4. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 2. 2005

Skladiště vzpomínek

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Nadcházející věk informatiky nám sice umožňuje, abychom svůj mozek nezatěžovali zbytečnými údaji (můžeme si je vyhledat ve slovnících a na internetu), ale dobrá paměť stále patří k výbavě, bez níž bychom v běžném životě jen tak neobstáli. Vědí to nejen staří lidé, žehrající na svou sklerózu, a studenti, selhávající při zkouškách, ale například i lidé, kteří obtížně rozeznávají tváře svých známých, lidé, kteří nemají orientační smysl, jakož i lidé, kteří si nepamatují vlastní lživé výroky.

Dobrá paměť může být zkrátka dobrodiním i pohromou. Napoleon si získával oblibu svých vojáků tím, že většinu z nich dokázal oslovit křestním jménem; takový dar je k nezaplacení, a to nejen pro vojevůdce, ale i pro ředitele velkých podniků, pedagogy, dirigenty atd. Mozartovi a Ježkovi zase posloužila hudební paměť k tomu, aby si dokázali v soukromí přehrát nebo zapsat celý průběh skladby, kterou předtím uslyšeli na koncertě. Marcela Prousta dokázala smyslová paměť přenést do krajin dětství; této jedinečné vloze vděčíme za Hledání ztraceného času. Na dobré paměti stojí také umění herců, vypravěčů a bavičů, například Vladimíra Menšíka nebo Miroslava Donutila, kteří se dokážou či dokázali od každé narážky odpíchnout k vtipné příhodě (není-li vtipná, dodají jí humor svým podáním).

Někdy se ovšem naléhání paměti podobá dotěrnému komárovi: Jakkoli takovou vzpomínku zaháníme, bzučí a bodá dál. Evokuje nám blízké lidi, kteří odešli do zásvětí, aniž nás na to připravili. Předhazuje nám sliby, které jsme nesplnili, a tudíž nás usvědčuje z nedbalosti a věrolomnosti. Přivolává znovu a znovu trapné zážitky, za něž se stydíme, i když při nich nikdo neasistoval. Ani soudci a kriminalisté nemají zpravidla o paměti valné mínění: Vědí, že výpovědi svědků jsou značně nespolehlivé, zejména pokud od inkriminované události uběhl delší čas; nemohou si být jisti ani tím, zda tentýž svědek vylíčí tutéž příhodu stejně, až ho pozvou k dalšímu jednání. Vinu za to nesou nejen omyly našich smyslů a mezery v naší paměti, ale i náš vrozený sklon ke zkreslování skutečnosti, kterou považujeme za tuctovou či tíživou; tato deformace, jíž říkáme (podle Bohumila Hrabala) pábení, nám ostatně připadá stejně roztomilá a omluvitelná jako žvatlání opilců.

Obdobou individuální paměti je historická paměť národa, o níž jsme už psali v jiném eseji. O tom, na jaká dějinná údobí můžeme pohlížet a vzpomínat s hrdostí, nás poučili především František Palacký a T.G. Masaryk. Čas svého mládí si ovšem často idealizujeme, protože jsme v něm ještě náležitě nevnímali a nechápali okolnosti veřejného života. Tak se dá vysvětlit, proč se mnozí občané prvé republiky ohlíželi s lítostí po poklidném životě v rakousko-uherském mocnářství a proč si i dnes někteří lidé v duchu přikrašlují komunistické poměry; touto falešnou nostalgií trpí i některé knihy Šabachovy. Je ostatně pravděpodobné, že restrikce, jež zavedl předchozí režim (omezená možnost cestování, předpoklad třídního původu pro studium, vynucená kolektivní prohlášení atd.) pokládá řada lidí za bezvýznamné, protože tak daleko jejich životní ambice nikdy nesahaly. Na jejich obranu vystupují i někteří historikové, kteří tvrdí, že člověk se musí přizpůsobit podmínkám, v nichž žije, chce-li přežít, a že je tedy přirozené, přihlásí-li se občan k ideologii, která se právě prosadila, a zřekne-li se jí, když se sama zdiskredituje. Takový názor vlastně přiznává abstraktní ideologii jakousi démonickou moc, jíž nemůže nikdo uniknout, a vyhovuje samozřejmě všem politikům, soudcům a představitelům represe, kteří mohou v novém režimu prohlásit, že se jen drželi tehdejších zákonů a příkazů.

Největšími optimisty, pokud jde o výzkum paměti, jsou nicméně fyziologové, psychologové a psychiatři, kteří jsou přesvědčeni, že jejich objevy, například psychoanalýza (dítko Sigmunda Freuda) nebo holotropní dýchání (dítko Stanislava Grofa), prosvěcují i ta nejzasutější zákoutí paměti. Setkáváme-li se s termíny, k nimž se dopracovali (krátkodobá a dlouhodobá paměť, biochemický transfer, imprinting apod.), podléháme často dojmu, že nás paměť už nemůže ničím překvapit; to je ovšem omyl. Nevíme, proč si sen vybírá jen určité zážitky a podle jakého klíče je skládá a zkresluje. Neumíme vysvětlit illusion du dèjá vu, tj. pocit, že jsme novou scenérii už kdysi spatřili. Nedokážeme účinně vzdorovat brainwashingu, tj. vymývání mozku a jeho následnému zaplavení tendenčními smyšlenkami. Toto neblahé ovlivňování si zpravidla spojujeme jen s totalitními systémy, ale ve skutečnosti mu podléháme takřka na každém kroku, neboť z jeho principů vycházejí i reklama, zdravotní osvěta (které jde často víc o zájmy státu a farmaceutických společností než o zdraví občanů), hledání SuperStar, voličské kampaně apod. Odborníci, zkoumající paměť, samozřejmě nepřihlížejí ani k jevu, který by se dal nazvat paměť rodu, tj. ke vzpomínkám a ke zkušenostem, které se kdysi dědily z otce na syna; spokojují se s paušálním konstatováním, že takový přenos už není v módě a že na něj nikdo nemá čas.

Jako spisovatelé samozřejmě věříme i v paměť, která uchovává v obecném povědomí prastaré mýty a výrazné literární postavy, jako je Don Quijote, Faust, Hamlet atd., i když víme, že by sotvakdo připustil, že od chvíle, kdy se tyto postavy zrodily, v sobě nosí kus jejich bláhovosti, zvídavosti či nerozhodnosti. Paměť, vložená do literárních deníků (například do Celého života od Jana Zábrany), vypovídá o své době většinou hlouběji než dobové noviny či filmové týdeníky, protože postihuje existenciální situaci vnímavého pisatele, která je sdělnější než historická či publicistická exkurze. Jako vděčný literární motiv může posloužit dokonce i patologická ztráta paměti, jak to dokládají například Kouzelný dům od K.J. Beneše nebo Cestující bez zavazadel od Jeana Anouilhe. Specifický pohled na význam paměti není ostatně jen doménou umělců. Anglický biolog Rupert Sheldrake se například domnívá, že zvykové chování živých organismů nemusí vyplývat jen z genetických dispozic, nýbrž i z duchovních podnětů, které ovlivnily dotyčný biologický druh v minulosti. "Má-li příroda paměť," říká Sheldrake v úvodu ke své knize Přítomnost minulosti, "pak dědění kolektivních zvyků na jedné straně a vznik individuálních zvyků na druhé můžeme považovat jen za různé aspekty stejného základního procesu (evoluce), ve kterém se minulost stává přítomností na základě podobnosti." Dodali bychom, že tato hypotéza (i když se vzpírá exaktnímu ověření) má příbuzné rysy jak s Jungovým kolektivním nevědomím, tak s teorií memů, jež chápe jiný britský biolog, Richard Dawkins, jako kulturní obdobu informací, uložených v genomu.

Teoreticky by si tedy lidstvo mělo pamatovat jak své blažené zážitky, tak své trpké zkušenosti. Neděje se tak. Tušíme sice, že naši dávní předkové žili v ráji (ve Zlatém věku či v Eldorádu), ale poučit se z krutosti svých dobyvatelských výprav, lovů na otroky a genocid nechceme nebo neumíme; často se zdá, jako by nám kolektivní paměť byla na obtíž. Jisté vysvětlení nabízí Michel de Montaigne: "Výborná paměť jde často do páru s chatrným úsudkem, neboť zásobárna paměti bývá zpravidla na zboží bohatší, než je sklad původních myšlenek." Mohlo by to znamenat, že se lidstvo ještě nenaučilo své minulé činy uvážlivě hodnotit, konkrétně řečeno, že k usurpátorům a diktátorům vzhlíží dosud s obdivem, zatímco k mírotvorcům s útrpným úsměvem.

Dokonalou paměť nicméně nikomu nedoporučujeme. Člověk s takovou výbavou by totiž mohl dopadnout jako Borgesův Funes, muž se zázračnou pamětí, jemuž vzpomínky, cizí výroky i vzdálené výjevy vyplnily celou lebku jako obludné, nepřeberné skladiště. Vypravěč, který se s Funesem setká, se neodvažuje promluvit ani pohnout, aby toto skladiště nezanesl dalšími zbytečnými detaily; devatenáctiletý Funes mu připadá starší než egyptské pyramidy. Není těžké uhodnout, co je chlapcovým nevyhnutelným údělem: Ne-li předčasné vyčerpání, tak určitě šílenství.

                 
Obsah vydání       4. 2. 2005
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
4. 2. 2005 Amerika "neplánuje zaútočit na Írán"
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Basajev: Plánujeme další útoky jako v Beslanu
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
4. 2. 2005 Svetové ekonomické fórum: svet je nebezpečnejší Radovan  Geist
4. 2. 2005 Činitel OSN bral úplatky od Saddáma Husajna
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eutanázie konečně v ČR legalizována, i bez požehnání zákonodárců Jan  Vnouček
4. 2. 2005 Propouštění v Daily Telegraphu
4. 2. 2005 Proč (ne)kopat do policie Jan  Bohata
4. 2. 2005 Má smysl podepisování petic proti komunistům? Jiří  Jakl
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 S upřímností ČSSD vlastní: "Strana nám byla ukradena a my ji chceme zpět"
4. 2. 2005 Francie:Třetí největší vývozce zbraní Simone  Radačičová
4. 2. 2005 Etnické menšiny a česká politika
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
4. 2. 2005 Riskantní události v Iráku
19. 1. 2003 Telenovela na život a na smrť Michal  Polák
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
4. 2. 2005 Říše Zla a Dobra? Boris  Cvek
4. 2. 2005 Cena hrdosti pana Sklenáře Jan  Sládek
4. 2. 2005 Církve blokují debatu Filip  Sklenář
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Česká recepce frankfurtské školy Pavel  Siostrzonek
4. 2. 2005 Namiesto stratégie akýsi zoznam priorít Milan  Ftáčnik
4. 2. 2005 Bez informatizácie spoločnosti to nepôjde Milan  Ištván
4. 2. 2005 Verejné výdaje a rast konkurencieschopnosti Braňo  Ondruš
4. 2. 2005 Rozvoj Slovenska nie je možný bez aktívneho prístupu štátu Robert  Fico
4. 2. 2005 Krvavé volby a spokojný Bush Judita  Takáčová
3. 2. 2005 Michael  Marčák
4. 2. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 29. ledna 2005
4. 2. 2005 Mírové zítřky: Oběti 11. září proti válce v Iráku
4. 2. 2005 Každý osmý Němec bez práce ?
4. 2. 2005 Mír pro Kongo
3. 2. 2005 Otevřenost novým výzvám -- věrnost tradici?
3. 2. 2005 "Spartakiádní vrah" v České televizi Jaroslav  Zvěřina
3. 2. 2005 Bush užil osmadvacetkrát slovo "svoboda"
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii   
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí