16. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 5. 2005

Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry

Jsou "zázraky" vůbec možné? Nejsou známkou pouze toho, že jevy dosud nevysvětlené se jen "zatím" --- a tedy pouze dočasně --- vymykají lidskému vysvětlení? Nevzpírá se naopak něco v člověku proti jeho osobní soudnosti, předčí-li jev veškerá myslitelná jeho očekávání? A čím víc se něco zdá být protismyslné a nemožné, tím zřejmě závažnější motivace za tím stojí, takže si to naopak má zasloužit naši bezmeznou důvěru?

1. Nebyly tu "zázraky" jako doklad nadpřirozena vždycky?

Je-li jev mimo představitelnou sféru životní zkušenosti, kdo by současně byl ochoten nakonec si přiznat, že je možná jaksi rafinovaně klamán? Mnohé v této oblasti kupodivu závisí nikoli na přímé vlastní evidenci, nýbrž na svědecky zprostředkované informaci. Důvěryhodnost svědka se nejednou vstřícně zakládá na váze, kterou má samo svědectví. Přímo nebo zprostředkovaně by takto mohl zřejmě mezi lidmi intervenovat sám Bůh; tak to dokládají tradice nejedné víry. U tohoto tématického námětu se promítá řada předpokladů pro ukotvení vlastní víry. Východiskem tu může být přesvědčení, že všechno, co se vymyká "přirozenému" vysvětlení, je automaticky zázrak a je s ním zřejmě spojen zvláštní --- ne vždy pochopitelný --- účel. Takový jev byl v antice běžně připisován bohům. Při našich kauzálně pojatých výkladech přírodních, ale i mezilidských procesů by v případě zázraku zůstávala skryta a nepochopena jeho příčina; zjevným by byl pouze následný --- racionálnímu vysvětlení se vymykající --- účinek. Je pak terminologicky jedno, pakliže zázračno charakterizujeme jen jako cosi nevysvětlitelného "vedle" zákonitostí přírody či "nad" nimi, anebo dokonce "navzdory" jim. Ta mimořádnost zázraků je v nábožných textech jistou "legitimací", ne-li "mandátem" pozemského zvěstovatele božských příkazů a pokynů. Takovým "pověřením" zřejmě také podle starozákonního textu disponoval Mojžíš, když předváděl "zázraky" mocnější, než byly výkony kouzelníků faraonových. Přirozeně nacházíme v evangeliích také zázraky Ježíšovy. V Janově evangeliu nacházíme dokonce jako doklad nadpřirozené moci Ježíšovy vzrušující vylíčení tzv. vzkříšení Lazarova (J 11:1-44).

2. Předběžná úvaha o "životě po životě"

Podle současných poznatků klinická smrt běžně nastává a resuscitace je problematická, zůstává-li mozek zhruba 15 minut bez výživy a okysličování, takže se začnou v mozku rozpadat nervové buňky a spolu s nimi také vědomí člověka. Za stav "klinické smrti" nelze považovat automaticky zástavu srdce nebo dýchání. Nejsou-li podlomeny další životně nezbytné funkce, pak podchlazení a další doprovodné okolnosti mohou dobu možné záchrany života prodloužit. Za život mnozí lidé mezi námi právně a eticky nechtějí považovat umělé udržování lidského těla v jeho vegetativních úkonech, pokud nelze probudit v člověku jeho uvědomovanou vnímavost. Pokud vznikl počátkem 80. let 20. století rozruch nad jakoby kupícími se důkazy "života po životě", tím že byly předkládány různé zprávy o zážitcích "po klinické smrti", ve všech takto zaznamenaných případech především předtím nedošlo k funkčnímu porušení mozku těchto do běžného života navrátivších se informátorů. Jakékoli vize ve snu během spánku nebo před následným probuzením po obnovení základních životních funkcí následkem vážného úrazu nelze považovat za důkaz zásvětného života. Jakékoli snové vize jsou produkty mozku, nikoli výsledek nějaké transcendentální zkušenosti v nějakém odlišném řádu "nemateriální reality".

U Lazarova příběhu s největší pravděpodobností se určitě nehodí uvažovat o nabízející se alternativě se zdánlivou smrtí, přerušenou v důsledku vhodného podnětu nečekaným probuzením během návštěvy Lazarova hrobu. Jeden takový případ líčí také Alois Jirásek ve svém "F. L. Věkovi". V kostelní kryptě u brněnských kapucínů také ukazují na ostatcích jedné ženy, že se zřejmě až po pohřbu probudila ze svého zdánlivého spánku, leč už bez spásonosné pomoci lidí, kteří by ji z rakve vyprostili. Aby došlo k probuzení věrohodně mrtvého člověka čtyři dny po jeho smrti (J 11:17), to je ovšem zcela vyloučeno.

Připomeňme si ještě, že zcela jiný (a mnohem nevinnější) příběh o Martě a Marii, přitom bez Lazara, sepsal před Janem synoptický Lukáš (L 10:38-39). Jan psal především později než zbývající tři evangelisté. Vnímal Ježíšovu osobnost již jako bytost svou "spirituální podstatou" mimo dějiny. Když byly Marta i Marie jako Lazarovy sestry po pohřbu stále ještě plny svého hoře, v Janově textu se objeví sugestivní, jakoby přímo Ježíšem vyslovené věty: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky." Dvakrát v textu této kapitoly evangelista napsal, že byl Ježíš nakonec rozhorlen, když jeho okolí vnímalo Lazarovu smrt jako fyzicky v danou chvíli neodčinitelnou (J 11:33 a 38). Ta kapitola má své setrvalé, ba sílící napětí. Je zde nakonec vyřčeno nezvykle okázalé Ježíšovo konstatování, jakoby na adresu přihlížejících (a ještě před prezentací zázraku), že Otec Ježíše vyslyšel. Výslovně se tu jakoby Ježíšovými ústy říká, že "řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal" (J 11:42). Ač měl svázány ruce i nohy, Lazar (podle Janova textu) následně po důtklivé výzvě Ježíšově vyšel z hrobu.

3. "Zázrak" jako dokládaná "legitimace" výjimečného poslání

"Zázraky" takto stvrzují "božskou misi". Mohou doložit "svatost" toho, kdo jej prezentuje. Ale jsou zároveň paradoxním apelem na rozumové schopnosti jeho svědků. Ti by měli poznat z omezení daných přírodou, že čeho jsou svědky, je triumfem nad očekávanou zkušeností. Teď se nepokoušejme rozhodnout problém, zda zázrakem se pouze stvrzuje to, co bylo již předtím předpokládáno vírou; anebo zda naopak víra předem vytváří předpoklady pro to, co by pak mohlo být vnímáno jako "zázrak" a předmět víry. Ještě v polovině 19. století J. St. Mill si byl jist tím, že by k uznání "zázraku" mělo stačit, že tu je dostatečným důvodem k jeho navození samotná boží existence. Skeptikové, přinejmenším počínaje od "osvícence" Davida Huma, poukazují setrvale na to, že příhodným pařeništěm pro víru v zázraky je pověrečnost a nedostatek kritičnosti mezi lidmi, kteří pak vystupují jako její privilegovaní svědci nebo lidé přesvědčení nepřímo silou sugestivní zprávy o tom, že takový zázrak --- proti všemu očekávání --- skutečně nastal. Přesvědčení o zázračné moci např. Ježíše (delegované pak na apoštoly a další svaté vyznavače víry) bývá značně posíleno citovým vztahem, vyzařujícím z Ježíšova utrpení na kříži. To pak je kajícně reflektováno vnímavým křesťanem jako nutkavá potřeba být nějak pokorným podílníkem na této transcendentně vnímané misi. Toho dokladem jsou např. mysticky zaměření španělští světci, jakými byli v první polovině 16. století sv. Terezie Ježíšova nebo v druhé jeho polovině sv. Jan z Kříže.

4. Pavlova klíčová potřeba neuvěřitelného "zázraku"

Křesťanům je známé vylíčení jedné misijní zkušenosti apoštola Pavla z Athén. Mohl bez problémů a snad s jistou účinností na Areopagu hlásat víru v "neznámého boha" (Sk 17:23). Jakmile však začal hlásat víru spojenou s Ježíšovým vzkříšením z mrtvých, zájem o jeho zvěstování nové víry prudce mezi naslouchajícími Athéňany opadl (Sk 17:32). Zde by se mělo doplnit, co stojí v Pavlově 1. listu ke Korintským: "Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Mesiáše ukřižovaného." (1Kor 1:22-23.)

Možná je zvláštní, že apoštol Pavel představuje nejranější písemné svědectví o Ježíši Kristu. Sám ovšem mezi jeho učedníky původně nepatřil. Takže nepatří mezi přímé vyznavače-svědky. Teprve později (po Ježíšově smrti) se seznámil s Petrem a nato i s Jakubem, "bratrem Páně" (Ga 1:18-20). Takže Pavlovo svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání je jen nepřímé, skrze osobně prožívané vidění. Pavel ovšem kupodivu při deklaraci své víry v Ježíše jako oslaveného Krista neuplatňuje kategorické tvrzení věřícího vyznavače, nýbrž pouze podmíněně uvažuje o stěží pro sebe myslitelné alternativě: "A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra." (1Kor 15:14.) Nepřehlédněme ani to, že v Pavlových představách Ježíš je v té klíčové chvíli jen "objektem" vzkříšení, nikoli nějakým janovsky vnímaným "Slovem" (či lépe "Logem"; a pak také "očekáváním", "významem", "podmínkou") tohoto světa, dokonce v nějaké předhistorické hypostazi (J 1:1-5). Totéž rozdělení rolí ostatně najdeme také ve zde již citovaných "Skutcích"; i tam sám Bůh podává důkaz své moci, když Ježíše "vzkřísil z mrtvých" (Sk 17:31). Teď tu není místo na úvahy o jen vágních předpokladech pro trojiční dogma přímo v Novém zákoně.

5. Smí být zázrak v rozporu se smyslovou zkušeností?

Pokud máme teď uzavřít kapitolu o zázracích, pak skutečně je třeba vnímat jakékoli pozdější relace o zázracích (včetně apokryfních) jen jako pokus o rozšíření dosahu původní zvěsti na další čas, v němž se vyznavači rodící se nové víry nedočkali Kristova příchodu. V tomto ohledu zůstává základem veškeré příští křesťanské víry důvěřivá jistota o Ježíšově zázračném "zmrtvýchvstání". V jednotlivých evangeliích je tato klíčová epizoda líčena různě. Novověcí biblisté nejednou upozorňovali navíc na to, že třeba u Marka text původně končil jen zprávou o prázdném hrobě, dokonce z jakéhosi strachu umlčovanou (Mk 16:8). Bez toho, aby se následně a pak svědecky doložitelně "Vítěz nad smrtí" nějakým svědkům zjevil, by ovšem nově vznikající víře chyběla tolik žádoucí přesvědčivost, stavějící na očitém svědectví. Následný příběh o již vzkříšeném Ježíši přitom není líčen v Novém zákoně ani přibližně shodně. Čtenáři tohoto textu by mělo zřejmě stačit, že text není historickým traktátem, ale inspirací k víře. Víra pak může mít sugestivní sílu. Neboť dokazuje jen sebe. Nikoli míru svého oprávnění.

Zde pak i nějaký "zázrak" má možná tím přitažlivější sílu, čím více se vymyká verifikaci. Už Tertullianus (koncem 2. století) proslul svým tvrzením, že právě absurdita je pravou oporou křesťanské víry. Ve vrcholném středověku měl rozum znovu hledat cesty k racionálnímu upevnění víry. Většina směrů protestantského vyznání se snažila pomocí překladů Bible do národního jazyka učinit toto poselství víry nejen srozumitelnějším, ale současně také autentičtějším. Unitářsky uvažující církve si ponechaly víru v Boha, ale zbavily se trojičního dogmatu. V katolické bohoslužbě je však Ježíš dodnes "Božím Synem". V římskokatolickém mešním ceremoniálu, který po 2. Vatikánském koncilu předvádí zdvojené mystérium přeměny chleba a vína v tělo a krev Páně přímo před zraky věřících, můžeme být podílníky na opakovaném "zázraku". V tomto směru nelze čekat, že by Řím v dohledné době uvažoval o jakékoli revizi. Pokud jde o Ježíše, zastává Římskokatolická církev "ortodoxně" a bez možných výhrad spásonosné stanovisko sv. Pavla-apoštola, zmíněné výše...

Některé vatikánské dominanty (1)

Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu (2)

Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? (3)

Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? (4)

Život jako boží dar a výlučnost křesťanské zvěsti pro značně omezený "orbis terrarum" (5)

Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz?

Poslední věci člověka

Řítí se na nás ďáblovi advokáti?

                 
Obsah vydání       16. 5. 2005
16. 5. 2005 Zastaví Paroubek zmanipulovaný prodej státního majetku? Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 S jakými myšlenkami si zahrává Václav Klaus? Ondřej  Slačálek
16. 5. 2005 Proč česká média mlčí?
16. 5. 2005 Blairova vláda spěšně prosazuje občanky a zákon proti "náboženské nenávisti"
16. 5. 2005 Newsweek a korán: Přiznává, že se spletl
16. 5. 2005 Ještě není pozdě Jindřich  Kalous
16. 5. 2005 Setkání hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla s novináři
16. 5. 2005 Proč Američané v Iráku nevyhráli
16. 5. 2005 Karzai kritizoval protiamerické demonstranty
16. 5. 2005 Cena, za kterou by se Janeček měl stydět Jan  Čulík
16. 5. 2005 Britská rozvědka varovala Blaira, že Bush bude chtít zaútočit na Irák
16. 5. 2005 Španělská delegace navštívila Fallúdžu
16. 5. 2005 Kdo chce psa bít... Michael  Kroh
16. 5. 2005 Pravice, levice a lidé Bohumil  Kartous
16. 5. 2005 Modrá šance pro bezpečí země Josef  Vít
16. 5. 2005 Michael  Marčák
16. 5. 2005 Zbavte se Microsoftu a ušetříte miliony
16. 5. 2005 Čoraz viac ľudí je tajne sledovaných Radovan  Geist
16. 5. 2005 O dobrovolném zdravotním pojištění Jan  Bláha
16. 5. 2005 Chcete vrátit doby, kdy se stříleli lidi na zaminovaných hranicích? Jan  Bláha
16. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
16. 5. 2005 Zakázané maturity
16. 5. 2005 Euroústava ve Francii: dva týdny před referendem Simone  Radačičová
17. 5. 2005 Začarovaný kruh reformy OSN Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Gulášový blairizmus Adrian Peter Pressburg
16. 5. 2005 Naozaj sme porazili fašizmus? Eduard  Chmelár
16. 5. 2005 Rakousko: Haider chce referendum o ústavě EU Richard  Seemann
16. 5. 2005 Bez Evropské unie nový holocaust? Tomáš  Haas
16. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce III Boris  Cvek
16. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. dubna - 7. května 2005
16. 5. 2005 Tokijské metro je soukromé -- a chodí lidé pěšky? Jan  Faltýsek
13. 5. 2005 SPD: Kapitalisté nebo kapitalismus? Štěpán  Steiger
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven   
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
9. 5. 2005 Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? Miloš  Dokulil
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"   
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina