4. 7. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Transparency made in Transparency
4. 7. 2007

Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání

Korupce je důsledkem špatné, neefektivní a netransparentní správy věcí veřejných. Je to vizitka všech těch, kteří se na správě a výkonu moci podílejí, ale i nás všech, kteří jim dáváme mandát, aby jednali, jak jednají, a důsledně je nekontrolujeme.
Adriana Krnáčová, Výkonná ředitelka TIC

Už víme, proč se Správní rada "protikorupční" organizace Transparency Internernational odhodlala k bezprecedentnímu kroku: stažení svého Etického kodexu z webových stránek. Usvědčila by se sama z úmyslného klamání veřejnosti.

Etický kodex totiž přikazuje pracovníkům kanceláře, voleným funkcionářům TIC ale i osobám spojeným s TIC - tedy i členům samotné správní rady, stejně jako ředitelce Krnáčové, vystříhat se možného střetu zájmů. Tvrdí, že důvěryhodnost TIC nesmí být ohrožena porušováním etických principů na straně jednotlivců reprezentujících TIC. Vyžaduje po nich politickou nestrannost. Etický kodex z 29. listopadu 2002 zároveň vyžaduje existenci volené Etická komise, která podle všeobecně dostupných informací neexistuje dodnes. Skutečné i potenciální střety zájmů je podle dokumentu nutno ohlásit oné neexistující Etické komisi TIC, aby mohly být "nezávisle" posouzeny (etickou komisi přitom jmenuje sama správní rada) a "doporučena řešení". Káží vodu a pijí víno.

6. 4. 2007 Na netransparentní Transparency International podáno trestní oznámení ZDE

2. 7. 2007 Kolem Transparency International netransparentno ZDE

Transparency International: tajný etický kodex ZDE

I tak se dá nazvat vyžadování etických kodexů po institucích veřejné správy, za něž Transparency International vyinkasovala v roce 2006 grant od velvyslanectví Nizozemského království. Studie "ETICKÉ STANDARDY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ" si klade za cíl "vyhodnotit užitečnost, přínos a efektivitu v oblasti zavádění a dodržování etických nástrojů, odhalit případné nedostatky v aplikaci etických nástrojů v institucích veřejné správy v České republice, zveřejnit doporučení a tím přispět k celkově lepšímu fungování veřejných institucí v ČR."

To samé by slušelo samotné Transparency International v České republice.

výroční zpráva a auditorská zpráva Transparency International - Česká republika o.p.s. za rok 2006 ARCHIV BL

Úctyhodné hodnoty: transparentnost, odpovědnost, odvaha, integrita

Jelikož internet má tu zvláštní a málo využívanou vlastnost, že umí archivovat i smazané soubory, Britské listy se dostaly k tak úpěnlivě hledanému Etickému kodexu Transparency International v České republice. Za vytěžení internetových zákoutí děkujeme Patriku Sládečkovi. Etický kodex byl přijat ještě oním občanským sdružením, které mělo povinnost zaplatit pokutu za pozdě vyúčtovanou protikorupční konferenci v roce 2001. TIC - Transparency International o.s., vzniklo 24. 6. 1998 s identifikačním číslem IČ 683 80 232 a mělo sídlo na adrese Praha 7, Františka Křížka 4. Etický kodex byl schválen 29. 11. 2002 a až do 11. 4. 2006 na něm nebylo co měnit. TI ČR o.p.s. vzniko s jiným identifikačním číslem 11. 2. 2005.

Úplný výpis z obchodního rejstříku TI - ČR o.p.s. k datu 3. 7. 2007 ARCHIV BL

Nějaká kontinuita tady tedy exisovala, anebo o ní veřejnost Adriana Krnáčová a členové správní rady Transparency International - Česká republika o.p.s. přesvědčovali veřejnost až do osudného článku v týdeníku EURO, který vyšel 10. 4. 2006. To je ovšem v rozporu s tím, co tvrdí ministr financí Kalousek (KDU-ČSL) na základě informací, které má od svých podřízených, - že totiž Transparency International Česká republika o.p.s. byla transformována bez právní kontinuity - a co podle novinářů většiny médií znamená, že nelze Transparency International - Česká republika o.p.s. pokutovat za její předchůdkyni TIC-Transparency International o.s..

Není to pravda, a nebo Transparency International - Česká republika o.p.s. úmyslně klamala všechny - daňové orgány, veřejnost i svého auditora. Ve výzvě k podání nabídky na audit Transparency International - Česká republika o.p.s. ze dne 19. 9. 2005, podepdsané správní radou Transparency International -- Česká republika, o.p.s. , vytvořené na počítači uživatele "marcelah" (Marcela Hradilová - marketing a office manager, webové stránky TIC) registrovaného na firmu "PwC" (PriceWaterhouseCoopers) a uložené na počítači tohoto uživatele na disku F v adresáři F:\TRANSPARENCY INTERNATIONAL-CZ\Kancelář\Audit\ jako dokument programu MS Word 9.0 s názvem Konkurs na auditora.doc se praví toto:

Informace o Společnosti

Společnost byla založena na základě rozhodnutí občanského sdružení Transparency International a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. února 2005.  Ke dni 1. září 2005 byla na společnost převedena příslušná aktiva a závazky občanského sdružení TIC - Transparency International, které tímto zaniklo a Společnost se stala jeho právním nástupcem. 

 Společnost vede účetnictví dle zákona o účetnictví a vyhlášky č. 504/2002  a bude mít k 1. říjnu 2005 osm stálých zaměstnanců. Společnost má kanceláře na adrese 180 00 Praha 8, Chlumčanského 5. Vedení účetnictví je zajišťováno externě firmou FIRO (fyzická osoba).

Do předání aktiv a závazků občanského sdružení Společnost nevykonávala žádné provozní činnosti. V současné době společnost realizuje 9 projektů. Jako orientační údaj uvádíme, že občanské sdružení mělo za rok 2004 deset grantových smluv, 250 přijatých a 10 vydaných faktur, cca 400 interních dokladů včetně pokladny, 50 smluv o dílo a 30 dohod o provedení práce, počet faktur přijatých za období od převzetí aktiv a závazků občanského sdružení do konce roku 2005 odhadujeme na 230 a počet faktur vydaných na 30.

Dle stávajícího rozpočtu předpokládáme, že výnosy v běžném období budou činit 9,5 mil. Kč (převážně dary a sponzorské příspěvky) a náklady 9 mil. Kč. Další informace o poslání a činnosti Společnosti lze nalézt na www.transparency.cz, kde jsou též k dispozici dostupné informace o občanském sdružení, které bylo předchůdcem Společnosti, včetně jeho výroční zprávy za rok 2004. ...

Originál dokumentu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ARCHIV BL

zdroj ZDE

Odhlédněme od toho, že MS Word na počítači office manažerky Transparency International - Česká republika o.p.s. je registrován na PwC... Aktiva v účetní závěrce Transparency International - Česká republika o.p.s. za rok 2005 přitom položku software neobsahují.

Tento dokument byl rozeslán členům Komory auditorů jako výzva k podání nabídek. Odhlédněme na chvíli i od toho, že externí účetní firma je zde identifikována jako "FIRO (fyzická osba)", i když podle zákona se podnikatel - fyzická osoba musí identifikovat jménem a nikoliv POUZE nějakou anonymní zkratkou. Dle § 9 odst. 1 musí být firmou fyzické osoby být vždy její jméno a příjmení (dále jen "jméno"). Firma fyzické osoby může obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání. Dle §8 odst. 2 je právní úkony povinen činit, je-li fyzickou osobou, pod svým jménem a příjmením . U svého jména a příjmení nebo názvu může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži. Tolik v roce 2000 novelizovaný obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., v platném znění. Podle internetového výpisu z obchodního rejstříku neexistuje žádná fyzická osoba, která by používala při podnikání obchodního jména FIRO. Firma Firo s.r.o. nemá zapsánu činnost daňových poradců či vedení účetnictví. Nemůže tedy tuto činnost vykonávat pro třetí osoby.

Ve výroční zprávě za rok 2005 není naprosto nijak popsán mechanismus změny o.s. na o.p.s., přesto, že se jedná o klíčovou změnu i v právním postavení nového subjektu. Naopak. Dokonce ředitelka Krnáčová tvrdí v úvodním slově, že

Náplní  naší organizace  je sledování korupce, určování její míry, odhadování ztrát, hledání systémových chyb, upozorňování na ně a nacházení řešení a východisek, jak stav zlepšit.

V loňském roce zahájila  naše organizace  několik zajímavých projektů a   pokračovala v práci na několika "trvalých" projektech, které představují klíčové oblasti zájmu TIC . K novým projektům se řadí několik analytických materiálů odhalujících nedostatky v distribuci evropských strukturálních fondů, výzkum podnikatelského prostředí zjišťující užitečnost dodržování etických principů a zahájení provozu právního protikorupčního poradenského střediska, které se kromě poskytování pomoci obětem korupce snaží motivovat občany, aby více využívali svých práv při výkonu veřejné kontroly. Ke  starším projektům , tzv. evergreenům, patří projekt zabývající se veřejnými zakázkami, které představují z hlediska korupčního potenciálu jedno z největších rizik, a  projekt Viva Etika, který se již od roku 2002  snaží kultivovat podnikatelskou oblast.

Krnáčová tedy mluví, jako by se nechumelilo, o kontinuitě projektů i organizace až do roku 2002. Přitom výroční zpráva je za rok 2005 a podstatné informace zde nenajdeme. Audit za rok 2005 zpracoval za pouhých 30 000 Kč auditor ing. Lelek, CSc z Kutné hory. Pouze zde se hovoří o tom, že organizace TI ČR o.p.s. byla založena v únoru 2005 a disponuje dlouhodobým majetkem TIC-TI o.s. Nic víc.

výroční zpráva a auditorská zpráva Transparency International - Česká republika o.p.s. za rok 2005 ARCHIV BL

Vůdčí principy

Zpět ale ke klíčovému dokumentu, který se "ztratil" z veřejně přístupných stránek TI - ČR o.p.s., jsa nahražen suchým prohlášením o stránkách, na kteých se pracuje.

Etický kodex pracovníků kanceláře TIC a volených funkcionářů

Preambule

Pracovníci kanceláře a volení funkcionáři TIC se zavazují řídit se tímto etickým kodexem, který vychází z Vize, Hodnot a Řídících principů mezinárodního hnutí TI přijatých na Valné hromadě TI v roce 2001 v Praze.  Jsou vedeni i snahou reagovat na problémy, které se objevily v činnosti TIC v počátečním období existence a zejména při přípravě 10. mezinárodní protikorupční konference, kdy nebyly přesně definovány kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků kanceláře a členů volených orgánů.  Kodex tak zároveň odráží specifické potřeby, podmínky a aspirace TIC.

 1. Naše vize
  Svět, ve kterém jsou vlády, politika, podnikání, občanská společnost a každodenní životy lidí oproštěny od korupce.

 2. Naše poslání
  Posláním TIC je usilovat o snižování míry korupce v ČR

 3. Naše hodnoty
  • Transparentnost
  • Odpovědnost
  • Solidarita
  • Odvaha
  • Spravedlnost
  • Demokracie
  •  Integrita 


 4. Naše vůdčí principy
  Jsme organizací reprezentující občanskou společnost a zavazujeme se respektovat následující principy:
  1. Budeme spolupracovat se všemi (jednotlivci i skupinami, podnikatelskými subjekty i neziskovými organizacemi, vládními orgány a mezinárodními institucemi), kdo jsou odhodláni bojovat proti korupci.
  2. Zavazujeme se být otevření,  čestní a zodpovědní v našich vztazích se všemi , s nimiž spolupracujeme, i v našich vzájemných vztazích.
  3. Ve své práci budeme demokratičtí,  politicky nestranní  a objektivní (nezávislí).
  4. Budeme energicky a odvážně vystupovat proti korupci, kdekoli bude spolehlivě prokázána, ačkoliv naším hlavním posláním není upozorňovat na jednotlivé případy korupce.
  5.  Stanoviska, která zaujímáme, budou založena na řádných, objektivních a profesionálních analýzách  a vysokých standardech výzkumných technik.
  6. Přijmeme jen takové finanční příspěvky, které neohrozí naši schopnost vyjadřovat se k tématům (problémům) svobodně, svědomitě a  objektivně .
  7.  O své činnosti budeme podávat přesné a včasné zprávy všem zainteresovaným stranám.  
  8. Budeme respektovat základní práva a svobody a prosazovat jejich respektování.


 5. Naše politika v citlivých oblastech

  Střet zájmů
  Důvěryhodnost TIC nesmí být ohrožena porušováním etických principů na straně jednotlivců reprezentujících TIC. Povinností každého pracovníka kanceláře či osoby spojené s TIC je vystříhat se možného střetu zájmů. Podniky nebo organizace, ve kterých jsou členové volených orgánů TIC zaměstnáni nebo k nim mají jiné povinnosti, by však neměly být vyřazeny ze spolupráce s TIC nebo z účasti na projektech, do nichž je TIC zapojena. Není však možné, aby dotčené podniky či organizace těžily z využívání "značky" TIC a její reputace.
  Skutečné i potenciální střety zájmů je nutno ohlásit Etické komisi TIC, aby mohly být nezávisle posouzeny a doporučena řešení.

  Dary a jiné výhody
  Žádná osoba spojená s TIC nesmí přijímat dary, půjčky ani cokoliv cenného od jakékoliv organizace nebo jednotlivce a požívat jiné výhody, které by mohly být považovány za pokus ovlivnit postoj TIC.

  Přijímání stanovisek
  Orgány TIC zaujímají stanoviska k aktuálním záležitostem, jevům či problémům souvisejícím s korupcí a zneužíváním moci či postavení. Stanoviska reprezentují názor většiny členů, který je vyjádřen buď na valné hromadě nebo individuálním souhlasem členů. Stanovisko VR vyjadřuje většinový názor volených funkcionářů a zaměstnanců TIC. Případný zásadní nesouhlas s tímto stanoviskem má dotyčný člen TIC (volený funkcionář či pracovník kanceláře) právo zveřejnit současně s tímto stanoviskem.

 6. Etická komise
  Etická komise je poradním orgánem TIC pro posuzování etických problémů. Je tříčlenná a je volena valnou hromadou. Jedná na základě podnětů členů TIC, vyzvání volených orgánů nebo vlastního uvážení.

 7. Implementace kodexu
   Etická komise monitoruje uplatňování etického kodexu , navrhuje řešení vzniklých problémů a eventuální sankce v případě jeho porušení.

V Praze, 29. listopadu 2002

Aktualizace: 14. 1. 2007

Etický kodex Transparency International - Česká republika o.p.s.
verze 29. 11. 2002 - 14. 1. 2007 - MIRROR ARCHIV BL

zdroj ZDE

V textu etického kodexu přiznává - a myslí to upřímně - Transparency International - Česká republika o.p.s. problémy, které se objevily v činnosti TIC v počátečním období existence a zejména při přípravě 10. mezinárodní protikorupční konference, kdy , kdy nebyly přesně definovány kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků kanceláře a členů volených orgánů. Paradoxem je, že přijatý etický kodex kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků kanceláře a členů volených orgánů neřeší... A to co řeší, tak organizaci Transparency International - Česká republika o.p.s. není vlastní dodnes.

MUDr. Milan Kudyn, předseda Správní rady TIC, v úvodním slově k výroční zprávě za rok 2005 říká:

Začíná být běžné, že politik či úředník, který se dostane třeba jen do důvodného podezření z korupčních praktik, ze své veřejné funkce odchází.

Tak schválně...

                 
Obsah vydání       4. 7. 2007
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
8. 7. 2007 Vjačeslav Žarko vypovídá: ruský policista britským špiónem za 200 euro měsíčně Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Hlavní cenu dostala Severní blata
8. 7. 2007 Katolička Petra Kováčová Boris  Cvek
7. 7. 2007 Ani národní hrdina, ani náboženský fanatik, ale světec Boris  Cvek
6. 7. 2014 Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic
7. 7. 2007 Nový způsob evangelizace: rozbíjet rodiny jinověrců Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Live Earth - megaakce rockových hudebníků na záchranu planety
7. 7. 2007 Téměř 50 britských univerzit na pokraji finančního kolapsu
7. 7. 2007 Rusko dává Evropě na výběr - své rakety chce rozmístit přímo uprostřed EU Štěpán  Kotrba
7. 7. 2007 Lavrov proti duchu studené války
7. 7. 2007 Clinton: protiraketový štít vytváří krizi
7. 7. 2007 Papež si myslí, že pouze katolíci mají právo zastupovat Krista...
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)
7. 7. 2007 Prosté věci - prostě nejlepší Ema  Čulík
7. 7. 2007 Simple Things - simply the best Ema  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
6. 7. 2007 Zaplatíte akreditaci a na filmy se nedostanete? Jan  Čulík
6. 7. 2007 Stupidita Festivalového deníku, Karlovy Vary
6. 7. 2007 Názor dne (včerejšího)
6. 7. 2007 Americký Kongres se chystá zablokovat plán na protiraketovou obranu
5. 7. 2007 "Ivanov varoval Američany," píše ruský list Vzgljad Karel  Dolejší
5. 7. 2007 Spojené státy trvají na radaru v Česku, vláda ČR přikyvuje bez souhlasu parlamentu a přes odpor obyvatel
13. 7. 2005 Mistr Jan Hus - národní hrdina nebo nebezpečný náboženský fanatik? Petr  Sláma
5. 7. 2007 Austrálie "je v Iráku kvůli ropě"
5. 7. 2007 CIA: odtajněná přísně tajná zpráva o Československu 1968 Miroslav  Polreich
5. 7. 2007 Hrozba útoků v Británii snížena z nejvyššího stupně "kritický" na "vážný"
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 7. 2007 Rusové a Korejci: Většinou nezklamou Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
5. 7. 2007 Lidový a studentský filmový festival Karlovy Vary Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mitchellova Venuše zřejmě nejlepší film letošního karlovarského festivalu Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík
4. 7. 2007 Ty špíno, vem si svůj batoh a vypadni Jan  Čulík
4. 7. 2007 Úterní pokračující projekce Štěpán  Kotrba
4. 7. 2007 Odmítáme terorismus
4. 7. 2007 Padli; aby pomohli zbavit zemi fašistické nadvlády Jan  Hamáček
4. 7. 2007 Poukázali jste záslužně na to, že z českých médií zmizely dobré fotografie
4. 7. 2007 Pane Čulíku, nepoučujte český národ
4. 7. 2007 Nechci nikoho poučovat, nechci nikoho měnit
4. 7. 2007 ■ ■ ■ Kateřina  Bolechová
4. 7. 2007 Nadace "Připomínka, odpovědnost, budoucnost" ukončila svou činnost Richard  Seemann
4. 7. 2007 Sté výročí počátků největšího podvodu dějin? Jan  Zeman
4. 7. 2007 Tony odchádza. Nech žije Gordon? Radovan  Geist
3. 7. 2007 Od propagandy k propagandě Ivo  Šebestík
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
3. 7. 2007 Skutečný život je skutečně napínavý Ema  Čulík
3. 7. 2007 Real life's a real thrill Ema  Čulík
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
3. 7. 2007 Válka generací a spiknutí metuzalémů Stanislav  Heczko
3. 7. 2007 O (ne)závislosti ruských médií Tomáš  Lipták, Inga  Kokalevská
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
2. 7. 2007 Fotografický deník: Karlovy Vary 2007 Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
16. 5. 2007 O pochybné etice výstavy Bodies   
1. 2. 2007 Ekologická politika KSČM aneb Audiatur et altera pars Miroslav  Prokeš
5. 1. 2007 Charta 77 ako zárodok "občianskej spoločnosti" Eduard  Chmelár
27. 12. 2006 Dolejšího agentura pro uvádění věcí na pravou míru Milan  Daniel
27. 12. 2006 Mnoho povyku pro nic? Milan  Valach
27. 12. 2006 Poskytl by pobyt v běloruském vězení lepší perspektivu?   
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?   
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
19. 12. 2006 Neziskovky: kdo se plazí, přežije Milan  Daniel
18. 12. 2006 Nevládní organizace -- směs korupce a manipulace? Milan  Valach

Válka politiků, policajtů a tajných agentů o moc a o peníze RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2007 Transparency International: přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
3. 7. 2007 Transparency International: tajný etický kodex Štěpán  Kotrba
8. 6. 2007 Vesecká v kauze Čunek: vrchní policejní komisař měl "nadstandardní vztahy" s korunní svědkyní   
18. 5. 2007 Antonín Seďa (ČSSD): Vláda se snaží o destabilizaci vojenské rozvědky   
18. 5. 2007 Putin je opět zatracován pro odpor k Sorosovým nečistým praktikám Hugo  Fibiger
15. 5. 2007 Situace ve zpravodajských službách a k jmenování ředitele ÚZSI   
13. 5. 2007 Klíčové informace ze spisu Krejčíř si nechal "ukrást z auta" státní zástupce Štěpán  Kotrba
23. 3. 2007 Langer dokončil výměnu policejních elit - odměnil nejvěrnější Štěpán  Kotrba
27. 1. 2007 Sociální demokrat, kudy chodil, tudy krad Topí  Pigula
5. 1. 2007 Nebezpečné archivy: Kateřina Jacques a Ya Basta Topí  Pigula
10. 11. 2006 Soud uložil tresty za křivé obvinění Milana Venclíka   
10. 11. 2006 Citát dne - včerejšího   
9. 11. 2006 Dnes už se nejde a nic spolehnout... Štěpán  Kotrba
8. 11. 2006 Kraus: Případ postavený na svědectví dvou nájemných fízlů a jednoho uvězněného podvodníka Štěpán  Kotrba
4. 11. 2006 Židovská liberální unie chce po Langerovi důkazy, média to dodnes tajila Štěpán  Kotrba