23. 5. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 5. 2008

Chtěli by nám ukrást poezii

Občas se dostanu k článkům, které tvrdí, že poezie je dnes na svém ukňučeném konci, že jsme odříznuti od neobyčejně barevných dějin naší civilizace a že v nich nemůžeme hledat novou inspiraci pro naši budoucnost. Prý by to byl anachronismus. Tak se vizionáři renesance mohli vracet k antice, víc než tisíc let jim vzdálené, tak se vracel vizionář postmoderny Nietzsche k dionýství a apolinství, tak se vracel pozdní Heidegger v Básnicky bydlí člověk k Hölderlinovi a k Hebbelovi, tak se vracelo moderní malířství k umění exotických primitivů, tak pro básníka Apollinaira byla moderní poezie návratem. Jen malost se nevrací, nemá kontext, ba odmítá i možnost návratu. Všechno velké je naopak rozkročeno odněkud někam, vše velké navazuje, byť popíravě, na kořeny a roste z nich dál. Kdo miluje kulturu, ten musí milovat i její dějiny, musí vidět její jednotu, tak jak to říkal kdysi Lord Acton o vědě.

Bohužel nevzdělanost a filistrovství za státní peníze v dotovaných časopisech nebo i z kateder univerzit hlásá, že jsme u konce. Chybí velké osobnosti, jako byli Patočka a Černý, chybí také zcela kontext, a proto literární historik, učící na Univerzitě Karlově, může v sobotní příloze Lidových novin Orientace mít takový žvást (ve skutečnosti ještě něco mnohem horšího!), jakým je článek Václava Vaňka "Na břehu podsvětní řeky". Vždy mne takové bláboly rozzlobí. Že bývají tištěny v literárních časopisech, to se stalo mimo jiné i příčinou toho, že tyto časopisy nečtu. Bohužel v Lidovkách, jež ostatně dlouhodobě upadají, jsem se tomu nevyhnul a musím reagovat.

Vaněk si vybral Orfeův příběh v nějakém dětském podání, skutečná báje je totiž součástí víc než spletitého kontextu a má zcela jiný význam, než by Vaněk očekával (R. Graves Řecké mýty I, Odeon Praha 1982, str. 116-118, M. Eliade Dějiny náboženského myšlení, Oikúmené Praha 1996, str. 164-189). Ale budiž, Orfeův příběh je tedy pohádka, která nám má názorně osvětlit autorovy názory. Není to žádná autoritativní stará moudrost, již by bylo možno tak či onak rozvíjet (jak to dělal třeba Schopenhauer s naukou Véd). Vaněk vychází z Ovidia a chce Orfea pokládat za básníka.

Ovidiovým úmyslem ale nebylo zpracovat báj o Orfeovi, mu šlo o to, zpracovat mocnou sílu proměny (která tak fascinovala třeba i Goetha či Canettiho) a ukázat výsostnou moc básnictví. Své Proměny pak končí sebechválou, v níž vyznává, že jeho poezie přežije samotné impérium a bude tu po tisíce let. A po tisíciletích Puškin napsal na Ovidiovu sebechválu vlastní variaci Exegi monumentum. To jsou skuteční básníci a ne ti, co by pro svou vlastní neschopnost chtěli tvrdit, že poezie je u konce. Poezie je u konce pouze pro ty, pro něž nikdy živa nebyla.

Ovidius je básník, ne Ovidiův Orfeus. Nicméně Vaněk sleduje svůj cíl a líčí nám dojemně, co se dělo v Orfeově srdci, když ztratil Eurydiku, protože se za ní ohlédl. Chudák Orfeus! Co je proti tomu utrpení Prométheovo nebo Niobino! Orfeus je tu hrdinou plačtivého melodramatu, je definicí básníka našeho století: "Rozpoznáváme toho, kdo vidí příliš, tolik, že nemá sílu rozumět." Vaněk zde v Zapadákově v roce 2008 už ví, jak vypadá pravý básník našeho století! Po avantgardě, po statečné angažovanosti Ginsbergově a po lidové notě Prévertově najednou přichází někdo, kdo nemá sílu rozumět. Je zřejmé, že takové pojetí poezie je zcela v rozporu s mohutnou silou poezie od Homéra po Ginsberga, a že proto musí kreslit čáru, která ho bude chránit před kontinuitou.

Osud Orfeův je nám podle Vaňka prý bližší než osudy jiných mužů, jimž se také dostalo daru básnictví. A Vaněk se vrací k takovým mužům, výplodům mýtů, až do Eddy! Nejprve musím znovu říci: Orfeus není tak, jak o něm Vaněk mluví, muž s básnickým darem, ale postava Vaňkovy sentimentální bajky. Proto i návrat k Eddám není u Vaňka návrat k analýze těchto starogermánských textů, ale je pouze prostředkem melodramatu. Nejde tu o žádné muže, jimž se dostalo daru básnictví a mezi nimiž by se dal zmínit třeba Goethe, Apollinaire, Ginsberg nebo Prévert, abych vybral pár z největších básníků. Jejich příběh síly, odvahy, jejich víra v poezii a v budoucnost člověka, to je mně mnohem bližší než Vaňkův Orfeus, tvářící se, jako by básník trpěl víc než jiní lidé, a jako by proto měl jiné přesvědčovat o tom, že nic nemá cenu. Kultura je svědectvím života ducha, je výsostnou energií, nikoli zesláblým bědováním (což je zřejmé nikoli jen u Beethovena, který v nejhorších chvílích napsal Ódu na radost, nýbrž i u Berlioze, který ztratil všechnu pozitivní víru, ale zachoval si energii život nenávidět a vydat svědectví o jeho blbství ve svých Pamětech).

Vaněk nás chce izolovat od minulosti, abychom nemohli žít její velikost. Ginsberg umřel před asi deseti lety, a přece dnes už básník musí podle Vaňka žít jen z nedostatku, absence, zbývá mu jen "beznaděj a vědomí neodčinitelné viny", jež se mu prý "nakonec stanou oporou". Ach, Allene, kde jsi, abys toho hlupáka kopl do zadku? Allene, Ty, který jsi napsal velké svědectví o utrpení, Tys víru neztratil, Ty z největších básníků minulého století, a my podle jakéhosi Vaňka prý najednou, deset let po Tvé smrti, nemáme nic. Kvílení ani Kadiš se nás prý už netýkají, zavřena je nám brána k náboženství, k umění a kultuře největších géniů -- byl by to prý anachronismus, vracet se. Allene, jakýsi Vaněk to říká v Lidovkách.

Josef Klíma se pak na poslední straně téhož deníku diví, proč mladí lidé páchají sebevraždy. Ne, nedělají to z důvodů jako za dob Wertherových, chybí jim prostě smysl života, svět se pro ně stává nesnesitelným, protože i pro naše předky by byl nesnesitelným, kdyby neměli velkou kulturu. Civilizace už není malý kmen, platí v ní jiná pravidla, je příliš abstraktní, jak je dobře známo z Hayekových analýz. Potřebuje vyspělý tmel, jakým je kultura, do níž lze počítat vše od vědy přes umění až k náboženství. My máme dnes rozjeté velké debaty od dob Goetha (je pravda, že třeba současná postanalytická filozofie se vrací třeba ke Kantovi, tak Putnam nebo van Fraassen) až po postmodernu, máme mnoho materiálu k hledání nových cest, mnoho témat a fascinujících podnětů, jenže Vaněk tohle chce zakázat. Byl by to anachronismus. Nedávno (2006) vyšel v časopise Cell článek o tom, že se v teoriích o původu onemocnění budeme muset aspoň částečně vrátit k velkému patologovi 19. století, Virchowovi, který byl poražen Kochem a Pasteurem. I to je anachronismus. Pro nevzdělance a primitiva, nemajícího kontext, je kultura popravena už první metr za humny, je vězněm své malosti, a proto ji hlásá. Vaněk mi připomíná jiné lidi podobného druhu, jichž je všude, placených ze státních peněz, jako štěnic. Jednoho z nich jsem se nedávno ptal, proč je univerzitním učitelem antiky, proč si vybral zrovna antiku a proč by antika měla studenty tak zajímat. Nedokázal říci! U samého základu naší kultury a civilizace nedokázal říci, proč je důležitý a fascinující. Sám se pak divil, že já, chemik, jsem antikou tak fascinován. Kdyby takoví lidé byli všude, je konec všeho vzdělání a náš svět se ponoří do horší temnoty, než ve které byl po pádu Římské říše.

Vraťme se ale k Vaňkovi. On tvrdí, že "opravdová poezie posledních staletí, od romantiky po dnešek," čerpala z beznaděje a pocitu neodčinitelné viny! Může to být řečeno o největším a nejvlivnějším francouzském básníku 19. století Hugovi? O Rimbaudovi, který žil fantastickou vizí budoucnosti? Platí to o anglikánovi Eliotovi (každý si může přečíst jeho Eseje a učinit si názor)? Nebo o Apollinairovi a Prévertovi? Je to Pound, Yeats, Ginsberg? Poezie těchto lidí byla velmi vlivnou a já si bez ní život nedovedu představit. Jenže Vaněk potřebuje čtenářům vnutit názor, že od poezie nemají nic čekat, že bez básní lze žít "čestněji" a "určitě šťastněji". V takovém případě je podle mne lepší zrušit jakoukoli výuku poezie na školách a Vaňka hned vyhodit, protože se sám podle sebe stal zbytečným. Báseň je podle Vaňka "sama pro sebe" a pro "básníka". Kromě lartpourlartistů by s touto tezí nikdo z velkých básníků dějin lidstva nesouhlasil. Je-li ovšem sama pro sebe a pro básníka, nemá smysl poezii jakkoli podporovat.

Já věřím, že poezie, a potažmo umění, smysl má, a to velký. Pro Vaňka možná mají význam jen jeho básně (píše-li) nebo žádné (nepíše-li), jenže pro mne je život bez desítek děl velké poezie nemyslitelný. Vyrostl jsem na nich, moje osobnost, porozumění světu, můj kontext a to, co dokážu myslet a tvořit, vychází z géniů minulosti. Ne nadarmo se k nim vracela staletí a ne nadarmo žijí dodnes a přes Vaňkovo kňučení budou žít i dál. Nedávají-li nám básníci, co žijí dnes, dobrou poezii, stále je po ruce v dílech od Homéra po Ginsberga (a noví géniové určitě brzy přijdou). Velký umělec i každý vzdělanec si přece dělá názor na to, co je či není umění, skrze jeho největší postavy a výkony. Eliot např. se učil od Danta, metafyzických básníků a Laforgua. Jaký to anachronismus ze strany největší osobnosti světové literární kritiky a jednoho z největších básníků 20. století!

Nevzdělaný učitel, to je jako bořící zedník. A nevzdělanost je, když nemáte široký kontext a váš rozhled končí za humny. Přitom je tolik úžasných věcí na světě, které se pro zvídavého a otevřeného člověka mohou stát pramenem celoživotního vnitřního růstu a potěšení. Např. já po svém příchodu na VŠ koleje měl pravidelně otevřeného na nočním stolku Shakespeara. Tu se můj kamarád, student češtiny, divil, jak mohu číst drama ve verších. Brzy se však stal tak jako miliony lidí před ním nadšeným čtenářem Shakespeara, brzy si vylepil jeho Sonety na zeď, a pak dokonce začal chodit do divadla. Lidé jako Vaněk by ho o to všechno chtěli okrást! Jsou to lupiči kultury. Na rozdíl od Vaňka se já vždycky snažím lidi vlákat do toho, co je mi tak drahé, do umění.

Vaněk pokračuje ve svém melodramatu až k příhodě s Bakchami a vidí v tom konflikt mezi básníkem, mužem to zcela zbytečným a ukňouraným, a obecenstvem, které žije svůj život, ve kterém arci zbytečnost a kňourání nestačí. Na druhou stranu hned Vaněk pyšně tvrdí, že jen básník žije opravdu v realitě, zatímco ostatní lidé nikoli. Líčí to pěkně melodramaticky, ale o zdůvodnění se nestará. Čili máme tu Vaňka, který říká, že poezie je k ničemu, pak básníka, co nemá lidem co říci, ale je na rozdíl od nich v jakési vyšší inkarnaci, a pak ty lidi, co je oba dva platí ze svých kapes prostřednictvím státních dotací. Hnusnější pojetí umění si už nedokáži představit. Je to konstrukce vybudovaná, aby chránila neschopné a nevzdělané. Pro každého umělce, který stojí za to, existuje člověk jako vržené individuum a jako takoví se lidé mohou a mají díky umění spojovat (Beethoven říkal vom Herz zum Herz). Umění stojí proti davu a proti měšťákovi, to ano (a taky společnost od vrcholného měšťáctví v 19. století radikálně změnilo), ale ne proti člověku v jeho konkrétnosti, a to ve jménu nějakého tupce, který nemá co říci a bude si hrát na jediného, kdo žije v realitě.

Vrcholem všeho je Vaňkovo doznání k úplné pedagogické bídě. Píše: "Na jednoduché otázky studentů se učitel učí odpovídat jednoduše." Co to znamená? Samo o sobě je to divné, neboť na univerzitě se očekává, že student přichází jednoduchý, ale díky košatému vědění a invenci pedagogově a díky vlastní pilné četbě té nejkvalitnější literatury získává jednak mnoho materiálu k přemýšlení, jednak bude doveden k porodu vlastní originality a invence. Je tedy hrozné číst, když Vaněk na případnou studentovu otázku, proč básníci píšou tak nesouvisle a ve verších, odpovídá: "Protože cítí, že skutečnost je nesouvislá, fragmentární!" Správně by se měl snažit ukázat studentovi celou škálu pohledů na tuto otázku, nebo ještě lépe: měl by mu doporučit literaturu od Quintilliana po Eliota, a pak s ním diskutovat o tom, co si student na základě studia sám myslí a proč. Vaněk místo toho banalizuje na úroveň absolutní nuly. Ruší kulturu a vzdělanost, krade je. Je placený za to, aby je přinášel, jakožto univerzitní učitel, ale on je jejich zlodějem. Na studentovu otázku, proč básník mluví v podobenstvích, Vaněk umí odpovědět takto: "Protože cítí, že svět je podobný. Podobný něčemu jinému." A když se ho zeptáte na to, o co tedy v poezii jde (otázku, s níž si lámaly hlavu nejlepší hlavy lidstva po celá staletí), Vaněk odpoví: "Nevíme." Vaněk smete ze stolu debatu celých staletí géniů, s tak se vydává na cestu Čapkova mloka, který nezná metafyziku, kulturu, ba lidství samo.

Zbytek Vaňkova textu je pak stejně nesnesitelným žvaněním, které se odvolává na jakéhosi "básníka" Topinku, který je asi víc než Ginsberg a Prévert dohromady. Vaněk opět apeluje na to, že básník 21. století musí být odlišný od básníků minulosti jako lékař 21. století od lékařů minulosti, kteří používali pouhá zaříkávání, byť účinná. Kdyby byla poezie to, co lékařství, Vaněk by ji ovšem nemohl učit, protože medicína představuje kontinuitu a neustálou, velkou inspiraci svými minulými úspěchy, vyžaduje prostě vzdělanost. Ba tato přísná disciplína se na své nejvědečtější, čili molekulární, úrovni dokáže vracet třeba k učení patologie 19. století. Leč srovnávat medicínu a poezii takovým způsobem, jak to činí Vaněk, to je prostě pitomost jako celý jeho text.

Lidové noviny zařadily Vaňkův článek do rubriky "Studovna". Měly by tam raději tisknout něco, co je studia hodného, a ne něco, co studium ve všech směrech popírá. Lidové noviny se vytištěním Vaňkova článku postavily na stranu hluboké nevzdělanosti a tmářství.

                 
Obsah vydání       23. 5. 2008
25. 5. 2008 Moravec skoro vzorem nezaujatého žurnalisty Michal  Vimmer
25. 5. 2008 Debata? ... ne, opět fraška Petr  Furmánek
25. 5. 2008 Veřejnost si v Borovně nechala vnutit režii ČT
25. 5. 2008 Demonstrace
25. 5. 2008 Co tím asi pan šéfredaktor myslel?
25. 5. 2008 Nedůstojné žvanění hluchých Jan  Polívka
25. 5. 2008 Vzkaz Václavu Moravcovi
25. 5. 2008 Jen Ransdorf nepůsobil ani trapně, ani směšně
24. 5. 2008 Chtěli by nám ukrást poezii Boris  Cvek
25. 5. 2008 Expert: Invaze do Iráku způsobila, že se cena ropy ztrojnásobila
25. 5. 2008 Němci šokováni, že jsou všichni stejní
25. 5. 2008 O protestním táboru na kótě 718 -- květen 2008 Jan  Burian, Ivan  Pavlov
25. 5. 2008 Akce Greenpeace popuzuje místní lidi
25. 5. 2008 Nová funkce Britských listů
24. 5. 2008 Univerzita bude nucena ukončit klinickou výuku na školách
24. 5. 2008 Vyjadřuji pochopení pro postoj Akademického senátu
24. 5. 2008 Konec výuky medicíny v Čechách? Marek  Radecki
24. 5. 2008 Lékaři vyzvali Jana Bednáře k ukončení hladovky, jeho stav je vážný
24. 5. 2008 Rusko a Čína odsoudily americký projekt raketové obrany
24. 5. 2008 Ještě že to není nic znepokojivého... Jan  Neoral
24. 5. 2008 Zelení: "Voni to móc dobře vědi jak se do vlády dostali a komu mají být zavázaný"
24. 5. 2008 "Nikdo nám nemůže zakázat přijít se se srbským velvyslancem osobně rozloučit"
25. 5. 2008 Nedůslednost Jan  Čulík
24. 5. 2008 Kosovo - krok, učiněný v rozporu s ústavním pořádkem ČR Vojtěch  Filip, Jiří  Maštálka
24. 5. 2008 Kosovo: Každý tvrdí to, co se mu hodí, jen česká vláda ne: Ta leze Američanům kamsi Jan  Čulík
24. 5. 2008 BBC Uznat, či neuznat Kosovo?
24. 5. 2008 Kosovo: Jak ho vidí BBC
24. 5. 2008 Otevřený dopis srbskému velvyslanci: Kosovo je Srbsko - navzdory české vládě národní zrady Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Kosovo a co dál...?!? Ladislav  Žák
24. 5. 2008 Britský premiér izolován po drastické porážce v anglických doplňovacích volbách
24. 5. 2008 CVVM: S americkým radarem pořád nesouhlasí dvě třetiny občanů, ač se vláda snaží
23. 5. 2008 Bezmoc mocných? Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Tak za prvé: Koncept lidských práv jako obušku byl nahrazen právy ropnými Štěpán  Kotrba
24. 5. 2008 Rozlišujme typy energie Andrew  Stroehlein
23. 5. 2008 Koncept lidských práv nemá nic společného s jeho mocenským zneužíváním Jan  Čulík
23. 5. 2008 Vysvětluji realitu, jak je uplatňována v praxi Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Politika lidských práv? Karel  Dolejší
24. 5. 2008 Vivat všem naivkům a laikům Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Skeptik je poučený optimista
24. 5. 2008 Poučeným optimistům Jan  Čulík
24. 5. 2008 Učitelům poučených optimistů
24. 5. 2008 Podepsali jsme se pod krádež cizího území Ivo  Šebestík
23. 5. 2008 "Bezstarostná jízda" na hybridní pohon v nejen ropné krizi USA Jaroslav  Pour
23. 5. 2008 Manažer mrtvých sponzorů zaútočil na veřejnou službu Štěpán  Kotrba
23. 5. 2008 Může vám někdo prostřednictvím bankovních poplatků vytunelovat konto? Jan  Čulík
23. 5. 2008 Zahraniční platby: jak je to s poplatky, které převyšují zaslanou částku? Patrik  Nacher
23. 5. 2008 Kam se obrátit se stížnostmi na banky
24. 5. 2008 Devizové konto v Komerční bance
23. 5. 2008 Radar a Kosovo se zdvořilým nesouhlasem veřejnosti Milan  Daniel
23. 5. 2008 Proč zrušit ČT1 Bohumil  Kartous
23. 5. 2008 Šéf British Airways: Levné lety končí
23. 5. 2008 Už víte, že je na obzoru nová platba? Miloš  Dokulil
23. 5. 2008 Ropná krize se zhoršuje
23. 5. 2008 První kroky ruského prezidenta Medvědova v zahraniční politice
23. 5. 2008 O vědě Boris  Cvek
23. 5. 2008 Mimořádná šťastná náhoda, nebo výpočet rizikového případu - neboli O štěstí a neštěstí a o rozmýšlení neuvážlivě jednajících politiků Uwe  Ladwig
23. 5. 2008 Tato vláda se definitivně pohřbila
23. 5. 2008 Zimní haiku Kateřina  Rudčenková
23. 5. 2008 Nihil nisi rectum? Lubomír  Lédl
23. 5. 2008 Antisionismus je novou formou antisemitismu Daniel  Veselý
22. 5. 2008 Jan Bednář má problémy s játry
22. 5. 2008 Obavy z nedostatku ropy zvedly cenu barelu nad 135 dolarů
22. 5. 2008 Poutní místo U hladovkářů Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Bývalý Let Kunovice v ruském vlastnictví
22. 5. 2008 Dětem padlým v zemětřesení v S'-čchuanu
22. 5. 2008 Udržitelný rozvoj - potraviny místo zbraní
22. 5. 2008 Je podvracení Iránu v arabském a evropském zájmu? Patrick  Seale
22. 5. 2008 Takhle se nechová demokratická vláda, takhle se chovají diktátoři
22. 5. 2008 MediaTenor: Téma výstavby radarové základny v Brdech bylo ve zpravodajství ČT z hlediska zastoupení politických subjektů prezentováno vyváženě Marek  Síbrt
22. 5. 2008 Problém Media Tenoru: co je to neutralita Štěpán  Kotrba
22. 5. 2008 Analýza vypadá profesionálně, má však chyby Stanislav  Blaha
22. 5. 2008 Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? Stanislav  Kaucký
22. 5. 2008 Americké krize - fámy a pravdy Petr  Baubín
22. 5. 2008 Jak Bushův dědeček pomáhal Hitlerovi k moci
22. 5. 2008 Jaroslav Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů a jiné poválečné tragédie Karla  Ladwigová
22. 5. 2008 Trhy je nutno regulovat. Hospodářská recese potrvá dlouho
21. 5. 2008 Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
21. 5. 2008 ČLK: Lze ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví? Michal  Sojka
21. 5. 2008 Agel - hra Monopoly aneb konec soukromých lékařů Michal  Sojka
21. 8. 2014 Proti zapomnění a manipulaci: O co šlo v roce 1968
23. 5. 2008 Aukce ukončena -- dalších 50 tisíc pro gorily
5. 5. 2008 Hospodaření OSBL za duben 2008