2. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 7. 2004

Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?

z internetu a archivu redakce vybral šok

V Církvi Boží bylo a je zbožným zvykem slavit památku toho kterého světce v den, který se nějakým způsobem k němu zvláště vztahuje. Bývá to obyčejně den jeho zesnutí (tj. narozenin pro věčný život) a ještě častěji den jeho svatořečení (což bývá spojeno s translací /čili slavnostním přenesením/ svatých ostatků; nebo s tzv. "nalezením ostatků"). Také bývá den památky světce v den, kdy se udál nějaký velký zázrak v jeho životě (např. navštívení Matky Boží) a nebo zázrak vykonaný tímto světcem po jeho zesnutí, a konečně slavíváme památku řady svatých v den, kdy se koná památka svatého, jehož jméno nosili. Mnoho svatých má v průběhu roku několik památek.

Podstatné je, aby den konání památky byl určen v církevní jednomyslnosti a aby motivy byly čisté (tedy cílem musí být výhradně oslava svatého, skrze něhož oslavujeme samotného Boha, jenž toho svatého sám proslavil). Pak můžeme doufat, že se Církev nebeská spojuje s Církví pozemskou a "Bůh podivuhodný ve svatých svých" je oslavován na nebi i na zemi.

Jak tedy česká - ale nejen česká - pravoslavná církev nahlíží na rozpory interpretace významu věrozvěstů mezi katolickou a pravoslavnou vírou? Toto je pohled "z východu" - stanovisko pravoslaví. Nečekejte od něj ani objektivitu, ani vyváženost. Spor trvá od tzv. Velkého schizmatu (rozdělní křesťanstva západního a východního) roku 1054...

A v tomto bodě se stává římsko-katolický svátek cyrilometodějský a jeho červencové datum pro pravoslavné nepřijatelný.

Za prvé bylo toto fiktivní datum ustaveno v církvi nepravoslavné čili heretické (heterodoxní), už to je pro autentickou křesťanskou Církev důrazným vybídnutím k největší zdrženlivosti. O nějaké církevní jednomyslnosti zde tedy nemůže být ani řeči.

Za druhé byl termín toho svátku určen bez jakékoliv souvislosti s životem svatých slovanských apoštolů i mimo jakoukoliv souvislost s cyrilometodějství obecně. Naopak tento svátek byl stanoven účelově s úmyslem zastínit památku Mistra Jana Husa (koná se den nato v den jeho upálení dne 6. července); oslava svatosti cyrilometodějců měla posloužit latinské církvi k odvedení pozornosti lidu od oslav svatosti nepohodlného světce (Mistr Jan Hus je i mezi mnoha pravoslavnými křesťany uctíván spolu s Jeronýmem Pražským jako pravoslavný světec), a potažmo mělo ustavení letní slavnosti svatosti sv. Cyrila a Metoděje vést k úplné likvidaci svaté památky kostnických mučedníků; jen patrně kvůli tomu se latinská církev náhle rozpomenula na tyto byzantské svaté, které dříve prohlašovala za kacíře (heretiky).

Např. Papež Jan X. (914--928) v listě z r. 924 zazlíval Chorvatům, že se odvolávají na Metoděje, kterého on, papež, prý v žádné knize mezi svatými nenachází. Papež Alexandr II. (1061--1073) dokonce nazval v roce 1069 svatého Metoděje kacířem. A tak dále...

V latinských misálech určených pro diecézi olomouckou z let 1499 a 1505 a stejně i v misále pro arcidiecézi pražskou v roce 1522 není o svatém Cyrilu a Metoději už pražádné zmínky. Teprve když v 19. století národní buditelé obnovili jejich památku v našem národě a vznikla obava, že by to snad mohlo vyvolat lidové hnutí ve prospěch pravoslavné církve, a když mimoto se v národě vzmáhal kult Mistra Jana Husa, začala si církev latinská obou světců opět všímat, až konečně papež Lev XIII. okružním listem "Grande munus" ze 30. září 1880 vyzdvihl -- ovšem nevěcně a nevědecky -- zásluhy svatých bratří.

Tento papež stanovil svátek svatého Cyrila a Metoděje na den 5. července, ačkoliv ten den nijak nesouvisí s jejich životem; stalo se to jedině za tím účelem, aby se jednak latinská církev jevila jako ctitelka svatých soluňských bratří, a potom též aby byl 6. červenec, den umučení Mistra Jana Husa, zatlačen do pozadí.

Výše řečené není obtížné doložit. Oslavy sv. Cyrila a Metoděje se ihned po jejich vyhlášení v katolické církvi začaly konat s velikou pompézností -- včetně průvodů, alegorických vozů atd. s evidentní snahou vytlačit z povědomí lidu slavení památky následujícího dne. Pokud je den konání památky některého svatého ustanoven s takovými motivy, jež jsou evidentně v rozporu s křesťanskou duchovností a etikou, jedná se vlastně s boj proti svatosti některého ze světců -- tedy potažmo o zápas s Bohem. Z těchto příčin je přijetí takto ustanovené památky a tudíž účastnění se takovýchto "oslav" pro pravoslavného křesťana zásadně nepřijatelné.

Je třeba mít na paměti, že i když v současnosti již nemá oslava svatých slovanských apoštolů u dnešních latiníků tento protihusovský osten, duch, v němž byla tato památka ustanovena, trvá a není pro pravoslavného přijatelné přijmout na tomto duchu účast. Za třetí -- pravoslavní mají vlastní den oslavy svatých Cyrila a Metoděje. Je to den 11. května (tj. 24. května dle obč. kalend.)

Tento den je určen jak v církevní jednomyslnosti (ve všech slovanských pravoslavných církvích), tak i ve správném duchu. Víme, že svatí bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu na jaře r. 863. Podle tradice to bylo právě v tento den -- 11. května. Toto datum je tedy oslavou začátku jejich svatého a Bohem požehnaného díla zde na Moravě. Proto vidíme tento den ve spojitosti s jejich životem -- dokonce s tím nejdůležitějším, ba přímo zázračným, tedy s položením základů slovanského Pravoslaví, které má být dle starých proroctví poslední a nejvyšší větví z kmene křesťanské orthodoxie a má sehrát klíčovou úlohu v zápase posledních křesťanů s přišedším Antikristem.

Můžeme se proto směle domnívat, že v tento den se při oslavě svatosti svatých věrozvěstů slovanských spojuje Církev nebeská s pozemskou a že v tento den sestupuje na slavící lid Církev Boží zvláštní požehnání svatých Cyrila a Metoděje.

Pozastavme se ještě u toho dne 11. května. Je dnes celkem lhostejné, jestli skutečně přesně na tento den překročili svatí bratři hranice Velké Moravy či zda právě v tento den prošli otevřenou branou hlavního města moravského a byli vítáni knížetem svatým Rostislavem. Podstatné je, že v Církvi je spojeno toto datum se zahájením jejich díla, které přineslo spásu Slovanům. Pozoruhodný je i další rozměr tohoto svátku -- na tento den připadá podle pravoslavného kalendária ještě jedna památka: slavnost města Cařihradu (Konstantinopole), což je vlastně byzantský státní svátek, který vstoupil v rámci byzantského pojetí symfonie státu a Církve i do kalendáře církevního.

Skutečnost, že v tento státní byzantský svátek zahájili na Moravě své požehnané misijní dílo (anebo že Církev později tento svátek spojila se zahájením tohoto díla) není jistě nic náhodného. Zní tu srdečný vztah k »druhému Římu« -- Konstantinopoli. (Slavný »první Řím« nevyslyšel prosby Moravanů o křesťanské misionáře, čímž fakticky odevzdával Moravu do rukou Frankům a upíral Moravě samostatný církevní i národní život.) Zaznívá zde vděčnost k Byzanci a ve spojení data zahájení cyrilometodějské mise s datem oslav »druhého Říma« vnímáme i určitý osten namířený proti »starému Římu« -- vždyť vztahy Byzance s Římem nebyly nejlepší a jednoznačně již v době cyrilometodějské mise reflektovaly vznikající rozkol věroučný (dogmatický) a církevně disciplinární, předznamenávaly rozkol právní (1054) a mířily k rozkolu faktickému (křižácké války -- 1204 -- přepadení Konstantinopole římskými křižáky: 12. dubna 1204 byl Cařihrad zákeřně přepaden, nemilosrdně vyloupen a zneuctěn. Barbarští dobyvatelé brali vše, co se třpytilo, a ničili vše, co nemohli odnést. Pobíjeli muže, ženy, děti i starce.

V historických řeckých zprávách se zdůrazňuje, že latinští křesťané běsnili mnohem hůře než všichni dřívější pohanští útočníci dohromady.

Křižácké přepadení Konstantinopole ZDE

V podstatě bychom mohli památku sv. Cyrila a Metoděje slavit třeba každý měsíc pátého nebo jiného dne (konec konců bychom jim mohli zasvětit i den v týdnu; např. sv. Mikuláši je zasvěcen každý čtvrtek). To je ovšem teorie, která by musela být přijata jednomyslně pravoslavnými u nás i ve světě, abychom ji mohli přijmout jako součást pravoslavné zbožnosti. 5. červenec je však zcela římsko-katolickým svátkem a k jehož přijetí nemají pravoslavní důvod.

Hlavní pravoslavné cyrilometodějské svátky:

  • 14. února tj. 27. 2. dle občanského kalendáře je samostatný svátek sv. Cyrila (dříve Konstantina), památka zesnutí (+ 869)
  • 6. dubna tj. 19. 4. dle občanského kalendáře je samostatný svátek sv. Metoděje, archiepiskopa moravského; památka zesnutí (+ 885)
  • 11. května podle pravoslavného církevního kalendária, tj. 24. května dle současného občanského kalendáře -- příchod svatých soluňských bratří z Byzance na Velkou Moravu roku 863.
                 
Obsah vydání       2. 7. 2004
5. 7. 2004 Nová irácká vláda nabídne amnestii povstalcům
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery
3. 7. 2004 Vězni z Guantánama požadují propuštění
4. 7. 2004 Ruští hackeři kradou uživatelům Internet Exploreru hesla k bankovním kontům
3. 7. 2004 Virus způsobuje horentní telefonní účty
4. 7. 2004 Británie zavede rychlostní jízdní pruhy pro automobily s více cestujícími
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava
5. 7. 2013 Proglas
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?
6. 7. 2014 Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
2. 7. 2004 Mistr Jan Hus, kurvy, a ti, kteříž držie úřady Zdeněk  Bárta
2. 7. 2004 Prezident pověřil Grosse sestavením vlády
2. 7. 2004 Novinářům bylo znemožněno řádně informovat o Saddámově předvedení před soud
2. 7. 2004 Irácká veřejnost reagovala na Saddámovo předvedení k soudu se smíšenými pocity
2. 7. 2004 Vzdorný Saddám se vysmál iráckému soudu
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick
2. 7. 2004 Na cestě mezi tušeným a viděným Jan  Paul
2. 7. 2004 Zemřel Marlon Brando
2. 7. 2004 Při soumraku tradic Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
2. 7. 2004 Izrael je ve válce s palestinským lidem, který nemá pražádnou možnost zničit židovský stát Jana  Malá
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení
2. 7. 2004 Bratři Mašínové
2. 7. 2004 Trochu objektivity
2. 7. 2004 Dojmy z USA Viliam  Baláž
1. 7. 2004 Nálada mezi odbory a SPD je vyhrocená
29. 6. 2004 "Sociální demokracie se nám rozpadá pod rukama"
1. 7. 2004 Necháváme se bít pomyslnou blbostí Bohumil  Kartous
1. 7. 2004 Špidla měl zůstat premiérem Boris  Cvek
1. 7. 2004 Zmýlil se Zeman, zmýlil jsem se já, zmýlil se Gross Ivan  David
30. 6. 2004 Svědčíme o diskriminaci Boris  Chykulay
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
30. 6. 2004 Riziko pasivního kouření je daleko větší, než se předpokládalo
1. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 24. - 26. června 2004
1. 7. 2004 Je vražda důvod k ustoupení vrahům? Boris  Cvek
30. 6. 2004 Ryba smrdí od hlavy Jan  Sýkora
29. 6. 2004 Přes Putim do Budějovic Tomáš  Koloc
1. 7. 2004 Dvakrát "tři Grácie" v české licenci... Jan Bohuslav Akláb
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
19. 12. 2003 Chanuka   
25. 10. 2003 1424: Chvála budiž Bohu, který ukončil měsíc šacbán a započal měsíc ramadán   
23. 9. 2003 Equinox čili stejný den a stejná noc Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Korán - co obsahuje i z křesťanství a judaismu   

Svatí Konstantin a Metoděj RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
25. 10. 2002 Jsou staré pověsti české jen Kosmovým výmyslem?