26. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 5. 2006

ANALÝZA

Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!?

Včera skončil v Soči summit EU-Rusko. Hlavním tématem setkání představitelů Evropské unie a Ruska v ruském turistickém centru byly problémy energetické bezpečnosti, nelegální migrace a vízová politika. Byly podepsány dlouho očekávané dohody o zjednodušení vízové povinnosti pro ruské občany a readmisní smlouvy. Ty také zůstaly jediným konkrétním výsledkem jednodenního summitu.

Otázka energetické bezpečnosti je v poslední době velice frekventovaná. Zejména předsednictví Ruska v G8 a spory kolem dodávek plynu mezi Ruskem a Ukrajinou, stejně jako některé další nevyjasněné otázky kolem energetické budoucnosti a samozřejmě i velice módní spojení energetiky se zaklínadlem 21. století slůvkem "bezpečnost" z ní udělaly vděčné téma nejrůznějších úvah, komentářů, panelových diskusí, konferencí, ale i summitů všech možných politických společenských i vědeckých uskupení. Konec konců i letní summit G8 v Sankt Petěrburku má být věnován energetické bezpečnosti, takže je to bez nadsázky hit sezóny.

Je tedy jenom přirozené, že si musíme i v Evropské unii položit podobnou otázku. Jak je to s energetickou bezpečností EU?!

Je to jedna z naprosto klíčových otázek, pokud se týká celé bezpečnostní agendy, protože současné poznání nám dovoluje konstatovat, že někde hluboko v základech naprosté většiny válečných konfliktů na této planetě je problém energetických zdrojů, získávání energie její distribuce a její přístupnost konečnému spotřebiteli. Je lhostejno, zda jde o potraviny včetně vody, tedy energetické zdroje nutné k přežití každého jednotlivce i přírody jako celku nebo o energii potřebnou k přežití společnosti nebo energii potřebnou k jejímu rozvoji jako celku nebo jejich segmentů, ať již způsobem méně nebo více žádoucím. Prostě energie jsou spolu s informacemi a majetkem jedním z hlavních klíčů k zámkům na Pandořině skříňce absolutní moci.

Zdá se, že pokud se hovoří o energetické bezpečnosti, tak v poslední době je vysledovatelný, zřetelně převažující a podle mého názoru správný názor, že energetická bezpečnost je závislá na harmonii ve vztazích zdroj, výroba, distribuce, spotřeba. Většina takto vedených úvah se vyhýbá otázce, k jakému celku se energetická bezpečnost váže, a pro jistotu, pokud se už vyhnout nemůže, tak hovoří o globální otázce, globálním problému nebo globálním rozměru. Tedy značně abstraktně. Jakmile se ale pojmenuje konkrétně subjekt, ke kterému se energetická bezpečnost má vztahovat, nastávají problémy. Pokud totiž přijmeme tezi o tom, že obecný princip energetické bezpečnosti spočívá v harmonizaci jejích toků v užším smyslu od zdrojů ke spotřebiteli a v širším smyslu v harmonizaci těchto toků s přírodními nebo vitálními principy, pak se u konkrétního subjektu energetické bezpečnosti nutně objeví otázka nakolik on sám je harmonický nejen ve svém vnitřním uspořádání, ale i ve vztahu ke svému okolí. Jinými slovy je nutné nastolit otázku, nakolik ten čí onen konkrétní subjekt energetické bezpečnosti vytváří bariéry bránící oné žádoucí energetické harmonii. Z tohoto pohledu není pohled na EU nikterak nezajímavý. Jako první zdroj informací je možné vzít www.euroskop.cz, kde se mimo jiné dozvíme toto:

Energetická politika Evropské unie je specifická svou hybridní povahou. Ve Smlouvě o EU ani ve Smlouvě o EHS zvláštní kapitolu věnovanou energetice nenajdeme. Naopak problémům spojeným s energií jsou věnovány podstatné části smluv o Evropském společenství uhlí a oceli (její platnost skončila v červenci 2002 a Smlouva byla integrována do struktury ES) a Smlouvy Euratom. Během mezivládní konference 1996-97 sice Evropská komise navrhla vytvořit zvláštní kapitolu o energetické politice, ale její návrh nebyl členskými státy přijat.

V praxi je energetická politika EU založena na regulaci v rámci v jiných politik EU/ES - jako je politika životního prostředí (dopady znečištění způsobené výrobou a distribucí energie na životní prostředí, úsporné využívání energie), politika trans-evropských sítí (mezistátní distribuce energie), vnitřní trh (liberalizace trhu s energiemi mezi státy EU) a vnější obchodní politika (obchod s energií s nečlenskými státy EU a dovoz energetických surovin do EU). Zvláštní kapitolou je pak energetická politika spojená s jadernou energií - zde existuje zvláštní režim podle Smlouvy o Euratomu.

Některé aspekty energetické politiky se objevovaly v procesu evropské integrace již od samého počátku. Obchod s uhlím jako energetickou surovinou byl v centru pozornosti Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli z roku 1951. Na bezpečné a hospodárné využití atomové energie rovnou odkazuje název Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (Euratom) z roku 1957. Výrazný impuls k rozvoji energetické politiky na úrovni EHS pak dala ropná krize v roce 1973, kdy došlo k radikálnímu zvýšení cen ropy a evropské státy si plně uvědomily svou zranitelnost vůči změnám na světovém trhu s touto strategickou surovinou. Evropská energetická politika se snažila tuto závislost snížit. V 70. letech tvořila ropa více než dvě třetiny energetických surovin spotřebovaných v (tehdejším) EHS a členské státy kryly svou spotřebu ropy z méně než 20 %. V reakci na ropnou krizi snížila do 90. let energetická politika ES společně s aktivitou členských států podíl ropy jako zdroje energie v EU na zhruba 50 %. V 90. letech, kdy se riziko ropné krize snížilo, pak energetické politice na evropské úrovni dominují problémy spojené ochranou životního prostředí a snahy o dokončení liberalizace trhu s elektřinou a plynem.

V energetické politice EU hrají dosud zásadní roli členské státy. Na úrovni EU jsou jejich zájmy zastupovány zejména na fórech Rady EU (Rady ministrů): Rada ve složení ministrů energetiky, ministrů životního prostředí nebo Ecofin (ministři hospodářství a financí). Roste ale i aktivita Evropského parlamentu a Evropské komise, kde je klíčové generální ředitelství pro energetiku a dopravu. Odpovídá za něj komisařka Loyola de Palacio del Valle-Lersundi (Španělsko), která je rovněž místopředsedkyní Evropské komise.

V rámci energetické politiky EU spojené s jadernou energií hraje od roku 1960 významnou úlohu i Zásobovací agentura Euratomu (Euratom Supply Agency). Agentura byla zřízena s cílem zajistit pro uživatele v EU dostatečné zásobování radioaktivními materiály (včetně radioaktivního paliva) z různých zdrojů ( aby Evropská unie nebyla závislá pouze na jednom, potenciálně nestabilním zdroji) a zaručit rovnost podmínek distribuce radioaktivních materiálů konečným uživatelům. Agentura sídlí v Bruselu.

Energetický sektor je v každém členském státě EU významnou složkou hospodářství. Zároveň je energetika oblastí, která svou povahou vyžaduje určitou formu regulace.

 Vytvoření jednotného trhu na poli energií je výhodné zejména pro konečné uživatele, ale zároveň klade značné nároky na vytvářenou energetickou infrastrukturu. Dvojice směrnic z let 1996 a 1998 v rámci Evropské unie stanovuje pravidla pro liberalizaci vnitřního trhu s elektřinou a plynem. Úroveň liberalizace však v současnosti není zdaleka úplná - např. v oblasti elektrické energie se pro otevřenost trhů mezi členskými státy nastavil cíl na pouhých 33 % trhu. Evropská komise proto nedávno přišla s výrazně ambicióznějším projektem na vytvoření zcela liberalizovaného trhu elektřiny a plynu do roku 2005. Návrh počítal s tím, že by si od roku 2003 mohly všechny firmy v EU vybrat poskytovatele elektřiny, od roku 2004 poskytovatele plynu a od roku 2005 by měla být možnost volby rozšířena i na běžné spotřebitele. Na summitu EU v Barceloně v první polovině roku 2002 byl ale členskými státy přijat plán podstatně méně radikální, který počítá s úplnou liberalizací trhu elektřiny a plynu pro firmy od roku 2004, ale debatu o plné liberalizaci těchto trhů pro běžné (nekomerční) spotřebitele odkládá na neurčito. Oproti trhu s elektřinou a plynem je trh s ropou a uhlím v rámci EU v principu zcela liberalizován - u ropy s několika výjimkami.

Energetická politika není pouze o penězích, ale i o strategických bezpečnostních zájmech členských států i EU jako celku. Evropská unie dováží významný podíl energetických surovin. Zejména u ropy a zemního plynu jsou schopny ze svých vlastních zdrojů pokrýt svou spotřebu pouze Velká Británie a Dánsko, ostatní státy musí dovážet mezi 92-100 % své spotřeby.

V souvislostí s ropnou krizí v 70. letech si (tehdejší) Evropské hospodářské společenství uvědomilo zranitelnost svých ekonomik vůči změnám na mezinárodním trhu s ropou. Bylo dohodnuto (částečně dokonce již v 60. letech), že každý členský stát musí udržovat zásoby ropy či ropných produktů, které jsou schopné pokrýt jeho tříměsíční spotřebu v případě nové ropné krize. Zájmu na fungování vlastního petrochemického průmyslu (s jeho strategickým významem) byla dokonce Evropským soudním dvorem dána přednost před zásadami nediskriminace petrochemických firem z jiných států EU (případ C-72/83). Tolerance Evropského soudního dvora vůči obhajobě preferování domácího petrochemického průmyslu pomocí strategických zájmů státu ale má své meze - v posledních letech začíná dokonce Evropský soudní dvůr pohlížet na ropu jako na "víceméně standardní" zboží (případ C-398/1998, Komise v. Řecko).

Výroba a distribuce energie jsou schopny výrazně poškodit životní prostředí. Aktivity na úrovni Evropské unie se zaměřují na následující oblasti propojení energetiky s ochranou životního prostředí:

 • standardy pro výrobní postupy při získávání energie
 • standardy pro výrobky a průmyslové obory náročné na spotřebu energie
 • programy podporující úspory energií nebo energii z obnovitelných zdrojů

U vybraných domácích výrobků (např. ledničky, myčky na nádobí, pračky, trouby, ohřívače vody, svítidla a zařízení pro klimatizaci) zavádí evropské právo povinnost prodejce informovat zákazníky o výši elektrické spotřeby výrobku. Podobný cíl sleduje povinnost i poskytovat informace o energetickém režimu budov. Energetické politiky se dotýká i evropská úprava složení pohonných hmot (např. povolený obsah olova a síry) nebo povinnost členských států zajistit prodej bezolovnatého benzínu.

Dlouhodobě se objevují návrhy na zavedení jednotné evropské energetické daně, která by zatížila emise oxidu uhličitého i výrobu vybraných druhů energie vůbec. Od daně by pak měla být osvobozena elektřina vyrobená v malých vodních elektrárnách nebo z obnovitelných zdrojů, tedy výroba šetrná k životnímu prostředí. O konečné podobě tohoto systému (a zda bude vůbec zaveden) se v současnosti jedná. Podobné argumenty zazněly i při nedávném (červenec 2002) návrhu Komise na harmonizaci spotřební daně u nafty - dle Evropské komise je nevhodné, aby byla nafta zdaněna méně než benzín, když životní prostředí zatěžuje výrazně více.

Energie a energetické suroviny potřebují k distribuci často nákladnou infrastrukturu. Ke koordinaci jejich výstavby ve státech EU slouží mj. politika transevropských sítí. Koordinace spočívá v povinnosti členských zemí informovat Evropskou komisi o záměrech výstavby významných distribučních sítí pro ropu, plyn a elektřinu.

Projekty celoevropského významu pak mohou počítat i se spolufinancováním ze zdrojů Evropské unie. Jako projekty evropského významu v oblasti energetiky již bylo vybráno několik desítek investičních záměrů - např. propojení elektrických sítí Velké Británie a Irska podmořským kabelovým systémem, propojení Velké Británie s ostrovem Man a Shetlandskými ostrovy, posílení spojení mezi Finskem a Švédskem okolo Botnického zálivu, řada nových sítí ve Francii, Španělsku nebo Itálii, ale i nové elektrické sítě mezi Řeckem, Tureckem, resp. Albánií.

Podpořeny byly rovněž mj. nový podmořský plynovod mezi Norskem a Francií, nová sít spojující Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Rusko a Pobaltí nebo nové propojení plynovodů v Německu, České republice, Rakousku a Itálii. Finanční podpora pak má podobu přímých finančních podpor (např. z Evropského fondu regionálního rozvoje) nebo půjček Evropské investiční banky.

Jednání o schopnosti České republiky splnit požadavky energetické politiky Evropské unie bylo formálně zahájeno v listopadu 1999 a kapitola "Energetika" byla předběžně uzavřena 12. prosince 2001. Česká republika prohlásila, že je schopna splnit požadavky energetické politiky EU s výjimkou dvou oblastí - zavádění vnitřního trhu s plynem (směrnice 98/30/ES) a požadavku na dosažení minimálních zásob ropy a ropných produktů (směrnice 68/414/EHS), kde ČR vyjednala přechodná období.

V souvislosti s energetickou politikou a Evropskou unií se pozornost věnovala zejména problematice jaderné energetiky v ČR. Česká republika ve svém pozičním dokumentu prohlásila, že je schopna splnit požadavky evropského práva v oblasti jaderné energetiky, zejména acquis Smlouvy o Euratomu. Tím je především režim zacházení s radioaktivními materiály a ochrana osob před ionizujícím (radioaktivním) zářením. Do komunitárního acquis ale nepatří povolování výstavby jaderných elektráren ani stanovení jejich bezpečnostních standardů. Ty se řídí národními právními řády a mezinárodním právem, zejména vícestrannými či dvoustrannými mezinárodními dohodami (např. Úmluva o jaderné bezpečnosti). Na evropské úrovni se již objevily návrhy zavést jednotné bezpečnostní standardy pro jaderné elektrárny v EU (např. návrh komisařky De Palacio z dubna 2002), ale u států jako Francie nebo Velká Británie se vůči podobným harmonizačním pokusům očekává silný odpor.

V listopadu roku 2000 vydala Komise také Zelenou knihu k evropské strategii zabezpečení energetických zásob, která analyzovala různé možnosti vůči rostoucí závislosti Evropské unie na energetických dodávkách z vnějšku a s přihlédnutím k cílům EU v oblasti ochrany životního prostředí. Záměrem Komise bylo rozpoutat debatu o energetické bezpečnosti v celé EU a vytvořit strategie, které umožní problémům čelit. Základní důvody pro to byly tři:

 • Geopolitická omezení - Evropa v současné době pokrývá více než 50 % svých energetických potřeb dovozem. Nejvyšší podíl na importu přitom mají státy z nesmírně citlivé oblasti Blízkého výhodu. Podle výsledků studií by energetická závislost na vnějších zdrojích měla přesáhnout 70 %
 • Enviromentální omezení - je třeba klást větší důraz na produkci energie a způsoby dopravy, které budou mnohem šetrnější k životnímu prostředí
 • Geologické omezení - je třeba reflektovat skutečnost, že do roku 2050 budou vyčerpány všechny zásoby ropy a zemního plynu.

Proto Zelená kniha zdůrazňuje potřebu udržovat rovnováhu nabídkové politiky a jasného působení na poptávkovou politiku a vyzývá ke skutečné změně spotřebitelského chování tak, aby se zaměřilo na šetrnější a účinnější spotřebu, zejména v oblasti dopravy a stavebnictví. Dále musí být dána přednost vývoji nových a obnovitelných zdrojů na straně nabídky energie. Roku 2002 bylo vydáno krátké shrnutí Zelené knihy pod názvem  Energy: Let us overcome our dependence a v roce 2005 zprávu o naplňování tohoto dokumentu. 

Důležitým dokumentem je také Směrnice 2001/77 Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. Podle této směrnice jsou členské státy povinny stanovit národní orientační cíle pro používání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Do roku 2010 má být dosaženo orientačního cíle 12 % podílu těchto zdrojů a dalšího cíle 22,1 % podílu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Dalším významným aktem je Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se přijímá víceletý program činnosti v oblasti energie: "Inteligentní energie - Evropa" (2003 - 2006).

K těmto pozoruhodným úryvkům z oficiálního informačního zdroje si dovoluji připojit informaci o tom, jak Unie započala cestu ke společné energetické politice. Informace je z 24. března 2006, pochází z dílny ČTK a Reuters a v jejím záhlaví se praví, že šéfové států a vlád se dohodli na postupu, který má "pětadvacítce" zajistit bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost a ekologickou udržitelnost. Informace pak pokračuje dále takto:

Evropská unie položila dnes základ budoucí společné energetické politiky. Šéfové států a vlád se dohodli na postupu, který má "pětadvacítce" zajistit bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost a ekologickou udržitelnost. "Jednou budeme říkat, že evropská energetická politika se zrodila 23. března 2006 v Bruselu," řekl na závěrečné tiskové konferenci předseda Evropské komise José Barroso. Avšak i podle něj lze konkrétnější kroky čekat až na červnovém summitu.

Členské státy se v prvém kroku dohodly na společných záměrech, ale klíčové pravomoci nadále zůstávají v jejich rukou. Státy se zavázaly diverzifikovat zdroje energie a mluvit jedním hlasem vůči třetím zemím, zejména Rusku. Chtějí energetiku začlenit do své zahraniční politiky a nevzdávají se naděje, že Rusko nakonec podepíše s EU "energetickou chartu".

Dnešní usnesení je koncipováno jako první krok ke vzniku energetické politiky, která má být ovšem spíše koordinační než nadnárodní koncepcí. Důraz je kladen na energetické úspory v EU, na rozvoj obnovitelných zdrojů a biopaliv. "První krok je důležitý, ale je to jen začátek," uvedla německá kancléřka Angela Merkelová.

První bilance, jak daleko se unii podařilo v koordinaci postoupit, se má dostat na pořad příštího jarního summitu, tedy za rok, kdy v čele EU bude stát právě Německo.

Podle českého premiéra Jiřího Paroubka se během summitu odehrála pouze úvodní debata o energetické politice, z níž se nečekaly žádné konkrétní závěry. "Debata potvrdila zájem pětadvacítky o vytvoření nové, společné energetické politiky, ale i to, že energetika zůstává zásadně v gesci každé členské země," řekl. Ocenil, že součástí evropské diskuse se stala také jaderná energetika.

Usnesení se sice hlásí k ekologickým cílům, aby EU do roku 2020 uspořila pětinu spotřeby energie, zvýšila podíl energie z obnovitelných zdrojů na 15 procent v roce 2015 či dosáhla osmiprocentního podílu biopaliv na celkové spotřebě, ale formulacemi v podmiňovacím způsobu; tato nezávaznost podle premiéra vyhovuje i Česku.

"Možná bych některá čísla oželel. Je zrádné vzbuzovat očekávání, která se nenaplní. Pokud si však dáme cíle, které nejsou měřitelné, lidé neuvěří, že to myslíme vážně. Bez cílů nelze ani žít, ani dělat politiku, ale pokud se přeženou, vrátí se jako bumerang," podotkl slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Za důležitější než čísla však považuje ochotu nastartovat společnou politiku.

Navzdory předsummitovým sporům o fúze energetických podniků na jednání převládla shoda na obecných záležitostech. Kupříkladu kancléřka Merkelová sice debatovala se svým španělským kolegou José Zapaterem o nabídce německého energetického gigantu E.ON převzít španělskou firmu Endesa, ale této fúzi se Madrid snaží zabránit. Podrobností se Merkelová zdržela, jen obecně konstatovala, že všichni účastníci summitu uznali potřebu mít "evropské šampiony" na energetickém trhu.

Musím se přiznat, že z toho nejsem příliš moudrý, ale jeden závěr jsem si z informací shora uvedených udělal a jsem připraven si ho i obhájit. Ten závěr zní: Evropa nejen, že nemá v oblasti energetiky nějakou společnou politiku, ale nemá ani žádný společný pozitivní zřetelný zájem, na kterém by ji bylo možné postavit. Diskuse o energetické bezpečnosti tedy zřejmě sleduje cíl vymezit společné zájmy negativně, tedy navodit situaci všeobecného ohrožení a v rámci ní tlačit jednotlivé členské státy k ústupkům. Podle toho, jak se situace od března začala vyvíjet se už už zdálo, že legendární úlohu bandity v lese, kterým se začít strašit, má sehrát v této roli v Evropě tolik oblíbené Rusko, jako jeden z klíčových dodavatelů energií na evropský trh. Jako arcilotr pak by měl zřejmě vystoupit GAZPROM jako nezvladatelná chobotnice natahující svá chapadla podobně za druhé i studené války tolik populární ruský medvěd drápy. Podle posledních reakcí se však zdá, že se nedaří sjednotit ani názor na to, kým se má strašit a konec konců ani na to, zda se má vůbec strašit. Pravdou totiž zůstává, že kroky Ruska jsou v souladu s výsledky moskevského summitu Rusko EU z 10. května 2005. V tzv. cestovní mapě o společném hospodářském prostoru se v časti věnované energetice hovoří o daleko odvážnějších projektech a záměrech, než na jaké ukazují současné aktivity Ruska a jeho energetických gigantů. Pro přesnost uvádím příslušnou pasáž v ruštině.

4. Энергетика

Цели: Интенсификация сотрудничества Россия -- ЕС в рамках Энергодиалога Россия -- ЕС с особым акцентом на рассмотрение вопросов, связанных с устойчивостью, надежностью и непрерывностью производства, распределения, транспортировки и использования энергии, включая энергетическую эффективность, энергосбережение и использование возобновляемых источников энергии

Для достижения этих целей представляется важным стимулировать и защищать инвестиции в энергетическом секторе, способствовать улучшению инвестиционного климата, содействовать достижению конвергенции систем регулирования и обеспечению высоких стандартов защиты окружающей среды

Действия:

 • Сближение энергетических стратегий, политики и мер регулирования России и ЕС, включая относящиеся к энергетической эффективности и энергосбережению
 • Завершение переговоров по соглашению о торговле ядерными материалами в целях создания стабильных условий для долгосрочной торговли между Россией и расширившимся ЕС
 • Сотрудничество по энергетическим инфраструктурным проектам, представляющим взаимный интерес
 • Определение механизмов покрытия некоммерческих рисков энергетических проектов
 • Сотрудничество в области безопасности транспортировки энергетических продуктов, включая трубопроводы, железную дорогу и море
 • Сотрудничество в области ядерной энергетики с особым акцентом на ядерной безопасности и надежности функционирования ядерной отрасли, включая обмен информацией по связанным с этим вопросам. Работа, связанная с научным сотрудничеством в этой области, будет проводиться в контексте Общего пространства науки и образования, включая вопросы культуры
 • Исследование возможности интеграции рынков электроэнергии, включая обеспечение однородной среды в плане эквивалентных базовых правил в отношении доступа на рынок, инфраструктуры и степени открытости, а также совместимых стандартов в сфере защиты окружающей среды и безопасности, для производства электроэнергии (см. также предыдущий абзац)
 • Обеспечение постепенной и поступательной реформы российской газовой отрасли в соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 2020г.
 • Выполнение рабочей программы Центра энергетических технологий Россия -- ЕС. Расширение технологических обменов в рамках деятельности Центра, также может быть рассмотрено выполнение совместной работы по развитию и использованию новых энергетических технологий
 • Содействие использованию чистых, эффективных технологий при производстве, транспортировке, распределении и использовании энергии, включая использование возобновляемых источников энергии
 • Приступить к полномасштабному бизнес-диалогу энергетических компаний России и ЕС
 • Сотрудничество в целях содействия честной торговле энергопродукцией и ее транзиту, включая принципы Договора Энергетической Хартии

Nemohu se na tomto místě ubránit tomu, abych necitoval ze zpravodajství ČTK o výše v úvodu zmíněném summitu EU- Rusko, který se konal 25. 5. 2005 v Soči. Mimo jiné v něm zaznělo na téma energetické bezpečnosti toto:

Ruský prezident Putin, který jednal se svými hosty již ve středu večer na neformálním setkání, označil postoj Evropanů k energetickému dialogu za konstruktivní.

"Zahájení výstavby severoevropského plynovodu z Ruska do Německa, opatření k posílení energetické bezpečnosti kontinentu, to všechno jde v duchu pokroku, globálního i regionálního rozvoje a směřuje ke splnění našeho hlavního cíle, kterým je zlepšení podmínek života Evropanů," řekl Putin. Předseda Evropské komise José Barroso připomněl, že energetika, která bude také hlavním tématem červencového summitu G8 v Petrohradě, je důležitou součástí rusko-evropského dialogu. "Po lednové plynové válce mezi Ruskem a Ukrajinou, která vedla k přerušení dodávek ruského plynu do Evropy, se emoce uklidnily, ale všichni jsme si uvědomili, že se objevila nová situace, v níž energie zaujímá velmi důležité místo," řekla Benita Ferrerová-Waldnerová.

Každého občana EU musí potěšit, že v čele zahraniční politiky předsednické země EU stojí osoba, která konstatuje, že si vedení EU již v lednu letošního roku uvědomilo jakousi novou situaci. Jen je záhadou jakou, protože to, že v oblasti energetické bezpečnosti existuje nová kvalita, ví Západní Evropa již několik desítek let, minimálně od ropné krize v 70. letech, když ji USA vyzývaly, aby nepokračovala v budování energetických cest do tehdejšího SSSR. Mezitím si toho dokázala všimnout většina gramotných Evropanů nebo těch, kteří kdy platili za energie nějaký účet. Ale možná, že se děje něco úplně nového, ale je to ještě tajné. A konstatování ruského presidenta Putina o tom, že vlastně Rusku nejde o nic jiného, než o blaho Evropanů, je perlou, která dává jasný signál o tom, kdo měl v Soči navrch. Mně se zdá, že EU to nebyla.

V tomto ohledu bude neobyčejně zajímavé, jaké pozice zaujme avizovaný červnový summit EU. Jaká bude asi úroveň diskutované problematiky, když se špičky EU představily v Soči v roli Alenek v říši divů?! Zatím lze na základě poznaného říci, že zabývat se energetickou bezpečností tam, kde schází energetická politika je přinejmenším předčasné. Snad je možným východiskem přenesení otázek energetické bezpečnosti z oblasti hospodářských politik do oblasti politiky bezpečnostní a udělat z ní nový pilíř této politiky. Pokud ale pohlédneme do pasáží věnované bezpečnostní politice, tak se tam o energetice a jejímu vztahu k bezpečnostní problematice mnoho nedočteme. Já bych řekl skoro nic, ale určitě jsem nepřečetl všechno a pokud snad ano, tak jsem to určitě všechno dobře nepochopil. Ona nám "bruselština" dává zabrat i v českém překladu...

EU v kostce

Další pohled na Evropskou unii nabízí přístup, který jsem si sám pro sebe nazval "EU v kostce" Nechci se dotknout velikosti EU a jejich vůdců, ale navrhuji trošku je sesadit z piedestalu jejich velikosti a nedotknutelnosti a představit si je v systémovém pohledu jako úplně obyčejnou kostičku složenou z osmi částí, pro jednoduchost opět kostiček, leč menších. Takové malé, prosté, dětské Lego...

Obsahem této kostičky bude to, co někteří nositelé Nobelových cen a řada dalších odborníků nazývají sociálním kapitálem. Ten si pro jednoduchost můžeme definovat jako sumu vztahů mezi osobami a korporacemi v podobě trojrozměrné sítě.  Kvality jednotlivých segmentů bude potom tvořeny kombinací toho, zda se bude jednat o osoby či korporace vnější nebo vnitřní, aktivní nebo pasivní a do třetice tím, zda tyto osoby jsou známé nebo neznámé, jinými slovy viditelné nebo neviditelné. Tak získáme segment vnitřních, vlivných a veřejných osob a korporací, dále segment vnitřních vlivných a soukromých, vnitřních nevlivných a veřejných, vnitřních nevlivných a soukromých. Obdobně ve vnější vrstvě jsou segmenty vnějších vlivných a veřejných, vnějších vlivných a soukromých, vnějších nevlivných veřejných a nakonec vnějších nevlivných a soukromých osob a korporací. Kostičky jsou pouze názorninou, jinak je jejich přechod z jedné do druhé samozřejmě přirozeně neostrý nebo spojitý.

Pokud se týká otázek bezpečnosti, pokládám za  poněkud nedostatečné zabývat se poměrně sveřepě odděleně vnější a vnitřní bezpečností, tak, jak jsme toho svědky už po mnoho set let, zejména ve státních politikách všeho druhu. Navíc je podle mého názoru v zásadě chybné sledovat bezpečnost v rámci jakýchsi pevných hranic nebo mimo ně. Korporace není tvořena pouze osobami uvnitř jakéhosi plotu nebo jiné formálně právní hranice, ale z celé řady hledisek je přesnější a efektivnější vnímat a sledovat korporaci jako sociální kapitál osob a korporací činností dané korporace dotčených, a také těch osob korporací, jejichž činnost se naopak dané korporace dotýká. Tedy osob, které mají k dané korporaci nějaký aktivní či pasivní vztah. Takové osoby se nazývají cizím slovem stakeholders, česky možná "osoby, jejichž zájmy jsou dotčeny" nebo "držitelé zájmů."

 

Pokud si namalujeme naši kostičku a budeme se ptát po stavu sociálního kapitálu v jednotlivých segmentech našeho modelu Evropské unie, tak podle mého názoru i naprostý laik narazí na daleko větší problémy, než jaké signalizují informace z Euroskopu nebo jiných veřejně přístupných zdrojů. Uvědomme si ještě , že kvalita sociálního kapitálu je pozitivní hodnotou, že by tedy měl růst ve své kladné podobě, ergo kladívko pozitivní vztahy by měly mít převahu nad negativními a tato převaha by se měla minimálně nezmenšovat, když už neroste. Obávám se, že podle mého názoru se dá konstatovat, že rozladěnost ze vztahů k Evropské unii roste snad ve všech segmentech a nevíc se ukazují hluboké antagonismy tam, kde by měly existovat harmonické přechody a vztahy.

Pokud se podíváme například do vnitřní vrstvy a pohlédneme do kvadrantu osob a korporací aktivních nebo chcete-li vlivných a soukromých, tedy do světa velkého byznysu, tak si povšimneme, že těmto osobám a korporacím záleží na samotné Evropské unii stále méně a méně. Jejich priority leží někde úplně jinde a to především v oblasti úzké spolupráce s podobnými segmenty v ostatních velkých globálních politických korporacích.

Navíc v EU má tento segment další neobyčejně mocnou složku a tou je bruselská byrokracie. Ta se bez účinné politické kontroly permanentně spojuje s privátním sektorem a vytváří naprosto unikátní mocenské centrum, které stále účinněji odolává vytvoření vlastní politické kontroly a vzniku čehokoliv, co by mohlo jakkoliv omezit jeho vesměs krátkodobé ekonomické cíle.

V oblasti energetiky se tato skupina soustředí na centralizaci rozhodování o energetických sítích, nejrůznějších regulacích a cenách energií a to otevřeně i skrytě. Bez velké paranoie je možné si představit další otevírání energetických trhů nikoliv kvůli zvýšené konkurenci a snižování ceny, ale právě pro tvorbu monopolních zisků mimoevropských dodavatelů a jejich evropských "spolupracovníků"

Potenciál tohoto spojení je natolik velký, že je schopen uspokojovat stále širší skupinu evropské elity, která potom rezignuje na cíle, které jsou pro vytvoření skutečně funkční teritoriální korporace evropské unie bezpodmínečně nutná. Tvorba a realizace dlouhodobých cílů a strategií, mezi které energetická politika a bezpečnost bezesporu patří, náleží totiž přirozeně i prakticky do v současné době přirozeně i prakticky naprosto atrofovaného segmentu osob vnitřních, vlivných a veřejných.

Zde leží největší problém EU. Absolutní nedostatek politického a ideového vedení a jeho institucí je to, co vede k tomu, že EU se jeví z vnějšího pohledu jako velice neurčitá a nedůvěryhodná struktura, která není dostatečně účinně vytvářet a s dostatečnou razancí obhajovat své zájmy. Zájmy energetické samozřejmě nevyjímaje. Tak jak vlivné a soukromé osoby úzce spolupracují se svými vnějšími partnery v USA, Rusku Číně, Indii, Japonsku, ale i v Latinské Americe, světě islámu a kdekoliv jinde na světě, tak v oblasti politiky to v zásadě neprobíhá prakticky vůbec a veškeré konzultace summity a politiky EU se začínají při řešení reálných problémů s okolním světem rychle rozpadat.

To vede samozřejmě k neustálému si zahrávání s EU zevnitř prostřednictvím jejích členů a jejich partikulárních národních zájmů, popřípadě politickým ovlivňováním blízkého okolí EU Příkladem může být politická hra USA na Ukrajině, jako klíčové tranzitní zemi nebo nadstandardní energetické vztahy Ruska a Německa. Kolektivní politická reprezentace je ze své podstaty neschopna Evropu vést, protože je závislá na domácích voličích a jakékoliv vzdání se vlastního vlivu na úkor Bruselu znamená nejen osobní pád doma, ale navíc další posílení bruselské byrokraticko-ekonomické hydry, které jsou jakékoliv ideály naprosto cizí.

Na národní úrovni nelze celoevropské ideály vytvářet ani naplňovat, i kdyby existovaly. A odpovídající evropská úroveň neexistuje. Výsledek posledního zoufalého pokusu o její vytvoření v podobě evropské ústavní smlouvy naprosto jednoznačně ukazuje na to, co z dobré myšlenky dokázal udělat vliv byrokratických a ekonomických zájmů. Znovu je třeba připomenout, že tento segment, tak jak je vytvořen a jak v současné době funguje, není pravděpodobně schopen vytvořit, prosadit a realizovat jednotnou smysluplnou evropskou energetickou politiku, která by kromě krátkodobých zisků byla motivována i dlouhodobou ochranou evropských zájmů.

Pohled do vnitřního segmentu těch soukromých, slabých a nevlivných stále bolestněji ukazuje že jim Evropská unie mimo té trochy svobodného pohybu mnoho nedává. Navíc jsou zaplavováni sobě podobnými z vnějšího světa a jsou obíráni a své po generace těžce vydobyté jistoty a to ve jménu svobody těch, kteří k tomu nepřiložili ani stéblo natož ruku ke společnému dílu. Jsou stále více vytlačováni ze střední vrstvy a je jim dáváno neustále najevo, že jsou vlastně na obtíž, že je musí někdo živit a přitom mají tolerovat to, že vedle nich jsou protežováni ti, kteří nedělají nic. Evropský občan je od své unie vzdálen rozumem i citem skutečně na hony a žádný evropský pas nebo řidičák z něj Evropana neudělá. A jak již bylo řečeno, ke svým partnerům za hranicemi Evropy se chová vesměs nepřátelsky, protože se jich buď přímo bojí nebo jim jenom nerozumí. Dalo by se říci, že lidé v tomto sektoru vytvářejí bariéry proto, aby uchránili pro sebe energetické zdroje a energetické toky, které ovšem přicházejí paradoxně mimo potravin především z území mimo EU.

Vnitřní segment veřejných nevlivných, možná bychom ho mohli nazvat segmentem občanské společnosti, vytváří nejrůznější a to i vlivná hnutí neprivilegovaných, ale korelace jejich záměrů se záměry vedení EU je v zásadě nulová. Naopak často působí přímo proti nim. A to nikoliv jen proti jejich konkrétní aktuální podobě, ale přímo proti jejich podstatě a smyslu. Schopnost absorpce takového společenského pohybu nebo přímé změny poměrů uvnitř EU dramaticky kolísá právě díky zvýšené pasivitě politického establishmentu. Z druhé strany je aktivita tohoto segmentu často účelově probouzena právě sektorem byrokraticko ekonomickým. V oblasti energetiky se dá říci, že tento segment působí přímo v rozporu se životními zájmy EU, protože v rámci pod zástěrkou ekologické odbornosti nebo zeleného politického dresu naprosto soustavně vytváří tlak, jehož důsledkem je prohlubování energetické závislosti EU na jejím okolí a tak paradoxně zvyšování zisků energetických společností, které pod tlakem určitého nedostatku energií a velice umně manipulovaného veřejného mínění energie neustále zdražují a tváří se, že za to nemohou, když občané bojují za čisté energie, které jsou ale hrozně drahé. Podobně jako u segmentu soukromých a nevlivných i zde můžeme zaznamenat jen velice malou spolupráci tohoto segmentu se svými protějšky vně EU. Pokud k tomu dochází, pak jde spíše o podléhání cizím vlivům než o vlastní pozitivní ovlivňování okolí. Spolupráci brání i značná vzájemná kulturní různost i vnitřní různorodost samotné EU.

Dovolil bych si vyřknout soud, že dosavadní slabá vnitřní sociální koheze evropské společnosti, která dlouhodobě stála na sdílení základní společné hodnoty, kterou představoval poválečný mír v Evropě, je vážně narušována a blíží se k bodu, kdy dojde k jejímu jen obtížně zastavitelnému rozpadu. Stav je o to vážnější, že hodnota míru se pro generace, které nepoznaly válku, stává bohužel příliš vzdálenou a nová univerzální evropská hodnota není ani k dispozici ani v dohledu. Možná, že by jí mohla být právě různost a spolupráce v různosti, která vyžaduje vysokou míru vzdělání, kultury a tolerance, ale popravdě  řečeno, chtělo by to něco jednoznačnějšího.

Na růžích ustláno nemá EU ani u zahraničních ani u vlastních sdělovacích prostředků. Ty patří mezi ty soukromé a vlivné, lhostejno, zda vnitřní či vnější...

Aby bylo jasno, nejsem odborník na Evropskou unii a nechci se dostat do polemiky o jednotlivých souvislostech. Jsem přesvědčen, že argumenty mohou být různé a názory na jednotlivé segmenty a jejich stav rovněž. Chtěl bych jenom upozornit, že stačí jen velmi jednoduchý, přehledný, obecně přístupný, ale přitom dostatečně úplný model nějakého systému a jeho srozumitelný obsah, abychom se mohli podívat na svět kolem sebe vlastníma očima a sami si udělat vlastní názor na věci, na které nám až dosud tvořily názor media a analytické týmy v bůh ví jakém zájmu. Nemusíme být pořád jenom ve vleku cizí manipulace. Nicméně jsem přesvědčen, že jen naprosté minimum lidí může dojít k závěru, že sociální kapitál Evropské unie zaznamenává nějaký dlouhodobější pozitivní vývoj.

Z hlediska energetických zdrojů je Evropská unie, když ne chudá, tak zcela jistě nesoběstačná. Spotřebovává daleko více než je schopna vyrobit. V různých energiích je to různé, ale generálně to platí úplně. Z hlediska distribuce je Evropská unie rovněž typickým, dokonce koncovým, spotřebitelem. Tranzit přes její území kamkoliv je nesmyslný a proto se nedá očekávat, že by se Evropa stala silnějším partnerem pro své dodavatele tím, že by omezovala tranzit. Konec konců nesmíme zapomínat, že při pohledu na školní mapy čínských školáků vypadá Evropa asi tak, jako na těch našich Kamčatka. Prostě je to poloostrov na konci světa. Konec konců i truchlivá pouť neandertálce skončila na útesech iberského poloostrova, protože už prostě neměl před moderním člověkem kam jít a do Ameriky to tenkrát nešlo. Evropa je svým způsobem slepou uličkou nejen pro migraci, ale samozřejmě i pro energetické toky. Lidé i energie se musí v Evropě vždy jaksi spotřebovat a dnes to platí dvojnásob. Někdy je z toho válka, ta spotřebovává energie i lidi zdaleka nejrychleji. Na západ už nemůžeme a na Východ nechceme. To je problém.

Kategorickým imperativem pro Evropu tedy je zvýšení vlastní výroby energií, aktuálně budováním klasických jaderných elektráren a následně perspektivně aplikací moderních vědeckých poznatků v energetice - např. termojaderné fůze a spalování vodíku. Vše ostatní je z aktuálního hlediska pouhý energetický folklór.

Dále je nezbytné odstranění zbytečných překážek v současných přenosových soustavách, harmonizace cen a samozřejmě vytvoření takového hospodářského a politického prostoru s Ruskem, ve kterém by oba partneři zřetelně vnímali společnou energetickou bezpečnost jako velkou výhodu a jistotu. Jinými slovy: dosažení takového stavu, kdy by jakýkoliv negativní krok vůči partnerovi znamenal zřetelnou jasnou vlastní újmu a bezpečnostní riziko. Rusko může hovořit o nových partnerských vztazích v Asii nebo o vztazích s Amerikou přes Severní pól, ale ať chce nebo nechce, nejblíže je Evropě a otevření prostoru spolupráce od mysu Rocca po Beringovu úžinu by znamenalo pro bezpečnost světa a Evropy daleko více než vytváření jakýchkoliv bezpečnostních doktrín.

V závěru bych rád poznamenal, že z historického pohledu již jednou evropská civilizace ve svém zárodku poznala, co to znamená energetická krize. Před 2500 lety přišli staří Řekové v Peloponéském spolku pod vedením Athén na to, že se nemusí tolik plahočit se zemědělskou výrobou, když jim skoro všude v Řecku roste oliva skoro bez péče a export olivového oleje je báječný byznys, za který si pořídím nejen vše potřebné, ale ještě zbude. Peloponés a Athény bohatly a nastalo to, čemu říkáme Zlatý věk. Ten skončil v peloponéských válkách. Sparťanům tenkrát stačilo uzavřít s velice malým úsilím Hellespontský průliv a bylo po obchodu. Athény nebyly schopny obnovit výrobu potravin a prohrály. Bylo nejen po Zlatém věku, ale i po charakteru řecké krajiny.

Myslím že z toho plyne určité poučení. Nejde ale jenom o to, že kdo uzavře kohout nebo průliv ten má navrch a vyhrál. Kdepak. Bez Athén přestalo být Řecko Řeckem a postupně se propadlo a rozpustilo v makedonské říši. To, co vycházelo z Athén do okolního světa ve Zlatém věku bylo daleko důležitější než olivový olej a absence této kultury a její potlačení mělo pro celé teritorium dalekosáhlé negativní důsledky. To by si měli uvědomit všichni ti, kteří nyní tak pilně rozkládají základy evropské spolupráce a vztahy s Ruskem. A dvojnásob by si to měly uvědomit Rusko i EU. Ona Evropa bez ruských energií není jistě lákavá představa, ale pořád je to podle mého názoru lepší, než Rusko bez evropské kultury.

Na samý závěr se chci vrátit k otázce v názvu této úvahy a ještě jednou na ni odpovědět. Energetická bezpečnost je vážný reálný problém, ale ve vztahu k EU zůstává akademickou otázkou. Stručně řečeno - není co řešit a není, kdo by to řešil. Takže zůstávají jen ti, pro které je to třeba řešit. Je nás v EU a v Rusku dohromady asi tak půl miliardy.

Autor je krizový manažer a bezpečnostní analytik

Související informace

Ladislav Žák: USA "v kostce" ZDE

Ladislav Žák: O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... ZDE

Ladislav Žák: Bezpečnost jako moderní zaklínadlo ZDE
Ladislav Žák:... либо просто о безопасности... ZDE
Ladislav Žák: Největší průšvih se dá rozdělit na řadu dílčích úspěchů ZDE
                 
Obsah vydání       26. 5. 2006
28. 5. 2006 Štěpán Kotrba dezinterpretoval analýzu Media Tenoru o politických stranách Marek  Síbrt
28. 5. 2006 Dotaz na Marka Síbrta Jan  Čulík
28. 5. 2006 Zemřel spisovatel Viktor Fischl
27. 5. 2006 Koho volit Milan  Valach
28. 5. 2006 Koho volit? Jan  Čulík
28. 5. 2006 Bylo by zavedení rovné daně politickou sebevraždou? Jan  Čulík
27. 5. 2006 Více než 3000 mrtvých
26. 5. 2006 Myslete! Volte. Ale hlavně -- po volbách NEMLČTE! Jakub  Rolčík
26. 5. 2006 Volme sebe!
27. 5. 2006 Ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě nevrátí, lide nevrátí...ani po volbách? Jan  Paul
26. 5. 2006 Mladá fronta Dnes a Lidové noviny poškozovaly ČSSD a KSČM Štěpán  Kotrba
27. 5. 2006 Infantilní "student"
26. 5. 2006 Konečně! ČT přijala profesionální princip vybírání diváků pro diskuse Jan  Čulík
26. 5. 2006 Jak mohou mít tu drzost ptát se jménem občanů! Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Nejzávažnější volební téma, které politikové a média zametli pod koberec Jan  Čulík
26. 5. 2006 Americkou raketovou základnu za bezvízový styk Oldřich  Průša
26. 5. 2006 Čeští filmaři z protestu stáhli filmy, na které dostali státní dotace Filip  Rožánek
26. 5. 2006 Pečínka z Kotrby, nebo kotrba z Pečínky Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Alexander Geljevič Dugin: Filozofie války
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
26. 5. 2006 Írán: Návrat změny režimu
26. 5. 2006 Američané zkoušejí v Iráku laserové zbraně Karel  Dolejší
26. 5. 2006 Další názory českých politiků
26. 5. 2006 Uneseme americký protiraketový deštník? Jan  Sýkora
26. 5. 2006 NYT: Spojené státy nabízejí Evropě deštník proti íránským střelám
26. 5. 2006 Klausovy liché obavy
26. 5. 2006 Kočky mňoukaly na střeše František  Gellner
26. 5. 2006 Děkujeme vám, odjeďte! Helena  Pavlíková
26. 5. 2006 Panafrikanismus je žijící skutečností Mesfin  Gedlu
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
26. 5. 2006 Nejvíce rad k podnikání pochází od lidí, kteří nepodnikají František  Hájek
26. 5. 2006 Harry Jelínek kontra Vladimír Železný Jaromír  Hájek
26. 5. 2006 Jak se sovětský důstojník zapsal do historie, aniž o tom věděl Filip  Rožánek
25. 5. 2006 Nejvyšší správní soud nařídil vyplatit Evropským demokratům peníze
26. 5. 2006 Volební výzkum České televize
26. 5. 2006 KohoVolit
25. 5. 2006 Není v televizi čas na revizi? Oldřich  Průša
25. 5. 2006 Stažení Aleše Cibulky bylo odůvodněné
25. 5. 2006 Právníci EBU se diví: jak jinak vyžadovat pravidla profesionální novinářské etiky než kodexem? Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 Amnesty International USA: Bush je jako Pinochet
25. 5. 2006 9-11 Informace a dezinformace Jiří  Jírovec
25. 5. 2006 Pull it... Vladimír  Myslík
25. 5. 2006 Dilema českého zdravotnictví Jan  Mertl
24. 5. 2006 Evangelium předvolebních tužeb Štěpán  Kotrba
25. 5. 2006 K čemu nám jsou některé úřady? Zdeněk  Belušík
26. 5. 2006 Sluha a pán? Rudolf  Převrátil
25. 5. 2006 Americké antiraketové základny v Evropě: Je docela jasné, proti komu Karel  Dolejší
24. 5. 2006 Co je důležitější? Kanyza nebo pokus českých politiků zamést pod koberec snad nejvážnější rozhodnutí posledních 17 let? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Proč neinformovala ČT o rozhodnutí českých politiků vyloučit z předvolební diskuse téma americké základny v ČR? Jan  Čulík
24. 5. 2006 Jiří David: Hlad a láska Jan  Čulík
26. 5. 2006 Armáda a rozvědka rozhodují samy
27. 5. 2006 Masarykovskej ksindle!
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Energetické úspory RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
28. 4. 2006 "Rusko opustilo oběžnou dráhu Západu"   
24. 4. 2006 Co si to dovolují - brát si naši ropu! Jindřich  Kalous
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
10. 4. 2006 Skutečná cena ropy - ČR jako věrný spojenec v pokračujících energetických konfliktech? Michal  Brož
4. 4. 2006 Tři cesty Milan  Smrž
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu   
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?   
25. 1. 2006 Mráz přichází z východu Oskar  Krejčí
25. 1. 2006 Boj o ropu a íránská nezávislost Mojmír  Babáček
23. 1. 2006 Mapa není území Jindřich  Kalous

Competitive intelligence RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
28. 3. 2006 Bezpečnost jako moderní zaklínadlo Ladislav  Žák
20. 3. 2006 Česká televize uvádí na pravou míru... Štěpán  Kotrba
28. 11. 2005 Je to bezpečné...?!? Ladislav  Žák
18. 11. 2005 Umíte mluvit? Umíte psát? A víte vůbec, co říkáte? Štěpán  Kotrba
16. 11. 2005 Competitive intelligence Josef  Provazník
30. 9. 2005 Vojáci stále na odstřel? Josef  Kovařík
19. 1. 2005 Stejně, nebo jinak? Oskar  Krejčí
18. 12. 2004 Rusko a Čína posilují svou vojenskou spolupráci   
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"   
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb