25. 11. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2005

Exkluzivně z jednacích sálů Světové obchodní organizace

WTO: dva týdny před konferencí

V sobotu 26. listopadu, dva týdny a dva dny před zahájením VI. konference ministrů členských států Světové obchodní organizace, předložil její generální ředitel Pascal Lamy první návrh textu, na kterém by se měli ministři dohodnout a který by byl základem pro další jednání o nových závazcích a pravidlech mnohostranného obchodního systému. I když je již určitou dobu zřejmé, že konference v Hongkongu nebude původně očekávaným průlomem do stagnujících jednání, členům i organizaci velmi záleží na tom, aby konečný výstup byl prezentován i chápán pozitivně.

. K prestiži WTO i k důvěryhodnosti mnohostranného obchodního systému by rozhodně nepřispěl závěr konference, který by byl opakováním III. nebo V. konference v USA a v Mexiku. Aby byl alespoň do jisté míry zaručen hladký průběh hongkongské konference, byl pro sestavení návrhu deklarace tentokrát použit přístup, který shrnuje anglický termín bottom-up. Vychází se při něm ze zásady, že by se v návrhu závěrečné dohody nemělo objevit žádné překvapení, tj. nic, na čem se všichni členové předem neshodli a co by bylo v rozporu s jejich dílčími zájmy, byť by to bylo vyváženo v jiné oblasti jednání. V praxi to znamenalo přesunout jednání o textu k jednotlivým částem závěrečné dohody ministrů na dílčí negociační orgány, a teprve na základě jejich výsledků sestavit celou závěrečnou dohodu. Úskalím uvedené metody je riziko nehomogenního a nevyváženého výsledku, což ovšem bylo přijato jako nutný ústupek v naději na sestavení konsensuálního textu.

Přes použitou metodu má návrh deklarace daleko ke konsensu. Jedinou oblastí jednání, na které se členové shodli, je usnadňování procedur obchod. Návrhu deklarace totiž předcházel pokus předsedů jednotlivých negociačních orgánů charakterizovat prvky, na kterých se členové shodují, a na jejich základě "vybudovat" bezrozporový text. To se předsedům ovšem - s již uvedenou výjimkou - nezdařilo. Proto všechny podklady pro deklaraci předali na svou vlastní zodpovědnost.

V textu se naopak zcela odrazilo riziko nehomogenních stavebních kamenů. V důsledku přístupu zezdola byly výstupy z jednacích orgánů různorodé i co do formy, a jako takové jsou zahrnuty i do deklarace. V některých oblastech, jako je zemědělství a obchod s průmyslovými výrobky, byla jako podklad pouze zpracována zpráva o průběhu jednání od července 2004 (tj. od doby, kdy se členové dohodli na tzv. rámci jednání, kterým specifikovali a okleštili rozsah současného kola jednání). V oblasti obchodu se službami a nových pravidel pro antidumping, rybářské podpory a regionální obchodní dohody byly navrženy některé prvky, které by měly být brány v úvahu při dalších jednáních. V oblasti zvláštního a rozdílného zacházení jsou uvedeny varianty formulací, jak přijmout návrhy ve prospěch nejméně rozvinutých zemí (udělování výjimek, bezcelní a bezkvótový přístup na trhy partnerů, možnost užívání a zavádění investičních opatření i když jsou v rozporu s dohodami WTO, aplikace pravidel a závazků WTO jen do míry odpovídající úrovni jejich rozvoje). Pro některé oblasti, např. pro vytvoření registru zeměpisných označení pro vína a lihoviny, není zpráva o průběhu jednání do textu zahrnuta a je na ní uveden pouze odkaz.

Z hlediska struktury obsahuje návrh deklarace krátký text ke každé oblasti jednání i k významným otázkám mimo kolo jednání. Některé oblasti jsou dále specifikovány v přílohách obsahujících podklad od předsedů negociačních orgánů, pro některé byl takovýto podklad zahrnut přímo do těla deklarace. V zásadě se jedná o stejnou strukturu, která již byla použita při přípravě textu pro konferenci v Cancúnu a pro dohodu o rámci jednání z července 2004. Do příloh jsou zahrnuty zprávy o vývoji jednání v zemědělství, obchodu s průmyslovými výrobky a v usnadňování obchodu, dohodnuté prvky dalších jednání ve službách a pravidlech a varianty pro rozhodnutí ve prospěch nejméně rozvinutých zemí. K oblastem, které patří mezi vyjednávací a nejsou k nim navrženy žádné vysvětlující přílohy, se řadí již zmíněný registr zeměpisných označení, životní prostředí, problematika urovnávání sporů, zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové země a otázky související s implementací dohod WTO, včetně rozšíření zvýšené úrovně ochrany zeměpisných označení na všechny výrobky a zahrnutí původu genetických zdrojů do patentových přihlášek. V deklaraci je navržen také další postup pro otázky malých ekonomik, obchodu s komoditami, obchodu ve vazbě na dluh a financování a na tranfer technologií, uplatňování sporů plynoucích z nepřímého porušování práv k duševnímu vlastnictví, elektronického obchodování, integrovaného rámce a koherence při pomoci rozvojovým zemím jak v rámci dosahu obchodních pravidel, tak v rámci celosvětových a mezinárodních struktur. Vzhledem k tomu, že se neustále intenzivně jedná o způsobu novelizace dohody TRIPS v návaznosti na otázky veřejného zdraví, k tomuto tématu bude text doplněn později.

Deklarace je navržena bez dílčích termínů, je v ní pouze zopakován závazek dokončit všechna jednání v roce 2006. Zřejmě až při jednání ministrů v Hongkongu bude určeno datum, které se může stát rozhodujícím pro další práci organizace. Tím je termín, ke kterému musí být sjednány podrobné směrnice, na jejichž základě budou jednotlivé členské země vytvářet své závazkové listiny v zemědělství, průmyslových výrobcích a službách. K tomuto datu by také měly být sjednány rozhodující principy nových pravidel a změn dohod. Jestliže toto datum nebude stanoveno ve velmi krátkém horizontu, kterým je jaro 2006, ukončení jednání v příštím roce bude ohroženo z reálných časových důvodů.

Návrh deklarace, který byl členům předán na krátkém setkání s generálním ředitelem Lamym 26. 11. dopoledne, se okamžitě stal předmětem analýz členů v jejich ústředích. V neděli 27. 11. k němu zahájili neformální jednání někteří členové v tzv. Green room (takto jsou nazývána jednání menšího počtu zainteresovaných členů a představitelů regionálních a dalších seskupení, a to většinou za účasti generálního ředitele). Tato jednání jsou zaměřena na další vyjasnění textu, eventuálně na jeho "posílení" a na projednání konkrétních bodů, které budou ministrům doporučeny k diskusi na konferenci. Green room bude pokračovat v pondělí večer, zatímco pondělní odpoledne bude věnováno setkání generálního ředitele se všemi členy, aby měli možnost vyjádřit své reakce k návrhu. EU, USA, Brazílie, Indie a Japonsko (tzv. G 5, nebo také G 4+1) se předběžně dohodly, že se na této platformě nepustí do polemiky s textem a nebudou jeho jednotlivé části negativně komentovat. Dne 29. 11. se počítá s účastí P. Lamyho na setkání zemí ACP a G 90 v Bruselu, zatímco v Ženevě by se měla sejít G 5 k jednání o možnosti prolomit současnou situaci v zemědělství, průmyslových výrobcích a službách. 30. 11. proběhne zasedání Výboru pro obchodní jednání, na které naváže 1. a 2. 12. Generální rada s běžným programem a se závěrečným hodnocením příprav na konferenci.

I když do zahájení konference zbývají dva týdny, reálně je možno očekávat jakýkoli posun v pozicích členů a v následných úpravách textu deklarace pouze do konce tohoto týdne. Deklarace tak, jak je nyní navržena, není prozatím zárukou rychlého pozitivního posunu v jednáních po konferenci. Odráží pouze současnou málo uspokojivou situaci. Neustále v ní totiž chybí hlavní články k pokroku, a to přijatelný vyjednávací základ pro zemědělství a průmyslové výrobky. Dokud nebudou vyřešeny tyto oblasti, není možno očekávat mnoho ani v těch ostatních. Členské státy se však pořád mohou s nadějí upínat ke svým ministrům a jejich jednáním v Hongkongu, i když takové naději se nedávají příliš velké šance.

Autorka pracuje na Stálé misi ČR v Ženevě

                 
Obsah vydání       25. 11. 2005
27. 11. 2005 Aláví: Porušování lidských práv v Iráku je nyní horší než za Saddáma
27. 11. 2005 Bylo vězení CIA v Kosovu? Simone  Radačičová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
27. 11. 2005 Václav Klaus - prezident všech
25. 11. 2005 Peter Drucker: Podniky fungují, dáte-li moc řadovým zaměstnancům a dáte-li přednost vzdělávání
25. 11. 2005 Jednání, které hraničí s mobbingem
27. 11. 2005 Angela Merkelová jemně mění tóny německé zahraniční politiky Radek  Vogl
25. 11. 2005 Tajný britský vládní dokument obviňuje Izrael
25. 11. 2005 Počítačový virus předstírá, že je varováním od CIA a FBI
25. 11. 2005 Zemřela fotbalová legenda, George Best
25. 11. 2005 VI Ladislav  Novák
25. 11. 2005 Koncentrace CO2 je "nejvyšší za 650 000 let"
25. 11. 2005 Napraví premiér Paroubek svoji chybu? Michal  Rusek
9. 12. 2005
25. 11. 2005 Helsinki Human Rights Watch o lustračním zákonu:
25. 11. 2005 Co si myslí zahraniční odborníci o lustracích, II
25. 11. 2005 První debata z cyklu Zamyšlení nad Evropou Josef  Provazník
25. 11. 2005 Britský soudce: Opilé ženy jen těžko prokáží znásilnění
24. 11. 2005 Joseph Wilson: "Bushovi poradci Blaira podvedli"
25. 11. 2005 Jak spolupracuje "seriozní pravice" s Národním odporem
25. 11. 2005 Idealističtí novináři...
24. 11. 2005 Německo-americký konflikt kvůli válce v Iráku je minulostí Radek  Vogl
24. 11. 2005 Nepotřebnost literatury a bezprizornost spisovatele Michal  Černík
24. 11. 2005 Sexualizace hlouposti do každé rodiny Karel  Moudrý
24. 11. 2005 CIA: Ředitel pro mučení
24. 11. 2005 Monbiotem zmiňovaná hrozná zbraň vznikla  úpravou zastaralé pancéřovky Karel  Dolejší
24. 11. 2005 Profil vraha Zdeněk  Jemelík
24. 11. 2005 Proč se ženy nedívají na gay porno? Jan  Stern
23. 11. 2005 Monbiot: Američané užívali ve Fallúdži termobarických zbraní, jako Rusové v Čečně
23. 11. 2005 S Jožínem z bažin proti komunismu Karel  Moudrý
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová

Millennium Declaration RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety   
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula   
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc   
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil