7. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 9. 2004

DOKUMENT

Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady

Britské listy přinesly 30. července 2004 článek Ludmily Štěrbové o dosažení dohody představitelů členských zemí WTO v Ženevě týkající se další liberalizace mezinárodního obchodu v rámci tzv. Rozvojového programu z Doha. Součástí textu byla i anglická verze dokumentu, který byl Generální radou po řadě obtížných jednání přijat.

České sdělovací prostředky (včetně odborných) dané problematice a obsahu uvedeného dokumentu nevěnovaly ať už z jakéhokoliv důvodu přílišnou pozornost. Některé názory v českých médiích, vyjádřené v souvislosti s tímto krokem, bez hlubší analýzy poukazovaly pouze na to, že učiněné rozhodnutí stejně vývoj světového obchodu nijak výrazněji neovlivní. Přinášíme neoficiální překlad přijatého rozhodnutí, aby si každý mohl učinit představu sám.

Liberalizace světového obchodu a WTO TÉMA BL

Pracovní program Doha

Rozhodnutí přijaté Generální radou 1. srpna 2004

1. Generální rada potvrzuje Ministerská prohlášení a rozhodnutí přijatá v Doha a pevný závazek všech členů uvést je do praxe. Rada zdůrazňuje rozhodnutí svých členů zcela Pracovní program naplnit a úspěšně uzavřít jednání, která byla v Doha zahájena. Berouce v úvahu ministerské prohlášení ze 14. září 2003 v Cancúnu a prohlášení předsedy Rady a Generálního ředitele na schůzi Rady ve dnech 15. a 16. prosince 2003, Rada bere na vědomí zprávu předsedy Výboru pro obchodní jednání (TNC) a souhlasí učinit následující:

a. Zemědělství: Generální rada přijímá rámec stanovený v Příloze A tohoto dokumentu.

b. Bavlna: Generální rada potvrzuje význam iniciativy v sektoru bavlny a bere na vědomí parametry stanovené v Příloze A, v jejichž rámci budou sledovány obchodní aspekty této otázky při jednáních vztahujících se k zemědělství. Generální rada také přikládá důležitost rozvojovým aspektům iniciativy v sektoru bavlny a přeje si zdůraznit vzájemnou vazbu mezi obchodními a rozvojovými aspekty. Rada bere na vědomí nedávné pracovní setkání týkající se bavlny ve dnech 23. a 24. března 2004 v Cotonou organizované sekretariátem Světové obchodní organizace WTO a další bilaterální a multilaterální snahy o pokrok v oblasti rozvojové pomoci a ukládá sekretariátu pokračovat ve spolupráci s  rozvojovou komunitou a podávat Radě pravidelné zprávy o příslušném vývoji v této oblasti.

Členové by měli pracovat na souvisejících bodech rozvoje formou multilaterální spolupráce s mezinárodními finančními institucemi a pokračovat ve svých bilaterálních programech. Všechny vyspělé země jsou naléhavě žádány o spoluúčast. Generální rada ukládá Generálnímu řediteli, aby tyto problémy konzultoval s příslušnými mezinárodními organizacemi, včetně brettonwoodských institucí, Světového potravinového programu (FAO) a Mezinárodního obchodního střediska (ITC) za účelem efektivního řízení stávajících programů a veškerých dodatečných zdrojů pro pomoc rozvoji ekonomik, pro které má bavlna zásadní význam.

c. Přístup na nezemědělské trhy: Generální rada přijímá rámec stanovený v Příloze B tohoto dokumentu.

d. Rozvoj:

Principy: Nedílnou součástí Ministerského prohlášení z Doha jsou úvahy o rozvoji. Generální rada znovu zavazuje své členy k naplňování rozvojových dimenzí Rozvojového programu Doha, který klade potřeby a zájmy rozvojových a nejméně rozvinutých zemí do středu pozornosti Pracovního programu přijatém v Doha. Rada znovu opakuje, že zlepšení přístupu na trh, vyvážená pravidla a dobře cílená a průběžně financovaná technická pomoc a programy zvyšování kapacit mohou v ekonomickém rozvoji těchto zemí hrát důležitou roli.

Zvláštní a rozdílné zacházení: Generální rada potvrzuje, že ustanovení o zvláštním a rozdílném (S&D) zacházení tvoří nedílnou součást dohod Světové obchodní organizace (WTO). Rada připomíná ministerské rozhodnutí učiněné v Doha, provést revizi všech ustanovení S&D s cílem posílit je a zpřesnit tak, aby byla účinnější a akceschopnější. Rada si je vědoma pokroku, kterého bylo dosud dosaženo. Rada ukládá Výboru pro obchod a rozvoj, aby na zvláštních zasedáních urychleně dokončil revizi všech významných návrhů týkajících se jednotlivých dohod a podal o ní Generální radě zprávu s jasným doporučením rozhodnutí, a to do července 2005. Rada dále ukládá Výboru, aby se v rámci parametrů mandátu z Doha zabýval všemi dalšími významnými úkoly, včetně souvisejících problémů, monitorovacího mechanismu a zahrnutí přístupu S&D do vytváření pravidel Světové obchodní organizace, jak je popsán v dokumentu TN/CTD/7, a podal příslušnou zprávu Generální radě.

Rada také ukládá orgánům WTO, kterých se týkají návrhy v kategorii II, aby urychleně dokončily posuzování těchto návrhů a o výsledku podaly zprávu Generální radě, s jasným doporučením rozhodnutí, a to co nejdříve, nejpozději však do července 2005. Tím tyto orgány zajistí, aby se podle možností jejich schůze nepřekrývaly, a aby byla umožněna úplná a efektivní účast rozvojových zemí v těchto diskusích.

Technická pomoc: Generální rada uznává pokrok, kterého bylo dosaženo od ministerské konference v Doha v oblasti rozšiřování obchodně technické pomoci (TRTA) rozvojovým zemím a zemím s nízkými příjmy v přechodovém období. Na podporu této snahy potvrzuje Rada, že těmto zemím, a především nejméně rozvinutým zemím, by měla být poskytnuta rozšířená pomoc při vytváření kapacit tak, aby se rozšířila v jejich efektivní účast na jednáních, usnadnila jejich implementace pravidel WTO a umožnilo přizpůsobení a diverzifikace jejich ekonomik. V tomto kontextu Rada vítá a dále podporuje zdokonalenou koordinaci s jinými orgány, včetně programu pod hlavičkou Integrovaného rámce TRTA pro nejméně rozvinuté země (LDC) (IF) a Programu integrované technické pomoci (JITAP).

Implementace: Pokud jde o problémy implementace, Generální rada potvrzuje mandáty ministrů uvedené v odstavci 12 ministerského prohlášení  Doha a Rozhodnutí učiněné v Doha o problémech implementace, a znovu potvrzuje odhodlání členů nalézt vhodná řešení nejaktuálnějších problémů. Rada ukládá Výboru pro obchodní jednání, jednacím orgánům a dalším orgánům WTO, aby znásobily své úsilí vedoucí k nalezení vhodných řešení a učinily je svou prioritou. Bez ohledu na názory svých členů žádá Rada Generálního ředitele, aby pokračoval v procesu konzultací o všech nedořešených otázkách implementace uvedených v odstavci 12(b) ministerského prohlášení z Doha, včetně otázek týkajících se rozšíření ochrany geografických označení poskytnuté podle článku 23 Dohody TRIPS týkající se jiných výrobků než vína a lihovin, podle potřeby jmenováním předsedů souvisejících orgánů WTO a jeho Přátel a/nebo konáním cílených konzultací. Generální ředitel podá zprávu TNC a Generální radě nejpozději v květnu 2005. Rada provede revizi dosaženého pokroku a přijme odpovídající opatření do července 2005.

Další otázky rozvoje: V probíhajících jednáních o přístupu na trh, se zvážením základních zásad WTO a relevantních ustanovení GATT 1994, by zvláštní pozornost měla být věnována specifickým obchodním a rozvojovým potřebám a obavám rozvojových zemí, mezi něž patří i kapacitních omezení. Tyto konkrétní obavy rozvojových zemí, včetně těch, které se týkají zabezpečení potravin, rozvoje venkova, živobytí, priorit, komodit a plné závislosti na potravinových dovozech, stejně jako jednostranná liberalizace, by měly být zváženy, podle možností, v průběhu jednání o zemědělství a jednání NAMA. Témata vztahující se k obchodu a identifikovaná pro plnější integraci malých, zranitelných ekonomik do multilaterálního obchodního systému, by měla být projednána bez vytváření podkategorie těchto členů v rámci pracovního programu podle mandátu odstavce 35 Ministerského prohlášení z Doha.

Nejméně rozvinuté země: Generální rada potvrzuje závazky přijaté v Doha týkající se nejméně rozvinutých zemí a znovu opakuje svou odhodlanost tyto závazky naplnit. Členové budou nadále ve svých jednáních věnovat patřičnou pozornost problémům nejméně rozvinutých zemí. Rada potvrzuje, že nic z tohoto Rozhodnutí ji žádným způsobem neodvede od realizace zvláštních ustanovení dohodnutých mezi členy ve vztahu k těmto zemím.

e. Služby: Generální rada bere na vědomí zprávu předloženou TNC Zvláštním zasedáním Rady pro obchod se službami (tato zpráva je obsažena v dokumentu TN/S/16) a potvrzuje závazek členů pokračovat v této oblasti jednání ve shodě s mandátem z Doha. Rada přijímá doporučení Zvláštního zasedání, uvedená v Příloze C tohoto dokumentu, na jejichž základě bude usilováno o další pokrok v jednáních o službách. Upravené nabídky by měly být předloženy do května 2005.

f. Další jednací orgány:

Pravidla, obchod a životní prostředí a TRIPS: Generální rada bere na vědomí zprávy předložené TNC Jednací skupinou pro pravidla a Zvláštním zasedáním Výboru pro obchod a životní prostředí a Radou pro TRIPS. (Zprávy pro TNC zmíněné v tomto odstavci jsou obsaženy v následujících dokumentech: Jednací skupina o pravidlech - TN/RL/9; Zvláštní zasedání Výboru pro obchod a životní prostředí - TN/TE/9; Zvláštní zasedání Výboru pro TRIPS - TN/IP/10.) Rada potvrzuje závazek členů pokračovat ve všech těchto oblastech jednání ve shodě s mandátem z Doha.

Řešení sporů: Generální rada bere na vědomí zprávu předloženou TNC Zvláštním zasedáním Orgánu pro řešení sporů (tato zpráva je obsažena v dokumentu TN/DS/10) a potvrzuje závazek členů pokračovat v této oblasti jednání ve shodě s mandátem z Doha. Rada přijímá doporučení TNC, aby práce Zvláštního zasedání pokračovaly podle zásad stanovených předsedou tohoto orgánu v jeho zprávě pro TNC.

g. Usnadňování obchodu: Majíce na zřeteli práci vykonanou Radou pro obchod se zbožím podle mandátu uvedeného v odstavci 27 Ministerského prohlášení z Doha a práci vykonanou pod záštitou Generální rady jak před V. konferencí ministrů tak po jejím skončení, se Generální rada rozhodla na základě výslovného konsensu zahájit jednání na základě modalit stanovených v Příloze D tohoto dokumentu.

Vztah mezi obchodem a investicemi, vztah mezi obchodní a konkurenční politikou a transparentnost ve vládních zakázkách: Rada souhlasí s tím, že témata uvedená v Ministerském prohlášení z Doha v odstavcích 20-22, 23-25 a 26 nebudou tvořit součást Pracovního programu přijatého tímto Prohlášením, a proto se v rámci WTO v průběhu kola z Doha nebudou konat jednání o žádném z těchto témat.

h. Další kroky Pracovního programu: Generální rada potvrzuje vysokou prioritu přiznávanou ministry v Doha těm prvkům Pracovního programu, které nejsou předmětem negociací. S ohledem na to, že řada těchto otázek je středem zvláštního zájmu členů z rozvojových zemí, zdůraznil Výbor svůj závazek naplnit mandáty stanovené ministry ve všech těchto oblastech. O tom podá Generální rada a další relevantní orgány zprávu VI.zasedání ministerské konference podle svých mandátů z Doha. Moratoria uvedená v odstavci 11.1 Ministerského rozhodnutí z Doha o otázkách implementace a odstavec 34 Ministerského prohlášení z Doha jsou prodlouženy až do VI.ministerské konference.

2. Generální rada souhlasí s tím, že toto Rozhodnutí a jeho přílohy nebudou použity pro žádná řešení sporů podle DSU ani pro interpretaci stávajících dohod WTO.

3. Generální rada vyzývá všechny členy ke znásobení snahy o dosažení vyváženého celkového výsledku Rozvojové agendy z Doha při naplňování závazků, které ministři v Doze přijali. Rada se zavazuje pokračovat v jednáních zahájených v Doha nad časový rámec stanovený v odstavci 45 prohlášení z Doha až do VI. konference ministrů. Rada připomíná své rozhodnutí z 21. října 2003 přijmout nabídku vlády Hongkongu a Číny uspořádat na jejich území Šestou ministerskou konferenci a dále souhlasí uskutečnit toto zasedání v prosinci 2005.

Příloha A

Rámec pro stanovení modalit v zemědělství

1. Výchozím bodem současné etapy vyjednávání v oblasti zemědělství je mandát upravený odstavcem 13 Ministerské deklarace z Doha (DDA). Tato deklarace vychází z dlouhodobého cíle Dohody o zemědělství Světové obchodní organizace (WTO), tj. ustavení spravedlivého a tržně orientovaného obchodního systému pomocí programu zásadní reformy. Dále uvedené prvky představují další zpřesnění požadované v této etapě vyjednávání tvořící základ pro vyjednání úplných modalit v následující etapě. Cíl stanovený v rámci mandátu DDA bude i nadále základem pro vyjednávání v oblasti zemědělství.

2. Konečné rovnováhy bude dosaženo teprve po uzavření těchto následných vyjednávání a v rámci Jednotného závazku (Single Undertaking). K dosažení této rovnováhy musí modality, které budou navrženy, obsahovat účinná a smysluplná ustanovení upravující zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové země -- členy WTO. Zemědělství je pro hospodářský rozvoj rozvojových členských zemí rozhodující a tyto země musí mít možnost provádět takovou zemědělskou politiku, která podporuje jejich rozvojové cíle, strategie snižování chudoby, potravinové zabezpečení a životaschopnost venkova. Neobchodní zájmy dle znění odstavce 13 DDA budou vzaty v úvahu.

3. Všechny tři pilíře jednání tvoří vnitřně provázaný celek a při jejich reformě musí být postupováno vyváženým a spravedlivým způsobem.

4. Generální rada uznává význam bavlny pro určitý počet zemí a její zásadní význam pro rozvojové země, zejména nejméně rozvinuté. Otázka bavlny bude řešena v rámci zemědělských jednání účinně a cíleně tak, aby splnila očekávání. Ustanovení tohoto rámcového dokumentu spolu se sektorovou iniciativou pro bavlnu představují základ pro tento přístup. Zvláštní zasedání Výboru WTO pro zemědělství zajistí otázce bavlny odpovídající upřednostnění nezávisle na ostatních sektorových iniciativách. Podvýbor pro bavlnu se bude pravidelně setkávat a podávat zprávy o pokroku v jednání zvláštnímu zasedání Výboru WTO pro zemědělství. Jeho činnost bude zahrnovat veškeré politiky narušující obchod negativně ovlivňující tento sektor ve všech třech pilířích (přístup na trh, domácí podpora a vývozní soutěž), jak je uvedeno ve znění DDA a tohoto rámcového dokumentu.

5. O dosažení souladu mezi obchodními a rozvojovými hledisky v otázce bavlny bude usilováno v souladu s ustanoveními odstavce 1.b textu, k němuž je tento rámcový dokument přiložen.

Domácí podpory

6. DDA požaduje podstatné snížení domácích podpor narušujících obchod. Aby bylo dosaženo těchto podstatných snížení, vyjednávání v rámci tohoto pilíře zajistí, že:

Zvláštní a rozdílné zacházení zůstane nedílnou součástí domácích podpor. Vyjednané modality budou zahrnovat delší prováděcí období a nižší koeficienty snížení u všech

 • typů domácích podpor narušujících obchod a pokračování výjimky dle článku 6.2 (Dohody o zemědělství WTO).
 • U rozvinutých členských zemí dojde k výraznému sblížení úrovně domácích podpor. Konkrétně, vyšší úroveň povolených domácích podpor narušujících obchod bude podléhat vyššímu snížení.
 • Každá rozvinutá členská země, vycházejíc z vázaných úrovní, podstatně sníží svou celkovou úroveň domácích podpor narušujících obchod.
 • Stejně jako tento celkový závazek, bude podstatně snížena úroveň konečné vázané celkové agregované míry podpor (AMS) a úroveň povolených minimálních podpor (de minimis) a v případě podpor v rámci modré kategorie (blue box) bude stanovena horní hranice výdajů pro domácí podpory, jak je uvedeno v článku 15, aby byly zajištěny výsledky odpovídající dlouhodobým cílům reformy. Toto bude vzato v úvahu v případě jakýchkoli upřesnění nebo vypracování pravidel a podmínek, které upravují domácí podpory narušující obchod.

Celkové snížení: pásmový vzorec

7. Celková základní úroveň všech domácích podpor narušujících obchod, měřeno konečnou vázanou celkovou agregovanou mírou podpor (AMS) a povolenou úrovní de minimis a úrovní uvedenou v následujícím odstavci 8 pro platby v rámci modré kategorie bude snižována podle pásmového vzorce. Podle tohoto vzorce členové s vyšší úrovní domácích podpor narušujících obchod provedou vyšší celkové snížení tak, aby došlo ke sblížení úrovně domácích podpor. Již první snížení zajistí, aby součet všech domácích podpor narušujících obchod nepřesáhl po celé prováděcí období 80 % součtu tvořeného konečnou vázanou celkovou agregovanou mírou podpor (AMS) plus povoleným objemem podpor de minimis plus objemem domácích podpor v rámci modré kategorie na úrovni stanovené odstavcem 15.

8. Následující ukazatele budou určovat další vyjednávání o tomto pásmovém vzorci:

 • Tento závazek bude představovat minimální celkový závazek. Nebude použit jako strop pro snížení celkového objemu domácích podpor narušujících obchod, pokud by samostatné a doplňkové vzorce vyvinuté pro celkovou agregovanou míru podpor (AMS), podpory de minimis a platby v rámci modré kategorie po sečtení představovaly pro jednotlivého člena vyšší snížení celkových domácích podpor narušujících obchod.
 • Základem pro měření složky domácích podpor v rámci modré kategorie bude vyšší z následujících hodnot: současná úroveň plateb v rámci modré kategorie v nedávném reprezentativním období, jež bude stanoveno, nebo strop stanovený podle následujícího odstavce 15.

Konečná vázaná celková agregovaná míra podpor (AMS): pásmový vzorec

9. Aby bylo dosaženo snížení s účinkem sblížení:

 • Konečná vázaná celková agregovaná míra podpor (AMS) bude podstatně snížena za použití pásmového vzorce.
 • Členové s vyšší úrovní celkové agregované míry podpor (AMS) provedou větší snížení.
 • Aby se zamezilo obcházení cíle Dohody o zemědělství WTO přesuny nezměněných domácích podpor mezi různými kategoriemi podpor, výrobkově určené agregované míry podpor budou omezeny stropy ve výši příslušných průměrných úrovní podle metodiky, která bude schválena.
 • Podstatná snížení konečné vázané celkové agregované míry podpor (AMS) povedou ke snížení některých výrobkově určených podpor.

10. Členové mohou provést vyšší snížení než je stanoveno vzorcem, aby dosáhli požadované úrovně snížení celkového objemu domácích podpor narušujících obchod.

Minimální povolené podpory (de minimis)

11. Při vyjednávání snížení minimálních povolených podpor (de minimis) bude vzato v úvahu zvláštní a rozdílné zacházení. Rozvojové země, které přidělují téměř veškeré minimální povolené podpory (de minimis) samozásobitelským a chudým zemědělcům, budou vyňaty.

12. Členové mohou provést větší snížení než je stanoveno vzorcem, aby dosáhli požadované úrovně snížení celkového objemu domácích podpor narušujících obchod.

Podpory v rámci modré kategorie

13. Členové uznávají úlohu modré kategorie při podpoře zemědělských reforem. Vzhledem k tomu bude revidován článek 6.5 Dohody o zemědělství WTO, aby členové mohli využít následujících opatření:

 • Přímé platby v rámci programů omezujících výrobu, jestliže:
  • se takové platby vztahují na stanovené a neměnné plochy a výnosy, nebo
  • jsou takové platby prováděny na 85 % nebo méně stanovené a neměnné základní úrovně výroby, nebo
  • platby na dobytek jsou prováděny na stanovený a neměnný počet zvířat.

Nebo:

 • Přímé platby nevyžadující produkci, jestliže:
  • takové platby se vztahují na stanovené a neměnné plochy a výnosy, nebo
  • platby na dobytek jsou prováděny na stanovený a neměnný počet zvířat, a současně
  • takové platby jsou prováděny na 85 % nebo méně stanovené a neměnné základní úrovně výroby.

14. Výše uvedená a doplňující kritéria budou vyjednána. Všechna taková kritéria zajistí, že platby v rámci modré kategorie budou méně narušovat obchod než opatření AMS, přičemž se předpokládá, že:

 • Všechna nová kritéria vezmou v úvahu rovnováhu práv a povinností v rámci WTO.
 • Všechna nově přijatá kritéria nebudou mít nepříznivý účinek na probíhající reformy.

15. Domácí podpory v rámci modré kategorie nepřevýší 5 % průměrné celkové hodnoty zemědělské produkce člena v historickém období. Toto období bude stanoveno při vyjednávání. Tento strop se bude vztahovat na každého skutečného nebo potenciálního příjemce podpor v rámci modré kategorie od začátku prováděcího období. V případech, kdy u členské země domácí podpory v rámci modré kategorie představují mimořádně velký podíl domácích podpor narušujících obchod, mu bude poskytnuta určitá úleva, která bude odsouhlasena, aby se zajistilo, že se od takového člena nebude požadovat nepřiměřené snížení.

Domácí podpory v rámci zelené kategorie (green box)

16. Kritéria pro domácí podpory v rámci zelené kategorie budou přezkoumána a ujasněna, aby se zajistilo, že opatření v rámci zelené kategorie nemají žádné, nebo mají nanejvýš minimální účinky narušující obchod nebo výrobu. Takové přezkoumání a vyjasnění musí zajistit, že základní pojmy, principy a účinnost domácích podpor v rámci zelené kategorie zůstanou zachovány a vezmou náležitě v úvahu neobchodní zájmy. Přísnější požadavky na monitorování všech nových pravidel a dohled nad jejich dodržováním, nastíněné v odstavci 48, budou obzvláště důležité ve vztahu k domácím podporám v rámci zelené kategorie.

Vývozní soutěž

17. DDA vyzývá ke snížení všech forem vývozních subvencí, s cílem jejich úplného zrušení. Výsledkem jednání je souhlas členů s tím, že stanoví podrobné modality zajišťující souběžné zrušení všech forem vývozních subvencí a pravidla pro všechna vývozní opatření s rovnocenným účinkem do věrohodného konečného data.

Závěrečný výsledek

18. K dohodnutému konečnému datu budou zrušeny:

 • Vývozní subvence podle toho, jak jsou uvedeny v Listině koncesí a závazků.
 • Vývozní úvěry, záruky vývozních úvěrů a pojištění vývozních úvěrů s dobami splatnosti delšími než 180 dnů.
 • Podmínky, vztahující se k vývozním úvěrům, zárukám vývozních úvěrů a pojištění vývozních úvěrů s dobou splatnosti 180 dnů nebo kratší, které nebudou v souladu s pravidly, která budou dohodnuta. Tato pravidla budou upravovat mimo jiné placení úroků, minimální úrokové sazby, požadavky na minimální pojistné a další záležitosti, které mohou představovat subvence nebo jinak narušovat obchod.
 • Praktiky vývozních státních obchodních podniků narušující obchod, včetně zrušení vývozních subvencí poskytovaných těmto podnikům či jimi poskytovaných, vládního financování a kompenzace ztrát. Otázka budoucího využívání výhod monopolu bude předmětem dalšího jednání.
 • Poskytování potravinové pomoci, které nebude v souladu s účinnými pravidly, která budou dohodnuta. Cílem těchto pravidel bude zajistit, že se potravinové pomoci nebude zneužívat ke komerčním účelům. Předmětem vyjednávání bude úloha mezinárodních organizací při poskytování potravinové pomoci členy, včetně souvisejících humanitárních a rozvojových otázek. Projednáno bude také zcela bezplatné poskytování potravinové pomoci.

19. Pro odstavec 18 budou vyjednána účinná kontrolní opatření. Tato opatření, v souladu s běžnou praxí WTO, budou respektovat obchodní tajemství.

Provádění

20. Závazky a pravidla v odstavci 18 budou prováděny podle časového rozvrhu a modalit, které budou dohodnuty. Závazky budou prováděny postupně v ročních krocích. Jejich postupné provádění zohlední potřebu koherence s postupem vnitřních reforem členů.

21. Jednání o jednotlivých prvcích odstavce 18 a jejich provádění zajistí ekvivalentní a souběžné závazky členů.

Zvláštní a rozdílné zacházení

22. Rozvojové země budou mít delší prováděcí období pro postupné zrušení všech forem vývozních subvencí.

23. Rozvojové země budou moci i nadále využívat zvláštního a rozdílného zacházení podle ustanovení článku 9.4 Dohody o zemědělství WTO po zrušení všech forem vývozních subvencí a dokončení provádění všech výše popsaných pravidel po rozumné období, které bude dojednáno.

24. Účastníci zajistí, že pravidla pro vývozní úvěry, záruky vývozních úvěrů a pojistné programy, které budou dojednány, vytvoří vhodná opatření pro rozdílné zacházení ve prospěch nejméně rozvinutých zemí a rozvojových zemí - čistých dovozců potravin, jak je stanoveno v odstavci 4 Rozhodnutí o opatřeních, týkajících se možných negativních účinků reformního programu na nejméně rozvinuté země a rozvojové země - čisté dovozce potravin. Přísnější požadavky na monitorování všech nových pravidel a dohled nad jejich dodržováním, jak je nastíněno v odstavci 48, budou mít v tomto ohledu zásadní důležitost. Opatření, která budou v tomto směru přijata, nesmí podkopat závazky přijaté členy podle požadavků v odstavci 18 výše.

25. Zvláštní ohled, pokud jde o zachování monopolního postavení, bude brán na státní obchodní podniky v rozvojových členských zemích, které mají zvláštní privilegia za účelem zachování cenové stability pro domácí spotřebitele a zajištění potravinového zabezpečení.

Zvláštní okolnosti

26. Ve výjimečných případech, které nemohou být odpovídajícím způsobem řešeny potravinovou pomocí, obchodními vývozními úvěry nebo zvýhodněným financováním mezinárodními organizacemi, mohou být členy odsouhlaseny jednorázové (ad hoc) dočasné dohody o financování vývozu do rozvojových zemí. Takové dohody nesmí ohrožovat plnění závazků přijatých členy, jak je uvedeno v odstavci 18 výše, a budou vycházet z kritérií a konzultačních procedur, které pro tento případ budou stanoveny.

Přístup na trh

27. DDA požaduje "zásadní zlepšení přístupu na trh". Členové také odsouhlasili, že zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové členské země bude nedílnou součástí všech bodů na pořadu jednání.

Jednotný přístup: pásmový vzorec

28. Aby se zajistilo, že jednotný přístup k rozvojovým i rozvinutým zemím splní všechny cíle mandátu z Doha, snížení cel bude provedeno pomocí pásmového vzorce, který zohledňuje rozdílnou strukturu jejich celních sazebníků.

29. Aby se zajistilo, že takový vzorec povede k podstatnému navýšení obchodu, budou se následující jednání o něm řídit těmito zásadami:

 • Snížení cel se bude provádět z vázaných celních sazeb. Konečným výsledkem jednání bude podstatné celkové snížení cel.
 • Na snižování cel se budou podílet všichni členové (s výjimkou nejméně rozvinutých zemí). Účinná opatření zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové země budou nedílnou součástí všech bodů.
 • Progresivity snižování cel bude dosaženo výrazně vyšším snížením vyšších cel s úlevami pro citlivé výrobky. U všech výrobků bude dosaženo podstatných zlepšení v přístupu na trh.

30. Počet pásem, prahy vymezující pásma a způsob snižování cel v každém pásmu budou předmětem vyjednávání. Úloha celních stropů v pásmovém vzorci s odlišným zacházením pro citlivé výrobky bude dále posouzena.

Citlivé výrobky

Výběr

31. Aniž by členské země WTO ohrozily celkový cíl pásmového vzorce, mohou určit přiměřený počet položek celního sazebníku, s nimiž bude zacházeno jako s citlivými, přičemž budou brány v úvahu stávající závazky pro tyto výrobky. Přiměřený počet těchto položek bude dojednán.

Zacházení

32. Pro každý výrobek bude požadováno "podstatné zlepšení přístupu na trh".

33. "Podstatné zlepšení přístupu na trh" bude dosaženo spojením závazků ke smluvním celním kvótám a snížením cel pro každý výrobek. Ovšem vyváženosti těchto jednání bude dosaženo, pouze když konečný dojednaný výsledek bude také odrážet citlivost daného výrobku.

34. Navýšení smluvní celní kvóty bude požadováno pro každý citlivý výrobek. Základ pro takové navýšení bude stanoven s ohledem na logická a spravedlivá kritéria, která budou vypracována při vyjednávání. Aby nebyl ohrožen cíl pásmového přístupu pro všechny takové výrobky, rozšíření celních smluvních kvót bude provedeno podle zvláštních pravidel beroucích v úvahu odchylku od vzorce, která budou dojednána.

Další body

35. Mezi ostatní body poskytující pružnost požadovanou k dosažení konečného vyváženého výsledku patří snížení nebo zrušení cel v rámci smluvních celních kvót a účinné zlepšení správy stávajících smluvních celních kvót, aby se umožnilo členům a zejména pak rozvojovým členským zemím plně využívat možností přístupu na trh, vytvořených smluvními celními kvótami.

36. Tarifní eskalace (navyšování cel se zvyšujícím se stupněm zpracováním suroviny) bude řešena vzorcem, který bude dojednán.

37. Otázka zjednodušení cel zůstává předmětem jednání.

38. Otázka zvláštních ochranných opatření (SSG) zůstává předmětem jednání.

Zvláštní a rozdílné zacházení

39. S ohledem na potřebu rozvojových zemí zajistit životaschopnost a rozvoj venkova a zabezpečení potravinami, bude zvláštní a rozdílné zacházení pro rozvojové země nedílnou součástí všech bodů vyjednávání, včetně vzorce pro snížení cel, počtu citlivých výrobků a zacházení s nimi, navyšování smluvních celních kvót a prováděcího období.

40. Proporcionality bude dosaženo nižším požadavkem na snížení cel nebo nižším požadavkem na navýšení smluvních celních kvót pro rozvojové země.

41. Na základě kritérií vztahujících se k potravinovému zabezpečení, zajištění životaschopnosti venkova a potřebě rozvoje venkova si rozvojové země budou moci určit přiměřený počet výrobků jako zvláštní výrobky. Tyto výrobky budou mít nárok na větší úlevy v zacházení. Kritéria pro výběr těchto výrobků a zacházení s nimi budou dále upřesněna v průběhu vyjednávání a budou uznávat zásadní význam zvláštních výrobků pro rozvojové země.

42. Bude zaveden zvláštní ochranný mechanismus (SSM), který budou moci využívat rozvojové členské země.

43. Plná realizace dlouhodobého závazku dosáhnout úplné liberalizace obchodu tropickými zemědělskými výrobky a výrobky majícími obzvláštní význam pro diverzifikaci výroby a odklon od pěstování nezákonných narkotických plodin je ve zpoždění a bude účinně řešena v rámci jednání o přístupu na trh.

44. Význam dlouhodobých zvýhodnění je plně uznáván. Otázka eroze preferencí bude ošetřena. Pro další úvahy v tomto směru bude využit odstavec 16 a další příslušná ustanovení přílohy 1 materiálu TN/AG/W/1/Rev. 1.

Nejméně rozvinuté země

45. Od nejméně rozvinutých zemí, které budou mít úplný přístup ke všem opatřením výše zmíněného zvláštního a rozdílného zacházení, nebudou požadovány závazky na snížení. Rozvinuté členské země a rozvojové členské země, které tak mohou učinit, by měly poskytnout výrobkům pocházejícím z nejméně rozvinutých zemí bezcelní a množstevně neomezený přístup na svůj trh.

46. Jednání o otázce bavlny v rámci všech třech pilířů budou odrážet zásadní význam tohoto sektoru pro některé nejméně rozvinuté členské země a měla by urychleně přinést požadované výsledky.

Nově přistoupivší členové

47. Specifické zájmy nově přistoupivších zemí budou účinně ošetřeny zvláštními úlevami.

Monitorování a dohled

48. Článek 18 Dohody o zemědělství WTO bude doplněn s cílem zpřísnit požadavky na monitorování tak, aby byla účinně zajištěna úplná transparentnost, včetně včasných a úplných notifikací závazků v oblasti přístupu na trh, domácích podpor a vývozní soutěže. Specifické zájmy rozvojových zemí v této oblasti budou vzaty v úvahu.

Ostatní otázky

49. Otázky, které jsou předmětem zájmu, avšak dosud nebyly vyřešeny: sektorové iniciativy, diferenciální vývozní daně a zeměpisná označení.

50. Pravidla pro zákazy a omezení vývozu v článku 12.1 Dohody o zemědělství WTO budou zpřísněna.

Příloha B

Rámec stanovení modalit přístupu na trh pro nezemědělské produkty

1. Tento rámec obsahuje východiska budoucí práce na modalitách Jednací skupiny pro přístup na trh. Jsou požadována další jednání pro dosažení dohody o specifikách některých z těchto východisek. Ta se týkají vzorce, otázek vztahujících se k zacházení s nevázanými celními sazbami v odrážce dvě odstavce 5, flexibility pro účastníky z rozvojových zemí, otázky účasti na sektorovém tarifním komponentu a preferencí. Za účelem dokončení modalit má Jednací skupina pokyn zabývat se těmito otázkami promptně a ve shodě s mandátem uvedeným v odstavci 16 Ministerské deklarace z a a zde uvedenou celkovou rovnováhou.

2. Potvrzujeme, že jednání o přístupu na trh nezemědělských výrobků bude mít za cíl snížit nebo podle možností odstranitcelní sazby , včetně snížení nebo odstranění tarifních špiček, vysokých cel a tarifní eskalace, stejně jako netarifních překážek, především u výrobků, které jsou ve středu vývozních zájmů rozvojových zemí. Potvrzujeme rovněž význam zvláštního a rozdílného zacházení a neúplné reciprocity v oblasti závazků na snižování jako integrální součásti těchto modalit.

3. Vážíme si zásadní práce vykonané Jednací skupinou o přístupu na trh a pokroku směřujícího k dosažení dohody o modalitách jednání. Bereme na vědomí konstruktivní dialog o návrzích předsedy na prvky těchto modalit (TN/MA/W/35/Rev.1) a potvrzujeme náš záměr využít tento dokument jako základ pro budoucí práci Jednací skupiny. Ukládáme Jednací skupině, aby v této práci pokračovala v souladu s mandátem z odstavce 16 Ministerské deklarace z Doha s odpovídajícími odkazy na související ustanovení článku XXVIIIbis GATT 1994 a ustanovení citovaná v odstavci 50 Ministerské deklarace z Doha na níže uvedeném základě.

4. Uznáváme, že přístup na bázi vzorce je klíčem ke snížení celních sazeb a snížení nebo eliminaci tarifních špiček, vysokých tarifů a tarifní eskalace. Souhlasíme s tím, aby Jednací skupina pokračovala ve své práci na nelineárním vzorci a jeho aplikaci pro všechny položky s plným ohledem na zvláštní potřeby a zájmy účastníků z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, včetně neúplné reciprocity v oblasti závazků na snižování celní ochrany.

5. Dále souhlasíme s těmito prvky týkajícími se vzorce:

 • bude pokrývat veškeré výrobky bez apriorního vyloučení kteréhokoliv z nich;
 • snižování nebo eliminace celních sazeb budou zahájeny na základě vázaných sazeb po úplné implementaci stávajících koncesí; u nevázaných položek bude však základem pro zahájení snižování celních sazeb [dvoj]násobek smluvní sazby v roce vzatém za základ;
 • základním rokem pro smluvní celní sazby bude rok 2001 (sazby platné k 14. listopadu);
 • bude akceptována autonomní liberalizace ze strany rozvojových zemí, pokud byly položky vázány na základě smluvní sazby ve WTO od uzavření Uruguayského kola;
 • všechny nevalorické celní sazby budou převedeny na jejich valorické ekvivalenty na základě metody, která pro to bude dohodnuta a sazby budou jako valorické zavázány v příslušných podmínkách;
 • jednání budou zahájena na základě nomenklatury HS96 nebo HS2002, přičemž výsledky budou finalizovány v nomenklatuře HS2002;
 • referenčním obdobím pro údaje o dovozu bude období 1999-2001.

6. Dále souhlasíme, že účastníci, jejichž stupeň vázanosti sazeb pro nezemědělské položky je nižší než [35]procent dostanou výjimku z povinnosti snížení cel podle vzorce. Místo toho se od nich očekává, že zaváží [100] procent sazeb nezemědělských položek na průměrné úrovni, která nepřekročí celkový průměr vázaných cel pro všechny rozvojové země po úplné implementaci aktuálních koncesí.

7. Uznáváme, že sektorový tarifní prvek směřující k eliminaci nebo harmonizaci sazeb je dalším klíčovým prvkem pro dosažení cílů odstavce 16 Ministerské deklarace z Doha týkajících se snížení nebo eliminace cel, především ve vztahu k výrobkům, na kterých mají rozvojové země exportní zájem. Uznáváme, že účast všech účastníků bude pro tento účel velmi důležitá. Proto ukládáme Jednací skupině, aby pokračovala ve svých diskusích o tomto prvku, s cílem definovat rozsah výrobků, účast a adekvátní ustanovení zaručující flexibilitu pro účastníky z rozvojových zemí.

8. Zavazujeme se poskytnout účastníkům z rozvojových zemí delší termíny pro implementaci snižování celních sazeb. Navíc jim bude poskytnuta tato flexibilita:

 1. budou smět aplikovat nižší redukce než ukládá vzorec maximálně pro [10] procent položek, pokud tato snížení nebudou menší než poloviční v porovnání s tím, co ukládá vzorec, a tyto položky nepřekročí [10] procent celkové hodnoty jejich importu; nebo
 2. výjimečně budou smět udržovat nevázané tarify nebo nebudou muset aplikovat snížení podle vzorce maximálně pro[5] procent položek, pokud nepřekročí [5] procent celkové hodnoty jejich importu.

Navíc se zavazujeme, že tato flexibilita nebude použita pro vyloučení celých kapitol HS.

9. Souhlasíme s tím, že účastníci z nejméně rozvinutých zemí nebudou muset aplikovat vzorec ani sektorový přístup, ale budou jako součást jejich příspěvku k tomuto kolu jednání muset zásadně zvýšit svou úroveň vázaných koncesí.

10. S ohledem na potřebu podpory integrace nejméně rozvinutých zemí do mnohostranného obchodního systému a diverzifikace jejich výrobní a exportní základny, vyzýváme dále účastníky z vyspělých zemí a další účastníky, kteří se takto rozhodnou, aby poskytli na autonomním základě bezcelní a bezkvótový přístup na svůj trh pro nezemědělské produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí od roku [...].

11. Uznáváme, že nově přistoupivší členové se budou uchylovat ke zvláštním ustanovením pro snižování celních sazeb, aby byly vzaty do úvahy jejich rozsáhlé závazky v oblasti přístupu na trh přijaté jako součást jejich přistoupení a skutečnost, že jejich postupné snižování celních sazeb v mnoha případech teprve probíhá. Ukládáme Jednací skupině, aby tato ustanovení vypracovala.

12. Souhlasíme, že do dosažení dohody o základních modalitách týkajících se tarifů, liberalizace na základě možnosti dodatečných modalit, jako je například sektorální eliminace nula za nulu, sektorální harmonizace a metoda poptávky a nabídky, zůstane otevřena.

13. Navíc žádáme účastníky z vyspělých zemí a další účastníky, kteří se takto rozhodnou, aby zvážili odstranění nízkých celních sazeb.

14. Připomínáme, že netarifní překážky (NTB) jsou nedílnou a rovněž důležitou součástí těchto jednání, a ukládáme účastníkům, aby zintenzivnili svou práci na NTB. Především vyzýváme všechny účastníky, aby své notifikace k NTB předali do 31. října 2004 a pokračovali s identifikací, posuzováním, kategorizací a konečným jednáním o NTB. Bereme na vědomí, že modality řešení NTB v těchto jednáních by měly zahrnovat liberalizaci metodou nabídky a poptávky, horizontální nebo vertikální přístupy; a měly by plně zohlednit princip zvláštního a rozdílného zacházení pro účastníky z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí.

15. Uznáváme, že integrální součástí modalit, na kterých je třeba se dohodnout, by měly být příslušné studie a opatření pro budování kapacit. Rovněž uznáváme práci, která byla již v této oblasti vykonána, a žádáme účastníky, aby pokračovali v identifikaci těchto otázek za účelem zlepšení jejich účasti na jednáních.

16. Bereme na vědomí úkoly, kterým mohou čelit členové, kteří jsou příjemci nerecipročních preferencí, a členové, kteří jsou v současnosti velmi závislí na příjmech z cel, a které vyplynou z těchto jednání o nezemědělských výrobcích. Ukládáme Jednací skupině, aby v průběhu své práce zohlednila konkrétní potřeby, které mohou vzniknout u dotčených členů.

17. Dále vyzýváme Jednací skupinu, aby úzce spolupracovala s Výborem pro obchod a životní prostředí na zvláštním zasedání s cílem řešit otázky nezemědělských ekologických výrobků definovaných v odstavci 31 (iii) Ministerské deklarace z Doha.

Příloha C

Doporučení Zvláštního zasedání Rady pro obchod se službami

 • Členové, kteří dosud nepředložili své počáteční nabídky, tak musí učinit co nejdříve.
 • Datum pro předložení revidovaných nabídek by mělo být stanoveno, jak nejdříve bude možno.
 • S ohledem na poskytnutí efektivního přístupu na trh pro všechny členy za účelem zajištění významného výsledku, budou členové usilovat o zajištění vysoké kvality nabídek, především v sektorech a způsobech dodávky exportních zájmů rozvojových zemí, se zvláštní pozorností věnovanou nejméně rozvinutým zemím.
 • Členové se zaměří na dosažení zajištění progresivně se zvyšující úrovně liberalizace bez apriorního vyloučení jakéhokoliv sektoru služeb nebo režimu dodávek a budou věnovat zvláštní pozornost sektorům a způsobům dodávek exportního zájmu rozvojových zemí. Členové berou na vědomí zájem rozvojových zemí a dalších členů o způsob dodávky.
 • Členové musí zintenzívnit své úsilí o ukončení jednání o stanovení pravidel podle GATS, články VI:4, X, XIII a XV ve shodě s jejich příslušnými mandáty a termíny.
 • Cílená technická pomoc by měla být poskytována s ohledem na umožnění efektivní účasti rozvojových zemí na jednáních.
 • Pro účely VI.ministerské konference provede Zvláštní zasedání Výboru pro obchod se službami revizi pokroku dosaženého těmito jednáními a předloží úplnou zprávu včetně případných doporučení Výboru pro obchodní jednání

Příloha D

Modality jednání o usnadňování obchodu

1. Jednání budou mít za cíl vyjasnit a zdokonalit příslušné aspekty článků V, VIII a X GATT 1994 s ohledem na další urychlení pohybu, uvolňování a proclení zboží, včetně tranzitního režimu. (Rozumí se, že je to bez ohledu na možný formát konečného výsledku jednání a že je možnost zvážit různé formy výsledků.) Jednání budou také zaměřena na posílení technické podpory vytváření kapacit v této oblasti. Jednání budou dále zaměřena na zavedení efektivní spolupráce mezi celními a dalšími příslušnými úřady za účelem usnadňování obchodu a respektování celních předpisů.

2. Výsledky jednání se budou přísně řídit zásadou zvláštního a rozdílného zacházení pro rozvojové a nejméně rozvinuté země. Členové uznávají, že tento princip by měl jít dále než pouhé poskytnutí tradičních přechodných období pro realizaci závazků. Především rozsah a termíny implementace závazků by měly být stanoveny podle realizačních kapacit rozvojových a nejméně rozvinutých členských zemí. Dále bylo dohodnuto, že tito členové nebudou povinni realizovat investice do infrastrukturních projektů překračující jejich možnosti.

3. Nejméně rozvinuté členské státy budou povinny přebírat závazky jen v rozsahu odpovídajícím jejich potřebám individuálního rozvoje, financí a obchodu a administrativním a institucionálním možnostem.

4. Jako integrální část jednání se budou členové snažit identifikovat své potřeby a priority v oblasti usnadňování obchodu, a to především rozvojových a nejméně rozvinutých členských zemí, a budou se zabývat zájmy rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, pokud jde o nákladové dopady navrhovaných opatření.

5. Uvědomujeme si, že poskytování technické pomoci a podpory při vytváření kapacit má pro rozvojové a nejméně rozvinuté země zásadní význam, aby se mohly zúčastnit jednání a plně využívat výhod z nich plynoucích. Členové, především rozvinuté země, se proto zavazují adekvátně zajišťovat tuto podporu a pomoc během jednání. (Ve spojení s tímto odstavcem berou členové na vědomí, že odstavec 38 Ministerské deklarace z Doha se zabývá příslušnou technickou pomocí a problémy budování kapacit členů)

6. Podpora a pomoc by měla být také poskytována rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím při realizaci závazků plynoucích z jednání podle jejich povahy a rozsahu. V tomto kontextu si uvědomujeme, že jednání by mohla vést k jistým závazkům, jejichž realizace by mohla vyžadovat podporu pro rozvoj infrastruktury některých členů. V těchto omezených případech vyvinou rozvinuté členské země veškerou snahu pro zajištění podpory a pomoci přímo úměrné povaze a rozsahu závazků, aby umožnily jejich realizaci. Rozumí se však, že v případech, kde požadovaná podpora a pomoc pro infrastrukturní rozvoj nebude poskytnuta, a kde rozvojové nebo nejméně rozvinuté země budou nadále postrádat potřebné kapacity, nebude realizace požadována. I když budou učiněna veškerá opatření pro zajištění nezbytné podpory a pomoci, je jasné, že závazky rozvinutých zemí poskytovat takovou pomoc nemohou být zvyšovány donekonečna.

7. Členové se zavazují provést prověrku účinnosti poskytované podpory a pomoci a její schopnosti podporovat realizaci výsledků jednání.

8. Za účelem zajištění vyšší účinnosti a akceschopnosti technické podpory a budování kapacit a lepší soudržnosti přizvou členové k patřičné spolupráci příslušné mezinárodní organizace, jako je IMF, OECD, UNCTAD, WCO a Světová banka.

9. Je třeba věnovat patřičnou pozornost související činnosti WCO a dalších příslušných mezinárodních organizací v této oblasti.

10. Na tato jednání se vztahují ustanovení odstavců 45-51 Ministerské deklarace z Doha. Na své první schůzi po červencovém zasedání Generální rady ustaví Výbor pro obchodní jednání Jednací skupinu pro usnadňování obchodu a jmenuje jejího předsedu. První schůze této skupiny dohodne pracovní plán a časový rozvrh schůzí.

                 
Obsah vydání       7. 9. 2004
7. 9. 2004 Čečenští únosci: "Rusové zabíjejí naše děti, tak my zabijeme vaše"
7. 9. 2004 "Je možné zabít 42 000 dětí podle práva?"
7. 9. 2004 V Bagdádu zuří ostré boje
7. 9. 2004 Ruská novinářka prý byla "přiotrávena"
6. 9. 2004 Lze ve válce proti terorismu zvítězit pouze silou?
7. 9. 2004 Mír v jeskyních a válka světa Martin  Škabraha
7. 9. 2004 Ruská moc nemá v Čečensku co pohledávat Darius  Nosreti
7. 9. 2004 Proč došlo k tragédii v Beslanu Michal  Rusek
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek
7. 9. 2004 Byly jednou dva... ...billboardy... Ladislav  Žák
7. 9. 2004 Naše typicky české priority Miloš  Dokulil
7. 9. 2004 Nevěřím ani jedněm, ani druhým Ivan  Válek
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
7. 9. 2004 Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj František  Sviták
7. 9. 2004 Systém není na starší studenty připraven
7. 9. 2004 Studovat se musí do 26 let
7. 9. 2004 Itálie: Válka musí být dotažena do vítězného konce Tomáš  Gawron
6. 9. 2004 Rusko ostře odmítlo prohlášení EU o Beslanu
4. 9. 2004 Beslan nám nic neříkal - teď je synonymem zla
4. 9. 2004 Děti, které přežily, budou trpět celá desetiletí
6. 9. 2004 Spojené státy vyvíjejí přenosnou jadernou elektrárnu "pro rozvojové země"
6. 9. 2004 Jak se nestát Amerikou Lubor  Kysučan
6. 9. 2004 Karel Hoffmann a prezidentské milosti Zdeněk  Jemelík
7. 9. 2004 Naše zlostné křivé zrcadlo Sergej  Chelemendik
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2004 Byly jednou dva... ...billboardy... Ladislav  Žák
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek
7. 9. 2004 Mír v jeskyních a válka světa Martin  Škabraha
7. 9. 2004 Jaderná energetika a trvale udržitelný rozvoj František  Sviták
6. 9. 2004 Jak se nestát Amerikou Lubor  Kysučan
6. 9. 2004 Lze ve válce proti terorismu zvítězit pouze silou?   
6. 9. 2004 Karel Hoffmann a prezidentské milosti Zdeněk  Jemelík
6. 9. 2004 Obhajoba stopu Hynek  Hanke
4. 9. 2004 Děti, které přežily, budou trpět celá desetiletí   
4. 9. 2004 Beslan nám nic neříkal - teď je synonymem zla   
3. 9. 2004 Noc se stmívá vždy jen jednou, den se dní jen vždycky jeden... Irena  Zítková
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
3. 9. 2004 Byla válka v Kosovu také založena na podvodných tvrzeních?   
3. 9. 2004 Al Jazeera chce zahájit televizní vysílání v angličtině   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
30. 7. 2004 Světová obchodní organizace: neztratí příležitost? Ludmila  Štěrbová
29. 7. 2004 Čerstvé zprávy o vyjednávání Světové organizace pro obchod Ludmila  Štěrbová
22. 7. 2004 Světová obchodní organizace: dojde k dohodě? Ludmila  Štěrbová
9. 7. 2004 Světová obchodní organizace: jak velká je naděje na průlom? Ludmila  Štěrbová
21. 6. 2004 Supermarkety na muške Andrew  Wasley
14. 5. 2004 Světová obchodní organizace: světlo na konci tunelu? Ludmila  Štěrbová
3. 3. 2004 Zeměpisná označení: jsou čeští výrobci připraveni na zánik současné právní ochrany po vstupu do EU? Ludmila  Štěrbová
23. 12. 2003 Světová obchodní organizace: stále na rozcestí Ludmila  Štěrbová
12. 12. 2003 Světová obchodní organizace před dalším mezníkem Ludmila  Štěrbová
6. 11. 2003 Dnes jsou pravidla hry proti nám a my nemůžeme podle takových pravidel hrát   
6. 11. 2003 Mosty přes globální propasti nebo slova, která nikdo neslyší, ale musí být vyslovena?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
1. 10. 2003 Konec historie nebo začátek konce kapitalismu? Josef  Vít