8. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Mistr Jan Hus
8. 7. 2005

Hus, Konstantin a Metoděj

S obsahem článku Borise Cveka "Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus" se mohu zcela ztotožnit, možná by stálo za to ještě doplnit několik poznámek.

Byzantské křesťanství se v době Konstantina (Cyrila) a Metoděje od křesťanství irsko-skotského (které ovládlo Franckou říši) téměř vůbec nelišilo věroučně, ale velmi podstatně v přístupu k víře.

Jan Hus a husitství   ZDE

Svatí Konstantin a Metoděj   ZDE

Irsko-skotské křesťanství bylo vlastně náboženstvím pokřtěných druidů, kteří přijali za svůj jazyk latinu, které prostí věřící nerozuměli (namísto liturgického jazyka keltského nábožensví, který také ovládali pouze druidové a prostým Keltům byl nesrozumitelný). Teologické debaty se odehrávaly výlučně za zdmi klášterů a věřícím byly kázány pouze jednoduché základní pravdy víry a morální ponaučení.

Naproti tomu v byzantském křesťanství, ze kterého Konstantin s Metodějem vzešli, byl kladen důraz na hluboké náboženské vzdělání širokých vrstev obyvatelstva. Teologické problémy byly běžně probírány na tržištích. To ovšem na druhou stranu vedlo k tomu, že teologické spory velmi často přerůstaly ve spory politické (viz zejména spor o uctívání ikon, který byzantskou společnost na dlouhá léta rozdělil na dvě nesmiřitelné strany).

U Jana Husa se pak setkáváme právě s příklonem k tomu, aby reforma církve (o jejíž nutnosti v té době vlastně nikdo nepochyboval, avšak na to, jakým směrem by se měla ubírat, byly diametrálně odlišné názory), nebyla jen záležitostí duchovenstva, ale i širokých vrstev věřících, kterým se ovšem k tomu musí dostat potřebného hlubšího náboženského vzdělání (k tomu viz zejména Husův "Výklad Viery, Desatera a Páteře", sepsaný česky v době, kdy takovéto hlubší teologické výklady byly v západním křesťansví psány výlučně latinsky pro potřebu duchovních).

O tom, zda byl Jan Hus skutečně heretikem, je možno vést složité odborné spory a podle mého nelze na tuto otázku odpovědět jednoznačně. Hus nebyl radikálním donatistou, neboť uznával, že pokud se hříšní duchovní upřímně obrátí a budou činit pokání, budou pak moci své úřady právoplatně vykonávat (Církví odsouzení radikální donatisté hlásali, že veřejný těžký hřích má mít za následek automatickou ztrátu církevního úřadu bez možnosti jeho znovunabytí).

Stejně jako John Wyclif, jehož učení znal a v mnohém z něj vycházel, tak i Hus kritizoval Církev z pozice tzv. ultrarealismu (tedy vlastně z opačné filosofické pozice než později nominalista Luther), ovšem vždy zdůrazňoval, že se ho nedrží tam, kde Wyclif ve svém radikalismu sklouzl k otevřené herezi.

Možná stojí za to připomenout i spíše neblahou Husovu roli při faktické likvidaci Karlovy university (v r. 1410 zvolen jejím rektorem), ke které došlo tím, že kvůli sporům s Husem a jeho nejbližším spolupracovníkem Jeronýmem Pražským (rovněž později v Kostnici upáleným), poslední dva doktoři teologie, kteří zůstali po odchodu cizinců na základě Kutnohorského dekretu, Stanislav ze Znojma a Štěpán z Pálče, přijali nabídku polského krále a odešli na nově založenou Jagellonskou universitu do Krakova, když před tím mistrům Janovi a Jeronýmovi odmítli udělit doktoráty teologie, neboť jejich učení označili za nepravověrné.

Ve výše uvedené situaci na pražském arcibiskupském stolci sedící Zbyněk Zajíc, muž pocházející z významného a Lucemburkům vždy věrného rodu pánů z Házmburka, ale bez důkladnějšího teologického vzdělání (dokonce prý i plynulé čtení mu činilo potíže, proto byl přezdíván "Abeceda", čímž se diametrálně odlišoval od svého předchůdce Jana z Jenštejna, který byl považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských teologů své doby, avšak vnitropolitickou situaci destabilizovaly jeho vleklé spory s Václavem IV.), který ho do té doby podporoval, vyzval Husa, aby odvolal své heretické učení.

Když mu na to Hus odpověděl, že nemá co odvolávat a za svojí pravdou si stojí, arcibiskup nechal veřejně spálit jeho - a další univerzitní - spisy (na což Husovi žáci šířili říkanku "Zbyněk Zajíc Abeceda spálil knihy a nevěda, co je v nich psáno.") a vznesl nad ním interdikt (zbavení všech úřadů a zákaz jakéhokoli veřejného působení, což Hus odmítl respektovat, pouze odešel z Prahy, když arcibiskup zakázal sloužit v Praze veškeré bohoslužby, bude-li v ní pobývat Hus), který českou společnost rozdělil na Husovy příznivce a odpůrce. Proti tomuto arcibiskupovu rozhodnutí se Hus odvolal do Říma, přestože si uvědomoval, že u Jana XXIII. nemá šanci na pro něho příznivý verdikt.

Hlavním důvodem ortelu Kostnického koncilu nad Husem to, že principiálně odmítal uznat koncil jako absolutní církevní autoritu, za kterou jí vydával Husův žalobce (tehdy nejvýznamnější teolog na Sorbonně) Jean Gerson. Hus proti tomu hlásal názor, že císařem svolané shromáždění hříšných prelátů si rozhodně nemůže osobovat absolutní moc nad vírou věřících.

Gersonův konciliarismus, tedy učení o absolutní nadřazenosti koncilu, byl později odsouzen Tridenským koncilem, který zdůraznil, že koncilní deklarace jsou pro věřící závazné jen tehdy, jsou-li ve shodě s tradiční vírou Církve a potvrzené papežem.

Autor je římský katolík

                 
Obsah vydání       8. 7. 2005
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
8. 7. 2005 Summit G8 poskytne Africe pomoc ve výši 50 miliard dolarů
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Chladnokrevně zkonstruovaná vražda Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Michael  Marčák
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Egyptský velvyslanec v Iráku byl zavražděn
8. 7. 2005 Bio-sprit ist umweltschädlich Tomáš  Krček
8. 7. 2005 Stálice mezi novinářskými kachnami
8. 7. 2005 Alternativy a čísla Vítězslav  Novák
8. 7. 2005 Chyby ve výpočtu rentabilnosti jaderných elektráren
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Josef Vít neví o ekonomii nic Jan  Mysliveček
8. 7. 2005 Vít je jako Rudé právo Jan  Faltýsek
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte   
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství   
29. 6. 2005 Vatikán zahajuje svatořečení Jana Pavla II.   
13. 6. 2005 Italší katoličtí politici vzdorují církvi   
26. 5. 2005 Odsoudila katolická církev skutečně své zločiny?   
25. 5. 2005 Není omluva jako omluva Boris  Cvek
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven   
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
9. 5. 2005 Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? Miloš  Dokulil
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"   

Svatí Konstantin a Metoděj RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
25. 10. 2002 Jsou staré pověsti české jen Kosmovým výmyslem?   

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
1. 11. 2004 Zd. Nejedlý: duch božích bojovníků musí býti v českém člověku   
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba