2. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 7. 2004

Virtuální bohoslužba u příležitosti vládní krize a Mistrova svátku

Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady

Nevím, jestli by alespoň polovina Čechů a Moravanů při průzkumu veřejného mínění věděla alespoň něco o svátku Mistra Jana Husa, který bude v úterý, krom toho, že je státní svátek a tudíž den volna. Ale abych nemoralizoval: i evangelíci, kteří se počítají k držitelům odkazu Mistr Jan Hus, mají o Husovi jen velice povrchní povědomí. Zejména toho moc nevědí o tom, co vlastně učil, čemu věřil - nedávno se jedna starší kovaná evangelička málem dala k Jehovistům, když jsem jí jako její farář sdělil překvapivou novinu, že Hus byl katolickým knězem, který vysluhoval Večeři Páně jen pod jedním způsobem, uctíval Pannu Marii a modlil se ke svatým.

Mělať tato zbožná žena - svatá prostota - o Husovu učení asi tolik povědomí, kolik mají naši současní přední politikové povědomí o naší národní historii, o kterou jsou ochotni se přitom do krve hádat.

Karel Čapek rád říkával: Snadno hlásáme: jsme národ Husův. Ale jsi ty, člověče, ty sám a osobně, člověk Husův? Víš o něm vůbec něco a zavazuje Tě jeho věrnost poznané pravdě?

My lidé máme rádi zjednodušená klišé, propagandistická hesla a prázdné fráze, které v dílnách zručných demagogů dostávají často přímo opačnou intenci, než kterou sledovali ti, na něž se tato hesla odvolávají. Snad také proto už epištola Židům v našem dnešním základu kázání vyzývá: Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží! Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře! Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Ostatně už on, Pán Ježíš, říkal: běda vám, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a přitom jste učenliví synové těch, kdo je zabíjeli!

Pojďme proto v tuto chvíli, v předvečer svátku Husova, s Mistrem Janem chvíli sledovat jeho víru a myšlení. Minulou neděli byla třetí neděle po Trojici, už v době Husově byly stejné perikopy, jako jsou dodnes a tak si pojďme převyprávět kázání, které nám Hus zanechal ve své Postile právě na tu perikopu minulé neděle. Převyprávíme si je, nebudu je citovat doslova, protože tehdejší čeština je nám dnes již na prvý poslech téměř nesrozumitelná, a také proto, že na naše dnešní schopnosti soustředění se je to Husovo kázání strašně dlouhé, jakkoli sám Hus v předmluvě Postily říká: ...umienil sem pro chválu boží, pro spasenie Čechóv věrných, kteříž žádají vóli boží poznati a plniti, čtenie nedělnie všecka kratičce s boží pomocí vyložiti, žádaje, aby ti, kteříž budú čísti neb slyšeti, byli spaseni, napřěd sě hřiechóv varovali, boha nade všechny věci milovali, spolu milosť držěli, v cnostech prospievali, a za mě hřiešného pána boha poprosili.

Protože nebyly dostupné české překlady perikop na jednotlivé neděle, Hus vždy před kázáním podává český překlad, aby lidé vlastně věděli, o čem se káže, Hus o tom říká: ...výklad netak sě brzy přijme bez založenie, protož chci vždy prvé čtenie položiti a potom výklad, aby našeho spasitele slovo vždy najviece vznělo, a tak věrným bylo k spasení oznámeno... Ostatně poslyšme, jak zní alespoň počátek Husova překladu naší perikopy: V ten čas přibližováchu sě k Ježíšovi zjevní hřiešníci a hřiešníci, aby ho slyšeli. A reptáchu mistři a zákonníci, řkúce, že tento hřiešníky přijímá a jie s nimi.

A nyní již tedy k samotnému Husovu kázání. Nejprve podává jakýsi obsah perikopy: Znamenati móžem ve čtení úžitečné obrácenie hřiešných, neb die: "Přibližováchu sě k Ježíšovi zjevní hřiešníci." Druhé, ukrutnú zlost zákonníkóv, že reptali sú na spasitele. Třetie, veliké milosrdenstvie našeho spasitele, že hřiešníky přijímá. Čtvrté, velikú radosť všech angelóv, pro pokánie jednoho hřiešníka.

Hus se nejprve v poměrně dlouhém pasu vyrovnává s překladem slova telonai. Překládal z latiny, tam je to přeložené publikanus, my to užíváme běžně, publikán, ale Hus se potřeboval otřít o tehdejší státní správu a tehdejší poměry vůbec a tak vykládá, že ti publikáni nemají název od veřejné služby, byli to jacísi berní úředníci, ale od jejich veřejného hřešení, neboť, poslyšme Mistra Jana: Zjevní hřiešníci jsú ti, kteříž držie úřady neb obchody, jenž nebrzo mohú býti bez hřiechu (nebrzo = zřídka kdy). A tak kupci neb trhovci, rychtáři, katie a biřici slovú zjevní hřiešníci, ač mohú býti dobří, když učinie vedlé božieho přikázanie.

Zjevní hříšníci jsou také, cituji doslova: kurvy, kostečníci, zjevní tanečníci, kněžie, jenž zjevně svatokupčie, obrokóv mnoho držie, stav kněžský prznie a hanbie, lid jiný příkladem svodie. A protože Hus není farizejský moralista říká: Nu hřiešníci! přistupte k Ježíšovi se mnú hřieným, nebť on hřiešníky přijímá.

Ti mistři a zákoníci reptáchu hlavně proto, že v dva bludy sú upadli: v prvý, že sú sě měli za spravedlivé, jsúce pyšní a jinak zlí, v druhý blud, že měli sú Ježíše za hřiešného, an nemóž býti hřiechem od hřiešných v duši zprzněn býti.

Hus si klade otázku, proč se vlastně Ježíš s hříšníky stýkal. Míní, že jednak proto, aby je zachránil, dále, aby zahanbil tehdejší moralistické náboženské autority, a konečně, aby dal svým následovníkům příklad. Nedbal na kritiku autorit a Hus výslovně zdůrazňuje, že nás Ježíš učí také neposlouchat mocné, pokud nemají pravdu. (Dodnes aktuální, není-liž pravda?) Hus dokonce říká: Milý Kristus najviece jest tresktal mistry, kněží a zákonníky, neb sú byli toho najviece hodni! A obě podobenství o ztracené ovci a ztraceném penízi říká Ježíš podle Husa vlastně jako poučení náboženským vůdcům.

Ve výkladu podobenství neprve dlouze Hus podává tehdy obvyklý a nám dnes již cizí alegorický výklad, totiž že 99 ovcí jsou zástupy andělské a ta ztracená je člověčenstvo, pak ale říká velmi moderně: ...očitě to každý den vidíme, že častokrát ti, kteří na sobě hřiéchóv těžkých nevědie, nic zlého nečinie, na cěstě spravedlnosti stojie, avšak k nebeské vlasti pilně nechvátají,...a často v dobrých skutciech léni bývají, že jisti jsú, že sú velikých hřiechóv sě nedopustili. A ti, kteříž pomnie, že sú co nehodného činili, z bolesti srdečné v milování božiem sě zapalují, u velikých ctnostech prospievají, všech těžkých pótek v svatém boji žádají,..že sě jim křivda děje, tiem jsú veselí, hořejí žádostí, k nebeské vlasti chvátají,...protož věččie z hřiešníka obráceného než z stojicieho spravedlivého radosť bývá v nebi. Neb i póvod (póvod = vojevůdce) v boji viece toho rytieře miluje, kterýž po utečení navrátě sě, nepřietele silně tiskne neb tepe, nežli toho, kterýž jest nikdy neutekl a také nikdy nic silně neučinil.

V podobenství o ztraceném penízi Hus zdůrazňuje vedle opět alegorických výkladů (žena je Kristus, svítilna moudrost Boží atd.) radost sousedů z nalezeného penízu. Zákoníkům říká: Vy by sě měli radovati se mnú, že já hledám hřiešníkóv zahynulých jako žena penieze ztraceného, a již sem mnohé nalezl: a vy pak jako zlé súsědy z toho závidíte a repcete.

Závěrem kázání Hus zdůrazňuje, že naše pokání se musí dít skutkem, nikoli jen slovem a připomíná Kristova slova o nutnosti pokání pro náš život.

Tak tolik Mistr Jan Hus a dnešní perikopa. Doufám, že se mi podařilo alespoň trochu vás vtáhnout do toho dobrodružství konfrontace našeho myšlení s myšlením před skoro již šesti sty lety.

A hlavně doufám, že se mi podařilo ukázat jedno nesmírně důležité: ta konfrontace dokazuje, že až na drobné jazykové a nevýznamné dobové zvláštnosti je zde pevná, nad slunce jasnější kontinuita myšlení, kontinuita spirituality, kontinuita ducha. V Husově svobodě, v jeho rebelantství, v jeho hlubokém spolehnutí na pravdu, která vítězí, i když na čas poražena bývá, v jeho pokoře a přitom v samozřejmém sebevědomí omilostněného hříšníka, v jeho demokratičnosti a odmítání prázdných autorit.

Opustíme-li propagandistická klišé a zneužití - vzpomínám, jak jsem vždy trpěl v minulém režimu, když milicionářům hrávali na Staroměstském náměstí komunisté chorál "Kdož sů boží bojovníci" - a pronikáme-li skutečně do odkazu předků a těch, kteří nás vedli a kázali nám slovo Boží, v tomto případě odkazu Husova, cítíme, jak to ryzí, to, co za něco stojí, to prověřené osobním nasazením a zkušeností staletí, jak je to je věčné. A jak nádherné je být součástí té nejlepší tradice našeho národa a jak osvobozující vůči dobovým, pomíjivým módám a ideologiím, jakkoli ty ideologie nám pohltily třeba většinu našeho života. Ale co je to proti věčnosti? To je to nejkrásnější na víře - a v tom je také Hus nejlepším učitelem - že ta poslední, nejvyšší hodnota není kolotání dějin, strach z dočasných mocipánů či úzkost z lidské zloby, ale že tou skálou, na které stojí naše životy je pevnost a stálost Božího království. Ať se děje cokoliv, ať čelíme smrti, věznění, šikaně, nenávisti - nikdy nejsme bez naděje, bez úběžníku našeho bytí, bez jistoty. A tak: mějme v paměti Mistra Jana Husa, který nás vedl a který nám kázal slovo Boží. Mysleme na to, jak dovršil svůj život a následujme ho ve víře. Vždyť Ježíš Kristus je tentýž na počátku, v době Husově, dnes, i na věky.

Amen

                 
Obsah vydání       2. 7. 2004
5. 7. 2004 Nová irácká vláda nabídne amnestii povstalcům
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery
3. 7. 2004 Vězni z Guantánama požadují propuštění
4. 7. 2004 Ruští hackeři kradou uživatelům Internet Exploreru hesla k bankovním kontům
3. 7. 2004 Virus způsobuje horentní telefonní účty
4. 7. 2004 Británie zavede rychlostní jízdní pruhy pro automobily s více cestujícími
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava
5. 7. 2013 Proglas
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?
6. 7. 2014 Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Prezident pověřil Grosse sestavením vlády
2. 7. 2004 Novinářům bylo znemožněno řádně informovat o Saddámově předvedení před soud
2. 7. 2004 Irácká veřejnost reagovala na Saddámovo předvedení k soudu se smíšenými pocity
2. 7. 2004 Vzdorný Saddám se vysmál iráckému soudu
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick
2. 7. 2004 Na cestě mezi tušeným a viděným Jan  Paul
2. 7. 2004 Zemřel Marlon Brando
2. 7. 2004 Při soumraku tradic Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
2. 7. 2004 Izrael je ve válce s palestinským lidem, který nemá pražádnou možnost zničit židovský stát Jana  Malá
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení
2. 7. 2004 Bratři Mašínové
2. 7. 2004 Trochu objektivity
2. 7. 2004 Dojmy z USA Viliam  Baláž
1. 7. 2004 Nálada mezi odbory a SPD je vyhrocená
29. 6. 2004 "Sociální demokracie se nám rozpadá pod rukama"
1. 7. 2004 Necháváme se bít pomyslnou blbostí Bohumil  Kartous
1. 7. 2004 Špidla měl zůstat premiérem Boris  Cvek
1. 7. 2004 Zmýlil se Zeman, zmýlil jsem se já, zmýlil se Gross Ivan  David
30. 6. 2004 Svědčíme o diskriminaci Boris  Chykulay
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
30. 6. 2004 Riziko pasivního kouření je daleko větší, než se předpokládalo
1. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. - 26. června 2004
1. 7. 2004 Je vražda důvod k ustoupení vrahům? Boris  Cvek
30. 6. 2004 Ryba smrdí od hlavy Jan  Sýkora
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc
1. 7. 2004 Dvakrát "tři Grácie" v české licenci... Jan Bohuslav Akláb
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
20. 6. 2004 Homeworking, podpantofelizace a Den otců Zdeněk  Bárta
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
4. 6. 2004 Co Bůh nepromíjí Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Lidské žvanění a Boží Slovo Zdeněk  Bárta
30. 5. 2004 Pro strach uděláno Zdeněk  Bárta
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
9. 5. 2004 Nesrozumitelnost a paradoxy Bible: Zabili Židé Pána Ježíše? Zdeněk  Bárta
2. 5. 2004 Zpátky domů do Evropy Zdeněk  Bárta
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
9. 4. 2004 Šálóm - křest Kláry Ester Zdeněk  Bárta
4. 4. 2004 Na počátku: logos není jen slovo Zdeněk  Bárta
26. 3. 2004 Zbořte chrám! Zdeněk  Bárta
20. 3. 2004 Síla víry Zdeněk  Bárta

Jan Hus a husitství RSS 2.0      Historie >
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
18. 4. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ
tentokráte o Husovi, Žižkovi a vizi rozvoje Armády České republiky
Hugo  Schreiber
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
13. 5. 2002 Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí Jaroslav  Pánek
12. 4. 2002 Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp Štěpán  Kotrba