13. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Kardinál Josef Ratzinger
13. 5. 2005

Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci

Co když se církevní právo stane rovnoprávné se světským?

Katolická církev nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě se potácí uprostřed skandálů o sexuálním zneužívání dětí kněžími. Kněží pedofilové ale stále mohou řídit farnosti, protože církev musí odmítnout informovat sekulární orgány činné v trestním řízení a musí odmítnout předat i důkazy, které získá. Dle papežského nařízení není možné předávat tyto delikty světské spravedlnosti.

Když Britské listy zveřejnily krácený překlad a odkaz na článek v britském týdeníku The Observer o tom, jak kardinál Ratzinger bránil světské spravedlnosti při vyšetřování sexuálních deliktů kněží a "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů", zvedla se vlna rozhořčení věřících, neb bylo krátce po mediálně adorovaném jmenování papeže Benedikta. Přitom to není informace nová. Britské listy o nepřijatelném utajení vyšetřování sexuálních deviací osob v sutaně informovaly už v roce 2003 s odkazem na dokument, zveřejněný tehdy také týdeníkem Observer a BBC.

Jestli katolická církev neodpovídá popisu organizovaného zločinu, tak co už? ZDE

V článku Observeru z roku 2005 byl vatikánský dokument označen za tajný - což bylo jediné, co na tomto článku pravdě neodpovídalo. Reagoval jsem proto dohledáním originálního dokumentu ve vatikánském archivu a trvalo mi to tak dlouho, že jsem chápal redaktora Observeru i v klasifikaci dokumentu... Britské listy zveřejnily i jeho kompletní překlad. Ten vyšel i se shrnujícím komentářem pod názvem "Ratzinger si vyhradil smilstvo pod svou jurisdikci". Boris Cvek sdělil čtenářům Britských listů v článku Ratzinger chtěl chránit církev i názor opačný.

Britské listy se odmítly omlouvat za přeložený článek Observeru komukoliv, neb jeho informace byla pravdivá: Kardinál Ratzinger výnosem Apoštolského tribunálu Kongregace pro nauku víry, který posvětil papežským listem Jan Pavel II., vyloučil světskou spravedlnost z vyšetřování sexuálních zločinů kněží. Probíhají proto dodnes pouze podle církevního práva, prvoinstanční i odvolací soud je církevní, nikoliv občanský, probíhají pod pečetí utajení a celý spis se pak musí zaslat Ratzingerově inkviziční centrále ve Vatikánu.

Protože informaci, zdrojovanou z Observeru, zveřejnila ČTK a po ní i hlavní deníky, o zveřejněném se vášnivě diskutovalo na českých katolických serverech. P. Daniel Kolář z Kolpingova díla dnes napsal pro server Neviditelný pes článek MÉDIA: Lhář > velký lhář > superlhář > novinář? , ve kterém rekapituluje průběh celého sporu o papežský list SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA. Připadá mu v současném sekulárním světě úplně normální, že sexuální trestné činy kněží má vyšetřovat a soudit pouze církev svatá a světské spravedlnosti do toho nic není... Směšný je také ubohý pokus diskreditovat týdeník Observer, vycházející od poloviny 18. století, nálepkováním "levicovosti". Jako by seriózní informace publikovaly jen "pravicové" listy?

Ještě trapnější je pokus diskreditovat Britské listy jako jakési "anticírkevní" periodikum, které prý protestuje proti už tak minimálnímu množství katolického vysílání v České televizi. To je od pana Koláře cílená diskreditační nepravda: Britské listy nikdy nekritizovaly množství katolických pořadů, vysílaných v České televizi, ale skutečnost, že si veřejnoprávní televize od katolické tematiky při vysílání z pohřbu Jana Pavla II. a volby nového papeže nezachovala nezávislý, kritický odstup. ZDE

Kolář také využívá podpásové manipulativní praktiky, tak silně využívané postkomunistickými politiky v českém prostředí od roku 1989, kdy se totiž úmyslně zaměří na podružnost a mlží o ní, aby tím odvedl pozornost od jádra informace, totiž skandální skutečnosti, že se katolická církev snaží osvobodit své kněze od povinnosti zodpovídat se z trestných činů před světskými soudy.

Zajímavé ovšem je, jak podrobně je Daniel Kolář informován o krocích vůči dalším redakcím... Je vidět, že dopisy rozhořčených kolektivů pracujících nejsou jen svérázným výdobytkem padesátých let a tehdejšího honu na "protistátní živly", ale že se kolektivní postupy ujaly i jinde. Čtenář Britských listů je moudrý a proto si po přečtení odkazů a překladu Ratzingerova ediktu udělá obrázek sám...

Naskýtá se ovšem i jiná, neméně závažná otázka, která se dotýká práva České republiky. Co se stane, pokud Parlament České republiky v náhlém pominutí smyslů ratifikuje Státní smlouvu se Svatým stolcem tak, jak o to usilují od roku 1998 křesťanští demokraté, jsouce v koalici s některými sociálními demokraty a církevní právo se stane rovnoprávné se světským? Pro ateisty mám špatnou zprávu. Vatikán je subjekt mezinárodního práva ve smyslu definice státu, je to také entita nadstátní nebo nadnárodní a je to zároveň entita nadnárodní, která působí koordinovaně uvnitř jednotlivých států. Řídí se svým právním pořádkem a o demokracii v tomto případě nelze hovořit. Euronovela české ústavy mezinárodní smlouvy prezidentského typu nadřadila vnitrostátnímu právu. Církev římskokatolická a též církev řeckokatolická jsou v České republice právnickými osobami v souladu s vnitřními předpisy katolické církve a právním řádem České republiky. Přitom smlouva by se týkala pouze římskokatolické církve. Byly by další podobné smlouvy - třeba i se Svědky Jehovovými? Ustanovení některých článků smlouvy se Svatým stolcem, kterou podepsal za Českou republiku 25. července 2002 místopředseda vlády Cyril Svoboda a za Svatý stolec Ervín Josef Ender , titulární arcibiskup germánský, dávají na stejnou úroveň prameny práva světského a kanonického, aniž by byla deklarována jednoznačně priorita vázanosti pravidly obsaženými v českém právním řádu.

Může se stát, že i v České republice budou trestné činy kněží, které si Apoštolský tribunál Kongregace pro nauku víry vyhradí pouze pro sebe, projednávány pouze jeho - čili církevními - soudy, podle církevního práva, které by bylo nadřazeno právnímu řádu České republiky na základě uzavřené a ratifikované mezistátní smlouvy se Svatým stolcem jako sídlem církve - nikoliv s městským státem Vatikán jak o s územní jednotkou. A protože je psáno, že za jeden trestný čin není možno nikoho soudit dvakrát, mohla by být pedofilie katolických kněží odsouzena v České republice tím nejtěžším církevním trestem - zbavením kněžství...

Pro kněze, který šuká malé chlapečky, svěřené mu do duchovní péče, to bude opravdu tvrdý trest.

Amen.


Poznámka autora: Jeden z čtenářů nám zaslal polemickou reakci, ve které píše:

(Nejen) Štěpánu Kotrbovi uniklo, že Kodex kanonického práva (Codex Iuris Canonici, CIC) má povahu vnitrocírkevního předpisu, a nehovoří-li jeho ustanovení o nutnosti potrestat nějaký zločin podle "světského práva", pak to v žádném případě neznamená, že by podle "světského práva" nemohl a neměl být potrestán. Jsou totiž činy trestné nejen podle práva sekulárního, ale také kanonického. Právní dokumenty papeže a římské kurie se mohou týkat pouze kanonického práva, protože sekulární právo jednotlivých států je pochopitelně mimo jejich kompetenci.

Obávám se, že nento názor je nesprávný a zavádějící. Z dokumentů, které katolická církev zveřejnila v této věci, zcela jasně vyplývá, že trestný čin i "trestní" řízení s provinilým knězem podle církevního práva musí být před světskou jurisdikcí utajeno. (§ 25, odst. 1 - Případy tohoto druhu jsou předmětem papežského tajemství.) Z jiných předpisů CIC vyplývá, že zpovědní a jiná tajemství nesmí býti knězem vyzrazena pod velmi přísným trestem. Vzhledem k tomu, že žalobcem, obhájcem i soudcem smí být pouze kněží a v dokumentu je výslovně napsáno, že po ukončení NEVEŘEJNÉHO tribunálu musí být veškeré dokumenty zaslány neprodleně do Vatikánu, poruší tím kněží zúčastnění na tomto procesu vždy sekulární zákon, který ukládá občanovi povinnost oznámit závažný trestný čin, pokud tím nezpůsobí stíhání sobě nebo blízkým. Jen paragraf 168 odst. 3. trestního zákona praví, že oznamovací povinnost nemá také duchovní registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním k výkonu zvláštních práv, dozví-li se o spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Je církevní soud právem obdobným zpovědnímu tajemství?

Nikde v inkriminovaném Ratzingerově ediktu není výslovně zmíněna oznamovací povinnost a předání provinilce spolu s usvědčujícími dokumenty světské spravedlnosti. Naopak. Předpis, ukládající důvěrnost projednávání kněžské pedofilie církevním tribunálem a tím neoznámení trestného činu či zatajování důkazů před světskou spravedlností dělá z katolické církve spikleneckou organizaci, napomáhající případným pachatelům trestných činů ve vlastních řadách.

                 
Obsah vydání       13. 5. 2005
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
13. 5. 2005 Modrá šance je šancí pro levici Lubomír  Novotný
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Přímá volba prezidenta nebude (zatím) Josef  Provazník
13. 5. 2005 BBC bude stávkovat na protest proti propouštění
13. 5. 2005 Ach, my hlupáčci... Petr  Freiwillig
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Základem fašismu není individualismus a egoismus silných
13. 5. 2005 Ceny v ČR nejsou jako na Západě
13. 5. 2005 Jak na ty superbohaté Jan  Faltýsek
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld
13. 5. 2005 Argumentace kritiků Modré šance je nepodložená, plná chyb a ideologická
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Osvětim - tragédie v naftalínu Pavel  Urban
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
13. 5. 2005 Michael  Marčák
13. 5. 2005 Studenti na ISM FSV UK: Britské listy jsou středové, mírně levicové, pravicové a víceméně kvalitní
13. 5. 2005 Vnuci nás proklejí, budou-li jací Pavel  Mareš
13. 5. 2005 Porodnost klesá v důsledku zbytnění sociálního státu
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
13. 5. 2005 Michael  Marčák
12. 5. 2005 Neschopnost solidárnosti nebo citový defekt? Lubomír  Novotný
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Hejtman Tošenovský je šokovaný: Poslanci chtějí zabránit vytunelování nemocnic Michal  Kubíček
12. 5. 2005 Dvě zprávy pro dobráky, kteří by chtěli řešit propad porodnosti a la pan Mareš Lenka  Vytlačilová
12. 5. 2005 Výdaje za léky každoročně rostou. PROČ ?? Josef  Vít
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
12. 5. 2005 Programové prohlášení vlády Jiřího Paroubka
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Rozkradený stát Karel  Braunheld
13. 5. 2005 Advokátní komora rezignovala na důstojnost advokátů Aleš  Uhlíř
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
13. 5. 2005 Ať zdechnou na zápraží nemocnic všichni, co nebudou mít na zdravotní pojištění - alespoň se pročistí genofond Josef  Vít
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Pravice a chudoba Marian  Kechlibar
12. 5. 2005 Viewegh se k stáru naučil psát Jan  Čulík
12. 5. 2005 Krajský hejtman Petr Bendl obdržel z Rakovníka petici 4965 občanů Petr  Kotyk
12. 5. 2005 Zelená je dobrá -- ale modrá je lepší! Martin  Škabraha
12. 5. 2005 Ekonomický význam rovné daně se přeceňuje, jde spíše o politický problém Michael  Kroh
12. 5. 2005 Václav Havel - superstar? Jindřich  Jůzl
11. 5. 2005 Skanzen Bohumil  Kartous
11. 5. 2005 Je Václav Klaus presidentem svrchovaného státu, nebo figurkou? Jan  Žižka
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2005 Skutečnými hrdiny druhé světové války byli Svědkové Jehovovi Filip  Sklenář
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven   
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
13. 5. 2005 Je vyšetřování pedofilních zločinů podle církevního práva "nevinným vnitropodnikovým disciplinárním řízením"? Jan  Čulík
9. 5. 2005 Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? Miloš  Dokulil
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"   
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
27. 4. 2005 Ano, opravdu jsou špatní   

Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. RSS 2.0      Historie >
13. 5. 2005 Papež Jan Pavel II. bude blahoslaven   
13. 5. 2005 Krizová komunikace české katolické církve, smlouva s Vatikánem a ošukaní chlapečci Štěpán  Kotrba
9. 5. 2005 Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? Miloš  Dokulil
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"   
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!