3. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 5. 2005

Některé vatikánské dominanty

Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem?

V nedávných dnech se vzrušeně debatovalo o tom, jaký duch asi převládá ve Vatikánu a zda setrvá. Hledaly se jeho charakteristiky pomocí vinětek převzatých z politologického slovníku. Když komentátoři hodnotili pontifikát Jana Pavla II., vesměs jej vnímali pozitivně. To pozitivní jako kdyby vycházelo především z předpokladů Druhého Vatikánského koncilu a z osobního charismatu samotného papeže. Jeho nepřehlédnutelný důraz na některé "tradiční křesťanské" hodnoty byl však --- zvláště zvenčí --- chápán kriticky a komentáře tento postoj charakterizovaly jako "konzervativní". V době kolem skonu Jana Pavla II. a v čase příprav na volbu nového papeže jako kdyby šlo jen o osobní povahové vlastnosti dobře mediálně známého nebo příštího "pastýře Církve".

Jeden výrazný symbol katolických biskupů a opatů je známá "mikulášská" berla. Zástupně připomíná pastýřskou roli v církvi. Ve Starém zákoně tuto roli měl přímo Hospodin; byl často vzýván jako pastýř svého vyvoleného lidu. Křesťané takto vnímají Ježíše (viz podobenství o dobrém pastýři z Evangelia Janova, 10: 1-10). "Církev" je pak zástupně "stádem". V tzv. prvotní "církvi" měly jednotlivé křesťanské obce naprostou autonomii, bez jediné centrální moci. Těžiště křesťanského života v prvních čtyřech stoletích bylo mimo Řím, na východě tehdejšího impéria. Východní patriarcháty zůstávaly na římském biskupovi nezávislé. Až za Lva I. Velikého (v polovině 5. století) výrazně vzrostla autorita "římského papeže". Pro spor kolem povahy boží Trojice se cařihradský patriarcha Fotios pokoušel papeže Hadriana II. dokonce vyhostit z církve (r. 867; tzv. spor o "filioque"). Definitivní rozchod tzv. východní a západní církve se datuje od roku 1054. Po pádu Cařihradu (r. 1453) se měla podle představ ruského pravoslaví a ruského panovníka stát Moskva "Třetím Římem".

Ze školského dějepisu vesměs víme, že nejeden středověký papež se dostal ke své funkci pod tlakem některého z mocných italských šlechtických rodů, ne-li přímo vlivem samotného císaře. Toho odezvou byly pak rozmanité teorie o tom, zda je tzv. duchovní moc papeže nadřízená světské moci, či je-li tomu naopak. Světští panovníci si nejednou osobovali právo k inscenování podmínek k volbě "vzdoropapeže", ne-li dokonce k jejich přesídlení mimo Řím (tzv. "Avignonské zajetí papežů"). Naopak někteří papežové měli takový vliv na světské záležitosti, že nejednou rozhodovali o obsazování panovnických trůnů; ba vyhlašovali i války. V našich českých dějinách se připomíná situace po roce 1409, kdy současně proti sobě stáli tři papežové. Jedním z těch tří byl Jan XXIII., jehož jméno bylo z řady papežské posloupnosti vymazáno a znovu vzkříšeno novým jeho nositelem až roku 1958. Je nutné si připomínat, čím vším bylo vyprovokováno v Českém království husitské hnutí?

Když začalo vznikat na počátku druhé poloviny 19. století Italské království, byl papež Pius IX. zbaven nejdřív větší části Papežského státu (1859), a pak přímo i samotného Říma (1870). Tehdy také Francie ztratila možnost dále bránit papeže, protože byla napadena Pruskem (které jako vítěz této války v lednu 1871 ve Versailles proklamovalo vznik Německého císařství). Na tomto vnějším vojensko-politickém pozadí se konal Vatikánský koncil (1869-70). Ještě nikdo nemohl tušit, že skoro o sto let později bude takový koncil toho jména "Druhý"...

Nejednomu z církevních koncilů předsedal císař, anebo se ho neúčastnil papež. Vesměs se zdálo být od konce středověku přirozeným, že v kritických časech (je-li svolán koncil) je usnesení koncilu závazné i pro papeže. Na druhé straně od počátku 19. století sílilo v katolických kruzích přesvědčení, že papeži sluší autorita "monarchy". Paradoxně v době, kdy Pius IX. ztrácel vnější atributy světské moci (včetně území pod svou svrchovanou správou), bylo I. Vatikánským koncilem vyhlášeno dogma o papežské neomylnosti v "duchovní" sféře. Jinými slovy, papež se stal bezkonkurenčně svrchovanou autoritou v záležitostech křesťanské ("katolické") víry. Tento názor neměl automaticky "zelenou". Zhruba čtvrtina delegátů nesdílela toto stanovisko. Nakonec, aby nemuseli hlasovat proti, kritikové tohoto dogmatu na koncilu raději předčasně opustili Řím i koncil. Cituje se výrok, který měl pronést sám Pius IX.: "Tradice? Já jsem tradice." Na protest proti tomuto dogmatu vznikla Církev starokatolická. Ani u dalších křesťanských církví toto dogma nevzbudilo nadšení, nýbrž kritiku.

Po Piovi IX. nastoupil na papežský stolec Lev XIII. (1878). Hledal cestu, jak v klimatu možných "liberálních" proudů udržet vliv Římskokatolické církve ve věrouce, tak v sociálních nebo politických otázkách (katolickým "modernismem"). Přitom týž papež svou vlastní autoritou vyhlásil poučku, že cesta k Otci vede skrze jeho Syna, a k tomu zase skrze Marii, jeho matku. Hned jeho nástupce ve funkci, Pius X. (1903), považoval za nezbytné vydat encykliku proti "modernismu". Za Pia XI. byl posléze po dohodě s italskou vládou zřízen Vatikánský stát (1929).

Když zemřel roku 1958 Pius XII., zdálo se, že kardinálské kolegium volbou Jana XXIII. volí "jen" --- pokud jde o další program --- přechodnou setrvačnost. Novému papeži bylo totiž tehdy už 77 let. Tento papež ovšem vyhlásil nutnost "aggiornamenta" (tedy "přizpůsobení se" potřebám života) a posléze svolal Druhý Vatikánský koncil (1962-65). Tento koncil měl výjimečný význam. Na rozdíl od Prvního Vatikánského koncilu jeho personální složení bylo samo sebou a svým převažujícím smýšlením překvapeno. Přitakávalo spíše střízlivým a účinným novotám pro církevní praxi než čistě zkostnatělé opatrnosti. Omezíme-li se zatím jen na zřetele vytčené nadpisem této kapitoly, pak Druhý Vatikánský koncil sice deklaruje svrchovanou moc papeže, ale propojuje ji s pastýřskou spoluúčastí celého biskupského sboru. Méně byla profilována dogmatická témata; více pozornosti se soustřeďovalo na pastorační aktivity a způsob, jak je účinněji realizovat. Mnohé požadavky vyslovené už třeba Husem a dalšími evangelickými reformátory byly tímto koncilem uvedeny v život. Místo důrazu na dogmatickou výlučnost Římskokatolické církve se konečně začalo také zdůrazňovat, že nejen křesťané, ale i další denominace vyznávající jednoho Boha mohou být partnery vzájemně žádoucího dialogu.

Problémem tu ovšem zůstalo, že autentický výklad posvátných textů a předávané tradice si v následných ekumenických aktivitách Římskokatolická církev pro sebe zřejmě nadále vyhrazuje, bez ohledu na vstřícnost v některých gestech a zjevnou smířlivost v diskusi. S tím pak také souvisí, že mnohé tradicí uchovávané představy a instituce zůstávají mimo možnou revizi, ať už jde o celibát, kněžskou ordinaci žen, ochranu před početím a jiné praktické otázky. Pastýřská role papežova neměla nikdy v dějinách takovou bezprostřední a mediálně jedinečnou rezonanci, jakou získala během pontifikátu Jana Pavla II. Zároveň bychom neměli ztrácet ze zřetele, že Evropa už není tím výlučným teritoriem, z něhož by katolictví prezentovalo svou základní početní sílu, i když ji takto nepřehlédnutelně a nikoli úměrně stále ještě má v kardinálském sboru. Čtyři a půl století před Janem Pavlem II. se stávali papeži výlučně Italové. Sám papež přitom nadále zůstává funkčně "monarchou" bez jakýchkoli "konstitučních" omezení.

Z hlediska věroučného by nemělo zaniknout, že koncem roku 1999 Římskokatolická církev odvážně přešla od původního, devatenáct století navenek reflektovaného přesvědčení o spasitelnosti dobrých skutků k "lutherskému" učení o spásonosné milosti boží. Tento nový věroučný koncept zůstává ovšem jaksi ve stínu názornější a velkolepější praxe bohoslužebných obřadů, se setrvalým důrazem na sílu modlitby a kultu. Dokonce se nutně zdá, že možnost uplatnit vnější nádheru ceremoniálu i mediálně vede k ještě silnějšímu důrazu na sám rituál než na případnou doprovodnou "spiritualitu" a neokázalé znaky pokory. Osobnost papeže přitom jako kdyby se výjimečností samotného pontifikátu dostávala zcela mimo lidské dimenze a vnější nádherou rouch a rituálu jako kdyby setrvale a nadále neměla udržovat nic z onoho původně proklamovaného "apoštolství chudoby", tradovaného pro Ježíše a jeho učedníky. Je to stále pragmaticky adaptované Království z tohoto světa...

Některé vatikánské dominanty 1 ZDE
Vatikánské dominanty 2 ZDE
Poslal nám Jan Pavel II. nějaký naléhavý vzkaz? ZDE

                 
Obsah vydání       3. 5. 2005
3. 5. 2005 New York Times: "Letadlo CIA , které převáží vězně k mučení do Taškentu, startovalo z ČR"
3. 5. 2005 Holocaust jako erotický stimul Štefan  Švec
3. 5. 2005 Zvítězí moc soudní, nebo demokratické rozhodování? Stanislav  Křeček
3. 5. 2005 Úloha myčky nádobí v dějinách Alex  Koenigsmark
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
3. 5. 2005 Zprávy o vybavení euro bankovek čipy-špiony
3. 5. 2005 Je nepřípustné publikovat články od "morálně pochybných osob"
3. 5. 2005 Bleskově na pravou míru
3. 5. 2005 Logika myšlení u některých lidí...
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
27. 4. 2005 Ano, opravdu jsou špatní   
26. 4. 2005 Ano, i ONI jsou špatní Petr  Sláma
26. 4. 2005 Katolická církev: "Jsme úplně stejní jako vy"   
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil

Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!   
21. 4. 2005 Velký inkvizitor u vesla Jindřich  Jůzl
21. 4. 2005 Smrt, anebo užívání prezervativů?   
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta   
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"