2. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 3. 2009

Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě

"Máme ho rádi, samozřejmě ne pro jeho politiku, která nám připadá velmi špatná. Ale vzhledem k tomu, že je to vážně smýšlející, upřímný člověk, který neusiluje o něco pro sebe, ale celým srdcem se snaží vybudovat novou vládu. Je nesmírně upřímný, z jednoho kusu, a my obdivujeme jeho poctivost a oddanost."

Zakladatel sociologie vědění Karl Mannheim se ženou Juliskou v nucené emigraci v Londýně o Adolfu Hitlerovi, 1934

Shodou okolností právě na počátku současné krize vydalo nakladatelství H&H překlad možná poslední knihy německo-britského autora Ralfa Dahrendorfa (*1929). Sociolog, ředitel London School of Economics and Social Sciences a liberál se sociálnědemokratickými kořeny tuto knihu napsal kvůli poznání "zdrojů svobodného ducha", jak sám uvádí. Nejde tedy v žádném případě o podporu té či oné konkrétní politiky v tom či onom konkrétním zájmu; je to prostě dílo vzniklé s jasnozřivým vědomím, že "Když dochází k převratům, stávají se slova, která je popisují, činem". Desítky let trvající posměch na adresu "zbytečných" intelektuálů možná nemusí pokračovat, budeme-li znovu hovořit o "svědcích svobodného ducha v časech zkoušek".

Hned citát v úvodu této recenze však ukazuje, jak snadno lze sejít z cesty. Karl Mannheim vysmívající se liberálům, že si z toho, co má být, stvořili vlastní utopii, skončil pro svůj židovský původ v londýnském exilu. To ho však nevede k přehodnocení dosavadních názorů, naopak: Je sice Hitlerovou obětí, ale revanšuje se tím, že diktátora podřadí vlastní neudržitelné tezi o nástupu objektivní "nové věcnosti". Toto symbolické vítězství "realistického" Mannheima nad představitelem voluntaristického politického směru, jenž se vyznačoval dosud nepřekonaným cynismem ve vztahu k jakékoliv ideologii, mělo pochopitelně čistě subjektivní význam útěšného sebeklamu.

Základní otázka Dahrendorfovy knihy tedy zní: Co vlastně tolik intelektuálů 20. století přivedlo k tomu, že podléhali pokušení a zadali si s nacismem nebo bolševismem? A co naopak způsobilo, že někteří intelektuálové prokázali tak pozoruhodnou rezistenci?

Veřejně činní intelektuálové, na než se Dahrendorf zaměřuje, podléhali nacismu buď z kariérních důvodů, nebo proto, že je sváděl skrze jejich touhu po vazbě na společenství; protože uvěřili v apokalyptickou moc vůdce; kvůli slibu zjasnění skrze odložení břemena individuální existence a mystické splynutí s celkem. Na bolševismu je lákaly věci podobné: Opět vazba; věroučná kvalita doktríny; orientace na budoucnost, v níž dějiny zaujaly místo Boha.

Bylo by ovšem chybou myslet si, že Dahrendorf je jakýmsi kmotrem českého Ústavu pro studium totalitních režimů a mezi oba svody v zásadě klade rovnítko. Dva ze tří nejdokonalejších členů jím vyhlášené Erasmovské společnosti (viz níže) byli totiž po určitý čas dobrovolně členy komunistické strany... Raymond Aron prý z pocitu, že je povinen osobně udělat něco pro odstranění sociálních zlořádů, kdežto Karl Popper údajně z čistě humanitárních důvodů. Podle Reaganovy definice byl dokonce komunistou i poslední z Dahrendorfovy velké trojky, naprostý klasik liberalismu Isaiah Berlin, neboť dokonce i on velmi důkladně studoval Marxe. Tato velkomyslnost autora zvlášť ostře vynikne ve srovnání s prostorem, který Dahrendorf věnoval jedné pokrytecké recenzi na zhudebněné bláboly vůdce národně socialistické mládeže Baldura von Schirach, jejímž autorem se stal krátce před emigrací Theodor Adorno. Dobře míněné asimilační snahy pokřtěných Židů Arona a Poppera se prostě hodnotí docela jinak než zjevně vypočítavé klopýtnutí symbolu Frankfurtské školy.

Ctnosti svobody

Co tedy některým intelektuálům zabránilo, aby se - pomineme-li problematické epizody - vážně angažovali na straně nesvobody? Nebyl to ani "vědecky správný světový názor", ani "správná politická orientace", a už vůbec to nebyla "správná organizační příslušnost". Jedinou zárukou rezistence vůči nesvobodě jsou podle Dahrendorfa individuální ctnosti.

První z těchto ctností je odvaha - nejde však o fyzickou odvahu, jakou se vyznačují poddůstojníci, ale odvaha zachovat si jasnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí. Taková odvaha vede k imunitě vůči jakémukoliv nátlaku, včetně imunity vůči dobovým hnutím - ale právě proto často také k naprosté osamělosti. Oficiální Hitlerův životopisec Joachim Fest napsal o Hannah Arendtové, že izolaci, v níž se ocitla již v mládí, "akceptovala jako cenu za svobodu". Dahrendorf stručně poukazuje na souvislost tohoto pojetí s univerzalitou osobnosti u Wilhelma von Humboldt. Hned se ovšem distancuje od Humboldtovy myšlenky, že "nápomocnou samotu" má vytvářet stát, a po zkušenostech se státem 20. století je opravdu těžké ho v tom nenásledovat.

Druhou ctností svobody je spravedlnost schopná vyrovnat se s neodstranitelnými protiklady. Nejde ovšem o harmonizování protikladů nějakou systematicky hegelovskou kličkou, ale naopak o pokus přijmout konflikt jako plodnou, hybnou sílu života. Utopie konečného smíření nepatří zkrátka k útěšným každodenním hračkám těch, kdo odolají.

Třetí ctností je rozvaha angažovaného pozorovatele. Ta je v podstatě ovládnutím neovladatelného, protože v pozorování hledá naplnění, jež pozorování samo přinést nemůže. Přibližuje ji scéna, v níž Raymond Aron s Golo Mannem na třídě Unter den Linden přihlížejí veřejnému pálení "zvrhlé" literatury. "Z pálení knih bez publika nás vzhledem k symbolickému významu mrazilo; ale té směšné inscenaci jsme se museli smát." Narozdíl od cílevědomého aktivního jednání je však angažovanost angažovaného pozorovatele až do konce zavázána pravdě, dokonce i tam, kde pravda brání dokončení volního záměru. Aron ve stáří vysvětloval, že se navzdory příležitostem nemohl stát Kissingerem, protože nedokáže mladé lidi posílat na smrt. Angažovaní pozorovatelé často končí na pomezí politiky a akademické sféry či jako novináři; vědci, s nimiž případně pracují, je přitom považují za politiky, kdežto z hlediska politiků jsou zase naopak příliš akademičtí.

Čtvrtou ctností svobody je ctnost vášnivého rozumu. To je ovšem další z paradoxů, jemuž se zejména Nietzsche nemohl nikdy dosti nasmát, ačkoliv sám ("vědomí jako úkol") vlastně také žil v jeho zajetí. Jde o morální rozhodnutí být vázán rozumem a nejednat proti němu. Toto rozhodnutí samo o sobě je samozřejmě hluboce iracionální, je aktem víry. "Kdo věří v rozum, nesmí přestat zdvihat hlas, když hrozí, že pole veřejné debaty ovládnou iracionální vášně" (s. 73). V souboji s iracionalitou ovšem rozumu často zbývá pouze a jedině vytrvalý křik, až do ochraptění...

Za zvěstovatele jmenovaných ctností svobodomyslného intelektuála označuje Dahrendorf Erasma Rotterdamského, po němž pojmenoval svou imaginární Erasmovskou společnost. Tak jako renesanční Republika dopisů, ani Erasmovská společnost není ovšem kolektivem v pravém slova smyslu. Jde o soubor vyhraněných individualit, které do něj - se všemi vzájemnými podobnostmi a rozdíly, se všemi nedostatky - Dahrendorf začlenil. Aby intelektuál mohl být pomyslně kandidován, musel být ovšem Evropanem či Evropankou a patřit ke generaci narozené mezi lety 1900-1910.

A kdože nakonec prošel sítem Dahrendorfových zkoušek? V první desítce nalezneme tři "příkladné" erasmovce: Francouze Raymonda Arona, ruského Žida v britském exilu Isaiaha Berlina a Rakušana Karla Poppera. Na dalších místech - s drobnými výhradami - figurují italský filosof práva Norberto Bobbio, český filosof Jan Patočka, němečtí filosofové Theodor Adorno a Hannah Arendtová a politolog Theodor Eschenburg. Ještě o příčku níže najdeme Poláka Manèse Sperbera a Maďara Arthura Koestlera. Z pěti kandidátů členství je českému publiku šíře znám pouze již zmiňovaný Golo Mann, z odmítnutých Jean-Paul Sartre. K "zahraničním členům" společnosti - tedy těm, jichž se pokušení nesvobody v jejich vlasti osobně nedotklo - patří Švýcarka Jeanne Herschová, Brit George Orwell a jeho přítel Stephen Spender, Američané George Kennan či John Kenneth Galbraith.

Druhotná pokoušení

Když byl v 90. letech zveřejněn dopis ducemu z 8. července 1935, v němž se Norberto Bobbio verbálně přihlásil k fašismu, komentoval to šokovaný autor slovy: "Diktatura korumpuje duši člověka" a prohlásil, že pro sebe nenalézá žádné ospravedlnění. A to přesto, že se až na tento jediný dopis ničeho nedopustil, jeho antifašistické názory byly lidem v okolí známy a na konci války působil v odboji. Sociální liberál Bobbio však měl pro vlastní osobu jen tvrdá slova o nedostatečně silném charakteru. Mnohem trvalejší a horší byly však kompromisy, které s nacismem udělal Theodor Eschenburg, a až komicky působí jeho příšerný strach z rukopisu, v němž Ludwig Erhardt už v roce 1943 načrtl koncepci poválečné hospodářské reformy. Přizpůsobení je zřejmě vždy do jisté míry pochopitelné. Jsou lidé nekompromisní, přizpůsobiví v mezích, a pak ti, kdo začnou a pak už nevědí, kde konkrétně vede hranice, na níž je každopádně třeba přestat.

Problematická je i vnitřní emigrace, kterou Dahrendorf ilustroval na příkladě Jana Patočky. Patočka byl přijat mezi erasmovce vlastně jen proto, že šlo pouze o emigraci přechodnou.

Dalším pochybným přístupem je zcizující pozorování, které vede ke ztrátě angažovanosti ve světě. Příkladem je Jüngerova novela Na mramorových útesech představující únik do estetických jinotajů, které se pokládají za lepší a zajímavější než svět sám. V této pasáži se Dahrendorf vcelku předvídatelně otírá i o Adorna, aniž bere v úvahu exaktní zdůvodnění jeho postupu jako adekvátního v konkrétní historické epoše filozofického "mezidobí". Charakterizovat Minima moralia jako "bezbřehý negativismus" znamená vynést stejně neanalytický odsudek jako strážci čistoty neostalinské ideologie v někdejší NDR.

Erasmovci jsou dále emigranti, nikoliv odbojáři. V odboji se zpravidla nedokážou oprostit od pochybností a morálních dilemat, která je dříve nebo později zlomí či zničí. Erasmovci jsou lidmi slova, nikoliv činu, a měli by to o sobě vědět.

A konečně, erasmovské individuality by neměly zakládat organizaci. Pokud nějakou přesto založí, zpravidla nefunguje; a pokud funguje, není to jejich zásluha. Příkladem byl projekt Kongresu svobodné kultury, do nějž se svými fondy nenápadně vstoupila CIA, a který po odhalení skončil bojkotem ze strany někdejších členů.

Existuje nové pokoušení nesvobody?

Poslední, dosti stručná kapitola Dahrendorfovy knihy zkoumá otázku, zda po 11. září nehrozí nové pokoušení nesvobody. Autor odmítá myšlenku, že taková hrozba může přijít ze strany militantního islámu - i kdyby celý islámský svět chtěl být nepřítelem Západu, není dostatečně silný. Nebezpečí však vychází zevnitř vlastní kultury, tkví v naší neochotě svobodu bránit, vzepřít se omezování svobody slova a habeas corpus act vlastními úřady, v ochotě tolerovat existenci mučení. Budoucí nebezpečí pro svobodu je spolu s Ianem Burumou spatřováno v autoritativní technokracii, "blahobytu bez politiky" à la Singapur.

Druhým nebezpečím je starý známý sklon jedinců vzdát se individuální identity ve prospěch zbožštěného celku. Tady jsou pohonnou hmotou zpravidla nejrůznější náboženství (včetně náhradních náboženství, jako například nacionalismus) produkující fundamentalistické, antiosvícenské verze odmítající individualismus a vědu.

Uprostřed patrně největší ekonomické krize od pověstného roku 1929 je Dahrendorfova kniha mnohem aktuálnější než v době svého vzniku. Jedna její zdánlivá slabina - totiž nekonkrétnost diagnózy možného rizika - může být v jiné perspektivě považována za přednost. Víme prostě, co potřebuje intelektuál v časech zkoušek, ať už jakýchkoliv, aby obstál. Čtenáři této knihy nehrozí, že se změní v antikomunistu s bolševickou tváří vyhánějícího čerta belzebubem.

Pochybnosti ale vznikají na jiné rovině. Že je volba generace narozené v letech 1900-1910 velmi libovolná je zřejmé, stejně jako fakt, že tak byli zcela odříznuti přeživší vojáci I. světové války. Bylo to skutečně nutné?

Další otázka nemůže nezaznít při pohledu na seznam erasmovců: Jen opravdu málokdo z nich nebyl pod silným vlivem německého kulturního prostředí. Aron mezi válkami v Německu pobýval, důkladně studoval Maxe Webera a napsal knihu o soudobé německé sociologii; Popper pocházel z Vídně; Bobbio vyšel z Kelsena a Patočka z Husserla; Sperber studoval u Alfréda Adlera. Skutečně existuje tak významná vazba mezi německou kulturou a duchem svobody, jak sugeruje složení Dahrendorfova seznamu?

Každopádně je "Pokoušení nesvobody" podnětná kniha, která neskýtá hotové návody, ale konfrontuje se zajímavými hledisky a otázkami. A už proto ji stojí za to číst - jako antidotum proti doktrinářství a zjednodušování.

Dahrendorf, R.: Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v časech zkoušek. Z originálu Versuchungen der Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung přeložila Jana Zoubková. H&H, Praha 2008. 228 stran.

                 
Obsah vydání       2. 3. 2009
2. 3. 2009 Svoboda shromažďovací dostává v Praze zabrat
2. 3. 2009 Americká pojišťovna zaznamenala ztráty 61,7 miliard dolarů
2. 3. 2009 Izrael plánuje na západním břehu Jordánu výstavbu 73 300 nových domů
2. 3. 2009 Nacionální bolševik Limonov bude kandidovat na ruského prezidenta
2. 3. 2009 Začíná válka podrazů mezi Topolánkovou vládou a Romy Štěpán  Kotrba
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Bursík a Jacques napadli petiční stánek Iniciativy Ne základnám
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Být Čechem nebo prostě jenom člověkem...?!? Ladislav  Žák
2. 3. 2009 Umění rétoriky a umění boje Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Měli by si být Češi vědomi svého místa ve světě? Jan  Čulík
2. 3. 2009 Dopisy, pochybnosti nad Pochybami, předběžný Jiří David a Zlatica Na telo Josef  Brož
2. 3. 2009 Kalousku, vrať nám nemocnici Adam  Rykala
2. 3. 2009 K diskuzi o potřebě angličtiny Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 S angličtinou má Jan Čulík pravdu Jan  Rovenský
2. 3. 2009 Michael  Marčák
2. 3. 2009 Ano, Češi neumějí anglicky
1. 3. 2009 Proč mluví Norové nebo Holanďané velmi dobře anglicky
2. 3. 2009 Proč Češi nemluví dobře anglicky
2. 3. 2009 Opatrně dobrá zpráva Milan  Daniel
28. 2. 2009 Trochu o ekonomice a o postavení ČR ve světě Jan  Hošek, Jiří  Drašnar
2. 3. 2009 Ti zločinní komunisté... Přemysl  Janýr
2. 3. 2009 Zločinní Češi jsou komunistickým rasistickým kontrarevolučním národem :-) Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Česká spořitelna trestá své klienty Petr  Valenta
2. 3. 2009 Rakouští katolíci se rozštěpili kvůli Vatikánu Richard  Seemann
2. 3. 2009 O legitimitě schvalování Lisabonské smlouvy Michal  Petřík
2. 3. 2009 Mravenčení Martin  Škabraha
2. 3. 2009 Kooperující Írán a politika jednoho azimutu
2. 3. 2009 Čínská družice se úspěšně srazila s Měsícem
2. 3. 2009 Jeden za všechny, všichni za Topolánkem Miloslav  Štěrba
2. 3. 2009 Lidé nečtou Josef  Vít
2. 3. 2009 Ignoranty přesvědčovat nebudu, že ČR není Čečensko Patrik  Nacher
27. 2. 2009 Investorská iluze John Michael Greer
28. 2. 2009 O Bergsonovi, velbloudech a přeceňování zeměpisu Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Vědecký objev ukončil dilema týkající se používání kmenových buněk
2. 3. 2009 Jak být v životě šťastný: Dejte volný průběh své zuřivosti
2. 3. 2009 Tak existuje střední Evropa, jinak též "Central Europe" nebo ne???
28. 2. 2009 Ale ono přece na tom nezáleží, kde ČR je... Jan  Čulík
27. 2. 2009 Dopis Evropě lze poslat i česky Štěpán  Kotrba
28. 2. 2009 Slovní fetišismus František  Řezáč
1. 3. 2009 Nejen angličtina Karel  Košťál
1. 3. 2009 Kreml zprovoznil radar v Armaviru
1. 3. 2009 Irská vláda chce před hlasováním o Lisabonu reformu financování politických stran
1. 3. 2009 O krizi chápání
1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna
25. 2. 2009 Facebook a Bebo infantilizují lidskou mysl
28. 2. 2009 Ty jazyky jsou opravdu nutné
28. 2. 2009 Britská vláda "zneužívá strachu" k likvidaci demokratických svobod
28. 2. 2009 Deutsche Bank zvažuje ústup od angloamerického modelu řízení
28. 2. 2009 Mimořádně velký pokles ohrožuje Obamovy plány na oživení ekonomiky
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
28. 2. 2009 America, Empire of Liberty
28. 2. 2009 Prozření Topolánka: už čelíme krizi, která nemá obdoby
27. 2. 2009 Polsku víc záleží na bezpečnostní spolupráci s USA než na protiraketové obraně
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Sociální vědy aplikované do života RSS 2.0      Historie >
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
1. 3. 2009 O krizi chápání   
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
22. 2. 2009 Místo několika lodí jich připlují miliony   
16. 1. 2009 Budoucnost, která nebyla John Michael Greer
15. 9. 2008 Nepoučitelný ministr u duchcovského viaduktu a návrat do 19. století Štěpán  Kotrba
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
9. 8. 2007 Idea levice Eli  Zaretsky
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 Kouzlo nechtěného... Ladislav  Žák
30. 9. 2004 Když sociolog nerozumí věcem kolem sebe Ivo  Bystřičan
29. 9. 2004 Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl Petr  Sak
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous

Evropská ústava a Lisabonská smlouva RSS 2.0      Historie >
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
1. 3. 2009 Irská vláda chce před hlasováním o Lisabonu reformu financování politických stran   
21. 2. 2009 O české výjimečnosti Karel  Dolejší
15. 2. 2009 ČSSD si pozvala na sjezd "přítele z USA", válečného zločince Štěpán  Kotrba
10. 2. 2009 Černé divadlo Ladislav  Žák
8. 2. 2009 Mail on Sunday: Hrdinní Češi bojují proti tyranskému Bruselu   
15. 1. 2009 Na odporu postavená estetika není umění Štěpán  Kotrba
26. 12. 2008 Na Štěpána není pána: je čas na prověrku pravdivosti amerických tezí o demokracii   
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví   
22. 12. 2008 Evropská unie je politický kýč, aneb O věrnosti prázdnotě Luděk  Toman
19. 12. 2008 Začachrovaný národní zájem Karel  Dolejší
19. 12. 2008 Transformace středověké Svaté říše v národní státy byla postupná Petr  Schnur
16. 12. 2008 Jak odvést pozornost od "lisabonizace" EU... Jaroslav  Kuba
16. 12. 2008 Zemský ráj v nedohlednu   
16. 12. 2008 Tanečky okolo Lisabonské smlouvy Michael  Kroh

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
2. 3. 2009 Dahrendorfova vakcína proti nesvobodě Karel  Dolejší
2. 3. 2009 Americká pojišťovna zaznamenala ztráty 61,7 miliard dolarů   
1. 3. 2009 O krizi chápání   
1. 3. 2009 Potvrzeno: Obama přijede do Prahy 5. dubna   
28. 2. 2009 O Bergsonovi, velbloudech a přeceňování zeměpisu Karel  Dolejší
28. 2. 2009 Psychologové hledají evoluční kořeny morálního znechucení Karel  Dolejší
28. 2. 2009 Mimořádně velký pokles ohrožuje Obamovy plány na oživení ekonomiky   
28. 2. 2009 Deutsche Bank zvažuje ústup od angloamerického modelu řízení   
27. 2. 2009 Svou penzi ve výši 693 000 liber ročně si nechám   
27. 2. 2009 Langeroidní řešení třeba opravdu nikam nevede... Štěpán  Kotrba
27. 2. 2009 Obamův záchranný plán prý v ekonomické krizi neobstojí   
27. 2. 2009 Investorská iluze John Michael Greer
27. 2. 2009 Kam kráčíš, Střední Evropo? Miloš  Dokulil
26. 2. 2009 Ukrajina se žene do propasti   
26. 2. 2009 Domino efekt a oceňování rizika Jiří  Drašnar