27. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 8. 2008

POKRAČOVÁNÍ ODBORNÉ STUDIE

O jaký radar se vlastně jedná?

"Nejsou k dispozici odpovídající údaje pro správné posouzení funkce uvažovaného radaru", říká fyzik

Americká raketová základna na území Česka - TÉMA BLPodrobnější rozpracování části studie: "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech"

Zveřejnění studie s názvem "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech" autorů P. Pokorného, M. Hlobila a S. Kauckého [1] vyvolalo velmi silnou reakci ve sdělovacích prostředcích. Mnoho dotazů, žádostí o plné znění textu, komentářů, ale také nepřesností a dokonce i vyslovených nepravd mne vedlo k rozhodnutí vypracovat podrobnější a názornější rozbor části "C" Studie.        

"Nejsou k dispozici odpovídající údaje pro správné posouzení funkce uvažovaného radaru. Je zřejmé, že pokud budou pulzní výkony podstatně vyšší, musela by se bezletová zóna okolo radaru výrazně zvětšit na minimálních 50 km, nebo i více. Například v případě americkým generálem citovaného dosahu radaru 4.500 -- 6.000 km by bezletová zóna musela být podstatně větší," říká autor odborné studie, fyzik RNDr. Petr Pokorný, CSc. .

Ve studii Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech, ve zmiňované části "C" jsem provedl odhad možných nejvyšších výkonů v pulzním provozu radaru XBR. Vysvětlení označení bylo opublikováno ve Stanovisku k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu "Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech", v Britských listech 30. 7. 2008 [2].

Pro výpočet odhadů byla použita oficiální data v Prezentaci Ministerstva obrany (MO) ze dne 13. dubna 2007 [3] a dále ve více jak 200 stránkové zprávě MO ze srpna 2007 [4]. Současně v té době byla zveřejněna zpráva armádního hygienika plk. MUDr. P. Navrátila [5], ve které jsou tytéž údaje.

Pro výpočet vlastního výkonu v pulzním režimu byla tedy vzata tato data z prezentace MO ze dne 13. 4. 2007  [3]:

 • střední výkon Ps = 170 kW

 • plocha antény A = 123 m2 (ef. plocha při plnění 85% asi 105 m2) [6]

 • ze známé rovnice pro výpočet zisku antény [6] byla vzata hodnota 62 dB = 1,6 x 106 (střední hodnota shodná s údajem z článku Ludvíka Nerada Radar XBR Brdy -- Technická analýza a odhad výkonových parametrů, ATM 9/2007 a BL 5. 9. 2007 [7])

 • dosah 2.500/2.100 km (údaje v citovaných zprávách MO se liší o 400 km).

Jelikož americký generál Obering uvedl, že potenciální radar v Brdech by měl být schopen detekovat objekt velikosti baseballového míčku na vzdálenost asi 4.000 km, vzal jsem pro výpočet plochu cíle (terče) velikosti 1 dm2 = 0,01 m2. Jako spodní detekční výkonový limit byla vzata uznávaná hodnota 10-14 W.

Tyto hodnoty byly vloženy do základní rovnice pro radary velkého dosahu [8][9]:

(1) Pp = Pi. Gi. A. σ/ (4π) 2. R4. (Z)

V rovnici jsou zanedbány pro zjednodušení ztráty elmg. energie -- označeno (Z), jako např. absorpce průchodem zemskou atmosférou (při zemi asi 0,01 dB/km) i když ve spodních úhlech by znamenala další pokles výkonu a to několikrát (až i více jak desetkráte). Každý si může sám provést výpočet potřebného výkonu radaru tak, aby splňoval ohlašované vlastnosti (dosah, citlivost na velikost cíle). Po dosazení dostaneme hodnotu výkonu v pulzu dle rovnice pro vzdálenost 2.100 km a velikost cíle 0,01 m2:

Pi = 1,58.102 x 1,95.10 x 1024 x 10-14 W / 1,6 x 1,05 x 106 (bez Z)

Pi = 18,2 MW a se Z = 10 i více (ztráty mohou být v reálných meteorologických podmínkách i podstatně vyšší),  by byl potřebný výkon až kolem 200 MW.

 • A. Pokud by tedy měl radar mít ohlašované schopnosti, byl by nutně jeho výkon v pulzu ve výše zmíněných úrovních. Zkusme posoudit, zda je možno takto vysoký výkon nějak snížit. V rovnici je několik parametrů, na nichž závisí hodnota Pi.
 • B. Pokud bude plocha antény dle [3][4] 123 m2 a ef. plocha antény A = 105 m2 změněna zvětšením průměru antény např. na dvojnásobek, zvětší se plocha asi 4-krát a to by vedlo ke snížení výkonu v pulzu na čtvrtinu, tedy asi na 4,5 MW. K tomu je třeba mít v úvahu, že by se také změnil zisk antény dle vzorců v [7] o 6 dB, což odpovídá také čtyřnásobku. Celkově by tedy byl potřebný výkon v pulzu asi 1,13 MW bez (Z). To je již přijatelná hodnota, byť by bylo nutno ochranou bezletovou zónu stejně podstatně zvětšit. Nešlo by ale o radar dovezený z Kwajaleinu.
 • C. Potřebný pulzní výkon lze také snížit snížením citlivosti na plochu cíle. Pokud by radar byl schopen detekovat 10-krát větší plochu jako nejmenší, bude snížen potřebný pulzní výkon na "pouhých" 1,82 MW (bez Z). Pak by však nebyl schopen registrovat hlavice raket délky 1 -- 1,5 m a průměru asi 0,8 -- 1,2 m s ohledem na jejich válcový a kuželovitý tvar, úhel směru dopadající elmg. vlny a reflektivitu povrchu.
 • D. Další možností by bylo snížení nejnižšího příjmového výkonu. Ale i při použití jiných polovodivých materiálů GaAs/GaN a zlepšení chladících podmínek pro T/R moduly (budou popsány níže), by se těžko podařilo i s novým softwarem snížit výkon více jak 10-krát. A znovu i v takovém případě by byl potřebný výkon pro danou vzdálenost 1,82 MW (bez Z).

Naopak podle posledních prohlášení ve sdělovacích prostředcích a prohlášení dr. Pekárka [10], že maximální výkon bude 170 kW (a to v pulzu), po vložení do rovnice (1), dostaneme dosah uvažovaného radaru pouhých 644 km! S takovým dosahem by radar nesplňoval zadané úkoly. Provedeme-li úpravy jako v případech A a B, zvýšil by se dosah na pouhých 1.033 km. V případě C, tedy 10-krát větší plochy cíle by se jednalo o dosah asi 1.016 km. Stejné výsledky bychom dostali i v případě D, tedy snížení detekčního limitu na 10-15 W.

Jednou z nejpodstatnějších komponent radaru jsou transmit/receive moduly (ozn. T/R moduly). Pokud by radar měl splňovat ohlášené parametry, bylo by potřebné zvýšení výkonu a to především změnou technologie, konstrukce a chlazení těchto T/R modulů. Tyto polovodičové prvky spolu s emitéry ve tvaru pravoúhlých trychtýřů fungují jako vysílače/přijímače. V současné době jsou součástí např. XBR radaru (ozn. GBR-P) na Kwajaleinu s výkony mezi 2 -- 12 W/modul, v počtu téměř 17.000 [6] (odpovídá výkonu 170 -- 200 kW [3]) na bázi GaAs. Již nyní se výkony nově vyvíjených modulů pohybují mezi 50 až 110 W.

Zadání firmě Raytheon (kontrakt ...) [11][12] na využití polovodičového materiálu GaN, zadání na výkon 550 W s event. možností až 1 kW/modul, zmenšení rozměrů tak, aby jich anténní systém pojal minimálně 81.000 (dle prof. Postola, Massachusetts University, dohlížitele na vývoj modulů, by jich mohlo být až 291.000) a také zlepšení chladících podmínek (buď LN2, nebo ještě lépe LHe) [13] ukazuje jasně na snahu zvýšit jednak výkon radaru, ale také zlepšit podmínky detekce zvýšením odstupu signál -- šum. Snadno si každý spočte, že by se v prvém případě jednalo asi o 40 MW výkonu a v druhém dokonce o více jak 150 MW. Splnění této zakázky by zabezpečovalo takové výkony, které by již dovolovaly splnit stanovené dosahy radaru i citlivost na velikost cíle, ale jednalo by se o zcela nový radar v pásmu X. Takovýto radar je v současné době vyvíjen [14].

Rovnice (1) umožňuje spočítat potřebný výkon elektromagnetického (elmg.) záření X vlnové délky λ = 3 cm k tomu, aby záření vystupující z antény radaru doletělo k cíli na vzdálenost 2.100 km [3], odrazilo se od cíle a vrátilo se do antény radaru. Mimo potřebný výkon je třeba znát i potřebný čas T na průlet elmg. vlny na vzdálenost 2 x 2.100 km = 4.200 km. Rychlost elmg. vln je rychlostí světla, tedy téměř 300.000 km/s. Potřebný čas bude T = 1,4.10-2 s. Pokud by měl radar pracovat bez falešných odrazů, interferencí, měla by být doba T brána za periodu a její převrácená hodnota za opakovací frekvenci (T = 14 ms, 1/T = 71 Hz) pro danou vzdálenost cíle. Na přelomu dubna/května mluvčí MO uvedl, že opakovací frekvence uvažovaného radaru se bude pohybovat mezi 30 -- 400 Hz, což by odpovídalo limitním vzdálenostem mezi (375 -- 5.000 km).

Nyní lze přikročit k objasnění, jak dosáhnout ze středního výkonu 170 -- 200 kW [3] maximálního možného výkonu 18,2 MW (se Z až 200 MW). Pro výkon v pulzním režimu platí rovnice:

(2) Pi = Ps. T/τ

kde Ps a Pi jsou střední a pulzní výkon, T je perioda a τ je šířka pulzu. Pro poměr τ/T se ve fyzice používá názvu duty cycle, v radiolokaci koeficient plnění [6]. Po dosazení do rovnice (2) středního i potřebného pulzního výkonu a periody lze spočítat šířku pulzu τ. V našem případě by τ = 130 μs (se Z až 10 μs). Je třeba ještě zdůraznit, že se jedná o integrál přes šířku pulzu tak, aby po dobu pulzu byl vysílán celý potřebný výkon dle rovnice (1). Pokud bychom vzali šířku pulzu větší (např. 1 ms, se Z až 100 μs), snížil by se vyzařovaný výkon na 2,38 MW (se Z až 24 MW). Ale tento výkon dosazený do rovnice (1) by znamenal snížení dosahu radaru na 1.245 km. Různé další varianty byly diskutovány pod A) -- D). Z těchto variant si každý snadno může obráceně spočítat šířky pulzů. Je tu ještě možnost snížit opakovací frekvenci (prodloužit periodu), dle [6][13] prý až na duty cycle ¼, ale pak by to odporovalo prohlášení o opakovací frekvenci 30 až 400 Hz! V tabulce 1 je udán přehled dosahů radaru podle dat citovaných v [3] a různých prohlášení ve sdělovacích prostředcích:

impulzní výkon 170 kW  644 km
impulzní výkon 4,5 MW 1.460 km
impulzní výkon 9,5 MW 1.760 km
impulzní výkon 20 MW 2.120 km
     
impulzní výkon 244 MW 4.000 km
impulzní výkon 1,23GW 6.000 km

TAB.1 Dosah radaru dle rovnice (1) pro některé vybrané impulsní výkony (bez započtení Z).

Zdá se, že reálné výkony v pulzu by se pohybovaly v rozsahu několika jednotek MW až desítek MW (za předpokladu, že by byla provedena současně opatření ke zlepšení citlivosti přijímacího systému radaru). Každopádně mluvíme o novém a vyvíjeném radaru s doposud neznámým vlivem a riziky.

Shrnutí:

 • Změny parametrů, jako dosahu a především výkonu, ke kterým došlo během 1 a ½ roční diskuze o radaru, potvrzují vyjádření vicepremiéra Martina Bursíka: "vláda nemá technické detaily, nelze tedy vyvodit, jaký dopad bude mít radar na živou přírodu".
 • Maximální (tedy pulzní) výkon 170 kW by nemohl splňovat oznámené úkoly (dosah, velikost registrovaného cíle, ...).
 • Dosah radaru a viditelnost cíle tak, jak je prezentoval americký generál, by nebyl možný bez podstatného zásahu do konstrukce, napájení, ale i typu a vlastností T/R modulů -- ostatně to potvrzuje výše citované zadání americké firmě Raytheon na nové T/R moduly.
 • Změny v software ovládacího systému jsou možné, ale ne v příliš výrazném zlepšení parametrů -- platí zde stále fyzikální zákony.
 • Prohlášení armádního hygienika plk. MUDr. P. Navrátila o tom, že Studie píše o jiném radaru jsou trapná a vyvolávají otázku, zda Studii vůbec četl a pokud ano, k čemu měl sloužit trapný pokus o její diskreditaci. Rozhodně to neposloužilo věrohodnosti armádního hygienika.
 • Z výše citovaných výsledků je zřejmé, že pokud budou pulzní výkony, atd. podstatně vyšší, musela by se bezletová zóna výrazně zvětšit na námi ve Studii navrhovaných minimálních 50 km, nebo i více (např. v případě americkým generálem citovaného dosahu radaru 4.500 -- 6.000 km).
 • Je tedy zřejmé, že pokud by měl radar splnit udávané požadavky, nejednalo by se o zastaralý radar (pod ozn. GBR-P -- "prototype" [7]), ale zcela jiný, zmodernizovaný a mnohem výkonnější radar s podstatně jinými parametry a také jinými zdravotními riziky.
 • Nejpodstatnější skutečností je, že radar pracující v pásmu X, pod americkým označením "EBR" -- European Based Radar ještě vůbec neexistuje. Výrobce, firma Raytheon jej neuvádí a je tedy prozatím ve fázi vývoje.

Co říci závěrem -- přes různé komentáře, ať již politiků, nebo odborníků, je zřejmou skutečností, že:

 • nejsou k dispozici odpovídající údaje (data) pro správné posouzení funkce uvažovaného radaru,
 • nejspíše se nejedná o tentýž zastaralý radar z Kwajaleinu a tedy měření provedená na ostrově nevypovídají dostatečně o bezpečnosti či rizikách,
 • vývoj nových T/R modulů, snaha až 50 -- 100 násobně zvýšit jejich výkon, zmenšit jejich rozměry a zlepšit chladící podmínky modulů, ukazují na snahu o zvýšení pulzních výkonů a tím zvýšení dosahu radaru,
 • radar EBR ještě neexistuje, je ve stadiu vývoje (včetně komponent) a jeho vliv na okolní prostředí je tedy neznámý.

Naše Studie měla ukázat na nejasnosti kolem uvažovaného radaru, s tím spojených rizik na životní prostředí a rozporuplnosti v údajích MO a NRL. Není účelem Studie "strašit" veřejnost, domníváme se, že je nutná veřejná diskuze a hlavně upřesnění, zda jde o GBR-P z Kwajaleinu (s jeho parametry nesplňujícími uváděné vlastnosti), nebo o zcela nový, teprve vyvíjený radar pod označením EBR.

autor je vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky. Článek vyjadřuje jeho soukromé stanovisko.

Literatura:

1 Pokorný P., Hlobil M., Kaucký S.: Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech, Britské listy 28. 7. 2008

3 Ministerstvo obrany -- prezentace MO, 13. 4. 2007
5 Navrátil P., armádní hygienik, MO ČR: Hodnoty hustoty zářivého toku radiolokační stanice EBR, VIII/2007
6 Sessler A. M., John M. Cornwall, Bob Dietz, Steve Fetter, Sherman Frankel, Richard L. Garwin, Kurt Gottfried, Lisbeth Gronlund, George N. Lewis, Theodore A. Postol, David C. Wright: Countermeasures. A Technical Evaluation of the Operational Effectiveness of the Planned US National Missile Defense System, duben 2000, Union of Concerned Scientists/ MIT Security Studies Program. PDF. Reference: ABC-CLIO, Gilles Van Neederveen: Countermeasures, in Eric Croddy, James J. Wirtz: Weapons of Mass Destruction; Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications (CPSMA); Naval Forces' Capability for Theater Missile Defense
8 Wikipedia: Radar equation
9 Bezoušek P., Šedivý P.: Radarová technika, skripta, Vydavatelství ČVUT, 2004
10 Pekárek L.: Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí, ČRo1-Radiožurnál/ Radiofórum, 30. 7. 2008
11 Raytheon, výrobce radarů GBR, SBX, XBR ...,
12 Defense Industry Daily, 16. 4. 2008: Contract for US ABM Radar in Europe
13 DARPA zadání: Navy N07-206, MDA07-004, Rom Roberts, Kirtland Base

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

prof. Ing. Vladimír Schejbal,CSc.: "Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech" ZDE

BL 25. 7. 2008, Štěpán Kotrba: Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny ZDE

BL : MZV 2006: "K otázce zapojení ČR do systému obrany proti balistickým raketám" PDF

BL 8. 7. 2008 - KNIHA : Jiří Maštálka, Jan Keller, Oskar Krejčí, Kateřina Konečná, Jan Neoral, Rudolf Převrátil, Michael Marčák: Společně proti základně ZDE

BL 4. 2. 2008: Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám ZDE

BL 31. 1. 2008: Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají ZDE

BL 28. 7. 2007, Štěpán Kotrba: Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. ZDE

BL 17. 5. 2008, Milan Hlobil: Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů ZDE

BL 4. 5. 2008, Štěpán Kotrba: Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů ZDE
BL 11.10.2007, tisková zpráva Greenpeace: Konec mlžení komise expertů prostřednictvím plukovnické prezentace ZDE
BL 9. 11. 2007 Vládní pravda o radiolokátoru EBR ZDE
BL 9. 10. 2007 Výsledky ověřování hygienické studie ministerstva obrany na Marshallových ostrovech jsou nevěrohodné ZDE
BL 5. 9. 2007, Ludvík NERAD: Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů ZDE

BL 5. 9. 2007 Studie "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy" -- posouzení východisek a relevance z nich vyvozených závěrů ZDE

BL 24. 8. 2007, Štěpán Kotrba: Vládní "odborník na radary" uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes ZDE

BL 2. 6. 2008, Štěpán Kotrba: EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru ZDE

srpen 2007, Ministerstvo obrany ČR: STUDIE: Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu BRDY ZDE

BL 22. 5. 2008, Stanislav Kaucký: Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? ZDE

BL 23. 4. 2008: Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie ZDE
BL 5. 4. 2008 Jiří Tutter: Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá ZDE
19. 3. 2008 Státní zdravotní ústav, ředitel MUDr. Jaroslav Volf, PhD: Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR v případě, že bude umístěn ve vojenském újezdu Brdy na kótě 718 u obce Míšov ZDE
BL 23. 2. 2008 Daniel Solis: Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering ZDE
BL 20. 2. 2008, Milan Hlobil: Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní ZDE
11.1.2008 Milan Hlobil : ANALÝZA RIZIK PROVOZU UVAŽOVANÉHO AMERICKÉHO RADARU V BRDECH - Radar: vláda stále lže ZDE
DOKUMENT A ČR: MUDr. Michael Vít, Ph.D., plukovník MUDr. Petr Navrátil, MUDr. Peter Bednarčík, CSc., Ing. Luboš Marek, Ing. Zdeněk Komárek, doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., MUDr. Michal Hofer, CSc., MUDr. Jiří Škopek, Ph.D., Michal Zdobinský: Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR na atolu Kwajalein ZDE
BL 15. 1. 2008, Philip E. Coyle III.: Překážky pro plánované budování systémů protiraketové obrany v Evropě ZDE

1. 11. 2007 DOKUMENT: Oponentní posudek profesora Raidy a Dr. Šebesty - Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně, Ústav radioelektrotechniky 123

BL 3. 9. 2007, Štěpán Kotrba: Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních ZDE

BL 14. 9. 2007: Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem ZDE
BL Štěpán Kotrba: Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? ZDE
BL 13. 3. 2007, Stanislav Kaucký: Spadnou nám zbytky raket na hlavy? ZDE

další články Milana Hlobila v BL ZDE

další články Stanislava Kauckého v BL ZDE
další články Ludvíka NERADA v BL ZDE
další články Jaroslava BRDSKÉHO v BL ZDE
další články starosty Trokavce Jana Neorala v BL ZDE

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

                 
Obsah vydání       27. 8. 2008
27. 8. 2008 Inflace: Třicet stříbrných včera a dnes Michael  Volný
27. 8. 2008 Stratfor: Gruzie a Kosovo - spojité nádoby George  Friedman
27. 8. 2008 Britští konzervativci: Být obtloustlý je neomluvitelné
27. 8. 2008 Potůček k nucenému vypnutí stanice Českého rozhlasu: Jenom digitálně se rádio vysílat nedá
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk  Pekárek
27. 8. 2008 Michael  Marčák
27. 8. 2008 Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce
27. 8. 2008 Jak býti světovými Ladislav  Žák
26. 8. 2008 Civil Georgia: Dva američtí senátoři lobbují za dodávky protivzdušných a protitankových systémů do Gruzie
27. 8. 2008 Operace "Ranní záře": Gruzínské plány na útok na Abcházii a Osetii jako důkaz
27. 8. 2008 Loď americkej pobrežnej stráže Dallas v Batumi
27. 8. 2008 Pehe: Klaus chce ruskou i Evropu
27. 8. 2008 Ekonomické reformy roku 1968 a jejich vliv na vývoj po roce 1989
27. 8. 2008 Rusko: Těžko může NATO s námi v jedné části světa spolupracovat a v jiné proti nám podnikat akce
27. 8. 2008 Legislativní populismus Zdeněk  Jemelík
27. 8. 2008 Šanghajská spolupráce: tentokráte s Čínou
27. 8. 2008 Bytí a čas, aneb Blanka sbalila amerického intelektuála Josef  Brož
27. 8. 2008 Bolívia dostala svoju zmenu Mark  Weisbrot
27. 8. 2008 Rusko: vstup do Světové obchodní organizace není naší prioritou
27. 8. 2008 Lavrov: Rány, které Saakašvili způsobil Osetincům a Abcházcům, jsou příliš hluboké a budou se léčit velmi dlouho Sergej Viktorovič Lavrov
27. 8. 2008 Chavez slíbil Lugovi "všechnu ropu, kterou potřebuje"
27. 8. 2008 Uznání nezávislosti a mezinárodní právo, neboli Demokraté a sebeurčení národů Uwe  Ladwig
27. 8. 2008 Tajná vězení CIA vyšetřuje polská prokuratura
26. 8. 2008 Ruský prezident podepsal dokumenty o uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie
26. 8. 2008 Havel prohrál s mladými sociálními demokraty
26. 8. 2008 Čína se mění, ale zdi proti Západu tam ještě jsou
26. 8. 2008 Námořní blokáda, anebo totální válka proti Íránu? Michel  Chossudovsky
26. 8. 2008 Diskuse o komunismu jako pokračování středověkého sporu o "univerzálie" Michael  Kroh
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Český rozhlas: nemohoucnost několika radních
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
25. 8. 2008 Témata a quasitémata, aneb Hrozí nám Nový světový pořádek? Ivo  Šebestík
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
23. 8. 2008 Standa chce radar František  Řezáč
22. 8. 2008 Schválením amerického radaru "zůstaneme na Západě" Martin  Štumpf
22. 8. 2008 O americký ostnatý drát ještě ostnatější!! Milan  Kohout
22. 8. 2008 Jestliže se Čechům radar nelíbí, mohou přece Topolánka vyhnat z funkce   
22. 8. 2008 Proč se ČR chová schizofrenně? Jindřich  Pilař
22. 8. 2008 Polsko--americká deklarace -- rizika ihned, posílení bezpečnosti (snad) od roku 2012 Karel  Dolejší
22. 8. 2008 Česká republika si zahrává s jaderným ohněm Jakub  Rolčík
20. 8. 2008 Ani Bursík, ani Obama nás před radarem nezachrání Michal  Vimmer
19. 8. 2008 Občané, ztraťe se, nebo seďte doma Václav  Novotný
19. 8. 2008 Pokyn - likvidovat iniciativu Ne základnám?! Václav  Novotný
18. 8. 2008 Kdo byl a nebyl okupant František  Řezáč

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Paroubek: Jednat ještě neznamená dojednat Jiří  Paroubek
22. 8. 2008 Vládní experti: elektromagnetické pole vyzařované plánovaným "brdským" radarem nepředstavuje zdravotní rizika   
15. 8. 2008 Uvítal bych opravdu objektivní zhodnocení parametrů radaru Vladimír  Schejbal
15. 8. 2008 Konflikt v Gruzii a (česko-)americký radar Miroslav  Prokeš
13. 8. 2008 Americký systém protiraketové obrany: Vliv nových technologií od počátku roku 2008 Stanislav  Kaucký
13. 8. 2008 Budou pro americké antirakety k dispozici i nukleární hlavice? Lukáš  Visingr
13. 8. 2008 Hvězdné války II: Pokračování protiraketové obrany jinými prostředky Karel  Dolejší
12. 8. 2008 Plášť čaroděje Rumburaka pro vojenské použití   
8. 8. 2008 Ani profesor fyziky nezpochybní fyzikální jevy Milan  Hlobil
7. 8. 2008 Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně Štěpán  Kotrba
4. 8. 2008 O americkém radaru v Brdech pochybuje další odborník Univerzity obrany   
4. 8. 2008 Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech Vladimír  Schejbal