27. 8. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 8. 2008

EXKLUZIVNÍ DOKUMENT

Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce

interní materiál ČMKOS - určeno základním odborovým organizacím odborových svazů sdružených v ČMKOS

Na plenární schůzi tripartity dne 19. června 2008 informoval ministr práce a sociálních věcí o přípravě novely zákoníku práce. Pro přípravu této tzv. koncepční novely zákoníku práce ustavil "expertní panel", vedený JUDr. Petrem Bezouškou, PhD. (Západočeská univerzita Plzeň). Uvedený expertní panel požádal ministr práce a sociálních věcí o přípravu návrhů věcných změn zákoníku práce s cílem liberalizovat a zpružnit pracovněprávní vztahy.

Zřejmým cílem materiálu je, bez ohledu na vyjádření k jeho zaměření ze strany vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v médiích, získat prakticky neomezenou možnost disponovat pracovní silou podle jejich potřeb s tím, že na základě tzv. "principu autonomie vůle smluvních stran", který v podmínkách vysoké nezaměstnanosti a globálních tlaků na snižování nákladů práce, dále jednoznačně zvýhodňuje pozici zaměstnavatele, který má k dispozici již dnes dostatek "zastrašujících" prostředků (..když to nepřijmete, přijme to mnoho jiných; tak to tady zavřeme a půjdeme jinam...) v oblasti pracovněprávních vztahů.

Výstupy expertního panelu v podobě materiálu „Přehled námětů ke koncepčním změnám zákoníku práce“ byly dne 30. 6. 2008 zaslány určeným expertům ČMKOS a organizací zaměstnavatelů (Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů) s tím, že se jedná o podkladový materiál pracovního charakteru. Až po jeho projednání tripartitní skupinou ministr práce a sociálních věcí rozhodne, které náměty budou zpracovány do návrhu novely zákoníku práce.

Materiál obsahuje okruhy, které mají být předmětem novelizace zákoníku práce a základní nástin zamýšlených změn. Cíle, které jsou jednotlivými návrhy sledovány jsou zejména

 • větší flexibilita (pružnost) pracovního poměru – právní úprava má být střídmá, silnější důraz se má klást na smluvní utváření pracovních podmínek namísto výslovné právní úpravy,
 • prohloubení liberalizace právní úpravy pracovního práva – má dojít k revizi institutů pracovního práva z pohledu účelu, který sledují; spočívá-li zjištěný účel v ochraně zaměstnance, která se nejeví jako důvodná (či je podle názoru zpracovatelů návrhu novely přímo přehnaná), má být zrušena,
 • úpravy reagující na Nález Ústavního soudu č.116/2008 Sb., ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl. 83/08 (dále jen „Nález Ústavního soudu“) ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákoníku práce, zejména pokud jde o podpůrné používání občanského zákoníku v případech, kdy zákoník práce neobsahuje příslušnou právní úpravu (princip subsidiarity) a odborová práva, kde materiál přichází s jejich značným omezením,
 • zpřesnění právní úpravy – ustanovení, která v praxi činí výkladové problémy, mají být zpřesněna,
 • vyčištění textu zákona – zákoník práce má být očištěn od nadbytečných (proklamativních a balastních) ustanovení.

Pokud jde o obecné hodnocení navrhovaných změn, je zřejmé z pohledu ochrany zájmů zaměstnanců, že náměty v materiálu obsažené počítají s velmi širokou liberalizací a flexibilitou v oblasti pracovněprávních vztahů, jednostranně zvýhodňují postavení zaměstnavatele, podstatně zužují ochranu zaměstnanců a bezprecedentně omezují práva a postavení odborových organizací v pracovněprávních vztazích, zejména pak práva spojená s kolektivním vyjednáváním a uzavřením kolektivní smlouvy.

Vzhledem k závažnosti obsahu předloženého materiálu považuje ČMKOS za nezbytné již v této fázi přípravy tzv. „koncepční novely zákoníku práce“ informovat o připravovaných změnách jednotlivé odborové organizace odborových svazů sdružených v ČMKOS tak, aby měly možnost se s nimi nejen samy podrobně seznámit, ale informovat i ostatní zaměstnance a vyjádřit k nim své názory a postoje, neboť konečnou podobu novely mohou odbory ovlivnit pouze tehdy, pokud budou postupovat jednotně a za výrazné podpory zaměstnanecké veřejnosti, jejichž práv se výrazně rovněž negativně dotýká.

A. Nejzásadnější navrhované změny snižující ochranu zaměstnanců:

1.

Navrhuje se dobu, v niž lze volně řetězit pracovní poměry na dobu určitou, prodloužit ze dvou na tři roky (jediným argumentem přitom je, že v SR je jsou to 3 roky a Maďarsku 5 let) a výčet důvodů, které opravňují k prodloužení či opakovanému uzavření pracovního poměru na dobu určitou nad zákonem stanovenou dobu uvést jen demonstrativně (příkladmo). Současně se navrhuje vypustit ingerenci odborové organizace.

Cílem této úpravy je podle předkladatelů dosažení liberalizace právní úpravy, která je podpořena tím, že zákoník práce již nemá přesně vymezit důvody, kdy se obecná pravidla zakazující řetězení pracovních poměrů na dobu určitou nepoužijí. Dosavadní taxativní výčet má nahradit výčet příkladmý (neomezený) a má být ponecháno na judikatuře soudů, aby vymezila další důvody.

Zpracovatelé materiálu jsou názoru, že je v zájmu zaměstnavatelů i zaměstnanců dát jim mnohem větší svobodu a prostor při vyjednávání konkrétních smluvních i pracovních podmínek na úkor výslovné právní úpravy, která podle jejich přesvědčení brání rozvoji podnikání, konkurenceschopnosti českých podniků a vede ve svých důsledcích i ke zvyšování nezaměstnanosti např. v případech, kdy zaměstnavatel v obavě, že se nebude moci nepohodlného zaměstnance zbavit, raději používá krátkodobé pracovní poměry na dobu určitou, či větší rozsah přesčasové práce u ostatních zaměstnanců apod.

Navrhovaná právní úprava je jednoznačně v neprospěch zaměstnanců. Nejenže směřuje k prodloužení období nejistoty pro zaměstnance, kdy lze uzavírat pracovní poměry na dobu určitou opakovaně či je prodlužovat, ze dvou na tři roky, ale ještě se navrhuje umožnit uzavírat pracovní poměry na dobu určitou nad tuto hranici v podstatě z jakýkoliv důvodů, přičemž teprve soudy mají svou rozhodovací praxí určit, co je ještě odůvodnitelné a co již nikoli. Je zřejmé, že to vše při známé pomalosti rozhodování soudních sporů a stále větší finanční nedostupnosti soudních řízení pro „obyčejné“ zaměstnance, výrazně usnadňuje pozici zaměstnavatele a poškozuje pozici odborů.

2.

Navrhuje se významně rozšířit prostor pro rozvázání pracovního poměru výpovědí. Materiál obsahuje několik konkrétních návrhů:

 • zobecnit výpovědní důvody, na jejichž základě může zaměstnavatel propustit zaměstnance – to by znamenalo, že o výpovědi by se v mnohem větší míře než dosud rozhodovalo především u soudu; navíc užití pojmu „lze-li na základě jiných osobních poměrů (zaměstnance) očekávat budoucí podstatné ekonomické zatížení zaměstnavatele“ by opravňovalo zaměstnavatele dát výpověď např. i z důvodů časté nemocnosti zaměstnance (a to i v případech, kdy ji zaměstnavatel nevhodnými pracovními podmínkami sám způsobil),
 • stávající úpravu skončení pracovního poměru doplnit o výpověď bez uvedení důvodu (resp. s uvedením velmi obecného „ospravedlnitelného“ důvodu) se zaplacením vysokého odstupného (přičemž mají být zohledněni malí zaměstnavatelé, což znamená, že tito zaměstnavatelé by nemuseli platit toto „vysoké“ odstupné); návrh však výši odstupného neobsahuje. I zde by zřejmě bylo nezbytné řízení před soudem; vážným nebezpečím tohoto návrhu je, že nelze zaručit, že při jeho schvalování Parlamentem bude schválena dostatečná kompenzace (tj. výrazně vyšší odstupné - naopak s ohledem na současné zkušenosti s projednáváním zákonů v pracovněprávní a sociální oblasti lze očekávat, že odstupné bude ponecháno beze změny nebo jen s nepatrným zvýšením) a skutečnost, že zavedení tohoto způsobu ukončení pracovního poměru prakticky vymazává ostatní výpovědní důvody, které by v zákoníku práce zůstaly jen formálně, aniž by byly s ohledem na výrazně jednodušší možnost uplatnění výpovědi bez uvedení důvodu využívány,
 • zavést možnost vyplacení se z výpovědní doby, nedojde-li k dohodě o skončení pracovního poměru (mělo by platit jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance) s tím, že by okamžikem skončení pracovního poměru bylo uplynutí týdenní výpovědní doby (rizikem i zde je, že Parlamentem bude schválena možnost vyplatit se, avšak s nízkou kompenzací na straně zaměstnavatele),
 • zkrátit základní výpovědní dobu na jeden měsíc nebo alternativně zohledňovat délku pracovně právního vztahu zaměstnance k zaměstnavateli odstupňovanou výší odstupného; s ohledem na ostatní navrhované změny v materiálu je zřejmé, že odstupňované odstupné podle délky pracovního poměru je jen lákadlem, které zaměstnanci v praxi nedostanou – flexibilita, k níž novela směřuje, totiž způsobí, že pracovní poměry v trvání 20 a více let budou naprostou výjimkou a tudíž i odstupné ve výši např. 12 násobku průměrného výdělku bude pro naprostou většinu zaměstnanců nedosažitelné.

Ze stejných důvodů je iluzorní i navrhované stanovení dvouměsíční či tříměsíční výpovědní doby podle délky trvání zaměstnání u zaměstnavatele vedle obecně navrhované jednoměsíční výpovědní doby (Česká republika je přitom již dnes kontrolními orgány Rady Evropy označena za stát porušující Evropskou sociální chartu, vzhledem k tomu, že dnešní dvouměsíční výpovědní doba je z pohledu standardů ochrany, o které charta usiluje, nepřiměřeně krátká).

3.

Navrhuje se, aby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec měli možnost zrušit pracovní poměr okamžitě, je-li zde vážný důvod, na jehož základě nelze po zrušujícím spravedlivě požadovat pokračování pracovního poměru až do uplynutí výpovědní doby. V podstatě jde, jak již bylo uvedeno i u rozvolňování podmínek pro výpověď, o anulování zákonem stanovených důvodů k výpovědi; výklad uplatněného „vážného důvodu“, který by zakládal právo na okamžité zrušení pracovního poměru, by navíc závisel na judikatuře soudů - je zřejmé, že by se výrazně rozšířil počet sporů o neplatné rozvázání pracovního poměru, a že v řadě důvodů, by zaměstnanci ze sociálních důvodů tyto spory nepodstupovali.

Podle předkladatelů je třeba při úpravě podmínek pro ukončování pracovněprávního vztahu vycházet se samého smyslu zaměstnavatelské činnosti, tj. ze skutečnosti, že jde o činnost, při níž se zaměstnanec za mzdu podílí podle pokynů zaměstnavatele na plnění jeho úkolů. „Je to tedy činnost, která nutně musí zaměstnavateli přinášet zisk převyšující jeho náklady. Nemůže-li se zaměstnanec podílet na plnění úkolů zaměstnavatele, nebo není-li tato činnost efektivní (popřípadě není tak efektivní, jak by mohla být), je zde vždy legitimní důvod k ukončení pracovního poměru.“

Podle přesvědčení předkladatelů žádný zákon nemůže postihnout kazuistickým výčtem důvody, ze kterých může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, a proto navrhují zobecnění výpovědních důvodů, popř. zavést vedle stávajících výpovědních důvodů také výpověď bez uvedení důvodu. Přijetím takového návrhu by se otevřel pro zaměstnavatele široký prostor pro to, aby se mohli vypořádat s pro ně nepohodlnými zaměstnanci, kterými jsou především odboroví funkcionáři a členové odborů.

Komplex navrhovaných změn, a to nejen pokud jde o zákoník práce (zobecnění výpovědních důvodů či zavedení vedle stávajících výpovědních důvodů též výpověď bez uvedení důvodu, zobecnění důvodů k okamžitému zrušení pracovní pracovního poměru, zavedení povinnosti loajality zaměstnance k zaměstnavateli, zrušení povinnosti zaměstnavatele projednat stížnost zaměstnance na porušování pracovněprávních předpisů, zrušení povinnosti zaměstnavatele předem projednat s odborovou organizací výpověď či okamžité zrušení pracovní poměru, zkrácení podpůrčí doby v nezaměstnanosti, nepřiznání podpory v nezaměstnanosti, jestliže byl zaměstnanec propuštěn z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovní kázně či sám opakovaně bezdůvodně ukončil pracovněprávní vztah) tak představuje „smrtící koktejl“ pro pracovní právo v ČR a zejména pro zákoník práce, jako základní právní normy poskytující ochranu zaměstnancům.

Návrhy tak jednoznačně straní zaměstnavatelům a farizejsky se přitom halí do hávu flexibility a liberalizace bez ohledu na principy flexicurity, zastávané EU, jejichž podstatou je současně odpovídající míra pracovněprávní ochrany zaměstnance, počítající zejména s vytvořením vhodných podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života, celoživotní vzdělávání, společenskou odpovědností podniků apod. Tento důležitý požadavek a rozměr evropského pracovního práva v předloženém materiálu zcela chybí.

4.

Navrhuje se zrušit povinnost zaměstnavatele zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru a zvýšit maximální rozsah výkonu práce na základě dohody o provedení práce na 200 hodin. Současně se u dohody o pracovní činnosti navrhuje povolit vykonávat práci až do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby pro případy sezónních prací (maximálně na tři měsíce). Nic by tedy již nebránilo tomu, aby dohody o pracovní činnosti nahradily „klasické“ pracovní poměry.

Zásadním rizikem pro zaměstnance je, že vztahy na základě dohod jsou typickými prekérními (nechráněnými) pracovněprávními vztahy (nevztahuje se na ně právní úprava odstupného, neplatí limity pracovní doby a dob odpočinku, zaměstnanec nemá nárok na překážky v práci, lze je ukončit jakkoli (vypovědět dohodu o pracovní činnosti lze s 15 denní výpovědní dobou z jakýchkoli důvodů i bez uvedení důvodů), zaměstnavatel nemá povinnost přidělovat práci po sjednanou pracovní dobu, což je v podstatě zásadní porušení smlouvy připuštěné zákonem, atd.), u dohody o provedení práce není zaměstnanec navíc ani nemocensky a důchodově pojištěn. Tyto vztahy jsou tak fakticky „prací na zavolání“ s minimální ochranou.

5.

V oblasti pracovní doby obsahuje materiál několik návrhů, které mohou ve svých důsledcích výrazně zhoršit pracovní podmínky zaměstnanců, zejména se navrhuje:

 • úprava tzv. práce na zavolanou (za určitých podmínek se zaměstnavatel může se zaměstnancem dohodnout na tom, že zaměstnanec bude zaměstnavateli k dispozici v místě, které si sám určí a nastoupí práci, když ho bude zaměstnavatel potřebovat) - jde nejen o skrytou formu pracovní pohotovosti (dosažitelnosti), ale zároveň o nejhorší formu zaměstnání zcela v rozporu s požadavkem Evropské unie na slaďování rodinného a pracovního života, kdy zaměstnanec nebude vědět dne ani hodiny, kdy bude pracovat, nebude moci plánovat svoji spotřebu v důsledku nejisté mzdy, přitom pracovní poměr bude trvat, což mu bude ztěžovat možnost obstarat si prostředky k živobytí jinde. Přestože se navrhuje stanovit v tomto případě povinnost zaměstnavatele přidělovat práci alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nezaručuje to zaměstnanci stálý příjem v dostatečné výši.
 • výslovně upravit „job-sharing“, kdy více zaměstnanců sdílí jedno pracovní místo a sami si rozvrhují pracovní dobu,
 • zkrátit týdenní odpočinek na jedenáct hodin a tudíž prodloužit denní pracovní dobu na 13 hodin,
 • zrušit přednost bezpečnostní přestávky před přestávkou na jídlo a oddech,
 • nová definice zaměstnance pracujícího v noci v tom smyslu, že půjde o zaměstnance, který nejméně třetinu své roční pracovní doby odpracuje v noci (dnes je chráněn i zaměstnanec, který pravidelně odpracuje třeba jen jednu noční směnu týdně),
 • umožnit uplatnění konta pracovní doby i pro zaměstnavatele ve veřejné správě.

Cílem navrhovaných úprav v oblasti pracovní doby je oslabení významu kolektivních smluv (v ustanoveních zákoníku práce, která dávají dnes možnost vymezit určité podmínky jen kolektivní smlouvou, tj. v § 83 odst. 1, § 86. odst. 3 a § 93 odst. 4, se navrhuje připustit individuální dohodu zaměstnavatele se zaměstnancem. Důvodem je jasný záměr oslabit vyjednávací pozici zaměstnance při sjednávání režimu jeho práce v oblasti pracovní doby a donutit jej tak přijmout takové rozvržení pracovní doby, které jej dá v maximální možné míře k dispozici zaměstnavateli. Svou podstatou jde o přenášení ekonomického rizika zaměstnavatele na zaměstnance, který bude muset obětovat svůj soukromý a rodinný život potřebám zaměstnavatele a jeho proměnlivé úspěšnosti na trhu.

ČMKOS zastává názor, že stávající právní úprava pracovní doby je v praxi vyhovující a navíc plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby, která dosud krajním případům zneužívání institutů rozvržení pracovní doby, pohotovosti a přesčasové práce ve významné míře brání. Radikálnější úpravy v této oblasti by v budoucnu proto měly v každém případě plně respektovat vzájemnou dohodu sociálních partnerů.

Dalším cílem úprav navrhovaných v oblasti pracovní doby je spolu s návrhy v oblasti odměňování uspořit zaměstnavatelům náklady na pracovní sílu.

6.

V oblasti odměňování se navrhuje:

 • poskytování mzdy/platu i v době, kdy zaměstnanec nepracuje – navrhuje se zrušit institut „náhrada mzdy/platu“, přičemž hlavním důvodem podle předkladatelů je, že poskytování náhrady mzdy je administrativně náročné; znamenalo by to jediné - výraznou úsporu nákladů na straně zaměstnavatele a současně výrazné snížení ročního přijmu zaměstnance,
 • zrušit ochranu zaměstnanců před poskytováním neúměrně nízkých mezd formou zaručené mzdy – podle předkladatelů by se tak zjednodušil postup a zvýšil by se význam smluvního sjednání mzdy; došlo by také k úspoře prostředků z veřejných rozpočtů, protože v nižších platových stupních a třídách by se poskytoval doplatek jen do minimální mzdy – navržená úprava by se tak vrátila do doby před úpravou minimálních mzdových tarifů, kdy zaměstnanci, nekrytí kolektivními smlouvami dostávali bez ohledu na svoje vzdělání a složitost práce a odpovědnost pobírali minimální mzdu,
 • připustit odchylné uplatnění principu stejné mzdy za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty u téhož zaměstnavatele, u kterého vykonávají zaměstnanci stejné práce nebo práce stejné hodnoty v prostředí s odlišnými sociálně ekonomickými podmínkami – dosavadní úpravu považují předkladatelé za úpravu, která je v příkrém rozporu s tržními pravidly utváření mezd – zaměstnavatelé se totiž podle nich dostávají do svízelné situace v případě, že se snaží umístit své provozy do míst s nižší výdělkovou úrovní (směrovací funkce mzdy).
 • Na pracovní právo jsou tak jednostranně uplatňována čistě ekonomická kritéria, aniž je přitom uvedeno, kdo a podle jakých pravidel bude posuzovat vnější ekonomickou a sociální situaci, navrhovatelé např. opravňují zaměstnavatele k různé výdělkové úrovni ve svých provozovnách. Ve svém důsledku tak jde opět o úsporu nákladů zaměstnavatelů s cílem celkového snížení výdělkové úrovně v České republice,
 • využít minimální mzdy jako základu pro stanovení příplatků za noční práci a za práci v sobotu a v neděli, včetně odměny za pohotovost, přitom dopady na zaměstnance nejsou vyčísleny. Tento přechod by vedl k výrazným úsporám nákladů na straně zaměstnavatelů a ke snížení mezd zaměstnanců. Současně by tato úprava ohrozila valorizaci minimální mzdy.
 • Ještě si pamatujeme, jak vláda (ODS) argumentovala, že „vzhledem k tomu, že na minimální mzdu je navázána cela řada dalších plnění, nelze provádět žádnou valorizaci minimální mzdy“. Když se tuto překážku podařilo odstranit, stejný proces začíná znovu, pravděpodobně se stejným záměrem. Pokud by tento návrh měl být realizován, musí být zavedena pravidelná valorizace minimální mzdy (viz. slovenský zákon o minimální mzdě),
 • připustit možnost sjednání mzdy s přihlédnutím k veškeré případné práci přesčas u všech zaměstnanců- přestože i dřívější právní úprava umožňovala sjednání mzdy již s přihlédnutím k případné práci přesčas, ani tato stará úprava, ani nová úprava (u vedoucích zaměstnanců) neznamená, že to zbavuje zaměstnavatele povinnosti vést řádnou evidenci pracovní doby včetně práce přesčas.
 • Zaměstnavatelé však mají za to, že při tomto způsobu „placení“ přesčasů nemusí vést evidenci přesčasové práce, což ve svém důsledku povede k faktickému prodlužování pracovní doby nad zákonné limity a snižování mezd v přepočtu na skutečně odpracovanou dobu.

7.

Navrhuje se zrušení dodatkové dovolené, která je historicky chápána v našem právu jako institut prevence pro zaměstnance pracující ve zvlášť obtížných a zdraví škodlivých pracovních prostředích a pro zaměstnance vykonávající práci s psychickou zátěží (zejména stres).

8.

V rozporu s ratifikovanou Úmluvou MOP č. 132 se navrhuje zrušit poměrnou část dovolené, popř. dovolenou za odpracované dny.

9.

Navrhuje se zrušit institut krácení dovolené a právo odborů na spolurozhodování při určení hromadného čerpání dovolené jako údajně v mezinárodním srovnání neobvyklé.

10.

Navrhuje se vypustit požadavky na minimální dobu platnosti vnitřního předpisu, zákaz jeho zpětné účinnosti a pravidlo, podle nějž má zaměstnanec, kterému vzniklo právo na základě vnitřního předpisu, právo na jeho uspokojení bez ohledu na to, zda došlo ke zrušení vnitřního předpisu. ¨

11.

Dále se navrhuje zrušit ustanovení, podle kterého vnitřní předpis, resp. pracovní řád, nesmí ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům, resp. zakládat nové povinnosti zaměstnanců.

Tento požadavek se objevuje i u kolektivních smluv, ovšem je nepřijatelný mimo jiné proto, že se v obou případech jedná o instrumenty hromadné povahy vztahující se zásadně na všechny zaměstnance. Souhlasit nelze ani s vypuštěním věty § 306 odst. 1 zákoníku práce, podle které nesmí pracovní řád ukládat nové povinnosti. Uvedená věta se do zákoníku práce dostala právě proto, že se v praxi objevovaly snahy zaměstnavatelů ukládat zaměstnancům pracovními řády povinnosti, které neměly oporu v zákoně.

12.

Navrhuje se zrušit právo odborů spolurozhodovat o vydání pracovního řádu, přestože tuto úpravu posoudil Ústavní soud a shledal toto odborové právo legitimní a ústavně konformní.

Ústavní soud svým nálezem (č. 116/2008 Sb.) zrušil v ustanovení § 305 odst. 1 větu druhou a část věty první ve slovech „u kterého nepůsobí odborová organizace“. Ústavní soud tak přisvědčil argumentaci, podle které je touto úpravou vydávání vnitřních předpisů omezena autonomie vůle zaměstnavatele a realizace jeho práva disponovat vlastním majetkem a dal tak přednost úpravě, která zaměstnavateli umožňuje jednostranně rozhodovat o mzdových, platových a dalších právech zaměstnanců hromadným pokynem, tedy vnitřním předpisem.

Jednoznačně je tak posílena pozice zaměstnavatelů, kteří mohou vydat vnitřní předpis bez jakékoli účasti zástupců zaměstnanců. Předkladatelé navrhují zlikvidovat poslední minimální právní regulaci vnitřního předpisu, zajišťující zaměstnancům alespoň nějakou ochranu před libovůlí zaměstnavatele (zejména volné zrušení vnitřního předpisu). Schizofrenní přístup předkladatelů se projevil právě v této části, neboť jako hlasatelé a zastánci liberalizace pracovněprávních předpisů v tomto případě postupují proti této své politice a jednostranně posilují postavení zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, přičemž zároveň snižují význam kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv (viz. dále), kdy se např. navrhuje zavést možnost zaměstnance „vyvázat“ se z kolektivní smlouvy, ale žádným způsobem se neumožňuje zaměstnanci adekvátně tomu vyvázat se z platnosti vnitřního předpisu.

Jednostranné určování pracovních podmínek včetně odměňování zaměstnavatelem prostřednictvím vnitřního předpisu je tak v příkrém rozporu s předkladateli hlásanou liberalizací pracovněprávní úpravy, která ve své podstatě znamená upravovat právní poměry smluvně nikoli autoritativně.

13.

Navrhuje se zrušení ustanovení, podle kterého může v kolektivní smlouvě dojít k omezení agenturního zaměstnávání.

I tímto opatřením se posiluje jednostranné rozhodování zaměstnavatele v oblasti pracovněprávních vztahů v otázce, která může v konkrétním případě zaměstnance výrazně poškodit, jak ukazují obecně známé četné případy dumpingového zneužívání agenturního zaměstnávání na českém trhu práce.

14.

Právní úprava konkurenční doložky má podle návrhu projít poměrně významnou rekonstrukcí: počítá se se snížením povinné kompenzace na polovinu průměrného výdělku bývalého zaměstnance, s prodloužením maximální doby trvání konkurenční doložky na dva roky, stanovením moderačního práva soudu (omezuje-li konkurenční doložka více, než je spravedlivé) a se zrušením zákazu sjednat konkurenční doložku ve zkušební době.

B. Nejzásadnější navrhované změny ohrožující postavení odborových organizací

Ideovým pojítkem zpracovatelů návrhů změn týkajících se odborových práv, zastupování zaměstnanců a kolektivního vyjednávání je jejich přesvědčení o správnosti zásadní změny v přístupu k nim. Toto své přesvědčení opírají o ideje „smluvní autonomie“ a „osobní svobody“ zaměstnanců a zaměstnavatelů (s odvoláním na skutečnost, že ty jsou základem připravovaného nového občanského zákoníku, s nímž chtějí uvést již současný zákoník práce do souladu), které považují za stěžejní a které musí mít podle jejich názoru přednost před kogentními úpravami, popř. úpravami kolektivních práv a „kolektivními“ zásahy do oblasti individuálních práv zaměstnanců, které vytýkají současné právní úpravě.

Podle této ideologie je nezbytné, aby si odbory své postavení v oblasti pracovněprávních vztahů (znovu) vybojovaly a nikoliv, aby jim je garantovala do všech podrobností a oprávnění právní úprava (proto je navrhují ve významné míře zrušit či omezit s tím, že si je silné, reprezentativní odbory dohodnou v kolektivních smlouvách).

Zpracovatelé materiálu tvrdí, že to ve svém důsledku povede k posílení postavení odborů, kdy zaměstnanci budou moci posoudit výsledky jejich práce a příznivé dopady na sebe. Současně to podle přesvědčení zpracovatelů materiálu umožní svobodně realizovat zaměstnancům tzv. negativní koaliční právo, tj. možnost odborově se neorganizovat a nebýt odbory v oblasti odborových vztahů zastupováni.

Konkrétně se navrhují tyto nejpodstatnější změny:

 • Umožnit odborové organizaci vystupovat v individuálních pracovněprávních vztazích zaměstnanců pouze tehdy, pokud k tomu byla zaměstnancem písemně pověřena a toto písemné pověření prokázala zaměstnavateli.
 • Navrhuje se, aby zaměstnavateli vznikaly povinnosti vůči odborové organizaci až v případě, že u něj bude mít odborová organizace alespoň tři členy.
 • Takový přístup by vedl k omezování svobody sdružování podle čl. 27 Listiny základních práv a svobod. Tato právní úprava by mj. potlačovala i odborové organizace vzniklé na regionálním principu, které sdružují zaměstnance více zaměstnavatelů. I když se zaměstnanec stane členem takovéto odborové organizace, nemohla by ho tato odborová organizace zastupovat u zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích.

 • Odebrat odborovým organizacím oprávnění zástupce zaměstnanců v oblasti informování a projednání.
 • Pokud by u zaměstnavatele působili volení zástupci zaměstnanců (rady zaměstnanců, zástupce pro oblast BOZP) náležela by tato oprávnění jim. Odbory by tak ztratily prakticky veškerý vliv a informovanost o dění u zaměstnavatele a tato skutečnost by se negativně odrazila nejen při ochraně zájmů zaměstnanců obecně, ale především při kolektivním vyjednávání.

 • K potlačení vlivu odborů u zaměstnavatele směřuje i návrh v rámci změn základních zásad pracovněprávních vztahů, aby právo na kolektivní vyjednávání náleželo zaměstnanci, nikoli odborové organizaci.
 • Zavádí se hranice reprezentativnosti odborové organizace jako zástupce všech zaměstnanců bez ohledu na jejich odborovou organizovanost, a to formou požadavku nadpoloviční většiny členů odborové organizace z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Návrh tak de facto zavádí kolektivní vyjednávání odborové organizace pouze za členy odborové organizace, neboť nebude-li splněna podmínka reprezentativnosti odborové organizace, ani s kolektivní smlouvou nevysloví souhlas nadpoloviční většina zaměstnanců, bude se tato smlouva vztahovat pouze na členy odborové organizace, která tuto smlouvu uzavřela.

 • Každý zaměstnanec by měl mít právo vyloučit pro sebe závaznost kolektivní smlouvy jako celku (opt-out).
 • Současná práva odborové organizace na spolurozhodování (pracovní řád, neomluvená absence, výjimka ze zákazu na řetězení pracovních poměrů na dobu určitou apod.) by měla být nahrazena právem na projednání.
 • U rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně, materiál zvažuje dvě varianty:
 • úplné zrušení možnosti rozšířit závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně,
 • každý jednotlivý zaměstnavatel nebo odborová organizace, která u něho působí, by měli právo podat návrh soudu, aby rozhodl, že kolektivní smlouva vyššího stupně pro ně není závazná, a to z důvodu uznatelných ekonomických nebo sociálních podmínek.

Úplné zrušení systému rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně je v jasném rozporu se závazkem státu podporovat kolektivní vyjednávání, který je obsažen v úmluvách MOP. Možnost „vyvázání se“ ze závaznosti rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně na základě rozhodnutí soudu je v rozporu se závěry Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který odmítl individuální rozšiřování prostřednictvím ministerské vyhlášky (paralela s individuálním vyvazováním se na základě soudního rozhodnutí) a požadoval pro rozšíření závaznosti KSVS podmínky stanovené zákonem, při jejichž splnění nastane závaznost „ze zákona“, na kterou nemůže mít rozhodnutí obecného soudu vliv.

Závěr:

Analýza materiálu zaslaného expertům sociálních partnerů a zkušenosti zástupců ČMKOS získané účastí na jednání s jeho zpracovateli ukazují, že svou podstatou a ideologickým zaměřením směřuje k prosazení současných cílů nadnárodních podnikatelských subjektů, mezi něž patří vedle požadavků ekonomické povahy vůči vládám jednotlivých zemí (zejména malých, mezi které patří Česká republika) kategorický požadavek na podstatné omezení právní regulace v oblasti pracovněprávních vztahů a trhu práce.

Zřejmým cílem materiálu je, bez ohledu na vyjádření k jeho zaměření ze strany vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v médiích, získat prakticky neomezenou možnost disponovat pracovní silou podle jejich potřeb s tím, že na základě tzv. „principu autonomie vůle smluvních stran“, který v podmínkách vysoké nezaměstnanosti a globálních tlaků na snižování nákladů práce, dále jednoznačně zvýhodňuje pozici zaměstnavatele, který má k dispozici již dnes dostatek „zastrašujících“ prostředků (..když to nepřijmete, přijme to mnoho jiných; tak to tady zavřeme a půjdeme jinam..) v oblasti pracovněprávních vztahů.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené naléhavě žádají odborové organizace, aby věnovaly tomuto materiálu z výše uvedených důvodů velkou pozornost.

                 
Obsah vydání       27. 8. 2008
27. 8. 2008 Inflace: Třicet stříbrných včera a dnes Michael  Volný
27. 8. 2008 Stratfor: Gruzie a Kosovo - spojité nádoby George  Friedman
27. 8. 2008 Britští konzervativci: Být obtloustlý je neomluvitelné
27. 8. 2008 Potůček k nucenému vypnutí stanice Českého rozhlasu: Jenom digitálně se rádio vysílat nedá
27. 8. 2008 O jaký radar se vlastně jedná? Petr  Pokorný
30. 7. 2008 Vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí Milan  Hlobil, Luděk  Pekárek
27. 8. 2008 Michael  Marčák
27. 8. 2008 Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce
27. 8. 2008 Jak býti světovými Ladislav  Žák
26. 8. 2008 Civil Georgia: Dva američtí senátoři lobbují za dodávky protivzdušných a protitankových systémů do Gruzie
27. 8. 2008 Operace "Ranní záře": Gruzínské plány na útok na Abcházii a Osetii jako důkaz
27. 8. 2008 Loď americkej pobrežnej stráže Dallas v Batumi
27. 8. 2008 Pehe: Klaus chce ruskou i Evropu
27. 8. 2008 Ekonomické reformy roku 1968 a jejich vliv na vývoj po roce 1989
27. 8. 2008 Rusko: Těžko může NATO s námi v jedné části světa spolupracovat a v jiné proti nám podnikat akce
27. 8. 2008 Legislativní populismus Zdeněk  Jemelík
27. 8. 2008 Šanghajská spolupráce: tentokráte s Čínou
27. 8. 2008 Bytí a čas, aneb Blanka sbalila amerického intelektuála Josef  Brož
27. 8. 2008 Bolívia dostala svoju zmenu Mark  Weisbrot
27. 8. 2008 Rusko: vstup do Světové obchodní organizace není naší prioritou
27. 8. 2008 Lavrov: Rány, které Saakašvili způsobil Osetincům a Abcházcům, jsou příliš hluboké a budou se léčit velmi dlouho Sergej Viktorovič Lavrov
27. 8. 2008 Chavez slíbil Lugovi "všechnu ropu, kterou potřebuje"
27. 8. 2008 Uznání nezávislosti a mezinárodní právo, neboli Demokraté a sebeurčení národů Uwe  Ladwig
27. 8. 2008 Tajná vězení CIA vyšetřuje polská prokuratura
26. 8. 2008 Ruský prezident podepsal dokumenty o uznání nezávislosti Jižní Osetie a Abcházie
26. 8. 2008 Havel prohrál s mladými sociálními demokraty
26. 8. 2008 Čína se mění, ale zdi proti Západu tam ještě jsou
26. 8. 2008 Námořní blokáda, anebo totální válka proti Íránu? Michel  Chossudovsky
26. 8. 2008 Diskuse o komunismu jako pokračování středověkého sporu o "univerzálie" Michael  Kroh
26. 8. 2008 NCADE: Systém k ničení balistických raket ve startové fázi Stanislav  Kaucký
26. 8. 2008 Špionážní družice USA sestřelena - otazníky zůstávají Stanislav  Kaucký
25. 8. 2008 Český rozhlas: nemohoucnost několika radních
25. 8. 2008 21.srpen 1968 v OSN a jeho mezinárodně politický význam Miroslav  Polreich
25. 8. 2008 Témata a quasitémata, aneb Hrozí nám Nový světový pořádek? Ivo  Šebestík
23. 8. 2008 Bylo odpoledne... Josef  Škvorecký
23. 8. 2008 Škvoreckého Mirákl: Politická detektivka? Petr  Kleňha
9. 8. 2008 Hospodaření OSBL za červenec 2008

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2008 Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce   
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
1. 12. 2006 Dzurindov Zákonník -- nástroj smrti Jakub  Topol
29. 11. 2006 Předem poražená agenda 2010 Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Z pohádky do pohádky Pavel  Kopecký
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
23. 10. 2006 Slovensko a minimálna mzda: fakty namiesto mýtov Ivan  Špáni
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
14. 9. 2006 Nečasova válka: za spojence má nadnárodní penzijní fondy Miroslav  Opálka

Socialistická politika a ekonomika RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2008 Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce   
13. 5. 2008 Alternativy ano, likvidaci jeslí a mateřských škol ne Anna  Čurdová
30. 4. 2008 Miloš Pick: Zápas o pětidenní pracovní týden v éře reforem Miloš  Pick
20. 4. 2008 Buduje si Paroubek v ČSSD křesťanskou kamarillu na svou podporu? Štěpán  Kotrba
14. 3. 2008 Test teorie praxí: vezmi ideologii za slovo! Michael  Hauser
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
31. 3. 2007 Chce být Miloš Zeman Lafontainem českých důchodců? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
27. 8. 2008 Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce   
29. 10. 2007 Topolánek řekl, že přijde noc dlouhých nožů. Ultrapravicová Národní strana založila gardu. Štěpán  Kotrba
18. 10. 2007 Gore -- demokrat, který opravdu, ale opravdu není občanský Anna  Čurdová
17. 9. 2007 HRŮZA: Merkelová si denně telefonuje s Putinem ! Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Dále od Hradu, dále Pavel  Kopecký
4. 9. 2007 Tiskové prohlášení profesionálky ve svém oboru Lenka  Nedbálková
8. 8. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
3. 7. 2007 Návrh placení zkoušek učni by vytvořil sociální bariéru Alena  Gajdůšková
18. 5. 2007 Omyly ministryně Stehlíkové a premiéra Topolánka aneb proč nemá smysl pozitivní diskriminace vlády Anna  Čurdová
27. 4. 2007 Konečná hovořila o deportaci židů, Topolánek řekl, že blábolí Andrea  Cerqueirová
3. 4. 2007 Michael  Marčák
8. 1. 2007 NOVA: "Těhotenství úzce spjato s Mirkem Topolánkem" Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf