Anonymous: Chceme nenásilně bojovat za svobodu projevu

10. 12. 2010

Britské listy obdržely - anonymně - toto prohlášení seskupení Anonymous:

Dobrý den. My jsme Anonymous. Vzhledem k falešným představám, které se o nás šíří, chceme vysvětlit, o co v našem případě jde.

Anonymous je různorodý kolektiv jednotlivců, kteří se zaměřují na zajištění svobody projevu a informací po celém světě. Naším úmyslem není vyvolávat chaos bez příčiny, ale chránit internet od tyranie, kterou jí nyní chtějí vnutit vlády a podnikatelské instituce. Neděláme to pro sebe, ale prosazujeme práva na svobodu projevu a informací globálně. Žádáme vás, abyste nás podpořili, nikoliv v naší věci, ale v zájmu svých vlastních práv. Nedovolte vládám, korporacím či sdělovacím prostředkům, aby ovládaly, co smíte vidět, slyšet a co si smíte myslet.

Mnoho lidí ve sdělovacích prostředcích vytvořilo zkreslený obraz toho, co je skupina Anonymous. Říká se, že ústava Spojených států je živý dokument, protože ho lze pozměňovat tak, aby to vyhovovalo měnícím se potřebám amerického lidu. V témže duchu je skupina Anonymous živoucí kulturou lidí a myšlenek, rostoucí, měnící se entita. Anonymous je každý jednotlivec, bez ohledu na národnost, pohlaví, rasu, etnicitu, sexualitu či přesvědčení. Všechno, co se připisuje skupině Anonymous, je málokdy založeno na konsensu nás všech jako celku - fungujeme prostřednictvím demokratické meritokracie myšlenek - a jednáme podle vlastního svědomí a nikoliv podle nějakého vůdce. Skupina Anonymous usiluje bránit pravdu a transparentnost a žádáme vás, jako jednotlivce, sdělovací prostředek či vládu, abyste činili totéž.

Během amerického hnutí za občanská práva pořádali aktivisté okupační stávky a bránili tímv rámci nenásilných protestů proti segregaci v přístupu do podniků. Pro lidi to samozřejmě bylo nepříjemné a rozhněvalo je to, ale tyto nenásilné protesty byly nezbytně nutné k tomu, aby byl přijat Zákon o lidských právech. Dnes existuje mnoho podniků na internet, a tak se i protesty musejí přesunout online. Naše útoky DDos jsou virtuálními okupačními stávkami. Jsou zaměřeny proti těm institucím, které napomáhají cenzuře informací. Tyto činy nepůsobí trvalé škody: pouze okupujeme bandwidth, internetový kanál, a systémové zdroje, podobně jako když demonstranti zaplnili sedadla v jídelnách podniku Woolworth.

Naše nynější kampaň, Operace odplata, je reakcí na akce, které byly podniknuty proti Wikileaks. Celá řada světově ekonomicky a politicky nejmocnějších institucí se pokusila zlikvidovat důvěryhodnost této organizace a úplně ji odstranit z internetu. K tomuto útlaku dochází jménem ochrany státních zájmů, avšak ve skutečnosti je to způsob, jak ochránit osoby, které jsou vinny likvidací transparentnosti, a snaží se tak utajovat před veřejností své vlastní zločiny. Neexistují žádné důkazy, že byla jediná osoba poškozena prozrazením informací. Wikileaks fungují v součinnosti s několika médii a pokoušely se - marně - debatovat s americkým ministerstvem zahraničí o tom, co by se mělo a co by se nemělo zveřejnit. Právě v důsledku tohoto soustředěného úsilí potlačit Wikileaks vystupujeme na obranu jejich svobody.

Internet je v tomto stále více autoritářském světě poslední pevností svobody. Je schopen propojit a sjednotit celé lidstvo, odstranit bariéry jazyka i vzdálenosti. Když jsme spolu spojeni, jsme silní. Když jsme silní, nemusíme se bát tyranie. Právě proto se vlády a korporace rozhodly zaútočit na Wikileaks. Obávají se naší moci, když se globálně spojíme, obávají se naší schopnosti vyžadovat spravedlnost. Mějte to vždy na paměti.

V této vznikající informační společnosti nastal historicky důležitý okamžik pro osud svobody projevu. Tyto útoky proti svobodě projevu budou mít důležité důsledky pro budoucnost. Náš pokojný aktivismus se zaměří proti všem, kteří mají v úmyslu omezovat svobodu projevu a informací, bez ohledu na jejich moc. Instituce, proti kterým vedeme kampaň, upírají všem lidem základní lidské právo. Všechny osoby, korporace, vlády či jiné instituce, které se postaví proti tomuto cenzurování a začou namísto toho podporovat svobodu projevu, se stanou našimi spojenci. Skupina Anonymous si spíše přeje vzdělávat své odpůrce, nechce jim škodit. Usilujeme o svobodu pro všechny, i pro ty, kdo nás kritizují a útočí na nás. Kampaň Anonymous nezamýšlí poškozovat jednotlivé občany, jednotlivé organizace, servery či vlády, které podporují autentickou svobodu projevu.

Anonymous naléhá na lidi světa, aby se přidali k boji proti všem formám cenzury, na obranu svobody na internetu i mimo něj. Existujeme na okrajích společnosti, na internetu i mimo něj, ale jestliže nás budete hledat, najdete nás.

Chceme ukončit tento text konečnou výzvou pro ty, kteří dál mají v úmyslu pokračovat se svou kampaní proti lidským právům a svobodě projevu v tisku a proti svobodě informací.

Jsme Anonymous.

Je nás mnoho.

Očekávejte nás.

Anglický originál:

Greetings. We are Anonymous. Due to the misconceptions being propagated, we are setting the record straight.

Anonymous is a diverse collective of individuals focused on securing freedom of speech and information worldwide. Our intent is not to disrupt without cause, but to protect the Internet from the tyranny that government and corporate agencies are now seeking to impose on it. We do this not for ourselves, but to assert the rights of the freedom of speech and information globally. We ask you to support us, not for our sake, but for your own rights. Do not allow governments, corporations or the media to control what you are allowed to see, hear and think.

Many in the media have painted a distorted image of what Anonymous is. The Constitution of the United States is said to be a living document because it can be amended to suit the changing needs of the American people. In that same spirit, Anonymous is a living culture of people and ideas; a growing, shifting entity. Anonymous is any individual, regardless of nationality, gender, race, ethnicity, sexuality, or creed. Anything attributed, credited, or tagged to Anonymous is rarely based on any consensus of us as a whole--we operate through a democratic meritocracy of ideas, and we follow our own conscience's convictions rather than any leader. Anonymous seeks to stand up for truth and transparency and we ask you as an individual, a media organization, or government, to do the same.

During the American Civil Rights movement, activists conducted sit-ins to prevent access to businesses in non-violent protest against segregation. People were certainly inconvenienced and angry as a result, but those non-violent protests were essential to the passage of the Civil Rights Act. Today, many businesses of the world live on the internet, and so the protests too, must move online. Our DDoS attacks are virtual sit-ins, aimed at those entities that have aided in the censorship of information. These actions do no permanent damage or harm: we merely take up bandwidth and system resources, like protestors filled the seats of Woolworth's lunch counters.

This particular campaign, Operation Payback, is a response to the actions taken against WikiLeaks. A number of the world's most economically and politically powerful institutions have attempted to destroy the credibility of this organisation and to remove it entirely from the Internet. This repression is done in the name of protecting national interests, but it is actually a way to protect those who are guilty of destroying transparency in an attempt to conceal their own misdeeds from the public. There is no evidence that any individual has come to harm due to the information released. WikiLeaks operates with the co-operation of several press outlets, and have attempted to discuss what should be released with the state department to no avail. It is due to this concentrated effort to suppress them that we are standing up for their freedom.

The Internet is the final stronghold of freedom in this increasingly authoritarian world. It is capable of connecting and uniting all of humanity, removing the barriers of language and distance. When we are connected, we are strong. When we are strong, we need not fear tyranny. This is why governments and corporations are moving on Wikileaks. They fear our power when we unite globally; they fear our ability to demand justice. Do not forget this.

This is a historically important moment for the fate of free speech in this emerging information society. These attacks on freedom of expression will have important implications for the future. Our peaceful activism will focus on anyone who intends to infringe on the freedoms of speech and information, regardless of the power they wield. The entities that we campaign against are denying everyone a basic human right. Any person, corporation, government, or other entity that turns against this pattern of censorship, and starts promoting freedom of speech instead, will become our allies. Anonymous wants to educate our opponents rather than hurt them; we are campaigning for freedom for everyone, even those who criticize and attack us. Anonymous' campaign does not intend to harm the individual citizen, any organization, any website, or government that supports true freedom of speech.

Anonymous urges the people of the world to join in the fight against all forms of censorship, in defense of freedom both online and off. We exist on the fringes of society, both online and off, but if you search for us, you will find us.

We will end this note with a final message for those who still intend to continue their campaign against the human rights of freedom of speech, freedom of expression through the press, and freedom of information:

We are Anonymous.

We are Legion.

Expect us.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 10.12. 2010