8. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Aurelius Augustin z Hippa
7. 7. 2005

Paměť a teologie Svatého Augustina

Nejvýznamnější postavou mezi západními církevními Otci je bezesporu svatý Augustin (354 - 430), známý jako Augustin Aurelius nebo Augustin z Hyppo, města v severní Africe (dnes Annaba v Alžírsku). Augustin mnohem více než kdo jiný přispěl k utváření západního způsobu uvažování o povaze člověka a Boha (Viz Hare, Barnes, Chadwick, 1994, s. 11). V první řadě dovršil syntézu mezi klasickou řeckou filosofií a křesťanstvím (zejména díky křesťanské adaptaci novoplatonismu) a tím položil základ filosoficko - teologické soustavy, ze které těžil celý středověk. Největší vliv měl Augustin na západní, latinskou církev (a to i v řadě praktických otázek, týkajících se např. lidské sexuality a manželství či pravidel řeholního života).

Za mnohé však vděčí Augustinovi rovněž řada křesťanských nekatolických myslitelů nové doby - např. Martin Luther (1483 - 1546), Blaise Pascal (1623 - 1662) či Søren Aabye Kierkegaard (1813 - 1855). Augustin totiž např. předjímal Descartovo "Cogito ergo sum" (myslím tedy jsem) či Freudovo podvědomí. To mu umožnilo zavést do psychologie a teorie poznání metodu, kterou dnešní terminologie nazývá introspekcí - vhledem do prožitků a vnitřních zkušeností vlastního jáství. A také mu to umožnilo odůvodnit jistotu poznání proti skeptikům, kteří považovali všechno poznání pouze za pravděpodobné (Blíže viz Tretera, 2002, s. 166 -- 167).

Za filosoficky nejvýznamnější jsou považovány Augustinovy úvahy o pojmu čas(Viz např. Filosofický slovník, 1995, s. 42 ), obsažené v jeho slavné filosofické autobiografii Vyznání (latinsky Confessiones ). V první devíti knihách Vyznání Augustin velmi sugestivně líčí svůj život v mládí a vývoj svého myšlení, vrcholící jeho konverzí ke křesťanství (ve věku třiceti dvou let). Poslední čtyři knihy pak již nejsou věnovány popisu minulosti, nýbrž popisu přítomných problémů, které se týkaly jeho myšlenek jakožto biskupa a komentátora Písma (Augustin se stal biskupem v Hyppo v roce 395). Tyto knihy obsahují Augustinovy originální analýzy paměti (kniha desátá), času (kniha jedenáctá) a stvoření (kniha dvanáctá a třináctá) a to v kontextu pokusu o subtilní exegezi první biblické knihy Genesis (pojaté jakožto alegorie o povaze Církve, Bible a svátosti). Právě Augustinově analýze lidské paměti bude věnována tato práce. Hluboká analýza paměti, provedená Augustinem, samozřejmě našla uplatnění v teologii, nicméně ovlivnila rovněž i filosofii (zejména filosofii mysli) a psychologii, neboť i tyto vědy se vážně zabývají fenoménem paměti a její úlohou v procesu lidského poznání.

Paměť a její úloha v procesu poznání

Paměť (řecky mnémé) se dnes obecně považuje za subsystém komplexního systému zpracovávajícího informace (zpravidla využitelná sdělení či využitelné zprávy), kdy paměť slouží k uchování jednotlivých informací v čase (Viz např. Filosofický slovník, 1995, s. 197 a 309) . Paměť člověka pak představuje schopnost jedince uchovat si výsledky interakce se světem, umožňující reprodukovat a využívat tyto výsledky v další činnosti, zpracovávat a spojovat je v systém. Paměť přitom úzce souvisí s myšlením a jeho druhotnými formami, a to jako produkt s procesem. Obsah elementární neřečové paměti tvoří psychické modely skutečnosti, které vznikají při bezprostředních vztazích jedince a prostředí. Ve vyšší řečové paměti se pak fixují modely objektivních vztahů věcí. To umožňuje  podřízení paměti objektivní logice věci - tedy zapamatování významu a jeho reprodukování. (Blíže viz např. Filozofický slovník, 1976, s. 349)

Paměť obvykle bývá odlišena od fantazie a zkušenosti. Paměti se narozdíl od fantazie přisuzuje tzv. familiárnost (známost) a zařazení v časové řadě, což představy nemají mít. Zkušenost je pak zobecněním z paměťových záznamů. Paměť převádí minulé prožitky do proudu aktuálního uvědomění v té podobě, v níž se udály. Zkušenost však spojuje paměť s anticipací, tedy s jistými formami imaginací budoucích stavů. Paměť ovšem zůstává nadále podstatnou složkou zkušenosti. Proto také má paměť zásadní význam pro sebeidentitu člověka. Paměť totiž zakládá lidské poznání v intencionálním smyslu. Člověk prohlíží svět skrze svou zkušenost a zároveň na tomto základě očekává budoucí jevy a konstruuje plány na své budoucí postavení ve světě (Blíže viz Pstružina, 1998, s. 68) . .

Z hlediska časového se předpokládá trojí druh paměti : krátkodobá paměť (přenáší vnější stimuly do mozku, kde dochází k jejich filtraci), střednědobá paměť (umožňuje fixaci informace) a dlouhodobá paměť (váže informaci na stabilní neuronální okruhy - viz Pstružina, 1998, s 101 ). Nejvýrazněji se na zpracování vnějších stimulů podílí dlouhodobá paměť. Převod výsledků vnímání ze střednědobé paměti do trvalé struktury osobnosti je zprostředkován spánkem (jeho určitou fází) nebo z neurofyziologického hlediska jemu podobný procesem. Dlouhodobá paměť se tak stává významnou součástí trvalé struktury osobnosti, v jazyku moderní filosofie mysli tzv. endoceptivní struktury osobnosti . Endoceptivní struktura osobnosti je výsledkem endocepce, kdy endocepce se chápe jako opak percepce (smyslového vnímání): jde vlastně o vnitřní vnímání prožitků světa člověkem. Tzv. endocepty jsou skladištěm všech obsahů myšlení, skrze něž prohlížíme svět a které nemohou být ztotožněny s podvědomými strukturami. Podle filosofa Karla Pstružiny endocepty konkrétně představují "rozsáhlé systémy minulých zkušeností, představ, přání, plánů, očekávání, které nejsou snadno vyjádřitelné slovy, jsou spíše dispozicemi." (Viz Pstružina, 1998, s. 91) Člověk vnímá jen část všech počitků a to tu část, která prošla filtrem endoceptů. Lidská mysl si vytváří svůj vnitřní model světa v podobě endoceptů v době puberty. Od pubertálního převratu potom vnímáme to a tak, jak myslíme, jaké jsou naše endocepty. V poznání již nedominují vjemy, ale mysl. Mozek si už začíná vybírat, co budeme vnímat a co vnímat nebudeme. (Viz blíže Pstružina, 1998, s. 91)

Na výše uvedeném příkladu endocepce vidíme, že vědecká bádání moderních kognitivních věd přinášejí velmi zajímavé až překvapivé výsledky. Rozbor Augustinových výkladů paměti (viz dále) však podle mého názoru ukáže, že náš hipponský genius (hipponským géniem nazývá svatého Augustina např. český překladatel jeho Vyznání Ladislav Kuncíř - viz např. Augustinus, 1992 s. 525) již mnohé z toho anticipoval ve svých analýzách paměti. Ačkoliv je jeho výklad paměti v řadě momentů originální a podle některých autorů dokonce "nezávislý jak na Aristotelovi, tak na Plotinovi" (viz např. Hare, Barnes, Chadwick, 1994, s. 264) přeci jen podle mne vykazuje určitou návaznost na předchozí filosofickou tradici.

Vlivy na Augustinovo pojetí paměti

Svým životem a dílem stojí svatý Augustin na rozhraní dvou epoch. Bývá nazýván posledním mužem antiky a prvním mužem středověku (Viz Tretera, 2002, s. 159) . Přechod od antiky ke středověku uskutečnil Augustin i svým duchovním vývojem, kdy se postupně dostával od manicheismu k astrologii a skepticismu (akademické školy), od skepticismu dále k platonismu a novoplatonismu, až posléze spočinul v křesťanství. V průběhu této své dlouhé duchovní pouti ke křesťanství jako nejvyššímu zdroji pomoci, spásy a moudrosti Augustin načerpal i některé podněty ohledně paměti.

Za začátek Augustinovy dlouhého hledání pravdy lze považovat jeho obrat k filosofii v devatenáctém roce života pod vlivem četby Ciceronova dialogu zvaného Hortensius (viz Augustinus, 1992, s 67 a 175). K  Augustinovu obrácení došlo v jeho třiceti dvou letech, pokřtěn by pak ve svých třiceti tří letech. (viz Augustinus, 1992, s 257 - 277)

Staří Řekové připisovali přesně a dobře fungující paměti nemalou důležitost, o čemž svědčí úcta, které se těšila bohyně paměti Mnemosyne . V té době bylo rukopisů velmi málo a byly žárlivě střeženy, a tak bylo ústní podání hlavním způsobem, jak získat a předat informace. A jedinou cestou zachování obsahu příběhu bylo jeho uložení ve vlastní paměti. Proto Řekové tolik cenili umění paměti, založené na vytváření série obrazů v mysli. Základem umění paměti se stala zvláštní cvičeni mysli. Nejdříve bylo nutné vytvořit určitá místa a zároveň mentální obrazy věcí, které si chtěli zapamatovat. Posléze bylo nutno v mysli uložit jednotlivé obrazy do zvolených míst v přesném pořadí tak, jak šla místa obrazy za sebou. Řekové a po nich i Římané čas používali architekturu a její základní prvky a komponenty jako základ umění paměti. Takový systém používal mimo jiné i římský politik a filosof Marcus Tullius Cicero (106 - 43 před Kristem), jehož spisy, jak již víme, přiměly Augustina vážně se zabývat filosofickými a náboženskými problémy (viz poznámka 13).

Setkání s filosofickým myšlením Platóna (427 - 347 před Kristem) a jeho následníků Plótina (205 - 270 po Kristu) a Porfyria (232 - 304 po Kristu) v rámci poslední filosofické školy starověku novoplatonismu umožnilo Augustinovi seznámit se s platónskou naukou o poznání jakožto rozpomínání se (řecky anamnésis) nesmrtelné duše na ideje, které kdysi spatřila. Platón a jeho stoupenci totiž rozlišovali viditelný svět - svět smyslů čili svět mínění (řecky doxa) a rozumový svět - svět mimo smysly, svět pravdivého poznání (řecky noésis) čili svět idejí. Ideje byly chápány jako skutečně existující neměnné esence věcí, které jsou nezávislé na duševním světě lidí a umožňují poznání a myšlení. Jednotlivé věci jsou pak pouze napodobením (řecky mimésis) idejí, na nichž jsou závislé jako na svých vzorech (řecky paradeigma ). Někdy se hovořilo o účasti, participaci (řecky methexis) věcí na ideách nebo o přítomnosti (řecky parúsia) idejí ve věcech.

Opravdové poznání pak podle platonismu nutně závisí na propojení smyslových dojmů s otiskem vyšší reality v duši. To znamená, že veškeré systémy, které si člověk vytváří v mysli, jsou výsledkem zapamatování skutečných vzorů, reálně existujících idejí. Veškeré poznání se tak stává vlastně rozpomínáním duše na ideje, které spatřila v dřívějším bytí, tedy než vstoupila do smrtelného těla. Prostřednictvím smyslové zkušenosti, učitelů a hledáním sebe sama se duše člověka rozpomíná na ideje jako na něco, co je jí důvěrně známé z předchozích stavů a vtělení. (Viz např. Störing, 1996, s. 122) Hmotný svět, svět jevů, je tak jen prostředkem rozpomenutí se na původní odvěké poznání.

Platónův žák Aristotelés (384 - 322 před Kristem) považoval paměť za základ veškeré znalosti, neboť podle něj právě modifikace smyslových vjemů prostřednictvím paměti vytváří náplň intelektu. Konkrétně podle Aristotela lidé vnímají pouze jednotlivá fakta, tyto vjemy následně utkví v duši a tak z vnímání vznikne paměť (vzpomínky), velký počet vzpomínek potom vytvoří jedinou zkušenost a ze zkušenosti nebo z každého obecného, které se v duši ustálí, pochází zase počátek umění a vědění. Poznání se tedy podle Aristotela rodí generalizací vnímání (tedy vlastně indukcí), přičemž paměť, chápána jako trvání, zde hraje klíčovou úlohu (Blíže viz např. Hare, Barnes, Chadwick, 1994, s. 162 ) . Z Vyznání víme, že Augustin již asi ve dvaceti letech přečetl a pochopil Aristotelovu knihu Deset kategorií (Viz Augustinus, 1992, s. 116) . S prvky aristotelské logiky (Kromě aristotelské logiky vstřebal novoplatonismus rovněž základní doktríny stoické etiky. - viz Hare, Barnes, Chadwick, 1994, s. 212) se setkal Augustin rovněž v rámci novoplatonismu, který ho ovlivnil nejvíce.

Novoplatonismus umožnil Augustinovi především definitivně se zbavit manicheismu, vrátit se k filosofii a znovu zvážit vlastní metafyzické stanovisko.

Manicheismus, který vyznával Augustinus deset let, bylo dualistické náboženství. Lidský duch nebo duše pochází podle něj ze Světla, zatímco hmota a fyzický svět jsou zlé a pocházejí z Temnoty. Naopak podle novoplatonismu vše, co existuje musí být dobré či obsahovat dobré, protože vše stvořené vznikl emanací (vyzařováním) z Jednoho, který je zároveň nejvyšším Dobrem. (viz Raeper, Smithová, 1994, s. 18 - 19) Pomohl mu rovněž najít vhodný jazyk k vyjádření mystické zkušenosti. Augustin byl zvlášť silně ovlivněn jednak novoplatónským rozlišením jednotlivých hierarchií stupňů (hypostasí) jsoucna, jež vycházejí z nejvyššího principu (Jednoho), jednak navazující myšlenkou návratu všech věcí k Jednomu . Tento návrat se týká i lidské duše, neboť i jejím cílem je splynutí s Jedním, přičemž za toto Jedno lze dosadit Boha. Duše však splynutí s Bohem dosahuje po stupních, kterými jsou: 1. překonání všeho tělesného (očištění), 2. diskursivní myšlení (dialektika), 3. prožívání krásy, 4. nazírání rozumem (kontemplace) a 5. pohřížení se do sebe, ztráta vědomí sebe sama (extáze), naplnění božským světlem (osvícení) a splynutí s Bohem. (Viz Hőffding, Král,1947, s. 81 - 82 ) A tak u novoplatoniků nacházíme mystickou nauku o sebezapomínajícím odevzdání, které umožňuje bezprostřední sjednocení s božstvím (Bohem). Taková mystika byla cizí veškeré předchozí řecké filosofii, nacházíme ji však u všech velkých mystiků křesťanského středověku, včetně svatého Augustina samotného.

Vidíme, že Platón a jeho pokračovatelé Augustina významně ovlivnili, nezůstal však jen u nich. Pod Ambrožovým vlivem se obrací ke spisům svatého Pavla v Novém Zákoně. Uvědomuje si, že rozum sám nestačí: člověk potřebuje milost, pomoc od Boha, aby se stal celou osobností a našel pravou svobodu. Pramenem autority a zjevení se mu stává Bible. Začíná chápat hranice rozumu a rozum pevně zakotvuje ve víře(Ve Vyznání Augustin mimo jiné jasně přiznává, "že pouhým rozumem nemůžeme nalézti pravdy a že nám proto třeba vážnosti Písma svatého,..." - viz Augustinus, 1992, s. 161). Poznání idejí se pro něj stává otázkou poznání křesťanského Boha. Problematiku idejí tedy Augustin posunuje z oblasti filosofické do oblasti teologické . Namísto světa idejí a světa smyslového píše o Bohu a stvořeném světě. Nedílnou součástí Augustinova výkladu stvoření a otázek s ním souvisejících je i analýza paměti.

Paměť a poznání Boha u Augustina

Augustin se zabývá přímou analýzou paměti v desáté kapitole své autobiografie Vyznání . Otázek paměti a její úlohy v poznání se však dotýká i v ostatních kapitolách svého Vyznání, a to nejen v jeho druhé, filosofické části (knihy 10 - 13), nýbrž i v jeho první, převážně autobiografické části (knihy 1 - 9). V těchto prvních knihách svého Vyznání Augustin např. uvádí, že Bůh uděluje lidem paměť(s.25), že sám má výtečnou paměť jako dar od Boha (s. 43), že Bůh řídí a probouzí jeho paměť (s. 94 a 277) nebo, že Bůh je nás pamětliv (s. 267). Ve Vyznání chápe pamětí Augustin sílu (či mohutnost) lidského ducha (či duše), náležící k jeho přirozenosti. Člověk má podle Augustina tělo a duši. Tělesnými smysly, které jsou vně, Boha najít nelze. Lepší je poznávat tím, co je uvnitř, čili lidskou duší (vnitřním člověkem). Augustin tak chce pomocí duše dospět až k poznání Boha. Poznat Boha však podle něj nelze ani pomocí síly duše, která oživuje tělo, ani té síly duše, která dává duši cit. Nutno postoupit nad tyto síly a tak na řadu přichází paměť jako další síla (mohutnost) duše. Augustin připisuje paměti velkou sílu. V paměti tkví představy mnoha druhů věcí: představy jako tělesa, vědy skrze sebe samy nebo skrze jakékoliv pojmy a poznatky, hnutí mysli (ctižádost, veselost, strach a zármutek), které paměť přechová. V paměti tkví také pravidla a zákony, čísla a míry a také představy zapomenutých a ztracených věcí. Díky paměti člověk může rovněž hovořit o minulosti v přítomnosti, neboť minulost tkví v jeho paměti. Člověk může předvídat i budoucí věci, a to díky znamením a příčinám, které se nacházejí v přítomnosti. V paměti člověk dále nalézá sám sebe, když si vzpomíná na to, co vykonal či cítil.

V paměti podle Augustina tkví i sama věc označovaná jako "blaženost" čili idea blaženosti. Blaženost je podle něj v paměti jako radost, po níž všichni lidé touží. Radovat se v Bohu, z Boha a pro Boha pak podle Augustina představuje věčnou blaženost, která je i radostí z pravdy, neboť Bůh je pravda. A tak svatý Augustin nenalézá Boha mimo paměť .Bůh je však v paměti až od té doby, co jsme ho poznali. Dříve tam není. Boha lze poznat jen v Něm a nad sebou samým. Bůh se však dává ve svém milosrdenství poznat . Podle Augustina Bůh odpovídá všem, kdo se Ho táží o radu a pak nařizuje zdrženlivost, která člověka sjednocuje a přivádí zpět k jednotě, od níž se tak velice odchýlil.

V paměti jsou žel i představy nežádoucích věcí, které tam upevnil zvyk (tedy klamné a smyslné představy). Kvůli žádostem těla, pokušení očí a pýše života člověk ztrácí kontakt s Bohem, odpadá od Něj (čili hřeší). Proto hledá vhodného prostředníka. Jako prostředník se mu vnucuje Ďábel, ten je však klamným prostředníkem. Jediným pravým prostředníkem je člověk Ježíš Kristus . Člověk se tak stává světlem jen v Pánu. Žádosti sice táhnou člověka i potom do propasti, láska Ducha svatého však ho povznáší. Duch svatý rovněž dává člověku řeč moudrosti a řeč poznání, přičemž větším darem je řeč moudrosti než řeč poznání. Proto člověk nemůže objevit pravdu, jestli mu jí nevnukne Bůh.

Vliv Augustinova pojetí paměti na pozdější přístupy k poznání Boha

Augustinův přístup k paměti a k poznání Boha vůbec se stal inspirací pro řadu dalších myslitelů, usilujících o poznání Boha. Augustinův důraz na to, že jenom Bůh osvěcuje naši temnotu, se např. stal inspirací pro vznik iluministické nauky o poznání (iluminismu), podle níž je lidský rozum ve své kognitivní činnosti osvícen světlem Božího rozumu. (Viz např. Filosofický slovník, 1995, s. 291) Tato nauka se stala přímo základní charakteristikou augustinismu - teologického a filosofického směru navazujícího na Augustinův myšlenkový odkaz v užším smyslu. V širším slova smyslu byl totiž augustinismem celý teologický středověk, včetně tomismu (viz Filosofický slovník, 1995, s. 43) . K augustinismu se ve 13. století hlásili např. teologové Joannes Peckham, Roland z Cremony, Petr z Tarentaise a Robert Kilwardby. S různou intenzitou přijímali filosofické prvky augustinismu rovněž takoví slavní teologové středověku jako Anselm z Canterbury (1033 - 1109), Petrus Lombardus (1095 - 1160) či Johannes Fidanza.Bonaventura (1217 - 1274). V novověku se k augustinismu přihlásili jansenisté a v nejnovější době například Romano Guardini a Max Scheler. Úlohu paměti v poznání Boha pak specificky vyzdvihovali zejména dva myslitelé: "génius středověku" blahoslavený Raymond Lull (1232 - 1315) a renesanční filosof Giordano Bruno (1548 - 1600). Oba společně sdíleli představu, že přesným uchováním obrazů, představujících v paměti řád vesmíru, se lidé mohou napojit na nejvyšší inteligenci celého vesmíru (čili Boha) a spojit tak svoji mysl s myslí vesmírnou (čili s Bohem).

Paměť či pamatování (vzpomínka) našly přirozeně své pevné místo v křesťanské víře a v teologii. Člověk v Písmu svatém je chápán jako obraz Boha (Gn 1, 27), a proto je v zásadě schopen se na Něj upamatovat, i když na druhé straně na Boha může zapomenout (Oz 2,15). Proto Boží smlouvy s člověkem navazují na předchozí události uchovávané v Boží paměti : Bůh se rozpomenul a zasáhl (Gn 8,1či Ex 2,24), Bůh také slibuje, že i příště se rozpomene a spasí (Gn 9, 14 - 16). Spásnou událostí, která natrvalo utkvěla v paměti lidu Staré smlouvy, je vyvedení z Egypta (Viz např. Rahner, Vorgrimler, Teologický slovník, 1990, s. 13), spásnou událostí tkvící v paměti lidu Nové smlouvy jsou pak velikonoce. Vzpomínka v obou těchto případech se nejen kryje s přítomností (aktualizace události), nýbrž ústí i do očekávání (např. Ez 40 - 48 a Zj 1, 17 - 19). Navíc křesťané mají Spasitelovo zaslíbení, že Duch svatý jim bude připomínat Jeho tajemství (např. J 14,26 či J 16,13). To, že Bůh řídí a probouzí lidskou paměť a že Bůh je pamětliv člověka, osobně prožíval i svatý Augustin (viz výše poznámka 21).

V teologii 20. století problematiku paměti vyzvedla tzv. politická teologie, reprezentovaná zejména katolickým teologem Johannem Baptistou Metzem (nar. 1928) a evangelickými teology Jűrgenem Moltmannem (nar. 1926) a Dorotheou Sőlle (1929 - 2003). Jednou ze tří základních kategorií politické teologie je právě pojem memoria (dalšími dvěma základními kategoriemi jsou vyprávění a solidarita). Tento pojem může znamenat jednak schopnost vzpomínat čili paměť, jednak může jít také o obsah vzpomínání (vzpomínky). Obsah víry jakožto vzpomínka (memoria) na utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista má přitom praktickou a mobilizující sílu, která volá k následování. Vzpomínka má nejen objasňovat minulost, ale rovněž otevírat budoucnost. Výpovědi křesťanských dějin obsahují podle stoupenců politické teologie kritický a osvobozující potenciál, který nutno znovu aktivizovat a zapojit do společensko-kulturního zápasu. (O politické teologii blíže viz např. Fiala (ed.), 1997, s. 49 - 67 )

I na příkladu politické teologie vidíme, že svatý Augustin je vskutku jedním z nemnoha myslitelů, jehož názory působily dalekosáhle na kulturní vývoj v dalších staletí. Rovněž prognostické práce, kterých jsem se zúčastnil v letech 1985 - 1991, vycházely zprostředkovaně z Augustinova poznatku, že člověk může předvídat i budoucí věci díky znamením a příčinám, které se nacházejí v přítomnosti (viz třetí kapitola). Augustinovy úvahy korespondují i s poznatky moderních kognitivních věd - např. v otázce úlohy paměti pro sebeidentitu člověka či v intencionálním smyslu lidského poznání (viz kapitola první a druhá). Otázky paměti jsou dnes aktuální i pro českou společnost, která se nesnadno vyrovnává se svou vzdálenější i nedávnou minulostí ( i podle našeho prezidenta Václava Klause).

Literatura

Biblické odkazy jsou z vzaty z Českého ekumenického překladu Bible, podle vydání z roku 1995

 • Augustinus, Aurelius : Vyznání . Třetí vydání, Praha : Kalich v Evangelickém nakladatelství, 1992, 562 s, knižnice Studijní texty, ISBN 8017-480-3
 • Bible : Písmo svatého Starého a Nového zákona /včetně deuterokanonických knih/: český ekumenický překlad. 6. vydání, Praha : Česká biblická společnost, 1995, 1292 s., ISBN 80-85810-08-5
 • Fiala, Petr (ed.): Křesťanské alternativy v politice . 1. vydání, Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1997, 155 s., ISBN 80-85959-20-8
 • Hare, R. M.; Barnes, Jonathan; Chadwick, Henry : Zakladatelé myšlení : Platón, Aristotelés, Augustin . Vydání první, Praha : Nakladatelství Svoboda, 1994, 317 s., ISBN 80-205-0363-3
 • Hőffding, Harald; Král, Josef : Přehledné dějiny filosofie . Druhé, přehledné a doplněné vydání, Praha : Nakladatelství ČESKÉ GRAFICKÉ UNIE A. S., 1947, 338 s.
 • Kolektiv autorů: Filozofický slovník . Vydání I., Praha : Nakladatelství Svoboda, 1976, 555 s.
 • Kolektiv autorů: Filosofický slovník . 1. vydání, Olomouc : Nakladatelství FIN, 1995, 479 s., ISBN 80-7182-014-8
 • Pstružina, Karel : Svět poznání : K filozofický základům kognitivní vědy . 1. autorské vydání, Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, 1998, 182 s., ISBN 80-7182-074-1
 • Raeper, William; Smithová, Linda : Úvod do světa idejí. Náboženství a filozofie v minulosti a současnosti . Vydání první, Praha : nakladatelství Vyšehrad, 1994, 201 s., ISBN 80-7021-082-6
 • Rahner, Karl; Vorgrimler, Herbert : Teologický slovník . Praha : ZVON, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol s r. o.,1996, 426 s., THEOLOGICA, svazek 1. ISBN 80-7113-088-5
 • Störig, Hans Joachim : Malé dějiny filozofie . Dotisk 5. vydání, Praha : ZVON, české katolické nakladatelství a vydavatelství, spol s r. o.,1996, 559 s., ISBN 80-7113-175-X
 • Tretera, Ivo : Nástin dějin evropského myšlení : Od Thaléta k Rousseauovi . 4. vydání, Praha a Litomyšl : nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka, 2002, 374 s., ISBN 80-7185-171-X

Další informace o Augustinovi ZDE

                 
Obsah vydání       8. 7. 2005
10. 7. 2005 Počet mrtvých stoupne na 70
10. 7. 2005 Náš způsob života není hlavním bojištěm ve válce proti terorismu
10. 7. 2005 Večeře u Noriko: Vynikající japonský film Ema  Čulík
10. 7. 2005 Noriko's Dinner Table: An outstanding Japanese film Ema  Čulík
9. 7. 2005 Dobře informované HN: zpráva o tom, co se teprve stane Štěpán  Kotrba
7. 7. 2005 V Londýně zahynulo více než 50 osob
7. 7. 2005 Jak k tomu došlo - časová souslednost
8. 7. 2005 Summit G8 poskytne Africe pomoc ve výši 50 miliard dolarů
8. 7. 2005 Pitný režim duše Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Chladnokrevně zkonstruovaná vražda Bohumil  Kartous
8. 7. 2005 Michael  Marčák
8. 7. 2005 Jde o obrovské peníze z licenčních poplatků a patentových sporů
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Egyptský velvyslanec v Iráku byl zavražděn
8. 7. 2005 Bio-sprit ist umweltschädlich Tomáš  Krček
8. 7. 2005 Stálice mezi novinářskými kachnami
8. 7. 2005 Alternativy a čísla Vítězslav  Novák
8. 7. 2005 Chyby ve výpočtu rentabilnosti jaderných elektráren
7. 7. 2005 Americká novinářka odsouzena do vězení
8. 7. 2005 Důsledností odporu proti nejvyšší autoritě své doby otevřel dobu novou Jiří  Paroubek
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
8. 7. 2005 The Petersburg Myth lives on in Sunless City Ema  Čulík
8. 7. 2005 Petrohradský mýtus žije dál v Městě bez slunce Ema  Čulík
7. 7. 2005 The City of the Sun lies under some patchy cloud Ema  Čulík
8. 7. 2005 Sluneční stát leží tak trochu pod mrakem Ema  Čulík
8. 7. 2005 Slnečný štát: Sociálny gýč Igor  Daniš
8. 7. 2005 Ostravske dřysty po britsku Štěpán  Kotrba
8. 7. 2005 Štěpán Kotrba: "My Češi jsme tak výjimeční, že nám nikdo, kdo není jedním z nás, nemůže porozumět" Jan  Čulík
7. 7. 2005 Broken Flowers -- Zlomené květiny Markéta  Sulovská
7. 7. 2005 Zelenka's new film brings a tear to our laughing eye Ema  Čulík
7. 7. 2005 Zelenkův nový film: v smějících se očích se nám objevuje slza Ema  Čulík
7. 7. 2005 Mediaprint&Kapa Pressegrosso versus akcionáři PNS Petr  Vidomus
7. 7. 2005 G8 a WTO: může summit ovlivnit mnohostranné obchodní vyjednávání? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Josef Vít neví o ekonomii nic Jan  Mysliveček
8. 7. 2005 Vít je jako Rudé právo Jan  Faltýsek
7. 7. 2005 Makroekonomové mezi vědou a politikou Jindřich  Kalous
7. 7. 2005 Ekonomie -- věda nebo náboženství? Josef  Vít
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
6. 7. 2005 Pavel z Tarsu, věrozvěstové Cyril s Metodějem a Jan Hus Boris  Cvek
4. 7. 2005 Sladké mámení alternativ Milan  Černý
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 7. 2005 Hospodaření OSBL za červen 2005

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
8. 7. 2005 Hus, Konstantin a Metoděj Jaroslav  Štemberk
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte   
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství   
29. 6. 2005 Vatikán zahajuje svatořečení Jana Pavla II.   
13. 6. 2005 Italší katoličtí politici vzdorují církvi   
26. 5. 2005 Odsoudila katolická církev skutečně své zločiny?   
25. 5. 2005 Není omluva jako omluva Boris  Cvek
16. 5. 2005 Zázrak jako setrvalý argument pro "spasitelnost" víry Miloš  Dokulil
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven   
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
9. 5. 2005 Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? Miloš  Dokulil
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"   

Velikonoce RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2005 Paměť a teologie Svatého Augustina Stanislav  Heczko
4. 4. 2005 Velikonoční hod Jaroslav  Hutka
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
24. 3. 2005 Ježíš před Pilátem Nikola  Čulík
23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
22. 3. 2005 Rozhodnutí velekněží Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Vjezd do Jeruzaléma Nikola  Čulík
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
6. 12. 2004 Šťastné a veselé Velikonoce Tomáš  Koloc
12. 4. 2004 Prásk: Jaká byla spotřeba německých zajíců nejen v České tiskové kanceláři Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
9. 4. 2004 ZPRÁVA: Německý zajíček české tiskové kanceláře Štěpán  Kotrba
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc