5. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Papež Jan Pavel II.
5. 4. 2005

Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz?

O těch posledních Velikonocích nebylo zajisté potěšující vidět ty záběry, na nichž ještě poslední papež veškerého katolického křesťanstva z okna naznačoval, že by rád promluvil, kéž by aspoň tu jednu žehnající větu; ono tradiční požehnání městu a světu, známé "Urbi et orbi". A ony se hlasivky Otce církve vzpíraly tu vůli respektovat. Diskrétně byl vzdálen mikrofon; za odtahovaným od okna křeslem se sedícím Janem Pavlem II. byly spěšně zataženy bílé záclony. Možná že i takto dal papež bezděčně najevo, že chtěl vzdorovat svému zrazujícímu tělu myšlenkou, která měla umožnit jeho propojení se shromážděnými věřícími dole pod okny na prostranství před svatopetrským chrámem.

Svým tělesným utrpením papež vzdáleně připomínal ono dávné utrpení na Golgotě. Jeho stav mu osobně bohužel nesliboval žádné dramatické "vzkříšení", jaké měl v onu Velikonoční neděli svými ústy slavně hlásat o Ježíši jako vzkříšeném a oslaveném Kristu. Hned (a ne poprvé) se začalo --- ne dost citlivě --- v různých médiích spekulovat o tom, kdo asi vystřídá Jana Pavla II. v jeho úřadě.

Koneckonců už několik posledních let se všelijak objevovaly názory, zda by neměl papež odstoupit, když nemůže naplno zastávat svůj úřad. Kdo z nás, kdo jsme nesdíleli s hlavou církve vatikánský život v jeho různých podobách, ví, zda jsou takové výtky do února tohoto roku --- do posledního těžkého papežova onemocnění --- oprávněné?

I teď, už ve stínu chystaného pohřbu Jana Pavla II., se ponejvíc jen se zadostiučiněním uvádí, co všechno velkého vykonal; samozřejmě že méně se uvádí, jaké problémy v tom našem složitém životě k řešení nám --- katolíkům, i nekatolíkům, ba i lidem bez náboženské víry --- zanechal, a to bez ohledu na vlastní problémy církevní, dogmatikou počínaje a zásadami pro životní praxi rozhodně nikoli konče.

● ● ●

Jan Pavel II. byl naprosto nepřehlédnutelně v pravém slova smyslu "misionář", anebo skromněji řečeno --- "pastýř". Jako pastýř cestoval tisíce a tisíce kilometrů, aby přímo mezi věřícími burcoval jejich horlivost ve víře. Byl si vědom laicizace tohoto našeho světa; tomuto laickému světu stavěl do protikladu misii svého dobrého slova, gesta, povzbudivého úsměvu nebo soucitného objetí. V tomto ohledu nutně musí překvapovat (zvláště zvenčí), kolik jen lidí bylo za jeho pontifikátu blahoslaveno nebo oslaveno "svatostí".

V době, která rozhodně neoplývá obecně prostoduchým nadšením z možnosti zázraků, poslední papež stihl jako poslední autorita povýšit mimo přirozený průběh věcí aktivity tolika smrtelníků, jako se to nepodařilo všem jeho předchůdcům dohromady. Právě těmi rozmanitými a komisionálně prošetřovanými "zázraky" byla podepřena všechna ta slavnostní jmenování do sboru "světců". Nebyla to až příliš opovážlivá výzva stávající vědě s její rozmanitě prověřovanou skepsí? Samozřejmě že už příkladný život, nejednou se obětující svému společenství, je něčím výjimečným. Ale jedná se u těch deklarovaných "zázraků" s dostatečnou důvěryhodností o činy či efekty, které se vymykají racionálnímu vysvětlení?

Jsme, či nejsme se svými životy na počátku 21. století? Je život pořád ještě takovým mystériem, že musí být uplatňování antikoncepce považováno za hřích? Aby nebylo mýlky. Život je vzácný dar. Není samozřejmostí. Je ale v pořádku, pokud se hlásá, že k pohlavnímu styku by mělo docházet výlučně jen v zájmu rozplozování? Může být v pořádku, pokud se jako účinná ochrana před AIDS vyhlásí abstinence svobodným a věrnost nábožensky sezdaným lidem? Zvláště když se ví, jak málo platí jakékoli argumenty, když se v člověku krev "vaří"? Navíc třeba v Africe, kde nejednou už dříve zrozeným dětem zemřou vinou nákazy AIDS postupně oba rodiče a děti pak nepoznají mj. také vinou nedostatečné ochrany rodičů před nákazou žádný model rodiny?

Samozřejmě se ví, že papež Jan Pavel II. ve svých nabádavých projevech nepoužíval slova "kondom". Nemělo by také dozajista být vnímáno jako norma, aby mezi námi lidmi zavládla zcela povrchní promiskuita. I když sexualita se samozřejmě považuje za přirozený projev. Odpovědnost za sexuální projevy vystavit v choulostivém věku zkoušce odříkavé vůle je ovšem "platónsky" absolutní ideál; málem nadpozemský, zvláště v naší tolik sexualitou rozjitřené době. Nejen z důvodů pragmatických, ale také s ohledem na to, jak jsou známy rozmanité způsoby náhradního početí, by stálo za to, aby se snad i ty "kondomy" nějak přiměřeně dostaly mimo hříšnost.

Je tu taky závažný problém kněžského dorostu v Římskokatolické církvi. Celibát je nemalou zábranou či brzdou pro nejednoho možného adepta kněžství. Celibát nebyl od samého počátku křesťanství podmínkou kněžského úřadu. Ve vrcholném a pozdním středověku mohl nashromážděný církevní majetek sehrát nezanedbatelnou roli jako materiální základ k rozvinutí hospodářství a kultury věřících. Bohatství církve ale nakonec navodilo nespokojenost s životem mocných prelátů a kritika jejich "renesanční" rozmařilosti dovedla Evropu k protestantské revoluci 16. století. (Anglikáni udělují ránu z milosti celibátu pro kariérní duchovní, když připouštějí biskupskou ordinaci homosexuálně orientovanému kandidátovi. Nemalé materiální ochuzení Římskokatolické církve v USA znamenají procesy s homosexuálními knězi; rozmanitá "odškodné" stojí tam miliony dolarů.) Už dnes Římskokatolická církev nemůže adekvátně zajistit činnost v řadě diecézí proto, že nemá dost kněžského dorostu. (Kolik jen polských kněží působí přímo v Německu, protože tam není dost vlastních!) Copak nefungují přijatelně církve umožňující svým kněžím ženitbu? A proč nejsou způsobilé pro kněžskou službu --- při dnes už vnímané rovnoprávnosti obou pohlaví --- ženy?!

● ● ●

Není lehké jakkoli posuzovat působení člověka, je-li mu dáno být v čele nějaké instituce déle jak čtvrt století; zvláště když je to čas plný naprosto nečekaných vědeckých objevů a zrovna tak nepředvídatelné sociální dynamiky (když už si nebudeme všímat rizik spojených s nyní známými možnostmi kolize naší Země s nebezpečnými meteority a planetkami, anebo s hrozbou klimatických změn, či dokonce očekávaného zániku našeho Vesmíru v daleké budoucnosti).

Jan Pavel II. určitě toho kladného během svého pontifikátu vykonal mnoho. Římskokatolická církev má nyní přes miliardu svých vyznavačů, a to na všech kontinentech. Přitom nejvíce katolíků z tohoto počtu je v Latinské Americe. Plných 43 %. V Evropě je katolíků "jen" 25 %. Je otázka, jak to, že katolíků v Evropě ubývá. V Rakousku ubylo od roku 1970 celých 18 %, ve Francii 12 %. Katolíků přibylo za tu dobu hodně v Kongu (20 %) nebo v Mikronésii (37 %). Přitom ve stávajícím sboru kardinálů je Evropanů plných 52 %. Je velkou zásluhou Jana Pavla II., že z Latinské Ameriky je jich "aspoň" 17 %.

Je pravda, že Jan Pavel II. po svém zvolení papežem výrazně přispěl k rozvoji dělnického protestu proti komunistickému režimu v Polsku. Obtížně bychom jej mohli automaticky považovat za bořitele komunismu v tehdejších státech "socialistické soustavy", včetně Československa. V tomto ohledu význam Gorbačova zůstává zatím nedoceněn. Citlivý je také "ekumenismus". Jan Pavel II. sice s nábožnou úctou navštívil od katolíků předtím tabuizované svatyně židů nebo muslimů a srdečně se setkal také třeba s tibetským dalajlámou nebo s patriarchy východních křesťanských církví. (Navíc přijímal také nejednou možná z církevního hlediska kontroverzní politiky.) To ale automaticky neznamená, že by počítal s rovnocenností těchto dalších uskupení vůči katolicismu. Jako přesvědčený katolík musel papež počítat s tím, že žít vedle sebe církevně v míru je jen první fáze příštího splynutí v té jediné pravé víře, za kterou samozřejmě považoval víru katolickou. Může překvapovat, že v doktrinární oblasti nedávno (31. 10. 1999, přímo v Augsburgu!) katolíci slavnostním způsobem přešli na lutherské pozice v otázce spásy; že k ní jsou dány předpoklady díky boží milosti, nikoli jako nárok daný způsobem vlastního života.

Nejednou se v komentářích vyzvedalo, jak hezky Jan Pavel II. oceňoval Jana Husa. A na druhé straně se také již prohlašovalo, že svatořečení Jana Sarkandera bylo aktem porozumění vůči Moravanům (!). V tomto kontextu je zřejmě žádoucí připomenout aspoň to, že Jan Hus byl v Kostnici upálen jako věřící katolík. Měl by být --- jako přesvědčený mučedník víry --- v souladu s normami pro svatořečení prohlášen za světce; což kuriálními filtry ovšem projít nemůže. Kontroverznost postavy Jana Sarkandera také zamlžovat ohledy na nějaké lokální zájmy a tradice věřících není zrovna optimální.

● ● ●

Že ovšem byl Jan Pavel II. významným papežem, je zcela nepochybné. Jeho osobní charisma bylo nepřehlédnutelné. Odpuštění zločinu Agčovi, který jej chtěl zastřelit, také není samozřejmost. Nacházel prostá slova k vyjádření svých pocitů; vystupoval nanejvýš neokázale. Kolika jen rozmanitými jazyky se snažil vždy oslovit svá shromáždění, jen aby dosáhl přiměřeného kontaktu, nejen mezilidsky, ale též s ohledem na účinné šíření vlastní hluboké víry v Ježíše Krista, Matku boží a přímo v Boží majestát, vnímaný v duchu Apoštolského vyznání víry. Svůj soucit s trpícími vyjadřoval tak, že tím vnukal důvěru. Způsob, jak během svého náročného úřadu se snažil překonávat ony nepřekonatelné potíže s Parkinsonovou nemocí, je obdivuhodný. Nezdá se být přehnané, když v některých komentářích čteme, že je už dnes Jan Pavel II. považován za největšího papeže 20. století.

Už brzy bude hledat kardinálské konklave nástupce za Jana Pavla II., prvního papeže po 455 letech, který nebyl Ital. Ta volba v roce 1978 byla pro římskokatolickou církev velmi šťastnou volbou; byť s řadou kontroverzních stínů daných "konzervativním" přístupem k některým palčivým otázkám. Podaří se volebnímu shromáždění kardinálů najít vhodného nástupce tak, aby také pro věřící miliardu sto milionů se stal nový obdobným symbolem víry, odvahy a morálního zaujetí, jakým už teď je pro stávající svět zesnulý papež Jan Pavel II.?

                 
Obsah vydání       5. 4. 2005
6. 4. 2005 Berlusconiho Itálie se otřásá v základech, levý střed dobyl 11 regionů z 13 Josef  Brož
4. 4. 2005 USA zamýšlejí těžit hydráty metanu z mořského dna
5. 4. 2005 Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz? Miloš  Dokulil
5. 4. 2005 Stav mezi životem a smrtí se nazývá umírání Jan  Paul
5. 4. 2005 V Británii se budou 5. května konat všeobecné volby
5. 4. 2005 Michael  Marčák
5. 4. 2005 Dve variácie na pálčivú tému: Prečo komunistická strana nebola vyhlásená za zločineckú organizáciu a zakázaná? Ladislav  Kováč
5. 4. 2005 Diagnóza: komunistofobie Ivan  David
5. 4. 2005 O hysterické reakci jednoho glasgowského Čulíka
5. 4. 2005 Studentští autoři protivládní petice jsou praví demokraté
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha
4. 4. 2005 Nejde o to, která vláda odejde, ale o to, jaká vláda přijde Jaromír  Máša
5. 4. 2005 Českou vládu drží u moci komouši... no a co? Jiří  Mašek
5. 4. 2005 Prohlášení pro veřejnost Zdeněk  Jemelík
5. 4. 2005 Michael  Marčák
4. 4. 2005 O hysterické reakci některých pražských studentů Jan  Čulík
5. 4. 2005 Za kým ještě mají chodit demokraté s prosíkem... a kvůli komu? Boris  Cvek
5. 4. 2005 Michael  Marčák
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě
5. 4. 2005 Den otevřených dveří v Brně při příležitosti Mezinárodního dne Romů
5. 4. 2005 Británie: Pět milionů uživatelů broadbandu jen u firmy British Telecom
5. 4. 2005 Parlament schválil špatný zákon
5. 4. 2005 Nejvyšší soud ČR zasáhl proti firmě Nemak
5. 4. 2005 Řeší problém vší trh?
4. 4. 2005 Začala válka o duši katolické církve
4. 4. 2005 Pravdivé lži: Terminátor americké pravice o populaci a imigraci Dominik  Lukeš
2. 4. 2005 Smrt východu a vítězství good old boy Jiří  Dolejš
4. 4. 2005 ČSSD: Škromach z vlády neodchází, politické grémium si rozdělilo kompetence Štěpán  Kotrba
4. 4. 2005 Organizuje trucující prezident zákulisní puč? Štěpán  Kotrba
4. 4. 2005 Gross -- kamkoliv se pohne, bude to špatně Irena  Ryšánková
4. 4. 2005 Komunisté, deštné pralesy a iPody Josef  Švéda
4. 4. 2005 Nezaujímajú ma celebrity
4. 4. 2005 Velikonoční hod Jaroslav  Hutka
4. 4. 2005 Český Aufschwung na pozadí německých omylů v evropském kontextu Miloslav  Zima
4. 4. 2005 Plot Hynek  Hanke
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
5. 4. 2005 Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz? Miloš  Dokulil
4. 4. 2005 Začala válka o duši katolické církve   
2. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. zemřel   
16. 3. 2005 Británie: volte kvůli potratům konzervativce, doporučil kardinál katolíkům   
28. 2. 2005 Vojta Kotek a Karol Wojtyla Boris  Cvek
24. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. se vrací do nemocnice   
11. 2. 2005 Ateismus je dogma Pavel  Urban
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
9. 2. 2005 Historické omyly (?) Filipa Sklenáře Jaroslav  Štemberk
9. 2. 2005 Proč mám z daní platit zástupce někoho, kdo neexistuje?   
8. 2. 2005 Atheismus není nové dogma Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
5. 4. 2005 Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz? Miloš  Dokulil
5. 4. 2005 Stav mezi životem a smrtí se nazývá umírání Jan  Paul
4. 4. 2005 Začala válka o duši katolické církve   
2. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. zemřel   
1. 4. 2005 Papež Jan Pavel II. je prý v bezvědomí a jeho stav je beznadějný   
28. 2. 2005 Vojta Kotek a Karol Wojtyla Boris  Cvek
24. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. se vrací do nemocnice   
9. 2. 2005 Historické omyly (?) Filipa Sklenáře Jaroslav  Štemberk
8. 2. 2005 Atheismus není nové dogma Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík