Otevřený dopis sdružení Mladí lékaři občanům ČR

Naše platy jsou 120 Kč za hodinu, děláme 120 hodin přesčasů měsíčně

10. 2. 2011

Vážení občané,

jako občanské sdružení, reprezentující mladé lékaře v České republice, považujeme za nutné vyjádřit se k současné krizové situaci ve zdravotnictví. Mladí neatestovaní lékaři hrají významnou a nezastupitelnou roli v poskytování lůžkové zdravotní péče v ČR. V českých nemocnicích nyní pracuje přibližně 4500 neatestovaných lékařů.

Tito mladí lékaři tak tvoří až 30 % z celkového počtu nemocničních lékařů v ČR a podílejí se nezastupitelnou měrou na poskytování standardní i pohotovostní zdravotní péče.

Současné platové podmínky nemocničních lékařů, kdy se hrubá mzda neatestovaného lékaře se čtyřletou praxí v nemocnici pohybuje okolo 120 Kč / hod., považujeme za ostudné a neodpovídající náročnosti a odpovědnosti lékařského povolání.

V situaci, kdy české zdravotnictví nakupuje léky, přístrojové vybavení a zdravotnický materiál za tržní světové ceny, a mnohdy i dráž, považujeme za nadále neudržitelný stav, kdy je na platy nemocničních lékařů v ČR vynakládáno celkem pouze cca 9 mld.

Kč, tedy pouhá 3,2 % celkového rozpočtu zdravotnictví. Finanční prostředky nutné k uspokojení nynějších mzdových požadavků lékařů (2 mld. Kč) jsou proto ve světle celkových ročních nákladů zdravotnictví ČR ve výši 286 mld. Kč téměř zanedbatelnou položkou.

Dle našich informací mladí lékaři v nemocnicích odpracují cca 100 - 120 přesčasových hodin za měsíc zejména v nočních a víkendových pohotovostních službách. Jako vysoce kvalifikovaní pracovníci s odpovědností za životy a zdraví občanů odmítáme být nadále existenčně závislí na extrémním množství přesčasové práce, odmítáme porušovat platné pracovněprávní předpisy České republiky a ohrožovat tak zdraví a bezpečnost svých pacientů. Přepracovaný a unavený lékař představuje z podstaty věci pro svého pacienta reálné riziko poškození zdraví.

Z vlastní zkušenosti jsme dále nuceni odmítnout názor většiny medií i veřejnosti, že se současnými podmínkami své práce i fungováním českého zdravotnictví je nespokojena pouze menšina nemocničních lékařů, vedená lékařskými odbory v čele s MUDr. Engelem. Bohužel každodenní realita nás utvrzuje, že nespokojena je valná většina nemocničních lékařů - všichni ale neměli a nemají odvahu nebo podmínky k zoufalému kroku podání výpovědi.

I přes nesouhlas s heslem kampaně "náš exodus, váš exitus" jsou Mladí lékaři hluboce přesvědčeni, že bez jisté radikality názorů představitelů kampaně "Děkujeme, odcházíme" by nejen pokračoval, ale naopak výrazně zrychlil plíživý odchod lékařů do zahraničí či mimo zdravotnický sektor, a to bez jakékoli pozornosti médií, politiků a potažmo i veřejnosti.

Již v současnosti pro většinu absolventů lékařských fakult kvůli nevyhovujícím pracovním, mzdovým a vzdělávacím podmínkám není perspektivou zahájit svou profesní dráhu v českých nemocnicích. Plíživý, ale masový odchod mladých lékařů je pak pro budoucí kvalitu a dostupnost zdravotní péče v ČR mnohem zhoubnější, než nynější akce lékařských odborů.

Občanské sdružení Mladí lékaři vítá pozitivní kroky ministra zdravotnictví L. Hegera v oblasti úpravy postgraduálního vzdělávání lékařů. Zároveň však upozorňujeme, že dosud provedené změny jsou pouze dílčí, a že většina opatření pro zlepšení podmínek vzdělávání lékařů je ve stádiu ústních dohod či věcného záměru zákona.

Zástupci občanského sdružení Mladí lékaři cítí za svou povinnost občanům sdělit, že nemají z povahy svého povolání žádný zájem na tom, aby po 1. březnu došlo k újmám na zdraví nebo dokonce životech pacientů. Našim prvořadým zájmem je naopak to, aby české občany léčili erudovaní, motivovaní a méně unavení lékaři - jen takové řešení je zárukou kvalitní dostupné zdravotní péče pro občany ČR i v budoucnu.

Vyzýváme tímto proto ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zanechalo taktizování i dehonestujících mediálních výroků na adresu protestujících lékařů a urychleně se navrátilo k věcnému jednání.

Za předsednictvo Mladí lékaři o.s. Martin Švestka

V Praze dne 7. 2. 2011

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 10.2. 2011