Populární kultura a česká identita

11. 2. 2011

tisková zpráva

V současné Evropě je regionální identita chápána jako jeden z prioritních mechanismů identifikace. Oproti národním nebo etnickým identitám často zatíženým minulostí nabízí tato dosud málo reflektovaná a v národním kontextu často nepříliš atraktivní rovina identifikace zcela nové významy.

Regionalistické proudy často čerpají svůj potenciál z pocitu křivd ze strany centra a ve středovýchodní Evropě bývají spojovány s konzervativním křídlem politického spektra,která definuje regionální identitu za pomoci primordiálních faktorů(společného původu, dialektu a dalších "objektivních" znaků).

Obdobně patří slovní spojení "Evropa regionů" i do ideologického arzenálu tzv. "Nové pravice" (Alain de Benoist, Umberto Bossi nebo Jörg Haider).

Regionální identita tak může být svými kritiky chápána jako předstupeň vysoce exkluzivní etnické identity.

Populární kultura, chápána jako široce sdílené významy, názory a praktiky, vzniká jako hybridní produkt, tvořený na jedné straně sociálními a kulturními potřebami obyčejných lidí na svou zábavu a uvolnění a na druhé straně snahou producentů oslovit co nejširší obecenstvo a ovládnout trh.

Studium populární kultury, vycházející z již po desetiletí světově etablované disciplíny Cultural Studies, se přitom na akademických pracovištích v České republice začíná nesoustavně prosazovat až poslední dobou.

Proto občanské sdružení Centrum pro studium populární kultury připravuje ve spolupráci s Ústavem hospodářských a sociálních dějin a Seminářem obecných a komparativních dějin Ústavu světových dějin Flozofické fakulty Univerzity Karlovy (27. - 28. května 2011) konferenci na téma Populární kultura a česká identita v Moravské Třebové.

Centrum pro studium populární kultury je nevýdělečnou, nestátní, neziskovou organizací, jejímž cílem je šířit povědomí o populární kltuře jako každodenní kultuře širokých vrstev a přispívat tak k poznání společnosti a její sebereflexi. Chce v českém akademickém prostředí dosáhnout širším etablováním přístupů oboru kulturních studií (Cultural Studies). Dále organizace vyvíjí kulturní a vzdělávací činnost. Účelem konference je navázat potřebný kontakt mezi jednotlivými

badateli a pracovišti zabývajícími se výzkumem populární kultury.

Konference představí fenomén populární kultury a možnosti jeho využití při studiu procesů formování české identity a její kontextualizace v rozmanitých společensko-ekonomických situacích, které se ve 20. století vystřídaly v českém prostoru. Toto vědecké setkání si však klade za cíl podnítit především diskuzi o využitelnosti konceptů Cultural Studies na socialistickou a postsocialistickou společnost. Konference je otevřená nejrůznějším odborným pohledům na fenomén

populární kultury, pozornost však věnujeme následujícím tématům:

  • etnocentrické a xenofobní postoje v české společnosti,
  • podoby českého ateismu, agnosticismu, volnomyšlenkářství a konformismu,
  • socialismus po česku - hierarchizace a rovnostářství,
  • místa paměti moderního českého národa,
  • české snění - sémantika českých utopií a tužeb,
  • (post)socialistická každodennost - kontinuity a diskontinuity,
  • subkultury v českém prostoru,
  • regionální identity v populární kultuře.
Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 11.2. 2011