23. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Lenka Králová - foto: ČM
23. 9. 2004

Na okraj jedné diskuse

Média a tajné služby

16. září 2004 jsem se účastnil diskusního večera na téma "Media a tajné služby", který se konal v Zaháňském salónku Senátu. Panel, který moderoval Radko Kubičko z Českého rozhlasu 6, měl ve svém středu poslance ODS Jana Klase, který předsedá parlamentní komisi pro zpravodajské služby, publicistu a historika Pavla Žáčka, Janka Kroupu z TV Nova, vedoucího bezpečnostní politiky MV ČR Michaela Mazela a předně "novinářku" Lenku Královou, bývalou agentku BIS, dekonspirovanou jinými novináři.

Chtěl jsem zúčastněné informovat o současných tendencích a již konkrétním vývoji v oblasti tajných služeb. Je překvapivý. Mění podstatu, zaměření, ale i organizační strukturu a postavení těchto služeb ve společnosti. Jedná se o zcela novou perspektivu. I v historickém kontextu.

Nestalo se tak. Nezasahoval jsem do diskuse. Snad proto, že Radko Kubičko, který diskusi řídil, věnoval 50 minut tvrdému a velmi neomaleným způsobem vedenému výslechu paní Králové a jakékoliv poznámky a připomínky omezil jen na vybrané panelisty.

Faktická "diskuse" byla zahájena - snad cíleně - až po dvou hodinách, kdy mnozí odešli: Ať již unaveni nevěcností či šli za jinými povinnostmi. To byl i můj případ. Protože mi nebyl dán prostor při diskusi a pokládám své připomínky za relevantní, dávám svůj příspěvek k disposici touto formou. Jeho obsah však musím po zkušenosti z proběhnutého večera rozdělit na dvě části. Na nutnou reakci na samotný průběh diskuse a poté na samotnou podstatu vývoje a zaměření zpravodajských a bezpečnostních služeb.

Pokud by řídící diskuse chtěl opravdu hovořit o spojení novinářů s bezpečnostními složkami, měl pozvat místo paní Králové například pány Fendrycha, Jeníka (znal jsem se s jeho otcem) Rumla či Petrušku Šustrovou. Při této příležitosti bychom se teprve mohli dozvědět mnoho věcí... Pan Kubičko by ovšem musel mít odvahu je také hodinu "smažit". Nenašel ji. Mohli jsme se dozvědět, proč byly zlikvidovány části archivů a dokumentace zpravodajských služeb tím, že byly zpřístupněny různým cizím zpravodajcům, kteří si doklady vybírali, nebo fotili. Přítomný pan Pavel Žáček by si pak nemusel stěžovat, že není s čím odpovědně pracovat, neboť část dokumentů zničila StB a část nově přišlí funkcionáři. Faktem však zůstává, že je to mimo ČR známá věc a tyto služby nemohou mít po generace důvěru svých partnerů.

Dozvěděli bychom se také například, jak je možné, že lidé na MV z "novinářské" profese a "hoši, co spolu mluví," utajili před historiky i takové informace, že 21. srpna 1968 byly zavřeny desítky lidí. Že je tento fakt dodnes tabu, svědčí podrobné popisy při nedávném výročí Pražského jara. Toto byl značný zásah do ozřejmění objektivních skutečností i do ozřejmění postojů různých lidí v nedávné historii nebo i dnes. Dalších námětů je možno uvést celou řadu a dokonce mnohem závažnějších. Mělo to vše být obsahem deklarovaného "politického auditu" státních zpravodajských služeb, který se dodnes nekonal. Nevíme proto například, kdo a proč zabránil realizaci jednání kosovských Albánců se Srby, aby se předešlo konfliktu s tragickými důsledky, jak o to českou stranu žádal dr. Ibrahim Rugova i Srbové v roce 1992 a později v letech 1995-98.

Chápu, že je nesnadné psát o podstatných věcech, a proto musel přijít na přetřes "případ Králová" - případ novinářky, která ztratila místo pro své napojení na zpravodajské služby České republiky a "zásadoví" kolegové novináři s ni nechtějí nyní pracovat. U ostatních jejich kolegů jim to kupodivu nevadí.

Ti přece byli a jsou. Byli a jsou mocní. Strach na jedné straně zpravidla vede k hrubosti na straně druhé. I toho jsme byli svědky. Předvedl to i Radko Kubičko. Stejně tak jako taktní zamlčení "novinářů" v exekutivních či legislativních pozicích státu s možností ovlivňovat neformálně bezpečnostní a zpravodajské služby.

Mediální prostředí je odvislé od společenskopolitické situace, kterou však spoluvytváří. Pan Kubičko z ČRo 6 prokázal, že má k demokracii daleko. Zjednodušující definice s odkazem na TGM - "demokracie je diskuse" - by mohla být pravdivá, pokud diskuse je setkávání a střetávání se různých názorů. ČRo 6 zpravidla nepřipouští jiný názor, a i proto úvahy a hodnocení této stanice "veřejné služby" jsou dnes odmítány, jako zdroj není respektována a její poslechovost je mizivá.

Nyní je v mediálním zorném úhlu opět Národní bezpečnostní úřad. Poslanec Klas se o jeho práci také zmiňoval kriticky. Ve stejné linii je i současná kritika "schvalování prověrek dle politické objednávky". Jistě odsouzeníhodné.

Statečným novinářům jako by však unikala podstata věci - totiž fakt, že nejde o jednotlivé lidi, ale i o snahu po ovlivňování celkového politického směřování státu pomocí samovolných a utajených bezpečnostních metod, pomocí cílených a koordinovaných dekonspirací jednotlivých operací či lidí. Nikým nesankcionované úniky informací ze zpravodajských či policejních kruhů, které mnohdy pracují jako utajené zdroje médií. A to vše je i proti ustálené právní normě i na mezinárodně právním poli.

Rozhodné řešení si dovolili vyjádřit jedině - vlastně také novináři - Petr Uhl a Jiří Dienstbier: "Zrušit NBÚ". Zrušit by v té souvislosti potřebovali i jiní...

Působím jako novinář, ale při nedávné schůzce, která se konala kdesi v Alpách na německé straně a byla věcně řízena lidmi z americké CIA a jejich místním partnerem, jsem jako účastník diskuse pod svým jménem měl napsáno "intelligence expert". Téma jednání bylo velmi zajímavé a týkalo se i předmětu oné diskuse na půdě Senátu.

Programový obsah alpského setkání (jednalo se o výměnu názorů) byl dvojí:

  • Nové úkoly a směřování zahraničně politických zadání
  • Tendence a organizačně operativní kroky k možné privatizaci
    • zahraniční služby (například českého MZV)
    • zpravodajských (rozvědných) orgánů

Jen pro úplnost informuji, že jsem byl pozván jako soukromá osoba, tím bez povinnosti někoho žádat o souhlas, instrukce a někoho poté informovat. Mimo již zmíněných institucí (zastoupených početně) byl přítomen ještě Francouz, Brit a Rus. Všichni to byli lidé se značnou odbornou erudicí a zpravodajskou zkušeností. Jednání bylo podnětné a v řadě směrů překvapivé. Přestože sám jsem se nikdy nebránil nekonvenčním myšlenkám, byl jsem trochu zaskočen. Hlavně ve druhé části se jednalo o věcech zcela nových, které se týkají i problematiky vztahu médií a tajných služeb. Proto jsem se rozhodl a přinést trochu složitosti, ale i objasnění do tohoto vztahu - z pozic zpravodajského experta.

Privatizace zpravodajské služby byla na poradě projednávána dosti detailně s mnoha podněty. Podobný proces se zdá být absurdní, neboť zpravodajská služba představuje specifický symbol reprezentace státu navenek. Je třeba si uvědomit, že mnoho činností v oblasti "intelligence" se již nyní děje pod hlavičkou nebo ve spolupráci se soukromými agenturami i jednotlivci. Různé rozbory, projekty placené z fondů MZV, ale i granty publikací na objednávku, bohužel někdy s určením tendence požadovaného výstupu. Soukromý faktor může tak prozatím jenom působit na ovlivňování a směrovaní rozhodovacího procesu MZV. O jisté provázanosti - dalo by se říci i programové korupci - svědčí například i 200 milionů Kč na propagaci před referendem pro přistoupení k EU. Výsledek referenda byl předem nepochybný a přesto MZV rozdělilo částku zbytečně a cíleně vybraným organizacím. Samozřejmě soukromým. Reklamní zpracování kampaně bylo do té míry formální, že efekt se prakticky rovanal nule. Několik institucí a jednotlivců ale dostalo zaplaceno - a ne málo. S naším tématem to nesouvisí, je to však otázka pro zvídavé novináře, kteří se, pokud vím, dosud nevyskytli.

Tajné služby se tradičně pojí se státní autoritou, pracují podle státního či vládního zadání a podmínkou jejich práce je utajení. Tyto zásady i metody se od dob Sabinových a Mrvových mnoho nezměnily. Také "diskuse" panelistů a výslech paní Králové "veřejnoprávním" redaktorem v soukromém angažmá soukromé agentury Česká média byl veden v tomto duchu...

Sabinova úloha při formování poliky a společenského diskursu své doby je již minulost a zaprášená historie. Bohužel doposud nikdo nezaznamenal modernizační změny - ani pan Mazel, který to má dokonce v popisu práce vedoucího bezpečnostní politiky MV ČR. Poslanec Klas by chtěl navíc zajistit větší parlamentní kontrolu zpravodajských služeb. Snad i proto, že by opoziční ODS získala ráda větší přístup k informacím, ke kterým už dlouho přístup nemá. Protože už dlouho je jen v opozici a tudíž není odpovědná za nic, exekutivu nevyjímaje.

Zpravodajské služby, pracující ve státním zájmu nebo dokonce i v zájmu mezinárodních bezpečnostních uskupení (NATO) využívají stále více soukromý sektor. Nejedná se ale jen o různé bezpečnostní, detektivní a podobné agentury. Je sice pravda, že v Iráku druhou nejpočetnější složkou po armádě USA jsou soukromé bojové, ale i ochranné, analytické a plánovací útvary různých soukromých agentur. Sám jsem na tento stav upozornil již dříve v článku "Privatizace národních zájmů", který trochu zabrousil do způsobu, jak je privatizována Evropská unie prostřednictvím lobbistů.

Úkoly soukromé agentury mohou být zpravodajské v plném rozsahu. Výstupy jsou vázány na zadání a podmínek kontraktu objednavatele. Agenturní metoda práce a způsob utajení je věcí vlastní struktury a zaměření.

Pro naše pochopení stačí uvést, že této formy využívají zpravodajské služby jak USA, tak i jiné organizace. Detailně byla prezentována na alpském setkání zpravodajců struktura, právní základ a práce jedné soukromé britské ofenzivně zpravodajské (rozvědné) organizace, která má své rezidentury v celosvětovém působení, včetně Moskvy. Práce je vždy vedena pro kontraktujícího partnera. Tedy, i když je jím Rusko. Chápu, že úkolů od moskevských subjektů za dobrých finančních podmínek je velké množství. Možné je např. i vládní zadání na sledování činnosti organizace čečenských teroristů v cizí zemi a volí se vždy ta organizace, která má nejvhodnější podmínky napojení. Pokud by bylo zadání z ruské strany, práce může být vedena anglickou agenturou, lidmi a jazykem, který má větší přístupnost do zkoumaného objektu.

Již těchto několik poznámek zpochybňuje "tradiční" formy práce zpravodajských agentur, jak bývá vedena institucemi a orgány státními, které může "kontrolovat" poslanec Klas. Jeho práce se dnes bohužel stává nadbytečná a bezobsažná. Je iluzí o kontrolní moci zákonodárce. Právě nutnost parlamentní kontroly, určité míry otevřenosti a tím i rizik "průvalu" utajených operací vede mnohé státy k využití nestátních, privatizovaných zpravodajských služeb a tím i k parlamentní nekontrolovatelnosti jednotlivých operací.

Více než 80 procent informací získávají zpravodajské služby analýzou veřejných zdrojů.

Zařazení médií a samotného novináře do systému privatizované špionáže je velmi problematické, neboť jeho kontakt je neidentifikovatelný vzhledem k mezinárodnímu charakteru soukromých služeb. To znesnadňuje identifikaci a určení cílené informace. Jedná se v podstatě o odnárodnění podstaty zpravodajské práce, její komercionalizace a zefektivnění v podmínkách globalizovaného světa. Sama média se tak stávají svébytnými nadnárodně operujícími zpravodajskými agenturami s nadnárodními odběrateli na mezinárodním trhu s informacemi. Nakonec není se zas čemu mnoho divit, pokud se přeneseme do sféry mezinárodního kapitálu a bankovnictví. Největší podíl oněch veřejně přístupných zdrojů jsou informace ekonomického charakteru, otázky personální či finanční.

Základní otázka i závěr diskusního večera "mediálně podporovaného" firmou Česká média dle internetové zprávy jejího zaměstnance Filipa Rožánka (fr) na serveru Česká média zde a zde o této diskusi je, že novinář ve prospěch tajných služeb pracovat nesmí a nemůže.

Zní to přívětivě, ale nakonec dutě. Soukromé zpravodajské služby jsou ve své podstatě neidentifikovatelné a jejich práce nepostižitelná. Novinář mnohdy neví, kdo je jeho informační zdroj a jaké má skryté vazby a zadání. Novinář nevytváří klasifikované informace a nepracuje s klasifikací zdrojů. Novinář neví, kdo je odběratelem jeho zveřejněných informací a dle jakých kritérií je hodnotí. Ze své pozice pěšáka nemůže vědět a neví, jaká zadání má jeho editor "o patro výše", šéfredaktor, či jaké je ekonomické či zájmové napojení majitele média. V tom je právě hodnota současné žurnalistiky a vyšší konkurenční efektivita "příbuzného" oboru.... Nehledejme dnes v této skutečnosti nebezpečí, i když se stírá pojem zpravodaj a zpravodajec. Moc se sjednocuje ve svém snažení i obraně.

Důkazem je současná americko-ruská spolupráce. Časté mediální nepochopení této nové atmosféry v našem čecháčkovském prostředí (třídění teroristů na dobré a špatné, špionů na demokratické a nedemokratické s podtitulem "víme, o koho jde") již nemá perspektivu a sílu, aby byl opět zvrácen pozitivní vývoj, kdy spolupráce a důvěra mezi zpravodajskými médii, zpravodajskými službami i samotnými státy se stala operativním faktorem. Svět se mění...

Očekával bych, že jak zástupce parlamentu, tak odborník z ministerstva vnitra by o výše uvedených skutečnostech měli být informováni. Možná byli. A pak je otázka, jaký skrytý smysl měla fraška, zvaná "diskuse na téma vztahu médií a tajných služeb"...

Hádejte...

Autor je bývalý diplomat, dnes nezávislý expert a publicista

                 
Obsah vydání       23. 9. 2004
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Kubičko má otevřenou editorskou politiku Jan  Čulík
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?
23. 9. 2004 Nemám problémy s multikulturní společností Jan  Čulík
23. 9. 2004 Chaos při "jednání" s iráckými únosci?
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"
23. 9. 2004 Bývalý rockový zpěvák Cat Stevens "hrozbou Spojeným státům"
23. 9. 2004 Konečně svoboda Bohumil  Kartous
23. 9. 2004 Věc: Soud s mužem podezřelým z útoku na šéfredaktora Respektu v pátek 24. 9. v 8:30
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Zelení definitivně míří do politického ghetta Ivan  Brezina
23. 9. 2004 Muslimský šátek a přetrvávající otazníky Milan  Valach
23. 9. 2004 Má být Brno Senior City? Antonín  Žiška
23. 9. 2004 Moravskoslezský kraj uzavřel dohodu o spolupráci s britským regionem North East Jaroslav  Hlaváček
23. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 8. - 12. září 2004
22. 9. 2004 Jeden za 18, druhý bez tří za 15...? Jan  Sýkora
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný
22. 9. 2004 Poslední kapka Miloš  Kaláb
23. 9. 2004 Ľavica krváca na daň z moci Ľubomír  Andrassy
23. 9. 2004 Lisabonská stratégia: veľká myšlienka Radovan  Geist
23. 9. 2004 Pinochet stratil v Čile imunitu
23. 9. 2004 Biznis teroru
23. 9. 2004 V pasci vlastnej politiky Matúš  Holý
22. 9. 2004 Cimrmanovská hesla z příručky Euroenglish František  Schilla
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
21. 9. 2004 "Rusko není schopno samo řešit situaci v Čečensku"
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib
20. 9. 2004 O Romech, nucené sterilizaci, a o Češích, kteří smrdí Fabiano  Golgo
21. 9. 2004 Češi: "Jednejte, jak já chci, ne jak já sám jednám." Fabiano  Golgo
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Papírování namísto pomoci matkám postižených dětí Martina  Dostálová
23. 9. 2004 Mě stát taky bere na hůl, že mám nemocného syna   
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
22. 9. 2004 Služba není rito Václav  Dušek
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný   
22. 9. 2004 Jeden za 18, druhý bez tří za 15...? Jan  Sýkora
21. 9. 2004 Myšlenky i lásky jednoho filosofa Ondřej  Slačálek
21. 9. 2004 Dávejte si pozor na noviny   
21. 9. 2004 Češi: "Jednejte, jak já chci, ne jak já sám jednám." Fabiano  Golgo
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib   
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba

Competitive intelligence RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
9. 7. 2004 Za chyby ohledně Iráku "nemůže Bílý dům, ale CIA"   
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
7. 4. 2004 Iráčtí emigranti podávali falešné informace   
2. 10. 2003 USA zaplatily Čalabímu milion dolarů za výzvědné informace, které nebyly k ničemu   
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce   
17. 1. 2003 Utajený Čech asi vie veľa na slovenskú tajnú službu Lubomír  Sedláčik
17. 12. 2002 Co nebylo v novinách: jak psaly o válce proti Afghánistánu některé české a britské deníky Nellie  Woods
25. 9. 2002 Základy managementu Petr  Sládeček
13. 11. 2001 Spy School: Czech spies run recruitment courses at Prague's Charles University Jan  Čulík

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Média a tajné služby Miroslav  Polreich
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
2. 6. 2004 Ahmad Čalabi "prozradil Íránu, že USA rozluštily tajné kódy jeho výzvědných služeb"   
26. 5. 2004 Ahmad Čalabi poskytoval USA falešné informace o údajných iráckých ZHN na popud Íránu   
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
27. 10. 2003 K čemu povede "televizní přenos" procesu se Srbou Tomáš  Pfeffer
2. 9. 2003 Srba přiznal nelegální financování rozvědky Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba
6. 6. 2003 Nebezpečný Národní bezpečnostní úřad Miroslav  Polreich
5. 5. 2003 Slušní huliči, slušní policajti - slušný víkend Štěpán  Kotrba
17. 3. 2003 Neonacisti dokopali chlapca, policajti neurobili nič Martina  Ferenčíková
13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba
27. 2. 2003 Štátu chýba nová generácia nezaťažených pracovníkov rezortu vnútra i tajnej služby Peter  Takáč