8. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 4. 2005

Poslední věci člověka

V souvislosti s úmrtím papeže Jana Pavla II. vyvstala řada otázek. V Polsku bylo slyšet silný hlas, aby byl zesnulý papež pohřben v krakovském královském Wawelu. A kdyby tohle nebylo možné, aby aspoň jeho srdce tam po smrti mohlo spočinout. A pokud by ani tomu Vatikán nemohl vyhovět, nechť aspoň trochu prsti z polské země je uloženo do papežovy rakve.

Ten základní "národně" vnímaný pocit a ta přání s takovými masově vnímanými emocemi spojená rezonovala v srdcích minimálně těch 97 % Poláků, kteří se hlásí k římskokatolickému vyznání. Samotná římskokatolická církev je ovšem nadnárodní a nadstátní organizací, takže muselo být od samého počátku jasné, že realizace oněch shora zmíněných přání byla předem odsouzena k nezdaru.

Sám papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu měl ve své vatikánské "domácnosti" kolem sebe řadu svých krajanů. Byli také hojně zastoupeni v modlitbách kolem jeho lůžka mezi těmi třinácti přítomnými osobami, když se již loučil se svým životem. Papežovým důvěrníkem už z dřívějších dob a až do samotného konce života hlavy církve byl Stanislaw Dziwisz, zprvu prostý prelát, a až hodně pozdě posléze arcibiskup; a navíc osobní přítel, smí-li se to takhle vyjádřit. Také kupodivu papežova poslední vůle byla napsána polsky.

Římskokatolická církev je institucí s málem tisíciletou historií. Papežská důstojnost vyžaduje řadu obřadných kroků i po smrti nejvyššího církevního hodnostáře. Kardinál-komorník se po papežově smrti stává dočasným vrchním správcem církve. Zároveň se ujímá v přítomnosti dalších hodnostářů některých obřadných aktů. Stojí nad tělem právě zesnulého a třikrát jej osloví původním křestním jménem. Nato je umístěna rouška na papežův obličej. To podle dávné tradice proto, aby bylo patrno, zda ležící tělo nevykazuje přece jen nějaké znaky dýchání. Byly s tím vším spojeny i některé další svérázné zvyklosti, snad už dnes neudržované, ne-li "apokryfní", jako trojí poklep malým stříbrným kladívkem na papežovo čelo. Teprve pak následuje výrok kardinála-komorníka, že "Papež je mrtev". Poté jsou z místnosti odstraněny osobní věci papežovy. Jeho byt je zapečetěn.

Dojde na rituální zlomení papežského prstenu. Prsten nese papežovo jméno a je na něm rytina sv. Petra jako rybáře, který háže ze člunu do vody svou síť. Ten prsten bude později umístěn do papežovy rakve. Sám papež je převlečen do pohřebního pontifikálního šatu. Jeho mešní ornát má barvu červenou. Jehněčí vlna bílého pallia má symbolizovat to, že jeho nositel byl "dobrým pastýřem". Bílé plátno alby (spodního oděvu) je znakem čistoty svědomí. Štólou z hedvábí jako kdyby nějak mělo vzdáleně být něco naznačeno z oné tíže, připomínající Ježíšem nesený kříž na Golgotu. Opásání lněným pásem je vnímáno jako symbol skromnosti. Jen ta bílá mitra, zlatem vyšívaná, viditelně připomíná ono důstojenství moci.

Pátek je dnem pohřbu. Následuje pak devět dní smutku. Ale přímo v den pohřbu je uspořádána poslední smuteční pocta zesnulému papeži celebrovanou velkou mší přímo před Svatopetrskou basilikou, po níž procesí prochází do basiliky "dveřmi smrti", které jsou na levé straně vchodového průčelí do chrámu. Na té levé straně je pak také vchod do podzemních prostor vatikánské basiliky, kde by mělo být posléze papežovo tělo uloženo "k věčnému odpočinku", pokud by nedošlo k jeho novému umístění po případném svatořečení. V podzemních prostorách pod basilikou by byl Jan Pavel II. 148. papežem, který by byl zde pohřben.

Pokud jde o samotný sarkofág, do něhož bude posléze uložena rakev se zesnulým papežem, ten je z mramoru. Nejvnitřnější rakev se dělá z cedru. Pak je další pečetěná kovová rakev s označením jména a závažných dat zesnulého. Vnější rakev se dělá z jilmu nebo dubu, k symbolizování důstojnosti zemřelého, opět s bronzovou plaketou připomínající jméno a závažná data mrtvého papeže. Je tradicí vkládat přímo do vnitřní rakve papežský "rybářský" prsten, spolu s rozmanitými doklady jeho pontifikátu, jako --- v malém sametovém váčku --- např. medaile, kopie dokumentů, anebo i doklad o úmrtí. Ta prsť z polské země v rakvi uložena nebude.

Polooficiální papežův životopisec George Weigel už papeže Jana Pavla II. označil za nejvýznamnějšího papeže od renesance. Už když ho konkláve zvolilo papežem 16. října roku 1978, byl Karol Wojtyla nejmladším papežem za posledních 132 let. Podle tradice, odpočítávané od sv. Petra, byl Jan Pavel II. 263. papežem v té dlouhé řadě vrcholných hodnostářů Římskokatolické církve. Pro obřadnou mši svatou v neděli hned po papežově smrti kardinál Angelo Sodano ve své homilii na počest zemřelého papeže měl ve svých písemných podkladech uveden přímo u papežova jména přívlastek "Veliký". Ta homilie by ovšem měla být v písemném znění uložena přímo do rakve zesnulého papeže. Přitom Římskokatolická církev tím čestným přídomkem "Veliký" poctila předtím během celé své historie jen DVA papeže, Lva Velikého (v 5. století) a Řehoře Velikého (o půl druhého století později); oba nikoli bezprostředně především jen za výkony věroučné. Jedno se zdá být už teď jisté: jedním z příštích světců Římskokatolické církve se zřejmě stane také Jan Pavel II.

Koho vynese konkláve na jím osiřelé místo, se dovíme až po 18. dubnu. Jan Pavel II. byl za papeže zvolen třetí den, po osmi hlasovacích kolech. Je jistě hodno pozoru, že nyní z těch 117 kardinálů-volitelů jejich většinu (až na 3) jmenoval za svého života ještě sám Jan Pavel II.

Pozn. ed. Římskokatolická církev, často ve zkrácené ač nepřesné podobě katolická církev je tou součástí křesťanství, která se vyznačuje latinským obřadem a plným společenstvím s římským biskupem - papežem. Až 2. vatikánský koncil deklaroval ve své konstituci Lumen gentium (čl. 8), že "jedna, svatá, katolická a apoštolská" církev "subsistuje (subsistit, uskutečňuje se) v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním."

V dopise biskupa Ignáce Antiochijského (+před 117) se vyskytuje poprvé výraz "katolická církev" pro souhrn křesťanských obcí: "Kde se objeví biskup, tam má být obec, kde je Kristus Ježíš, tam je katolická církev." Účastníci 1. ekumenického koncilu nicejského (r. 325) rozuměli pod catholica et apostolica ecclesia souhrn všech lidí, kteří věří v trojjediného Boha. Ekumenický koncil v Konstantinopoli (381) vyznal víru v una catholica et apostolica ecclesia.

Přídomky "katolická" a "apoštolská" sloužily k označení určité místní církve nebo také souhrnu místních církví, který se vztahoval k jednomu apoštolu. Když se od konce 4. stol., zvláště na základě císařské státní církevní politiky, tvořilo v církvi římské právní vědomí, stávaly se pojmy římská a katolická téměř souznačnými. Nejpozději v 7. stol. se objevuje v římské kurii stále více tendence zužovat universalis ecclesia (všeobecná církev) na romana ecclesia (římská).

Tyto snahy souvisely s důsledně prosazovanou teoretickou i praktickou profilací cathedra Petri (stolce Petrova). Na Východě narazil tento vývoj na nedůvěru a odmítnutí. Přesto byl výraz catholica ecclesia používán ještě za doby papeže Lva IX. (1049 - 1054), nehledě k různým organizacím a tradicím církví, jako společné jméno pro církve na Východě i na Západě, přičemž však, zvláště na Západě, zaznívalo v tom uznání přednostního postavení biskupa římského. Západní církev či západní křesťanství označuje církve, které mají své kořeny v západní části římské říše, tj. dnes dohromady římskokatolickou církev a protestantské církve. Tohoto pojmu se užívá pro odlišení těchto církví od východních církví.

O západní církvi jako takové se hovoří i před rokem 1054, avšak v té době (tj. 1. tisíciletí) existovalo mezi západní a východní církví (tj. dnešními pravoslavnými] a katolickými církvemi východního ritu církevní společenství, tj. jednota.

K církevnímu vzestupu Říma, při němž spolupůsobila antická idea Říma, došlo jen v konkurenci s východořímským císařským městem Konstantinopolí a tamějším patriarchátem. Četné spory (např. obrazoborectví, christianizace Bulharska, církevní spor za Fotia, západní církevní rozkol, křížové výpravy) vedly zvláště v době křížových výprav (r. 1204 zřízení latinského patriarchátu v Konstantinopoli) k pomalému, ale stálému vzdalování života církví na Východě a Západě, aniž bylo možno uvést přesné datum oficiálního rozdělení. Na Západě vznikl od Karla Velikého (768 - 814) model středověké říšské církve, který přivodil těžké konflikty mezi papežstvím a císařstvím (viz gregoriánská reforma, spor o investituru). Za papežů Inocence III. (1198 - 1216) a Bonifáce VIII. (1294 - 1303) dosáhlo papežství vrcholů své politické moci. Úpadek, začínající ve 14. stol., byl zaviněn hlavně takzvaným babylónským vyhnanstvím papežů v Avignonu a následujícím velkým papežským schismatem. Téměř smrtelná krize byla překonána jen za cenu konciliarismu na koncilu kostnickém. Avšak obava před pozdějším znovuožitím koncilové myšlenky provázela papeže daleko do novověku.

Nejtěžší ránu utrpělo papežství, které do té doby ovládalo západní církev, českým husitstvím a reformním hnutím Martina Luthera, které neskončilo obnovou římskokatolické církve, nýbrž rozštěpením na konfesní církve, které teď dostaly vlastní označení (římskokatolická, protestantská, luteránská, kalvinistická, reformovaná, českobratrská evangelická).

                 
Obsah vydání       8. 4. 2005
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí
10. 4. 2005 Indonésii postihlo další zemětřesení
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
8. 4. 2005 Ministr kultury Dostál lobbuje za Rádio Limonádový Joe Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek
8. 4. 2005 Výzva k podání trestního oznámení
8. 4. 2005 Jedna poznámka k panu Slačálkovi Boris  Cvek
9. 4. 2005 Michael  Marčák
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Které je vlastně ono "Grossovo" řešení? A která je nejlepší varianta? Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Kdo je skutečný demokrat Martin  Mrzena
8. 4. 2005 Proč nezakázat KDU-ČSL Jan  Žižka
8. 4. 2005 Třikrát a dost, katolíci Stanislav A. Hošek
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Miloš Zeman a jeho definice blbosti Jan  Čulík
8. 4. 2005 Jak český tisk zkreslil smysl Zemanovy knihy
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
8. 4. 2005 S Koženým to jde stále ztuha Jan  Sýkora
8. 4. 2005 Jak ovlivnit chování politiků
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Zlý sen o Janu Čulíkovi Josef  Bouška
8. 4. 2005 Chápu nyní atmosféru politických procesů padesátých let
8. 4. 2005 Hnus tu je
8. 4. 2005 O komunistech jinak Jan  Hruška
8. 4. 2005 Studenti - generační problém? Petr  Wagner
8. 4. 2005 Některé zkušenosti jsou nesdělitelné
8. 4. 2005 Člověk může legitimně odmítat i to, s čím neměl vlastní zkušenost Boris  Cvek
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zase budeme "v peci pálit laciný žito -- aby zdražil chleba" Jaroslav  Pour
8. 4. 2005 Máme svůj vlastní krásný kapitalismus
8. 4. 2005 ...tak jsme se konečně dočkali... Oldřich  Průša
8. 4. 2005 Co je tak špatného na pálení obilí?
8. 4. 2005 Pro pána Jáhna! Vladislav  Černík
8. 4. 2005 Rodiče postavili dětem hřiště, městský úřad ho nyní zlikvidoval
8. 4. 2005 Premiér Gross by měl počítat s pohřbem každý den Štěpán  Kotrba
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
8. 4. 2005 Čím onemocněl svět podle Ruedigera Dahlkeho Stanislav  Heczko
8. 4. 2005 Čipové cestovní doklady s otisky prstů Martin J. Kadrman
8. 4. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 15. - 31. března 2005
8. 4. 2005 Američtí vojáci v Iráku: 13 000 z nás už zahynulo a 49 000 je zraněno
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
7. 4. 2005 Lidi v tomto státě, kterým není jedno, v jakém "hnusu" žijí Jan  Čulík
7. 4. 2005 Kde budou lišky dávat dobrou noc? Bohuslav  Sedláček
7. 4. 2005 Čeho jsme se to dožili? Jindřich  Kalous
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Generační problém Josef  Vít
7. 4. 2005 Struktura a funkce Michal  Giboda
7. 4. 2005 Proti rudé hvězdě a proti modrému ptáku Zdeněk  Hrabica
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí   
10. 4. 2005 Vatikán a antikoncepce Boris  Cvek
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet   
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Zpáteční lístek do Říma František  Schilla
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Jak brání na Filipínách katolická církev normálnímu životu lidí   
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
10. 4. 2005 Britské listy nechápou odkaz člověka Karola Wojtyly Michal  Rusek
10. 4. 2005 Edikty Jana Pavla II. usmrtily miliony lidí   
10. 4. 2005 Dogma, dogma Bohumil  Kartous
10. 4. 2005 Chce se mi zvracet   
10. 4. 2005 Kdo páchá genocidu? Boris  Cvek
8. 4. 2005 Smrt v přímém přenosu Jindřich  Jůzl
8. 4. 2005 Závěť Svatého Otce Jan  Pavel II.
8. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
8. 4. 2005 Český klérus proti Vatikánu Miroslav  Polreich
8. 4. 2005 Fidel Castro a Jan Pavel II. Zdeněk  Jemelík
8. 4. 2005 Poslední věci člověka Miloš  Dokulil
8. 4. 2005 Zemřel papež, ach jo Bohumil  Kartous
7. 4. 2005 Papež chtěl odstoupit už v roce 2000   
7. 4. 2005 Papež věrný koncilu Boris  Cvek
7. 4. 2005 Blýská se konečně na lepší časy? Patrik  Veselý