MIDI
  B'tzet Jis'rael - žalm 114 MIDI MIDI MIDI
 14. Nirca ("přijetí")
  Ohlašuje závěr pesachového sederu a Bůh je vyzýván, aby navždy zůstal osvoboditelem Izraele. Pokud jsme vše udělali jak se patří, můžeme si být jistí, že letos přijde vykoupení a konec Galutu a že příští rok již pesach oslavíme v Erec Jis'rael: "LeŠana haBa'a B'irušalajim!"

Kromě těchto symbolických pokrmů se během sederu podává večeře; tradičními jídly jsou: vývar s macesovými knedlíčky, jehněčí pečeně, kuře (někdy plněné macesovou nádivkou), plněná ryba; z moučníků to jsou: sladký nákyp zvaný macelokš, macesový dort a koblihy z macesové mouky.

* * *

Do této základní struktury jsou vloženy prvky, popsané v následujících odstavcích. Vzhledem k tomu, že tyto prvky jsou velmi různorodé a často vyžadují bližší objasnění, a také proto, že některé z nich jsou do sederu zařazeny jednorázově, zatímco jiné probíhají v delším časovém úseku, jsou tyto prvky popsány v blocích na základě vzájemných souvislostí.

Hagada

Hagada, "vyprávění" o událostech, jež vedly k odchodu z Egypta, začíná tím, že nejmladší dítě položí čtyři tradiční otázky (hebr. arba kušjot) a jeho otec mu je zodpoví. Známější označení těchto otázek -- ma ništana -- se odvíjí od úvodních slov první otázky: "Proč je tato noc odlišná od ostatních nocí?"

Ma ništana MIDI MIDI

Každá odpověď má však čtyři verze, které jsou předepsané v hagadě, v závislosti od věku a chápavosti dítěte. Jádro sederu tvoří příkaz: "každý se má chovat tak, jakoby on sám odešel z Egypta". Jednotlivec tak prožívá jistým způsobem svůj vlastní mýtus počátku.

Hagada pokračuje vyprávěním o rabínech Eliezerovi a Elazarovi, a dále o čtyřech synech, kterým je potřeba vysvětlovat význam Pesachu. První syn je moudrý, druhý je špatný syn, další je prosťáček a čtvrtý se nedovede tázat, tj. je na otázky příliš mladý.

Následující midraš končí výčtem egyptských ran, při kterém účastníci večeře namáčejí prst do vína a při jmenování každé rány nechávají spadnout na zem kapku vína na vyjádření smutku nad zničením Egypťanů. Pesach není triumfalistickým svátkem. Je to svátek osvobození, při kterém nejsou zapomenuty oběti. Midraš říká: "Když andělé při zázraku přechodu mořem chtěli za Izrael zpívat vítěznou píseň, zabránil jim v tom Bůh slovy: 'Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?'"

Nato všichni zpívají děkovnou litanickou modlitbu Dajenu ("Bylo by nám to stačilo").

Dajenu MIDI MIDI

Následuje připomínka slov rabína Gamliela o tom, že kdo se nezmíní o "třech věcech" (tj. beránek, nekvašené chleby a hořké byliny), nesplnil svou povinnost.

Nejrozsáhlejší část sederu je připomínkou vyvedení z Egypta, která je dramaticky ztvárněna tak, aby odpovídala textu Mišny: "Začínáme potupou a končíme chválou".

Součástí sederu jsou rovněž berachot nad vínem a chlebem a při umývání rukou, modlitba po jídle, modlitba "On je milosrdný", zpěv halelových žalmů a závěrečná slavnostní beracha.

Následuje zpěv nirca (přijetí), který ohlašuje závěr pesachového sederu, ve kterém účastníci prosí Boha, aby zůstal navždy osvoboditelem Izraele.

Sederový večer je uzavřen přáním: "Le-šana ha-ba'a bi-Jrušalajim (ha-bnuja)" -- "V příštím roce v (obnoveném) Jeruzalémě".

L'shana Haba'a MIDI

Od středověku se stalo zvykem zakončit sederovou noc písněmi na vhodná témata. Oblíbené jsou zejména:

akrostichová píseň Adir hu (On je mocný) MIDI

Echad mi jode'a (Kdo ví, co znamená jedna), vysvětlující symbolismus čísel 1-13;

Echad mi jode'a MIDI

a aramejská Chad gadja (Jediné kůzlátko) -- balada, vyjadřující, jak se ve světě projevuje Boží spravedlnost.

Chad gadja MIDI MIDI

Maca

V průběhu obou sederových večeří se pojídají macesy - Maca šmura (hebr. maca, pl. macot, aram. lachma anja neboli "chléb nouze"), což jsou nekvašené chleby.

Když se jí maca, je to připomínkou, že Židé opustili Egypt v takovém spěchu, že nepočkali ani až vykyne těsto (Ex. 12: 39). Na cestu do Israele se vydali pouze s nekynutým jídlem, spoléhajíce na Stvořitele, že celému národu zaopatří dostatek potravy při putování pouští. Proto maca symbolizuje víru v Boha. Na rozdíl od kynutých potravin není maca obohacena olejem, medem apod. Maca se dělá jen z mouky a vody, a není jí dopřán čas a možnost vykynout. Ingredience, z kterých se skládá víra v Boha, jsou skromnost a podřízení Bohu a není jim dána možnost změnit se v pýchu a aroganci.

Nad macot se pronášejí dvě požehnání: jedno nad chlebem (ha moci) a druhé o splnění předpisu o nekvašeném chlebu (al achilat maca).

Maca se jí při sederu celkem třikrát:

 1. Moci maca Poté co dovyprávíme příběh exodu z Egypta.
 2. Korech Jíme macu jako "Hilelův sendvič"
 3. Cofun Jako poslední jídlo sederu se jí afikomen.

Maca se má v každém případě sníst během čtyř minut.

Na macot sa používá hrubá mouka, najčasteji z pšenice. Po semletí nesmí múka přijít do kontaktu s vlhkosí, aby nezačala kvasit. Na smíchání mouky s vodou třeba svědomitě dohlédnout. Nepřidává se sůl ani jiné přísady a čas, který uplyne od zamíchání těsta do jeho upečení, nesmí překročit 18 minut. Domácnost sa důkladně uklidí, všechno se povynáší, nábytek sa poodtahuje, nikde nesmí být ani smítko. Při této příležitosti se byt také většinou i vymaluje.

Víno

Během večeře se postupně pijí čtyři poháry vína. Tento počet je odvozen ze čtverého vyjádření vykoupení z Egypta, jak je uvedeno v Ex. 6:6-7:

 • vyvedu vás z egyptské roboty,
 • vysvobodím vás z vašeho otroctví,
 • vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy,
 • vezmu si vás za lid a budu vám Bohem.

Text však pokračuje ještě pátou výpovědí: "A dovedu vás do země, kterou jsem přísežně slíbil dát Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi." (Ex. 6:8). Tento příslib je při sederu vyjádřen pátým kalichem proroka Eliáše, mesiášova předchůdce. Kalich stojí naplněn na stole, nikdo však z něj nepije.

Nejlepší je pít neředěné víno. Je-li to nutné, můžeme víno naředit hroznovou šťávou, nemůže-li někdo pít víno, může samozřejmě použít jen hroznový džus, musíme vypít aspoň 96 ml.

Pohár vína se pije během Sederu čtyřikrát:

 1. Při kiduši
 2. Po skončení hagady, před Moci maca
 3. Po skončení Birkat haMazon
 4. Po skončení Halelu

Je lepší vypít pokaždé celý pohár, stačí však vypít jen většinu poháru.

Píseň písní

Dalším prvkem, který odlišuje bohoslužbu tohoto svátku od jiných dní, je čtení jednoho z pěti svitků - Šír ha-širim (Písně písní). Tento svitek se čte proto, že u kořenů krásy a lásky, o nichž pěje Velepíseň a které jsou univerzálním výrazem lidstva, je svoboda darovaná Bohem. Je to tatáž svoboda, kterou dal Bůh izraelskému národu při vyvedení z Egypta. Tím, že Bůh vysvobozuje člověka z otroctví, způsobuje, že je člověk schopen čisté lásky, jak se o ní píše v Písni písní.


Rady rabína Moshe Finkelsteina k přípravě sederu - anglicky ZDE
                 
Obsah vydání       17. 4. 2003
17. 4. 2003 Summit EU: už se nemluví o ilegální okupaci po ilegálním vojenském útoku
17. 4. 2003 Saddám "měl spojení s jednou africkou teroristickou organizací"
16. 4. 2003 Vedoucí představitelé EU vydají prohlášení o Iráku
17. 4. 2003 Šokující situace v iráckých nemocnicích
17. 4. 2003 Britská policie v Severním Irsku vraždila katolíky
16. 4. 2003 Palestinská správa: "Američané porušili dohodu"
16. 4. 2003 Smrt v Iráku Jan  Čulík
17. 4. 2003 Amatérova analýza: Reflex Vladimír  Bernard
17. 4. 2003 O třech izraelských filmech festivalu Jeden svět Petr  Šafařík
17. 4. 2003 Čína, Tibet, Američané a Irák Radim  Dvořák
17. 4. 2003 Řecko a válka proti Iráku Lida  Filippaki
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Malý velký svět ministra Svobody Petr  Schnur
17. 4. 2003 Pohlednice z Timoru VIII. Jaroslav  Kováříček
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
16. 4. 2003 Kupředu Zelená! Pavel  Uhl
16. 4. 2003 Svět po válce
16. 4. 2003 Velikonoční zajíčci z krmiva pro dobytek Radek  Mokrý
16. 4. 2003 Komise pro lidská práva OSN odsoudila Izrael
17. 4. 2003 Odsun or "Vertreibung"?
17. 4. 2003 Heldt Prize in Women Studies
15. 4. 2003 Irák, 451°F: "Ten chlap říká, že hoří ňáká biblická knihovna"
16. 4. 2003 O militantní demokracii
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil
15. 4. 2003 Kterému "výkladu" světa máme věřit? Michal  Rusek
15. 4. 2003 Britské listy e-mailem
12. 4. 2003 Hospodaření OSBL za březen 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2003 O třech izraelských filmech festivalu Jeden svět Petr  Šafařík
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Evropsko-irácké problémy Miroslav Václav Steiner
16. 4. 2003 Naomi Ragenová: Poučení pro novináře z irácké války   
16. 4. 2003 Komise pro lidská práva OSN odsoudila Izrael   
16. 4. 2003 Palestinská správa: "Američané porušili dohodu"   
15. 4. 2003 Američané míří na Sýrii   
15. 4. 2003 Kterému "výkladu" světa máme věřit? Michal  Rusek
15. 4. 2003 Izraelský nátlak na Sýrii prostřednictvím Washingtonu   
14. 4. 2003 Tahle krize iráckou válkou nekončí   
14. 4. 2003 Dobyt Tikrit, chaos trvá, americké hrozby Sýrii sílí   
13. 4. 2003 USA: dalším terčem vojenského útoku bude zřejmě Sýrie   
7. 4. 2003 Arabský tisk pevně podporuje irácký režim   
7. 4. 2003 Vidíme příliš mnoho z této války. To je naší nejlepší obranou   
4. 4. 2003 Jsou britští vojáci "civilizovanější" než Američané?   

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
17. 4. 2003 Pacem in terris - poznámky k encyklike storočia Karol  Dučák jr.
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
10. 4. 2003 Agresia v mene viery Peter  Greguš
28. 3. 2003 Obávaný vahhábizmus Viktor  Kovaľov
18. 3. 2003 Ex 20,13: Nezabiješ. Stanislav  Heczko
17. 3. 2003 Hamanovi potomci: rasismus - intelektuální základna nacismu Zeev  Sternhell
14. 3. 2003 Megilat Ester   
14. 3. 2003 5763: Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
14. 3. 2003 Hamán Richard  Feder
14. 3. 2003 Izraelčania a Palestínčania: Kde sa stala chyba?   
10. 3. 2003 DOKUMENT: Pacem in terris   
10. 3. 2003 Výzva papeže Jana Pavla II. k zachování míru   
28. 2. 2003 Bůh, pašovaný do paragrafů evropské Ústavy Štěpán  Kotrba
26. 2. 2003 Komunizmus cirkevných Otcov Karol  Dučák jr.

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
17. 4. 2003 Velikonoce jsou výzvou pro všechny generace Ivo V. Fencl
16. 4. 2003 Pesach 5763:
Stvoření mých rukou se utopilo v moři a vy chcete zpívat píseň?
Štěpán  Kotrba
16. 4. 2003 Velikonoční zajíčci z krmiva pro dobytek Radek  Mokrý