29. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2005

Vatikánské dominanty 2

Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu

Nezdá se poněkud zvláštní, že nejzávažnější mariánské dogma bylo vyhlášeno teprve roku 1950? Přitom jde o dogma, pro něž neexistují naprosto žádné novozákonní doklady. Nadto se týká v tom našem "kosmicky" relativně gramotném věku názorně stěží představitelného Mariina "nanebevzetí". Navíc jak Jan Pavel II., tak ještě jako kardinál i jeho nástupce, Benedikt XVI., prokazatelně velmi mnoho pro další pěstování takto zaštítěného kultu již vykonali.

Mnozí moderní teoretikové náboženství opakovaně poukazují na to, že v 1. století našeho letopočtu, když postupně křesťanství vznikalo, bylo nepřehlédnutelnou součástí blízkovýchodních kultů vždy nějaké výrazně uctívané ženské božstvo (Isis, Kybélé aj.). Uctívání Ježíše jako Krista-Spasitele takový kultický "doplněk" od samého počátku postrádalo. Marie jako Ježíšova matka je vnímána biblickou tradicí především jako pokorná dárkyně jeho života (např. Mt 1,18). Problém můžeme mít s "panenským početím" Ježíšovým nebo s citací jeho sourozenců (Mk 3, 31-35; Mt 12, 46-50; ale i Lk 8, 19-21). Zdá se, že tato problematika začala být theologicky řešena až na podkladě řečtiny ("theotokos"), nikoli hned v aramejském prostředí původní jeruzalémské "církve".

Ne, teď nezabředneme do theologie. Je užitečné konstatovat, že novozákonní texty nevědí nic o případném nanebevzetí Panny Marie. Tím méně lze pak hledat jakékoli odkazy k doprovodné, leč významné otázce, zda měla být podle věroučných představ "oslavena" už před svou případnou fyzickou smrtí, anebo až zázračným "těla vzkříšením" po svém skonu. Až nejmladší z evangelií, to Janovo, uvádí jímavou scénu zpod kříže, při níž Ježíš svěřuje svou matku Janovi, podle textu svému milému učedníkovi (J 19, 26-27). Pisatel tohoto evangelijního textu však další theologicky směrodatné informace o Marii jako Ježíšově matce nepodává. Tuhle otázku si posléze netroufl rozhodnout ani papež Pius XII. roku 1950, když formuloval ono známé dogma o Mariině "nanebevzetí".

Milovníci umění dozajista znají Dürerův obraz "Růžencová slavnost". Celá dlouhá řada renesančních umělců zpodobovala "Matku boží" s malým děťátkem ("Jezulátkem"), včetně opakovaných tvůrčích aktů Leonardových na toto téma. I takto lze doložit, že pozdní středověk odkázal pomalu se rodícímu novověku symbolikou "Svaté rodiny" názorný doklad úcty k matce jako dárkyni života a vzorovou představu rodiny. Po osvícenském 18. století (s následnou nápadnou sekularizací života, a spolu s postupnou industrializací vzápětí) zřejmě v polovině 19. století nazrál čas, aby Římskokatolická církev opět upozornila na své tradičně nosné hodnoty.

Roku 1854, v bule "Ineffabilis Deus", vyhlásil papež Pius IX. jako dogma nauku o "neposkvrněném početí" P. Marie. Samozřejmě že by se mohlo zdát, že papež takto pouze veřejně vyhlásil něco, co nesporně bylo po staletí v Římskokatolické církvi živé a "tradiční". Pravda je složitější a méně přímočará. Souvisí mj. také s dogmatickým pojetím tzv. "dědičného hříchu" ještě v počátcích křesťanské víry a s polemikami na toto téma mezi dominikány a františkány ve středověku. Ani významný Tridentský koncil (1545-1563), který měl ofenzivně přibrzdit reformaci, se v této citlivé theologické otázce nestal autoritou. Kupodivu po roce 1854 kult P. Marie dostal zmíněnou papežskou bulou nový impuls.

Ve čtvrtek, 11. února 1858, došlo podle vyprávění 14-leté Bernadetty Soubirous k jejímu prvnímu setkání s "Dámou" v bílém. "Dáma" není děvčetem okamžitě identifikována. Ta "Dáma" se následně dívce objevuje na stejném místě, ve výklenku skály, který jen vzdáleně připomíná nehlubokou sluj. Po dvou týdnech začíná jisté nábožné vzrušení po okolí. Místní policejní komisař Bernadettu vyslýchá a chce znát identitu zjevení. Ta zatím známa není. "Dáma" ztrojeně vzkazuje: "Pokání!" To kvůli hříšníkům. O den později už doprovází děvče tři sta zvědavců. Těch den po dni přibývá. Vidí extatické vzrušení Bernadettino. O pár dní později je už u skalního výklenku spolu s početným davem také kněz. Téže noci (1. března) dochází k prvnímu deklarovanému "zázraku". Voda z jeskyňky pomohla ženě středního věku znovu rozhýbat vymknutou paži; podle pozdějšího záznamu šlo o "paralýzu v lokti". Konečně 25. března se objeví jméno tajemného "zjevení" --- je to "Neposkvrněné početí" (proklamované roku 1854). V červenci 1858 dojde k oplocení jeskyňky, aby k ní byl znemožněn přístup. O necelé čtyři roky později vzniká biskupská komise, která po výsleších Bernadetty konstatuje, že je "přesvědčena, že Zjevení je nadpřirozené a božské" . Sám biskup ujišťuje, že "upřímnost Bernadetty je nepopíratelná" (tamtéž). Jak Bernadetta, tak církevní kruhy po lurdském rozruchu uvažují o tom, že by měla Bernadetta nadále žít v klášteře. Jako řádová sestra s řádovým jménem Marie-Bernard zemřela roku 1879. Od roku 1933 je světicí. Pokud jde o "zázraky" v Lurdech, hned výchozího roku 1858 jich bylo zaznamenáno sedm. Po roce 1965 (tehdy se dvěma záznamy "zázraku") do roku 1999 byly evidovány už jen celkem čtyři případy nezvyklého uzdravení.

O zhruba šedesát let později, během 1. světové války, ale jaksi v jejím závětří, mělo dojít k podobnému "zázraku" jako předtím v Lurdech (Lourdes), a to ve Fátimě, v Portugalsku. Už na jaře 1916 se třem dětem --- ještě ne osmiletému Franciscovi, šestileté Jacintě a devítileté Lucíi --- měl u jedné jeskyňky objevit anděl, dokonce pak téhož roku ještě dvakrát. V dalším roce, 1917, následují odlišná vidění těchto dětí, tentokráte při pastvě ovcí, na základě světelných podnětů, jakoby mezi větvemi dubu. Byl prý to zjev "Paní", která s dětmi měla rozmlouvat dokonce významněji. O tom, že sama je z nebe. A že děti také půjdou do nebe, ale předtím že se budou muset kát. S dalšími podrobnostmi, které ovšem byly takto vylíčeny mnohem později; jedinou přeživší únor 1920, Lucíou, už jako řádovou sestrou. Těch takto evidovaných "zjevení" bylo celkem toho roku 1917 šest. Až na čtvrté "zjevení" všechna ostatní se měla konat pravidelně 13. dne následujícího měsíce. Už při druhém "zjevení" byly děti vyzvány k modlení se růženec, spolu se sdělením, že "Paní" je "Neposkvrněné početí". Už tehdy "Paní" prorokovala, že si obě nejmladší děti brzy odvede do nebes. Samotnou zprávu o tom Lucía napsala až koncem prosince 1943 a začátkem ledna 1944. Oba sourozenci, Francisco a Jacinta zemřeli po vleklé nemoci (chlapec v dubnu 1919 a dívka v únoru 1920). Těmto dvěma dětem se dostalo římskokatolického blahořečení Janem Pavlem II., a to roku 2000, přímo ve Fátimě a za přítomnosti jejich sestřenice, řádové sestry Lucíe. Sám kult "Panny Marie Fátimské" má církevní autorizaci od roku 1930.

Lucía se stala už roku 1921 novickou v jednom španělském klášteře. Tam prožila další "zjevení". Do Portugalska se vrátila až roku 1946 a stala se později karmelitánkou. Součástí jejího sdělení bylo také tzv. fátimské "třetí tajemství", které se týkalo "Ruska". Už v prosinci roku 1940 bylo sestře Maríi Lucíi dovoleno napsat papeži Piovi XII. prosbu, aby zapojil do svého spásonosného programu "Rusko" (tehdejší SSSR). Řada dalších papežů pak následovala Pia XII. a zasvěcovala Rusko --- ne-li veškeré lidstvo --- "Neposkvrněnému početí", přičemž dokonce i materiál šířený internetem navíc tvrdí, že sestra María Lucía díky kontaktům s "Pannou" např. roku 1984 věděla, že tyto prosby byly Pannou na nebesích vyslyšeny. O fátimských "zjeveních" existují také dva závažné komentáře kardinála Ratzingera (z let 1985 a 2000). Pan kardinál tu fátimskou vizi před pěti lety charakterizoval jako "útěšnou"; s tím, že toto poselství z Fátimy vzbuzuje důvěru.

O tomto "třetím tajemství" existovala řada dohadů. Sama sestra María Lucía, když začala po letech psát své svědectví, vycházela z toho, že k tomu má povolení přímo z nebes; přičemž pozemský podnět k napsání textu vzešel přímo od nadřízeného biskupa. Svatá stolice tento původně nesmírně citlivý text zveřejnila až v souvislosti s výjimečným blahořečením obou shora zmíněných dětí (13. května 2000). Pokud jde o tu proslulou třetí část celého fátimského svědectví, existuje jediný exemplář tohoto textu psaný rukou sestry Maríe Lucíe, a to z 3. ledna 1944, jehož faksimile je dnes prostřednictvím vatikánské Kongregace pro věroučnou doktrínu k dispozici dokonce i v elektronické podobě: ZDE

Jak v Lourdech, tak ve Fátimě se po prvních zprávách o zázračném zjevení začaly shlukovat na těch "zázračných" místech lidé ve stále větších počtech. Nikdo z těchto dalších svědků "nadpřirozeného zjevení" neviděl a neslyšel nic z toho, o čem podávaly zprávu ať už Bernadetta, anebo ty tři zprvu negramotné děti. Samotné vize by ovšem mohly mít svůj zdroj ve vznícené obrazotvornosti. Výraz "Neposkvrněné početí" byl po roce 1854 mezi římskokatolíky zcela nový a rozhodně ani Bernadettě nemusel být přiměřeně jasný. Tím spíše nemohl nic říkat prostým venkovským dětem bez sebemenšího vzdělání, jako tomu nutně bylo ve Fátimě. V obou případech byly svědkyně převzaty do církevní klášterní péče, takže "v dobré víře" zůstávaly setrvale mimo možný tlak na udělování dalších informací (případně na jejich jakoukoli případnou "korekci"). Samozřejmě že musíme předpokládat, že zprvu neidentifikované "zjevení" muselo "hovořit" buďto nějakou "mentálštinou" beze slov, anebo v případě Bernadettině lidovou francouzštinou z podhůří Pyrenejí a děti z Fátimy by "Paní" musela oslovit portugalsky. Jenže přihlížející svědkové oněch událostí přímo neslyšeli nic. Takže šlo o mimoverbální "vnuknutí"? Jenže lurdské i fátimské svědectví uplatňují theologicky závažné a dogmaticky fixované (a fátimským dětem určitě pojmově nesrozumitelné) informace! Zápis o "zjevení" pořízený až skoro čtvrt století po vlastním fenoménu, navíc na nepřehlédnutelný podnět zvenčí (jako tomu bylo v případě "fátimského poselství"), může vzbuzovat rozmanité laické dohady. Pak zůstal ten text --- aniž nutně byl politicky nějak "objevný" --- v tom světsky nejzajímavějším ohledu, tou svou "třetí částí", před světem na šedesát let utajený.

Asi bychom tu měli zopakovat, že Jan Pavel II. byl ctitelem "Matky boží" od dětství; jak by nebyl zaníceným vyznavačem Černé Matky boží z Czenstochové, když to poutní místo bylo tak blízko jeho rodišti! Po onom neblahém atentátu na papeže Jana Pavla II., když unikl smrti (a pak také komplikacím během samotné léčby), vnímal papež svou záchranu jako přímý zákrok Panny Marie. V květnu roku 1982 vykonal papež pouť do Fátimy, aby takto vyjádřil svůj dík za svůj návrat do života. Podruhé tam zavítal (opět v květnu) roku 1991; a potřetí zde již zmíněného roku 2000. Pokaždé, aby tam pobýval onoho "13. května", jak si měla ta opakovaná setkání už s oněmi třemi pastevci přát nejdříve nebeská Paní, pak identifikovaná jako "Neposkvrněné početí"...

Některé vatikánské dominanty (1)

Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz?

                 
Obsah vydání       29. 4. 2005
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Michael  Marčák
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Proč nezval Václav Moravec do svého pořadu činitele z EU?
29. 4. 2005 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie
29. 4. 2005 Odpolitizovat Bohumil  Kartous
29. 4. 2005 Michael  Marčák
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Začít vyrobené zboží prodávat Marťanům Josef  Vít
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 1. máj - Svátek práce v Praze: demonstrace levice i pravice, anarchisté v Brně
29. 4. 2005 StreetFest v Brně
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Pálení čarodějnic v Lázních Mšené
29. 4. 2005 Evropská unie hledá pro své národy cestu, jak neválčit - proto je životně důležitá Petr  Wagner
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 6. díl pořadu "Paradoxy české justice" na ČRo6 Zdeněk  Jemelík
29. 4. 2005 Václav Klaus kontra hodnoty Pavel  Urban
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
29. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
27. 4. 2005 Ano, opravdu jsou špatní   
26. 4. 2005 Ano, i ONI jsou špatní Petr  Sláma
26. 4. 2005 Katolická církev: "Jsme úplně stejní jako vy"   
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Katolický konzervatismus jako strašák? Tomáš  Mosler

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha