26. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Tony Blair
26. 1. 2005

DOKUMENT K ZAMYŠLENÍ NAD MINIMALIZACÍ SOCIÁLNÍHO STÁTU

Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech

společný program Labour Party a SPD

Tony Blair a Gerhard Schröder, 1999

Někdy si nezaškodí přečíst s odstupem dokumenty, které v prvním okamžiku vyznívají vábivě jak zpěv sirén. Po letech jsou tyto teorie - v tuto chvíli už prověřené praxí - vyčpělé. Jásavý tón, zaznívající ze společného prohlášení obou státníků, lze dnes konfrontovat s politickými i ekonomickými výsledky. Se situací, která nastala v Německu s nástupem modernizátorů a demontáže soiciálního státu, řízeného nadnárodními manažery. S reformou Hart IV. S uměle způsobenoým rozpadem socialistické Jugoslávie. S následnými etnickými a náboženskými válkami na Balkáně, v Afghánistánu, v Iráku. S uměle vytvořenou nenávistí. S uměle vytvořenými "revolucemi" v řadě zemí. Ať již jsou oranžové, budou tulipánové či byly krvavé, změnily politickou mapu Evropy, vnímání solidarity a idejí demokracie a socialismu. Přinášíme vám exkluzivní dokument, který který společně představili veřejnosti v Londýně před volbami v březnu 1999 Tony Blair a Gerhard Schrőder. Tento dokument je asi nejvýraznějším dokladem nové programové orientace, kterou od té doby prosazují "modernizační" části sociálních demokracií v Evropě, a který loňský summit socialistických a sociálně demokratických stran kriticky přehodnotil.

Chronologie událostí, tvořících pozadí tehdejší programové diskuse v SPD

11. 1995 Oskar Lafontaine zvolen předsedou SPD.
01. 3. 1998 Gerhard Schrőder vyhrál dolnosaské zemské volby. O den později byl jmenován oficiálním kandidátem SPD na německého kancléře v zářijových celoněmeckých volbách a vyzyvatelem dosavadního kancléře Helmuta Kohla (CDU).
27. 9. 1998 Parlamentní volby v Německu vyhráli po 16 letech sociální demokraté -- SPD (40,9 procenta hlasů), CDU/CSU získaly 35,1 procenta. Skončila Kohlova éra.
10. 1998 Designovaný německý kancléř Gerhard Schrőder a vůdce Zelených Joschka Fischer na návštěvě USA. Jednali s prezidentem USA Billem Clintonem, který při setkání prohlásil, že je bezpodmínečně nutné, aby se Německo podílelo na vojenském zásahu NATO proti Jugoslávii. Fischer později při poradě s vedením Zelených řekl: "Američané chtějí válku ... Stojíme před otázkou, zda má červeno-zelená koalice ztroskotat na mezinárodní konstelaci."
20. 10. 1998 Designovaný ministr zahraničí SRN Joschka Fischer (Zelení) prohlásil v Bonnu, že Německo už nechce zatěžovat vztahy s ČR a Polskem minulostí.
27. 10. 1998 Novým německým kancléřem zvolen sociální demokrat Gerhard Schrőder. Jmenována koaliční německá vláda SPD a Zelených. Oskar Lafontaine se stává ministrem financí, Joschka Fischer ministrem zahraničí.
Po 27.10. 1998 Německý ministr financí a předseda SPD Oskar Lafontaine na návštěvě Kanady a USA. Veřejně kritizoval neoliberalismus, američtí neoliberálové na oplátku nešetřili Lafontaina. Čelní američtí politikové se od Lafontainových názorů distancovali, avšak zachovali "low profile".
11. 3. 1999 Německý ministr financí a předseda SPD Oskar Lafontaine odstoupil z obou funkcí. Podle zpráv tisku došlo předtím k ostré výměně názorů mezi Schrőderem a některými ministry včetně Lafontaina. Schrőder údajně žádal, aby ministři byli ve svých plánech a vystoupeních realističtější a nepřicházeli s návrhy, které nemají podporu v německé společnosti.
23. 3. 1999 NATO zahájilo leteckou válku proti Jugoslávii.
12. 4. 1999 Mimořádný sjezd SPD. Gerhard Schrőder zvolen předsedou strany.
1. 5. 1999 Oskar Lafontaine v projevu na manifestaci v Saarbrűckenu ostře kritizoval válku NATO proti Jugoslávii a způsob, jakým se do ní zapojila německá vláda a SPD.
8. 6. 1999 Tony Blair a Gerhard Schrőder v Londýně představili společný programový dokument Labour Party a SPD "The Third Way/Die Neue Mitte" v češtině a angličtině

ŠOK

Plné znění dokumentu The Third Way/Die Neue Mitte v češtině a angličtině ZDE

Sjednocená Evropa: třetí cesta -- nový střed

Tony Blair a Gerhard Schröder

Úvod

Sociální demokraté vládnou téměř ve všech zemích Unie. Došli nového uznání - ale pouze proto, že zatímco si podrželi své tradiční hodnoty, začali obnovovat a modernizovat své programy. Získali si také nové příznivce, protože nestojí pouze o sociální spravedlnost, ale také o ekonomickou dynamiku a rozvoj kreativity a inovací.

Pro tento přístup se vžil název "Nový střed" v Německu a "Třetí cesta" ve Velké Británii. Ostatní sociální demokraté si volí své vlastní názvy, které odpovídají jejich národním kulturám. I když je jazyk rozdílný, motivace je všude stejná. Většina lidí již dávno opustila svět dogmat levice i pravice. Sociální demokraté musí být schopni tyto lidi oslovit.

Sociální spravedlnost, svoboda a rovnost příležitostí, solidarita a odpovědnost k ostatním - tyto hodnoty jsou nadčasové: Sociální demokracie je nikdy neobětuje. Učinit tyto hodnoty relevantními pro dnešní svět vyžaduje realistické politiky zaměřené do budoucna schopné vyrovnat se s výzvami 21. století. Modernizace je o přizpůsobení se podmínkám, které se objektivně změnily, nikoli o reakci na volební preference.

Obdobně musíme přizpůsobit naši politiku novému modernizovanému ekonomickému prostředí. Vláda má činit veškerá potřebná-opatření-na podporu podnikáni, nikoli snažit se být náhradou podnikatelů. Základní tržní funkce musí být doplňovány a vylepšovány hospodářskou politikou, nikoli jí být omezovánu. Podporujeme tržní ekonomiku, nikoli tržní společnost.

Uvnitř Evropské unie sdílíme stejný osud. Čekají nás stejné výzvy - podporovat zaměstnanost a prosperitu, nabídnout každému jednotlivci příležitost k naplnění jeho jedinečného poslání, bojovat proti vytěsnění ze společnosti a proti chudobě. snažit se sladit materiální pokrok s ekologickou udržitelností a naší odpovědností vůči budoucím generacím, bojovat se společenskými problémy ohrožujícími jednotu společnosti, jako jsou kriminalita a drogy, a učinit Evropu efektivnější silou ve prospěch dobra ve světě.

Musíme posílit naše politiky využitím zkušeností z Británie i Německa, ale také z ostatních obdobně smýšlejících partnerů v Evropě a ve zbytku světa. Musíme se od sebe navzájem učit a poměřovat naše výsledky s v praxi nejosvědčenějšími a nejlepšími metodami a zkušenostmi jiných zemí. Obracíme se s touto výzvou na ostatní evropské sociálně demokratické vlády, které sdílí naše modernizační cíle, aby se přidaly k tomuto záměru.

Poučení ze zkušeností

I když obě naše strany mohou být hrdé na své historické úspěchy, dnes musíme vymyslet realistické a proveditelné odpovědi na nové výzvy, kterým jsou vystaveny

naše společnosti a ekonomiky. To vyžaduje nejen držet se našich hodnot, ale také ochotu změnit naše staré přístupy a tradiční hospodářské nástroje. V minulosti:

 • byla podpora sociální spravedlnosti často zaměňována s požadavkem rovnosti výsledku. Následkem toho jsme zapomněli na potřebu odměňovat snahu a odpovědnost, následkem toho se sociální demokracie stala synonymem pro konformitu a krátkozrakost místo toho, aby byla oporou kreativity, rozličnosti a výjimečnosti. Práce byla zatěžována stále rostoucími náklady.
 • prostředkem k dosažení sociální spravedlnosti se staly stále vyšší úrovně veřejných výdajů, a to bez ohledu na to, co se jimi dosáhlo, a bez ohledu na dopad daní potřebných k financování těchto výdajů na konkurenceschopnost, zaměstnanost a životní úroveň. Slušná úroveň veřejných služeb je pro sociální demokraty velmi důležitá, ale vědomí společenských potřeb nemůže být měřeno úrovní veřejných výdajů. Pro společnost je ve skutečnosti důležité, jak efektivně jsou tyto výdaje vynakládány a jak mnoho umožňují lidem, aby si pomohli sami.
 • představa, že stát by se měl zabývat selháními trhu vedla příliš často k neproporcionálnímu nárůstu vládní moci a byrokracie, která narůstala ruku v ruce s narůstající mocí. Rovnováha mezi jednotlivcem a kolektivem byla narušena. Hodnoty důležité pro občany, jako jsou osobní úspěch, podnikatelský duch, individuální odpovědnost a smysl pro společné záležitosti, byly příliš často podřizovány univerzálnímu sociální ochranářství.
 • příliš často byla práva vyzdvihována nad odpovědnosti, ale odpovědnost jednotlivce ke své rodině, municipalitě a společnosti nemůže být převedena na stát. Zapomenutí na koncept vzájemné odpovědnosti vede k poklesu smyslu pro společné záležitosti. nedostatku odpovědnosti vůči lidem žijícím v okolí, rostoucí kriminalitě a vandalismu a k tomu. že právní systém není schopen vyrovnávat se s touto situací.
 • došlo k přecenění schopností státu jemně dolaďovat ekonomiku za účelem zajištěni růstu zaměstnanosti. Naopak se podcenila důležitost jednotlivce a podnikání pro tvorbu bohatství. nedostatky trhů byly přeceněny a jejich silné stránky podceněnu.

Nové programy pro změněnou realitu

Představy o tom, co je "levicové", by se neměly stát svěrací kazajkou. Politikou Nového středu a Třetí cesty je zabývat se obavami lidí žijících v a vyrovnávajících se s prostředím rychlých změn - jak těch. kterým se daří, tak těch, kterým se právě nedaří.

V tomto nově vznikajícím světě chtějí lidé politiky, kteří přistupují k řešení problémů bez ideologických předsudků a kteří při respektování svých hodnot a principů hledají praktická řešení jejich problémů pomocí poctivých, dobře promyšlených a pragmatických politik. Voliči, kteří ve svých každodenních životech musí prokazovat iniciativ a adaptabilitu na ekonomické a společenské změny, očekávají totéž od svých vlád a politiků.

 • Ve světě stále se urychlující globalizace a vědeckých změn musíme vytvořit podmínky, ve kterých mohou existující firmy prosperovat a přizpůsobovat se . podmínkám a ve kterých lze zakládat a rozvíjet nové podniky.
 • Nové technologie radikálně mění povahu práce a činí organizaci výroby mezinárodní. Na jedné straně tento vývoj činí některé podniky zastaralými, na straně druhé vytváří nové podniky a nové pracovní příležitosti. Nejdůležitějším úkolem modernizace je investovat do lidského kapitálu: učinit jednotlivce a podniky připravenými pro ekonomiku budoucnosti založenou na informacích a znalostech.
 • Celoživotní zaměstnání je již minulostí. Sociální demokraté se musí přizpůsobit rostoucím potřebám pružnosti - a současně udržovat minimální životní standardy, pomáhat rodinám vyrovnávat se se změnami a otevírat čerstvé příležitosti pro ty, kteří nejsou schopni držet krok.
 • Čelíme zvětšující se výzvě smíření odpovědnosti vůči příštím generacím v oblasti životního prostředí s materiálním pokrokem celé společnosti. Musíme najít cestu spojení odpovědnosti k životnímu prostředí a moderního tržního přístupu. Nejmodernější technologie spotřebovávají méně zdrojů, otevírají nové trhy a vytvářejí nová pracovní místa.
 • Podíl veřejných výdajů na HDP dosáhl víceméně horní hranice akceptovatelnosti. Limity politiky "zdaň a utrať"' ("tax and spend") si vynucují radikální modernizaci veřejného sektoru a veřejných služeb tak, aby bylo za daný objem prostředků dosaženo většího přínosu. Veřejný sektor musí sloužit občanovi: neváháme podporovat myšlenku efektivnosti, konkurence a vysokého výkonu.
 • Systémy sociálního zabezpečení se musí adaptovat na změny v očekávané délce života, změny ve struktuře rodin a změny v postavení žen. Sociální demokraté musí nacházet cesty, jak bojovat se stále většími problémy kriminality, sociální desintegrace a drog. Musíme se ujmout vedení ve formování společnosti se stejnými právy pro ženy i muže.
 • Kriminalita je pro sociální demokraty klíčovou politickou záležitostí. Považujeme bezpečnost na ulicích za lidské právo. Politika zvyšující hodnotu žití ve městech podporuje smysl pro společné záležitosti, tvoři nová pracovní místa a činí obytné čtvrti bezpečnějšími.

Chudoba zůstává základní záležitostí, zejména mezi rodinami s dětmi. Potřebujeme zvláštní opatření pro ty, kteří jsou nejvíce ohroženi marginalizaci a vyloučením ze společnosti.

To také vyžaduje moderní přístup k vládě:

Stát by neměl veslovat, měl by být kormidelníkem. Nejde ani tak o ovládání, jako o náročnou výzvu. Řešení problémů musí být nalézána společně.

Byrokracie veřejného sektoru musí být snížena na všech úrovních, musí být formulovány výkonnostní cíle, kvalita veřejných služeb musí být velmi přísně monitorována a ze špatných výsledků vyvozeny důsledky.

Moderní sociální demokraté řeší problémy tam, kde je možné je řešit nejsnáze. Některé problémy nyní mohou být řešeny již pouze na evropské úrovni, jiné, jako například nedávné finanční krize, vyžadují zvýšenou mezinárodní spolupráci. Všeobecně by však měla být moc na nejnižší možné úrovni.

Aby tyto nové politiky uspěly, musí podporovat dopředu hledící mentalitu a nový podnikatelský duch na všech úrovních společnosti. To vyžaduje:

 • kompetentní a velmi dobře vyškolenou pracovní sílu prahnoucí po a připravenou na převzetí nových odpovědností
 • sociální systém otevírající nové příležitosti a podporující iniciativu, kreativitu a připravenost na nové náročné výzvy
 • pozitivní klima pro podnikatelskou nezávislost a iniciativu. Malé podniky musí být možno zakládat snáze a musí pro ně být snazší přežít
 • chceme společnost, která oslavuje úspěšné podnikatele stejně, jako oslavuje umělce a fotbalisty, a která oceňuje kreativitu ve všech sférách života.

Naše země mají jiné tradice vztahů mezí státem, průmyslem, odbory a společenskými skupinami, sdílíme však přesvědčení, že tradiční konflikty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli musí být překonány. To znamená především oživení ducha pro společné záležitosti a pro solidaritu, posílení partnerství a dialogu mezi všemi skupinami ve společnosti a vytvoření nového konsensu pro změny a reformy. Chtěli bychom. aby všechny skupiny ve společnosti sdílely naše společné odhodlání vyjádřené v této Deklaraci.

Ihned po převzetí úřadu svolala nová sociálně demokratická strana v Německu vrcholné představitele politiky, podnikání a odborů, aby prosadili Alianci pro zaměstnanost, vzdělávání a konkurenceschopnost.

 • Chceme vidět skutečné partnerství, kde zaměstnanci budou mít příležitost sdílet se zaměstnavateli odměnu za úspěch.
 • Podporujeme moderní odbory chránící jednotlivce proti svévolnému jednání a spolupracující se zaměstnavateli na překonávání změn a na tvorbě dlouhodobé prosperity.
 • V Evropě se budeme snažit za pomoci "Evropského paktu zaměstnanosti" o vedeni neustálého dialogu se sociálními partnery, který podporuje, nikoli brání nutným ekonomickým změnám.

Nový program strany nabídky pro levici

Úkol, který stojí před Evropou, je vyrovnat se s výzvami globální ekonomiky a pří tom zachovat sociální kohezi v prostředí skutečné i pociťované nejistoty.

Poslední dvě desetiletí neoliberálního laissez-faire jsou minulostí. Na uvolněné místo ovšem nesmí nastoupit renesance spoléhání na deficitní financování a na drastickou státní regulaci ve stylu let sedmdesátých. Takový přístup by nyní ukazoval špatným směrem.

Naše národní ekonomiky a globální ekonomické vztahy prošly zásadními změnami. Nové podmínky a nová realita volají po přehodnocení starých myšlenek a po vyvinutí nových konceptů.

Ve většině Evropy je nezaměstnanost příliš vysoká a její velká část je strukturální. Aby se vyrovnali s touto výzvou, musí evropští sociální demokraté společně zformulovat a provést nová levicová opatření na nabídkové straně ekonomik.

Naším cílem je modernizovat stát sociálního blahobytu, nikoli ukončit jeho existenci: chceme novým způsobem vyjádřit solidaritu a odpovědnost, aniž bychom zakládali motivaci pro ekonomickou aktivitu na pouhém neomezeném sebezájmu.

Hlavními stavebními bloky tohoto přístupu jsou:

 • Robustní a konkurenční tržní uspořádání
 • Konkurence na trhu zboží a otevřenost mezinárodnímu obchodu jsou základem pro podporu konkurenceschopnosti a růstu.

Proto je takové uspořádání, které umožňuje tržním silám správně fungovat, naprosto zásadní pro ekonomický úspěch a je podmínkou pro úspěšnější politiku zaměstnanosti.

Evropská Unie by měla pokračovat jako rozhodná síla podporující liberalizaci světového obchodu.

EU by měla stavět na úspěších jednotného trhu a posílit tak ekonomické uspořádání příznivé pro růst produktivity.

Daňová politika podporující udržitelný růst

V minulosti se sociální demokraté stali synonymem pro vysoké daně, zejména z podnikaní. Moderní sociální demokraté uznávají, že za správných podmínek mohou daňová reforma a snížení daní hrát kritickou roli při dosažení jejich širších společenských cílů.

Například snížení daní z příjmů právnických osob může zvýšit ziskovost a posílit podnět k investování. Vyšší investice zvyšují ekonomickou aktivitu a produktivní potenciál, což pomáhá vytvořit větší zdroje pro veřejné výdaje.

Zdanění společností by mělo být zjednodušeno a daně z podnikání sníženy tak, jak se stalo za vlády New Labour ve Velké Británii, a tak, jak je plánováno federální vládou v Německu.

Aby se zajistilo, že se vyplatí pracovat a aby se daňový systém stal spravedlivějším, měla by být snížena daňová zátěž rodin a zaměstnanců, jak se již stalo v Německu (Tax Relief Act) a ve Velké Británii (nižší počáteční sazby daně).

Ochota podniků - zejména malých a středních - investovat by měla být zvýšena tak, jak to zamýšlí německá sociálně-demokratická vláda pomocí změny zdanění podnikání a jak již provedla New Labour v Británii v oblasti zdanění kapitálových výnosů a zdanění podniků.

 • Celkové zdaněni práce a podnikáni by mělo být sníženo. Daňové břemeno by mělo být přesunuto, například ve prospěch zdanění činností škodících životnímu prostředí. Německo, Velká Británie a ostatní evropské země vedené sociálními demokraty budou vůdci na této cestě.
 • Na úrovni EU by daňová politika měla podporovat boj proti nekalé konkurenci a daňovým únikům. To vyžaduje zvýšenou spolupráci, nikoli uniformitu. Nebudeme podporovat opatření vedoucí k vyšší daňové zátěži a podkopávající konkurenceschopnost a pracovní místa.

Politiky strany nabídky a strany poptávky jsou doplňky, nikoli alternativami

V minulosti byli sociální demokraté zdrojem představ, že cíle růstu a vysoké zaměstnanosti mohou být dosaženy pouze řízením agregátní poptávky. Moderní sociální demokraté uznávají, že politiky strany nabídky mají ústřední a komplementární roli.

V dnešním světě má většina rozhodnutí dopad jak na poptávkové, tak na nabídkové podmínky.

 • Úspěšné programy "Welfare to Work" (ze sociální podpory do práce) zvyšují příjmy těch, kteří byli předtím bez zaměstnání, a zároveň zlepšují nabídku práce dostupnou zaměstnavatelům.
 • Moderní hospodářská politika usiluje o zvýšení příjmů po zdanění zaměstnanců a souběžně o snížení nákladů pracovní síly pro zaměstnavatele. Proto je mimořádně důležité redukovat ne-mzdové náklady práce pomocí strukturální reformy systému sociálního zabezpečení a pomocí pro zaměstnanost přívětivější a do budoucna hledící struktury daní a příspěvků na sociální zabezpečení.

Cílem sociálně demokratické politiky je překonat zdánlivý protiklad mezi politikami strany poptávky a strany nabídky ve prospěch výhodnější kombinace mikroekonomické flexibility a makroekonomické stability.

K dosažení vyššího růstu a více pracovních míst je v dnešním světě potřebná adaptabilní ekonomika: cílem moderní sociálně-demokratické politiky jsou flexibilní trhy.

Makroekonomická politika má stále významnou roli: nastavovat podmínky pro stabilní růst a vyhnout se politice "brzda-plyn". Sociální demokraté si ale musí být vědomi, že správné nastavení makroekonomické politiky není dostatečné pro stimulací vyššího růstu a většího množství pracovních míst. Změny úrokových měr či daní nepovedou k vyšším investicím a vyššímu růstu, pokud nebude nabídková strana ekonomiky dostatečně připravená k reakci. K tomu, abychom učinili evropskou ekonomiku dynamičtější, ji musíme učinit také flexibilnější.

Podniky musí mít prostor, aby mohly reagovat na vylepšené ekonomické podmínky a aby mohly využít nových příležitostí: nesmíme je podvázat pravidly a regulací.

Trhy zboží, kapitálu a práce musí být všechny pružné: nesmíme kombinovat strnulost na jedné straně ekonomického systému s otevřeností a dynamismem ve zbytku.

Adaptabilita a flexibilita přináší vzrůstající výhody v informační ekonomice budoucnosti založené na službách a znalostech

Naše ekonomiky jsou v přechodu od průmyslové výroby k informační ekonomice založené na službách. Sociální demokraté musí využít příležitosti této radikální proměny. Evropě totiž tato změna nabízí možnost dostihnout Spojené státy. Miliónům naších lidí pak nabízí šanci najít nová pracovní místa, získat nové schopnosti, rozvíjet nové kariéry, zakládat a expandovat nové podniky - v kostce řečeno, realizovat jejich naděje na lepší budoucnost.

Ale sociální demokraté si musí uvědomit, že základní předpoklady pro ekonomický úspěch se změnily. Služby nelze skladovat: zákazníci je používají tehdy, kdy je potřebují - v rozličných hodinách dne, mimo čas, který mnozí lidé považují za normální úřední hodiny. Rychlý postup informačního věku, zejména obrovský potenciál elektronického nakupování, slibuje dramaticky změnit způsob, jakým nakupujeme, jakým se učíme, jakým komunikujeme a jakým trávíme volný čas. Rigidita a přeregulace brání našemu úspěchu v informační ekonomice založené na službách a znalostech. Budou bránit potenciálu pro nový růst a pro tvorbu nových pracovních míst. Musíme se stát více pružnými, nikoli méně.

Aktivní vláda s nově chápanou rolí má v ekonomickém rozvoji klíčové místo

Moderní sociální demokraté nejsou neoliberály typu laissez-faire. Pružné trhy musí být kombinované s nově definovanou aktivní rolí státu. Hlavní prioritou musí být investice do lidského a společenského kapitálu.

Pokud máme dosáhnout a udržet zaměstnanost, zaměstnanci musí reagovat na měnicí se poptávku. Naše ekonomiky čelí problému značné diskrepance mezi počtem volných pracovních míst, která je zapotřebí naplnit (například na poli informačních a komunikačních technologií), a počtem patřičně kvalifikovaných uchazečů.

To znamená, že vzdělání nesmí být nabízeno jen jednorázově: celoživotní přístup ke vzdělání a výcviku a celoživotní využívání jejich výhod jsou nejdůležitější jistotou dostupnou v moderním světě. Proto mají vlády odpovědnost za to, aby připravily prostředí, které umožňuje jednotlivcům zvyšovat svou kvalifikaci a naplňovat svůj potenciál. Toto musí být nyní pro sociální demokracii naprostou prioritou.

 • Musí být zvýšena kvalita všech jednotlivých vrstev školství a všech jednotlivých schopností, které má školství rozvíjet. Kde existují problémy s nedostatečnou gramotností, musí býl hledáno řešení, jinak odsuzujeme nevybavené jedince k životům na nízké příjmové úrovni, k nedostatku jistoty a k nezaměstnanosti.
 • Chceme, aby všichni mladí lidé měli příležitost vstoupit do světa práce prostřednictvím kvalifikovaného pracovního výcviku. Společně se zaměstnavateli, odbory a ostatními musíme zajistit, aby příležitosti dostatečného vzdělání a výcviku byly schopné splnit požadavky lokálního trhu práce. V Německu podporují politici tento přístup s okamžitým akčním programem pro pracovní místa a výcvik, který umožní 100 000 mladých lidi nalézt nová pracovní místa a získat novou kvalifikaci. Program Welfare to Work v Británii již pomohl 95 000 mladých lidí nalézt práci.
 • Musíme zreformovat poškolní vzdělávání a zvýšit jeho kvalitu, musíme je zmodernizovat tak, aby podporovalo adaptabilitu a zaměstnatelnost v pozdějším životě. Vláda má mimořádnou roli při tvorbě podnětů pro jednotlivce, aby si spořili na náklady celoživotního vzdělávání - a v rozšíření přístupu k dálkovému studiu.
 • Musíme zajistit, aby výcvik hrál významnou roli v našich aktivních politikách pro nezaměstnané a pro domácnosti bez práce.
 • Moderní a efektivní veřejná infrastruktura včetně silné vědecké báze je také zásadní pro ekonomiku tvořící pracovní místa. Je důležité; aby struktura veřejných výdajů směřovala na aktivity, které jsou nejvíce prospěšné pro růst a které podporují potřebné strukturální změny.

Moderní sociální demokraté by měli být zastánci malých a středních podniků

Rozvoj prosperujících malých a středních podniků musí být naprostou prioritou pro moderní sociální demokraty. Právě tam je skrytý největší potenciál pro nový růst a nová pracovní místa v budoucí informační ekonomice.

Nejrůznější lidé v nejrůznějších životních situacích-přemýšlejí o možnosti stát se podnikateli - jak již v odvětvích tradičně založených na samostatné činnosti, tak i v odvětvích nově založených na samostatné činnosti jedinců - právníci, počítačoví experti, lékaři, řemeslníci, poradci, lidé čumí v kultuře a sportu. Tito jedinci musí mít prostor k vyvíjení ekonomické iniciativy a k tvorbě nových pracovních míst. Musíme zvýšit jejich ochotu přijímat riziko. Musíme snížit břemena na ně kladená. Jejich trhy a jejich ambice nesmí být omezovány hranicemi.

 • Evropské kapitálové trhy musí být otevřené, aby rostoucí firmy a podnikatelé měli přístup k financování. Chceme spolupracovat, abychom zajistili, že rostoucí hi-tech společnosti mají stejný přístup na kapitálové trhy, jako jejich američtí rivalové.
 • Měli bychom usnadnit zakládání firem jednotlivci a růst nových společností tím, že snížíme administrativní překážky, tím, že vyjmeme malé firmy z tíživých regulací, a tím, že zvýšíme jejich přístup k financování. Měli bychom zejména usnadnit najímání nových zaměstnanců malými firmami: to znamená snížit zátěž regulace a ne-mzdových nákladů práce.
 • Vazby mezi podnikáním a vědeckou základnou by měly být posíleny, aby se zvětšilo množství podnikatelsky využitelných produktů výzkumu a aby se podpořila tvorba shluků nových hi-tech odvětví.

Zdravé veřejné finance by měly být znamením pýchy sociálních demokratů

V minulosti byli sociální demokraté příliš často spojováni s názorem, že nejlepší cestou k podpoře zaměstnanosti a růstu je zvýšení vládního zadlužování ve snaze zvýšit vládní výdaje. Nejsme striktně proti deficitům - v recesi je rozumné nechat pracovat automatické stabilizátory. A vypůjčování za účelem financování vyšších vládních investic, striktně podle Zlatého pravidla, může hrát klíčovou roli v posílení nabídkové strany ekonomiky.

Deficitní utrácení ovšem nemůže být použito k překonání strukturálních slabostí ekonomiky, které jsou brzdou rychlejšímu růstu a vyšší zaměstnanosti. Sociální demokraté také nemohou tolerovat nadměrné úrovně veřejného dluhu. Zvýšené zadlužení je nespravedlivým břemenem pro příští generace a mohlo by mít nevítané redistributivní efekty. Peníze použité na obsluhu vysokého veřejného dluhu jsou především nedostupné pro další priority, včetně zvýšeného investování na vzdělání, výcvik nebo dopravní infrastrukturu.

Z pozice levicové nabídkové hospodářské politiky je klíčové, aby vysoká úroveň vládního vypůjčování klesala, nikoli rostla.

Aktivní politika trhu práce pro levici

Stát se musí stát aktivním činitelem podporujícím zaměstnanost, nikoli být pouze pasivním příjemcem obětí ekonomického selhání.

Lidé, kteří nikdy neměli zkušenost se zaměstnáním nebo kteří jsou již dlouho nezaměstnaní, ztrácejí potřebné schopnosti konkurovat na trhu práce. Protahující se nezaměstnanost také ničí individuální životní šance i dalšími způsoby a zhoršuje postavení a možnosti lidí ve společnosti.

Systém sociálního zabezpečení, který omezuje jednotlivcovu schopnost najít zaměstnání, musí být zreformován.

Moderní sociální demokraté chtějí proměnit sociální sít' nároků v odrazový můstek k osobní odpovědnosti.

Pro naše společnosti jsou imperativy sociální spravedlnosti reprezentovány více než jen pouhou distribucí transferů v hotovosti. Naším cílem je rozšíření rovnosti příležitostí, bez ohledu na rasy, věk či invaliditu, bojovat se společenským vyloučením a zajistit rovnost mužů a žen.

Lidé správě požadují vysoce kvalitní veřejné služby a solidaritu pro ty, kteří potřebuji pomoc - ale také slušnost vůči těm, kteří tyto služby platí. Všechny instrumenty sociální politiky musí zvýšit životní šance, podpořit schopnost pomoci si sám a podpořit osobní odpovědnost.

S těmito principy na zřeteli jsou v Německu důkladně reformovány zdravotní systém a systém pro zabezpečení finanční jistoty ve stáří tím, že jsou přizpůsobovány jak změnám v očekávané délce života, tak změnám v celoživotních vzorcích zaměstnání, aniž by byl.obětován princip solidarity. Stejný princip je aplikován v případě stakeholder pensions a při reformě invalidních dávek v Británii.

Období nezaměstnanosti v ekonomice bez celoživotních pracovních míst se musí stát příležitostí pro získání kvalifikace a pro podporu osobního růstu. Práce na částečný úvazek a nízko placená práce jsou lepší, než žádná práce, protože usnadňují přechod z nezaměstnanosti do zaměstnanosti.

Nové politiky nabízející nezaměstnaným lidem pracovní místa a výcvik jsou sociálně demokratickou prioritou - také ovšem očekáváme, že každý využije nabízené příležitosti.

Ale poskytnout lidem potřebnou výbavu ke vstupu na pracovní trh nestačí. Systém sociálních dávek a daní musí zajistit, aby bylo v zájmu lidí pracovat. Jednodušší a modernizovaný daňový a sociální systém je významnou součástí levicové nabídkové politiky trhu práce. Musíme:

 • Zajistit, aby se jednotlivcům i domácnostem vyplácelo pracovat. Největší část příjmu musí zůstat v peněženkách těch, kteří si je vydělali.
 • Podpořit zaměstnavatele, aby nabízeli "vstupní pracovní místa" tím, že snížíme břímě daní a příspěvků na sociální zabezpečení u míst s nízkými mzdami. Musíme hledat prostor pro nižší ne-mzdové náklady práce pomocí zdanění činností škodících životnímu prostředí.
 • Zavést cílené programy pro dlouhodobě nezaměstnané a jiné znevýhodněné skupiny, které by jim daly příležitost se znovu zapojit do trhu práce, a to na principu, že práva a odpovědnosti jdou spolu.
 • Přezkoumat všechny příjemce sociálních dávek včetně lidí v produktivním věku, kteří pobírají dávky v invaliditě, zdali by nebyli schopni si vydělávat, a zreformovat státní služby pro nezaměstnané tak. aby pomáhaly nalézt vhodná místa těm, kteří jsou schopni pracovat.
 • Podporovat podnikání a zakládání nových firem jako životaschopnou cestu ven z nezaměstnanosti. Rozhodnutí podnikat znamenají pro ty, co se odhodlají takový krok podniknout, značná rizika. Musíme tyto lidi podpořit tím, že budeme tato rizika řídit.

Levicová nabídková politika urychlí strukturální změny. Tyto změny ovšem učiní snadněji přežitelnými a řiditelnými.

Přizpůsobování se změnám není nikdy jednoduché a rychlost změn se zdá být tak rychlá, jako nikdy v minulosti, zejména pod vlivem nových technologií. Změna nevyhnutelně ničí některá pracovní místa, ale změna také tvoří místa nová.

Mezi ztrátami zaměstnanosti v jednom sektoru a vytvořením nových míst na jiném místě ovšem může být prodleva. Bez ohledu na dlouhodobé přínosy pro ekonomiku a životní úroveň, některá odvětví a některé komunity mohou nést náklady před tím, než přijdou přínosy. Proto musíme zaměřit naše úsilí na ulehčení lokálních problémů spojených s těmito změnami. Tyto problémy budou tím větší, čím déle se bude změně bránit. Nemá ovšem smysl doufat, že je možné se těmto problémům vyhnout.

Přizpůsobení bude tím snazší, čím lépe budou fungovat trhy práce a trhy se zbožím. Překážky zaměstnávání v relativně nízkoproduktivních sektorech musí být sníženy, pokud mají zaměstnanci vytěsnění zvýšením produktivity, které je neoddělitelnou součástí strukturálních změn, najít místa jinde. Pracovní trh potřebuje sektor s nízkými mzdami, aby existovala místa pro lidi s nízkou kvalifikací. Sociální a daňový systém mohou doplnit nízké příjmy ze zaměstnání a současně uspořit v systému podpory nezaměstnaných.

Vymezování Nového středu - Třetí cesty v Evropě

Definování a provedení nových sociálně-demokratických politik v Evropě je náročnou výzvou. Nezastáváme se jednotného evropského modelu, a už vůbec ne přeměny Evropské unie na superstát. Jsme proevropští a jsme pro reformu v Evropě. Lidé budou podporovat další kroky k integraci tam, kde je skutečná přidaná hodnota, a tam, kde je možné je ospravedlnit - jako například při boji proti kriminalitě a poškozování životního prostředí nebo při podpoře společných cílů v sociální politice a politice zaměstnanosti. Souběžně ale Evropa potřebuje změnu - potřebuje efektivnější a průhlednější instituce, reformu zastaralých politik a rozhodnou akci proti neefektivnosti a podvodům.

Prezentujeme naše myšlenky jako první návrh, nikoli jako hotový program. Politika Nového středu a Třetí cesty je již realitou na mnoha místních radnicích, ve zreformovaných národních politikách, v evropské spolupráci a v nových mezinárodních iniciativách.

V této souvislosti se německá a britská vláda rozhodly zakotvit své existující vazby pro výměnu názorů na vývoj hospodářské politiky do širšího přístupu. Navrhujeme to udělat třemi způsoby:

Uskuteční se série ministerských setkání podpořených častými kontakty blízkých spolupracovníků ministrů.

Budeme diskutovat s politickými vůdci v ostatních evropských zemích, kteří budou mít zájem spolu s námi prosazovat modernizační myšlenky pro sociální demokracii v kontextu jejich národních ekonomik. Začneme s tím ihned.

Ustavíme sít' expertů, dopředu hledících myslitelů, politická fóra a diskusní setkání. Tím prohloubíme a budeme průběžně rozvíjet myšlenku Nového středu a Třetí cesty. Toto je pro nás prioritou.

Cílem této deklarace je dát popud modernizaci. Vyzýváme všechny sociální demokraty v Evropě, aby nepropásli tuto historickou příležitost. Diverzita našich myšlenek je naším největším aktivem pro budoucnost. Naše společnosti od nás očekávají, že spojíme naše různé zkušenosti do nového koherentního programu.

Pojďme společně budovat úspěch sociální demokracie v novém století. Nechť je politika Třetí cesty a Nového středu novou evropskou nadějí.

Europe: The Third Way/Die Neue Mitte

Tony Blair and Gerhard Schroeder

Introduction Social democrats are in government in almost all the countries of the Union. Social democracy has found new acceptance - but only because, while retaining its traditional values, it has begun in a credible way to renew its ideas and modernise its programmes. It has also found new acceptance because it stands not only for social justice but also for economic dynamism and the unleashing of creativity and innovation.

The trademark of this approach is the New Centre in Germany and the Third Way in the United Kingdom. Other social democrats choose other terms that suit their own national cultures. But though the language and the institutions may differ, the motivation is everywhere the same. Most people have long since abandoned the world view represented by the dogmas of left and right. Social democrats must be able to speak to those people.

Fairness and social justice, liberty and equality of opportunity, solidarity and responsibility to others - these values are timeless. Social democracy will never sacrifice them. To make these values relevant to today's world requires realistic and forward-looking policies capable of meeting the challenges of the 21st century. Modernisation is about adapting to conditions that have objectively changed, and not reacting to polls.

Similarly, we need to apply our politics within a new economic framework, modernised for today, where government does all it can to support enterprise but never believes it is a substitute for enterprise. The essential function of markets must be complemented and improved by political action, not hampered by it. We support a market economy, not a market society.

We share a common destiny within the European Union. We face the same challenges - to promote employment and prosperity, to offer every individual the opportunity to fulfil their unique potential, to combat social exclusion and poverty, to reconcile material progress with environmental sustainability and our responsibility to future generations, to tackle common problems that threaten the cohesion of society such as crime and drugs, and to make Europe a more effective force for good in the world.

We need to strengthen our policies by benchmarking our experiences in Britain and Germany, but also with like-minded counterparts in Europe and the rest of the world. We must learn from each other and measure our own performance against best practice and experience in other countries. With this appeal, we invite other European social democratic governments who share our modernising aims to join us in this enterprise.

I. Learning from experience

Although both parties can be proud of our historic achievements, today we must develop realistic and feasible answers to new challenges confronting our societies and economies. This requires adherence to our values but also a willingness to change our old approaches and traditional policy instruments. In the past:

- The promotion of social justice was sometimes confused with the imposition of equality of outcome. The result was a neglect of the importance of rewarding effort and responsibility, and the association of social democracy with conformity and mediocrity rather than the celebration of creativity, diversity and excellence. Work was burdened with ever higher costs.

- The means of achieving social justice became identified with ever higher levels of public spending regardless of what they achieved or the impact of the taxes required to fund it on competitiveness, employment and living standards. Decent public services are a vital concern for social democrats, but social conscience cannot be measured by the level of public expenditure. The real test for society is how effectively this expenditure is used and how much it enables people to help themselves.

- The belief that the state should address damaging market failures all too often led to a disproportionate expansion of the government's reach and the bureaucracy that went with it. The balance between the individual and the collective was distorted. Values that are important to citizens, such as personal achievement and success, entrepreneurial spirit, individual responsibility and community spirit, were too often subordinated to universal social safeguards.

- Too often rights were elevated above responsibilities, but the responsibility of the individual to his or her family, neighbourhood and society cannot be offloaded on to the state. lf the concept of mutual obligation is forgotten, this results in a decline in community spirit, lack of responsibility towards neighbours, rising crime and vandalism, and a legal system that cannot cope.

- The ability of national governments to fine-tune the economy in order to secure growth and jobs has been exaggerated. The importance of individual and business enterprise to the creation of wealth has been undervalued. The weaknesses of markets have been overstated and their strengths underestimated.

II. New programmes for changed realities

Ideas of what is 'left-wing' should never become an ideological straitjacket. The politics of the New Centre and Third Way is about addressing the concerns of people who live and cope with societies undergoing rapid change - both winners and losers. In this newly emerging world people want politicians who approach issues without ideological preconceptions and who, applying their values and principles, search for practical solutions to their problems through honest well-constructed and pragmatic policies. Voters who in their daily lives have to display initiative and adaptability in the face of economic and social change expect the same from their governments and their politicians.

- In a world of ever more rapid globalisation and scientific changes we need to create the conditions in which existing businesses can prosper and adapt, and new businesses can be set up and grow.

- New technologies radically change the nature of work and internationalise the organisation of production. With one hand they de-skill and make some businesses obsolete, with another they create new business and vocational opportunities. The most important task of modernisation is to invest in human capital: to make the individual and businesses fit for the knowledge-based economy of the future.

- Having the same job for life is a thing of the past. Social democrats must accommodate the growing demands for flexibility - and at the same time maintain minimum social standards, help families to cope with change and open up fresh opportunities for those who are unable to keep pace.

- We face an increasing challenge in reconciling environmental responsibility towards future generations with material progress for society at large. We must marry environmental responsibility with a modern market-based approach. In environmental protection, the most modern technologies consume fewer resources, open up new markets and create new jobs.

- Public expenditure as a proportion of national income has more or less reached the limits of acceptability. Constraints on 'tax and spend' force radical modernisation of the public sector and reform of public services to achieve better value for money. The public sector must actually serve the citizen: we do not hesitate to promote the concepts of efficiency, competition and high performance.

- Social security systems need to adapt to changes in life expectancy, family structures and the role of women. Social democrats need to find ways of combating the ever more pressing problems of crime, social disintegration and drug abuse. We need to take the lead in shaping a society with equal rights for women and men.

- Crime is a vital political issue for modern social democrats. We consider safety on the street to be a civil right. A policy to make cities worth living in fosters community spirit, creates new jobs and makes residential areas safer.

- Poverty remains a central concern, especially among families with children. We need specific measures for those who are most threatened by marginalisation and social exclusion.

This also requires a modern approach to government:

- The state should not row, but steer: not so much control, as challenge. Solutions to problems must be joined up.

- Within the public sector bureaucracy at all levels must be reduced, performance targets and objectives formulated, the quality of public services rigorously monitored, and bad performance rooted out.

- Modern social democrats solve problems where they can best be solved. Some problems can now only be tackled at European level: others, such as the recent financial crises, require increased international co-operation. But, as a general principle, power should be devolved to the lowest possible level.

For the new politics to succeed, it must promote a go-ahead mentality and a new entrepreneurial spirit at all levels of society. That requires:

- a competent and well-trained workforce eager and ready to take on new responsibilities - a social security system that opens up new opportunities and encourages initiative, creativity and readiness to take on new challenges

- a positive climate for entrepreneurial independence and initiative. Small businesses must become easier to set up and better able to survive

- we want a society which celebrates successful entrepreneurs just as it does artists and footballers - and which values creativity in all spheres of life.

Our countries have different traditions in dealings between state, industry, trade unions and social groups, but we share a conviction that traditional conflicts at the workplace must be overcome. This, above all, means rekindling a spirit of community and solidarity, strengthening partnership and dialogue between all groups in society and developing a new consensus for change and reform. We want all groups in society to share our joint commitment to the new directions set out in this Declaration.

Immediately upon taking office, the new Social Democratic government in Germany gathered the top representatives of the political sector, the business community and the unions around the table to forge an Alliance for Jobs, Training and Competitiveness.

- We want to see real partnership at work, with employees having the opportunity of sharing the rewards of success with employers.

- We support modern trade unions protecting individuals against arbitrary behaviour, and working in co-operation with employers to manage change and create long-term prosperity.

- In Europe - under the umbrella of a European employment pact - we will strive to pursue an ongoing dialogue with the social partners that supports, not hinders, necessary economic change.

III. A new supply-side agenda for the left

The task facing Europe is to meet the challenge of the global economy while maintaining social cohesion in the face of real and perceived uncertainty. Rising employment and expanding job opportunities are the best guarantee of a cohesive society.

The past two decades of neo-liberal laissez-faire are over. In its place, however, there must not be a renaissance of 1970s-style reliance on deficit spending and heavy-handed state intervention. Such an approach now points in the wrong direction.

Our national economies and global economic relationships have undergone profound change. New conditions and new realities call for a re-evaluation of old ideas and the development of new concepts.

In much of Europe unemployment is far too high - and a high proportion of it is structural. To address this challenge, Europe's social democrats must together formulate and implement a new supply-side agenda for the left.

Our aim is to modernise the welfare state, not dismantle it: to embark on new ways of expressing solidarity and responsibility to others without basing the motivation for economic activity on pure undiluted self-interest.

The main elements of this approach are as follows:

A robust and competitive market framework

Product market competition and open trade is essential to stimulate productivity and growth. For that reason a framework that allows market forces to work properly is essential to economic success and a pre-condition of a more successful employment policy.

- The EU should continue to act as a resolute force for liberalisation of world trade.

- The EU should build on the achievements of the single market to strengthen an economic framework conducive to productivity growth.

A tax policy to promote sustainable growth

In the past social democrats became identified with high taxes, especially on business. Modern social democrats recognise that in the right circumstances, tax reform and tax cuts can play a critical part in meeting their wider social objectives.

For instance, corporate tax cuts raise profitability and strengthen the incentives to invest. Higher investment expands economic activity and increases productive potential. It helps create a virtuous circle of growth increasing the resources available for public spending on social purposes.

- The taxation of companies should be simplified and corporation tax rates cut, as they have been by New Labour in the UK and are planned by the federal government in Germany.

- To ensure work pays and to improve the fairness of the tax system, the tax burden borne by working families and workers should be alleviated, as begun in Germany (through the Tax Relief Act) - and the introduction of lower starting rates of income tax and the working families tax credit in Britain.

- The willingness and ability of enterprises - especially small and medium-sized enterprises - to invest should be enhanced, as intended by the Social Democratic government in Germany through the reform of the taxes on businesses and as shown by New Labour's reform of capital gains and business taxes in Britain.

- Overall, the taxation of hard work and enterprise should be reduced. The burden of taxation should be rebalanced, for example towards environmental 'bads'. Germany, the UK and other European countries governed by social democrats will lead the way in this regard.

- At EU level, tax policy should support tough action to combat unfair competition and fight tax evasion. This requires enhanced co-operation, not uniformity. We will not support measures leading to a higher tax burden and jeopardising competitiveness and jobs in the EU.

Demand and supply-side policies go together - they are not alternatives.

In the past social democrats often gave the impression that the objectives of growth and high unemployment would be achieved by successful demand management alone. Modern social democrats recognise that supply side policies have a central and complementary role to play.

In today's world most policy decisions have an impact on both supply- and demand-side conditions.

- Successful Welfare to Work programmes raise incomes for those previously out of work as well as improve the supply of labour available to employers.

- Modern economic policy aims to increase the after-tax income of workers and at the same time decrease the costs of labour to the employer. The reduction of non-wage labour costs through structural reform of social security systems and a more employment friendly tax and contribution structure that looks to the future is therefore of particular importance.

The aim of social democratic policy is to overcome the apparent contradiction between demand- and supply-side policies in favour of a fruitful combination of micro-economic flexibility and macro-economic stability.

To achieve higher growth and more jobs in today's world, economies must be adaptable: flexible markets are a modern social democratic aim.

Macro-economic policy still has a vital purpose: to set the conditions for stable growth and avoid boom and bust. But social democrats must recognise that getting the macro-economics right is not sufficient to stimulate higher growth and more jobs. Changes in interest rates or tax policy will not lead to increased investment and employment unless the supply side of the economy is adaptable enough to respond. To make the European economy more dynamic, we also need to make it more flexible.

- Companies must have room for manoeuvre to take advantage of improved economic conditions and seize new opportunities: they must not be gagged by rules and regulations.

- Product, capital and labour markets must all be flexible: we must not combine rigidity in one part of the economic system with openness and dynamism in the rest.

Adaptability and flexibility are at an increasing premium in the knowledge-based service economy of the future

Our economies are in transition - from industrial production to the knowledge-based service economy of the future. Social democrats must seize the opportunity of this radical economic change. It offers Europe a chance to catch up with the United States. It offers millions of our people the chance to find new jobs, learn new skills, pursue new careers, set up and expand new businesses - in summary, to realise their hopes of a better future.

But social democrats have to recognise that the basic requirements for economic success have changed. Services cannot be kept in stock: customers use them as and when they are needed - at many different times of day, outside what people think of as normal working hours. The rapid advance of the information age, especially the huge potential of electronic commerce, promises to change radically the way we shop, the way we learn, the way we communicate and the way we relax. Rigidity and over-regulation hamper our success in the knowledge-based service economy of the future. They will hold back the potential of innovation to generate new growth and more jobs. We need to become more flexible, not less.

An active government, in a newly conceived role, has a key role to play in economic development

Modern social democrats are not laissez-faire neo-liberals. Flexible markets must be combined with a newly defined role for an active state. The top priority must be investment in human and social capital.

If high employment is to be achieved and sustained, employees must react to shifting demands. Our economies suffer from a considerable discrepancy between the number of job vacancies that need to be filled (for example in the field of information and communication technology) and the number of suitably qualified applicants.

That means education must not be a 'one-off' opportunity: lifetime access to education and training and lifelong utilisation of their opportunities represent the most important security available in the modern world. Therefore, governments have a responsibility to put in place a framework that enables individuals to enhance their qualifications and to fulfil their potential. This must now be a top social democratic priority.

- Standards at all levels of schooling and for all abilities of pupils must be raised. Where there are problems of literacy and numeracy these must be addressed, otherwise we condemn unskilled individuals to lives of low pay, insecurity and unemployment.

- We want all young people to have the opportunity to gain entry into the world of work by means of qualified vocational training. Together with local employers, trade unions and others, we must ensure that sufficient education and training opportunities are available to meet the requirements of the local labour market. In Germany, the political sector is supporting this endeavour with an immediate action programme for jobs and training that will enable 100,000 young people to find a new job or training place or to obtain qualifications. In Britain the Welfare to Work programme has already enabled 95,000 young people to find work.

- We need to reform post-school education and raise its quality, at the same time modernising education and training programmes so as to promote adaptability and employability in later life. Government has a particular role in providing incentives for individuals to save in order to meet the costs of lifelong learning - and in widening access through the promotion of distance learning.

- We should ensure that training plays a significant role in our active labour market policies for the unemployed and workless households.

A modern and efficient public infrastructure including a strong scientific base is also an essential feature of a job-generating economy. It is important to ensure that the composition of public expenditure is being directed at activities most beneficial to growth and fostering necessary structural change.

Modern social democrats should be champions of small and medium-sized enterprise.

The development of prosperous small and medium-sized businesses has to be a top priority for modern social democrats. Here lies the biggest potential for new growth and jobs in the knowledge-based society of the future.

People in many different walks of life are looking for the opportunity to become entrepreneurs - long-standing as well as newly self-employed people, lawyers, computer experts, medical doctors, craftsmen, business consultants, people active in culture and sport. These individuals must have scope to develop economic initiative and create new business ideas. They must be encouraged to take risks. The burdens on them must be lightened. Their markets and their ambitions must not be hindered by borders.

- Europe's capital markets should be opened up so that growing firms and entrepreneurs can have ready access to finance. We intend to work together to ensure that growing high-tech firms enjoy the same access to the capital markets as their US rivals.

- We should make it easy for individuals to set up businesses and for new companies to grow by lightening administrative burdens, exempting small businesses from onerous regulations and widening access to finance. We should make it easier for small businesses in particular to take on new staff: that means lowering the burden of regulation and non-wage labour costs.

- The links between business and the science base should be strengthened to ensure more entrepreneurial 'spin-offs' from research and the promotion of 'clusters' of new high-tech industries.

Sound public finance should be a badge of pride for social democrats.

In the past, social democrats have all too often been associated with the view that the best way to promote employment and growth is to increase government borrowing in order to finance higher government spending. We do not rule out government deficits - during a cyclical downturn it makes sense to let the automatic stabilisers work. And borrowing to finance higher government investment, in strict accordance with the Golden Rule, can play a key role in strengthening the supply side of the economy.

However, deficit spending cannot be used to overcome structural weaknesses in the economy that are a barrier to faster growth and higher employment. Social democrats also must not tolerate excessive levels of public sector debt. Increased indebtedness represents an unfair burden on future generations. It could have unwelcome redistributive effects. Above all, money spent on servicing high public sector debt is not available to be spent on other priorities, including increased investment in education, training or the transport infrastructure.

From the standpoint of a supply-side policy of the left, it is essential that high levels of government borrowing decrease and not increase.

IV. An active labour market policy for the left

The state must become an active agent for employment, not merely the passive recipient of the casualties of economic failure.

People who have never had experience of work or who have been out of work for long periods lose the skills necessary to compete in the labour market. Prolonged unemployment also damages individual life chances in other ways and makes it more difficult for individuals to participate fully in society.

A welfare system that puts limits on an individual's ability to find a job must be reformed.

Modern social democrats want to transform the safety net of entitlements into a springboard to personal responsibility.

For our societies, the imperatives of social justice are more than the distribution of cash transfers. Our objective is the widening of equality of opportunity, regardless of race, age or disability, to fight social exclusion and ensure equality between men and women.

People rightly demand high-quality public services and solidarity for all who need help - but also fairness towards those who pay for it. All social policy instruments must improve life chances, encourage self-help and promote personal responsibility.

With this aim in mind, the health care system and the system for ensuring financial security in old age are being thoroughly modernised in Germany by adapting both to the changes in life expectancy and changing lifelong patterns of employment, without sacrificing the principle of solidarity. The same thinking applies to the introduction of stakeholder pensions and the reform of disability benefits in Britain.

Periods of unemployment in an economy without jobs for life must become an opportunity to attain qualifications and foster personal development. Part-time work and low-paid work are better than no work because they ease the transition from unemployment to jobs.

New policies to offer unemployed people jobs and training are a social democratic priority - but we also expect everyone to take up the opportunity offered.

But providing people with the skills and abilities to enter the workforce is not enough. The tax and benefits systems need to make sure it is in people's interests to work. A streamlined and modernised tax and benefits system is a significant component of the left's active supply-side labour market policy. We must:

- Make work pay for individuals and families. The biggest part of the income must remain in the pockets of those who worked for it.

- Encourage employers to offer 'entry' jobs to the labour market by lowering the burden of tax and social security contributions on low-paid jobs. We must explore the scope to lower the burden of non-wage labour costs by environmental taxes.

- Introduce targeted programmes for the long-term unemployed and other disadvantaged groups to give them the opportunity to reintegrate into the labour market on the principle of rights and responsibilities going together.

- Assess all benefit recipients, including people of working age in the receipt of disability benefits, for their potential to earn, and reform state employment services to assist those capable of work to find appropriate work.

- Support enterprise and setting up an own business as a viable route out of unemployment. Such decisions contain considerable risks for those who dare to make such a step. We must support those people by managing these risks.

The left's supply-side agenda will hasten structural change. But it will also make that change easier to live with and manage.

Adapting to change is never easy and the speed of change appears faster than ever before, not least under the impact of new technologies. Change inevitably destroys some jobs, but it creates others.

However, there can be lags between job losses in one sector and the creation of new jobs elsewhere. Whatever the longer-term benefits for economies and living standards, particular industries and communities can experience the costs before the gains. Hence we must focus our efforts on easing localised problems of transition. The dislocating effects of change will be greater the longer they are resisted, but it is no good pretending that they can be wished away.

Adjustment will be the easier, the more labour and product markets are working properly. Barriers to employment in relatively low productivity sectors need to be lowered if employees displaced by the productivity gains that are an inherent feature of structural change are to find jobs elsewhere. The labour market needs a low-wage sector in order to make low-skill jobs available. The tax and benefits system can replenish low incomes from employment and at the same time save on support payments for the unemployed.

V. Political benchmarking in Europe

The challenge is the definition and implementation of a new social democratic politics in Europe. We do not advocate a single European model, still less the transformation of the European Union into a superstate. We are pro-Europe and pro-reform in Europe. People will support further steps towards integration where there is real value-added and they can be clearly justified - such as action to combat crime and destruction of the environment as well as the promotion of common goals in social and employment policy. But at the same time Europe urgently needs reform -- more efficient and transparent institutions, reform of outdated policies and decisive action against waste and fraud.

We are presenting our ideas as an outline, not a finalised programme. The politics of the New Centre and the Third Way is already a reality in many city councils, in reformed national policies, in European co-operation and in new international initiatives.

To this end the German and British governments have decided to embed their existing arrangements for exchanging views on policy development in a broader approach. We propose to do this in three ways:

- First, there will be a series of ministerial meetings, supported by frequent contacts among their close staff.

- We will seek discussion with political leaders in other European countries who wish to take forward with us modernising ideas for social democracy in their respective national contexts. We will start on this now.

- We will establish a network of experts, farsighted thinkers, political fora and discussion meetings. We will thereby deepen and continually further develop the concept of the New Centre and the Third Way. This is the priority for us.

The aim of this declaration is to give impetus to modernisation. We invite all social democrats in Europe not to let this historic opportunity for renewal pass by. The diversity of our ideas is our greatest asset for the future. Our societies expect us to knit together our diverse experiences in a new coherent programme.

Let us together build social democracy's success for the new century. Let the politics of the Third Way and the Neue Mitte be Europe's new hope.

                 
Obsah vydání       26. 1. 2005
27. 1. 2005 Britští vězni z Guantanáma byli v Británii propuštěni na svobodu
26. 1. 2005 Podvodníci okrádají středoevropské uchazeče o zaměstnání
26. 1. 2005 Leni Riefenstahl, žena bez tváře, umělkyně bez hranic Jan  Paul
25. 1. 2005 Američané propustili z Guantánama čtyři Brity
26. 1. 2005 Michael  Marčák
26. 1. 2005 Kluci nečtou
26. 1. 2005 55 procent Američanů nevěří v evoluci
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
26. 1. 2005 Jiří "Monty Python" Vacek Josef  Provazník
26. 1. 2005 Mnoho Iráčanů dostalo rakovinu od munice z ochuzeného uranu
26. 1. 2005 Britští konzervativci chtějí zasáhnout proti přistěhovalcům Jan  Čulík
25. 1. 2005 Michael  Marčák
26. 1. 2005 Iráčané v zahraničí se jen málo registrují k volbám
26. 1. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. -- 18. ledna 2005
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech
26. 1. 2005 Podivuhodná vítězství Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
25. 1. 2005 Gross nebo Škromach? Martin J. Kadrman
25. 1. 2005 Proč nepodporuje víc demokratů volby v Iráku?
24. 1. 2005 Proč literární věda k ničemu není Boris  Cvek
25. 1. 2005 Démon přizpůsobivosti v satanském ráji Václav  Dušek
24. 1. 2005 V Praze "dojde k reformě komunismu až v květnu 1990" Jan  Čulík
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Podivuhodná vítězství Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 1. 2005 Gross nebo Škromach? Martin J. Kadrman
24. 1. 2005 Škromach příštím lídrem ČSSD Robert  Vašíček
24. 1. 2005 Rychtář - filantrop Bohumil  Kartous
21. 1. 2005 Sociální demokraté -- roztříštěni na prach Irena  Ryšánková
21. 1. 2005 Blíží se klíčový okamžik sociálních demokratů Štěpán  Kotrba
21. 1. 2005 Pragmatická sociální demokracie? Jan  Baláč
21. 1. 2005 Platforma a Škromach se vzájemně podporují   
20. 1. 2005 Diagnóza ČSSD: Nejde o spor pravice a levice uvnitř strany Radim  Valenčík
20. 1. 2005 Gross postrádá charisma, sociální demokracie procenta Robert  Vašíček
19. 1. 2005 Ruská ruleta v sociální demokracii Robert  Vašíček
14. 1. 2005 Být na místě Stanislava Grosse Boris  Cvek
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 "Zdražené" léky a "spoluúčast" Ivan  David

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2004 Staré psy novým kouskům nenaučíš - aneb psům psí smrt Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt   
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
23. 1. 2004 Pentagon chtěl prosadit svůj systém internetových voleb, neuspěl Štěpán  Kotrba
22. 12. 2003 Digitální politikum - aneb říkají-li dva totéž, bývá to většinou totéž Štěpán  Kotrba

Německo dnes RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
4. 1. 2005 Více než polovina Němců chce zpět marku   
28. 12. 2004 SRN: Odbory varují před dobrovolným zkracováním dovolené   
28. 12. 2004 SRN: I v příštím roce pokles růstu ?   
13. 12. 2004 Kancléř Schröder snad prodá lokomotivy v Číně, auta se v Německu prodávají sama   
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu   
22. 11. 2004 Etika v České republice - pohled z Německa Josef  Hladik
19. 11. 2004 Přestože německá ekonomika stagnuje, 11,4% exportu putuje na východ   
8. 11. 2004 Menší letiště rentabilně provozovat nelze Matěj  Vokáč
5. 11. 2004 Předsedkyně CDU Angela Merkelová také nepodpoří žaloby sudetských Němců před mezinárodními soudy Radek  Vogl
5. 11. 2004 SRN: Letos opět rekordní počet bankrotů a v září opět nižší obrat maloobchodu   
3. 11. 2004 Rozhýbá se konečně německá ekonomika? Matěj  Vokáč
3. 11. 2004 PDS zahájila v Postupimi svůj sjezd   
2. 11. 2004 Pravicová Lidová fronta? Tomáš  Krček
1. 11. 2004 Vedení východoněmeckých podniků odmítá zavedení minimální mzdy, vláda prý šíří nejistotu   

REACH nejen podle Zelených RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
29. 10. 2004 Ukončí Evropská unie "chemický socialismus"? Miroslav  Šuta
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová
20. 5. 2004 Environmentální demokracie, prevence rizik a ekonomické nástroje ekologické politiky Miroslav  Šuta