16. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2006

K reformě českého školství

Již při dřívějších snahách o reformu českého školství byly do něho vkládány značné investice. Jako příklad uvádím situaci kdy se na trhu objevily různé audiovizuální prostředky (diaprojektory, filmové projektory, krátké filmy, filmové smyčky, magnetofony, videa, televizory i další) a pedagogičtí výzkumní pracovníci je označili za "didaktickou techniku". Její využití vyžadovalo určité úpravy učeben, za nejjednodušší uvádím požadavek na zatemnění (včetně jeho dálkového ovládání). Zároveň vzrostly i nároky na učitele z hlediska jejího ovládání a zapojení do výuky Díky iniciativě některých učitelů technické problematiky a také v souvislosti se snahami o modernizaci výuky se objevily i "vyučovací stroje", které by snad mohly nahradit učitele.

Investice, vložené jak do uvedené "didaktické techniky", tak i do "vyučovacích strojů", (především do nich byly vkládány velké naděje) se ukázaly jako neefektivní, především pro nedostatek programové náplně i nezájem učitelů. Jedině audiovizuální vyučovací stroje K 121 (pojmenované podle katedry školy ve které vznikly), spolu s automobilovými trenažéry našly efektivní uplatnění při přípravě zájemců o řidičský průkaz.

V našem současném školství se řešitelé jeho reformy dostávají do podobné situace s tím rozdílem, že objem investic, které mají k dispozici, roste a neefektivnost jejich využití přináší mnohem větší ekonomické ztráty..

Co mě opravňuje k tomuto tvrzení? Období výše uvedené reformy jsem jako pedagog i výzkumný pedagogický pracovník, prožil "na vlastní kůži"a v dnešní době ji opět s obavami sleduji a ve svých příspěvcích i komentuji.

Pokud by reforma našeho školství měla být úspěšná, musí se toto přeměnit na řízení schopné. Názory na reformu jsou různé a převládá i snaha o další autoritativní řízení školství. Málo se přihlíží k reálné situaci škol, ani k úrovni připravenosti učitelů kteří budou reformu realizovat a její úspěšnost i ověřovat. Jak jsem již několikrát ve svém příspěvku "Jak efektivněji učit" (Britské listy, 18.1.2006) uvedl, dosud platné osnovy mají být postupně nahrazovány Rámcovými a Školními vzdělávacími programy, pro jednotlivé stupně škol. V dalším příspěvku "Dvě údobí našeho školství-účtování" (Britské listy, 24.1.2006) jsem uvedl cíle, které mají být takto dosaženy i kritické názory některých pedagogů na tuto reformu.

Za jedno z možných řešení modernizace výuky považuji "krokově řešenou výuku teorie i praxe". Takto řešená výuka splňuje převážnou část podmínek efektivního učení, známou jako "princip zpevnění".

Proč považuji současný stav našeho školství za řízení neschopný? Každá reforma školství totiž vyžaduje její předběžnou přípravu i zabezpečení.

Za optimální považuji realizaci tzv. "Integrovaného didaktického systému" do kterého bych zahrnul především počítače s didakticky zpracovanými programy, moderně zpracované učebnice řešené tak, aby spojovaly více předmětových problematik, např. matematiku a fyziku do jednoho celku.a především přípravu učitelů na efektivní, moderní výuku, toto všechno připravené podle předem stanoveného zámyslu, s dostatečným časovým předstihem.

Dokud tyto požadavky nebudou splněny nelze reformu spustit a pokládám za výhodnější pokračovat ve výuce podle dosud platných osnov, které si upraví jednotlivé školy podle vlastních možností.

Realizaci požadavků uvedeného integrovaného didaktického systému v našem školství, za jeho současného stavu, považuji za nereálnou.

Z praktického využití integrovaného didaktického systému mám své zkušenosti a poznatky.

Proč investovat především do školství?

Jan Ámos Komenský, ve svých spisech uvedl myšlenku Martina Luthera, který vybízeje německá města k zřizování škol pravil: "Kde se na stavbu měst, hradů, pevností a zbrojnic vynaloží jeden dukát, tam se jich má vynaložit sto na řádné vzdělání jednoho mladíka, jenž by mohl, až dospěje v muže, zase jiným býti vůdcem ke všemu dobrému. Neboť dobrý a moudrý muž (praví dále) je nejdražším klenotem celého státu, na němž záleží více než na nádherných palácích, více než na hromádkách zlata i stříbra."

V současnosti je zapotřebí tyto myšlenky nejenom podporovat, ale i reálně uvažovat o tom, kam získané prostředky efektivně vkládat. Pokud by se jednalo o reformu našeho školství realizací integrovaného didaktického systému nebude problémem vybrat do kterých složek tohoto systému je vložíme. Pokud ovšem zahrneme do "školství" i jeho vrcholné orgány, především Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, dále Výzkumný ústav pedagogický, pedagogické fakulty a další různé pedagogické společnosti do kterých jsou také vkládány značné investice, je třeba i tam splnit požadavek jejich efektivního zhodnocení. tak, aby se i tyto instituce výrazně podílely na moderní reformě našeho školství. Pokud jsou za reformu a modernizaci našeho školství považovány závazně zadávané Rámcové vzdělávací programy a podle nich školami zpracovávané Školní vzdělávací programy pro příslušné úrovně škol, považuji toto řešení za ztrátu času. Pokud naše školství není řízení schopné, proč něco nařizovat? Jak již bylo několikráte uvedeno, rozhodující bude především podpora těch učitelů, kteří jsou vnitřně motivováni k dosažení počítačové gramotnosti, byli seznámeni se zásadami a možnostmi efektivní výuky a využívají počítače s didakticky zpracovanými programy. Těmto učitelům je třeba vytvořit takové podmínky aby jejich práce byla podpořena nejen moderní didaktickou technikou, ale i finančním ohodnocením jejich práce, mimořádně přínosné pro celou českou společnost.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2006
16. 3. 2006 Výběrové řízení na politiky, kterým bych mohl chtít dát svůj hlas Jindřich  Kalous
16. 3. 2006 Irácké střípky Jakub  Rolčík
16. 3. 2006 Pět let, čtyři měsíce a čtyři dny po zatčení František  Janouch
16. 3. 2006 Temnomlýn Petr Odillo Stradický ze Strdic
15. 3. 2006 Sněmovna dala 101 hlasů registrovanému partnerství
16. 3. 2006 Zákon o registrovaném partnerství prošel -- díky několika statečným Irena  Ryšánková
16. 3. 2006 Francouzský soud rozhodl: jaderný odpad je odpad Jan  Beránek
16. 3. 2006 Duel Berlusconi versus Prodi -- rozhodne o výsledku italských voleb televize? Josef  Brož
16. 3. 2006 Odstraňte, prosím, příšerné Radio Česko
16. 3. 2006 Internet je svině, pane Janouchu Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Spiklenecké teorie o financování NGO Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Vznešený boj za křišťálové studánky Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Zrcadlo ježibaby Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Ano nebo ne registrovanému partnerství? Luboš  Zálom
16. 3. 2006 Zelení nejsou béčko ČSSD Petr  Uhl
16. 3. 2006 Tibet žil před čínskou okupací ve středověku
16. 3. 2006 Kamiónová PR Martina Špryňara versus zjištění veřejného ochránce práv Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Tragická efektivita kamionové dopravy Michal  Brož
15. 3. 2006 Několik dotazů pro pana Martina Špryňara Tomáš  Peltan
15. 3. 2006 Rightist coalition with the centrist Greens Irena  Ryšánková
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
16. 3. 2006 Se zdravotnictvím je to složitější
15. 3. 2006 Srba: zproštěn obžaloby z korupce Štěpán  Kotrba
16. 3. 2006 Větrná energie
16. 3. 2006 Solární panely Lenka  Vytlačilová
15. 3. 2006 Připomínáme si 67. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem Alois  Matuška
15. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Úkolem médií není deformovat realitu Vlastimil  Růžička
15. 3. 2006 V Metru mučí žurnalistiku Jan  Klusáček
15. 3. 2006 Konspirativní teorie o nevládních organizacích Michal  Musil
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Školství RSS 2.0      Historie >
16. 3. 2006 K reformě českého školství František  Augusta
13. 3. 2006 Petra Buzková a gymnázia -- slova versus činy Radek  Sárközi
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
28. 2. 2006 Dialog vědy s uměním v červenci v Nových Hradech   
25. 2. 2006 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?   
25. 2. 2006 Čeští studenti mohou studovat v Británii zadarmo Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
14. 2. 2006 Učitelé, počítače a gramotnost František  Augusta
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy   
6. 2. 2006 Plagiátorství má jednoduché řešení Ondřej  Slačálek
3. 2. 2006 Poptávka je po titulech a mladí se chovají přirozeně Radek  Macalík
3. 2. 2006 Vzdělanostní společnost, univerzity a kvalita vzdělání Boris  Cvek
3. 2. 2006 Matkou bifľovania je učenie sa naspamäť Igor  Daniš
1. 2. 2006 O škole pořád stejně Alois  Michálek